AMSTELBIE RB NL DEWERK TENTOONSTELLING TOEGANG VRIJ „ANDREA' Fa. J. A. BOSKAMP Zn. OVERVEEN CORRY MULLER-IJTSMA FRANS OERDER E* H* BROKMEIER Geeft ons Uw Villa tot Verkoop of tot Verhuur in opdracht* G. BRUGMAN VAN DEN GEMEENTERAAD LEERDAM ANDREA Voor St* Nicolaas De wereld die men leeft en de wereld die men niet leeft. ZANDVOORTSCHELAAN 167, AERDENHOUT. TELEFOON 26440. Het succes kan niet uitblijven. Gebr. Corns. L.en Hendrik Kwak Hzn. LOODGIETER M ASTI EKDAKEN i A VAN DER STAD POELIER HAARLEM GLASWERK C. J. Gude - Cuisinier j A. H. van der Steur Jr. Zaterdag 24 November 1928. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK UITGAVE: FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL Vierde Jaargang No. 12 ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.per jaar. f 1.60 per halfj., f0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent, uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. I DE VIER PADDE5TOELEN WANDBORDEN, VAZEN PULLEN, OOOZEN, KUN5TNIJVERHEID£HLM5 GR.NOUT.5TR TELEFOON '63 1£393 I LEVENSLUST. Levenslust is 't waren leven, Is het liefelijkste goed, Dat de lachende aard kan geven Van haar weelde en overvloed, 't Is geen trek der dwaze zinnen 't Jonge leven te beminnen: Levenslust is levenskracht; Levenslust is vroolijk strijden Hopen en geduldig lijden Is een kinderlijk verblijden, Dat den hemel tegenlacht. Maar om 't leven wel te smaken, Dient dan nog een hooger gloed In de vróme borst te blaken: Vaste, kalme stervensmoed! Wie geen moed heeft om te sterven, Zal den moed tot leven derven: Steeds gaapt de afgrond aan zijn voet Om langs rozen mij te leiden, Om mijn leger zacht te spreiden Als dit minnend hart moet scheiden Geef, o God! geef mij die beiden: Levenslust en stervensmoed. 9 P. A. de Genestet. Zou men niet even goed kunnen spreken van het leven dat men leeft en het leven dat men niet leeft? Neen immers, er kunnen zich in het levan van den mensch verschillende werel den voordoen, die al of niet worden geleefd, doch die toch niet op zichzelf het leven uit maken.; zooals een wereld van goede en een wereld van kwade strekking, een wereld van liefde een wereld van haat, een wereld van vreugde, van smart, van wanhoop of van rouw en weemoed. In de groote men- schenwereld vindt men tal van werelden, die door tal van menschen worden door leefd en die tezamen ,,het leven" uitmaken. Het is op zichzelf een eigenaardig ontroe rende gedachte die ons kan bezielen, wan neer wij ons te midden van een groote volksverzameling bevinden, zoovele ver schillende werelden met zoovele verschillen de gevoelens bijeen te weten vreugde en ge luk naast smart en wanhoop, liefde en haat, kennis en onwetendheid, beschaving en ruwheid. Hoeveel anders is bijv. het leven van den geleerden, van den ontwikkelden mensch, vergeleken bij den niet geleerden, den onontwikkelden. Beiden leven immers in een geheel andere wereld en hun geheele bestaan draagt' daarvan het kenmerk. De man van kenis draagt een groote rijkdom mede in zijn geest; de onwetende daaren tegen is vanzelfsprekend arm, al zou hij ook rijk zijn aan aardsche goederen, zich kunnen beroemen op een groot geldelijk vermogen. De ernstige mensch en de luchthartige, vroo- lijke wereldling leven mede elk in een af zonderlijke wereld en genieten dan ook op zeer verschillende wijze. De vreugde en de smart vormen met elkaar een schrille tegen stelling. Hunne werelden staan geheel te genover elkaar. Zoo ook hebben de werelden van liefde en haat natuurlijk niets met el kaar gemeen dan alleen dit, dat zij beide groote harstochten kunnen zijn. Waar nu een armoedig of wel rijk bestaans- of gees tesleven ieder hunne afzonderlijke wereld hebben, evenzoo als de overige genoemde elementen, daar kan men voorzeker geen gelijk denken en gevoelen verwachten en daar zal zooals wel vanzelf spreekt, de ka- raktervorm geheel verschillend zijn. Zie daar dan de bron van ons emotieleven. Zie daar dan ook de volstrekte onmogelijkheid om éénheid te kunnen verwachten in het leven der menschen onderling. Iedere mensch heeft één. of meer werelden, waarin BLOEMENDAALSCHE WEG 255 TELEF, 10956 BATIKWERK SCHILDERIJEN TEEKENINGEN TE HOUDEN VAN 17 NOV. TOT 3 DEC. DAG. GEOPEND VAN 9-6. - 'S ZONDAGS GEOPEND VAN 12-5. O \o CM C O "3 H rT O O PO ON O Alle perceelen worden vermeld in onze Woninggids, die naar het koopkrachtigste publiek in Nederland verzonden wordt. Geheel gratis adverteeren wij voor U in dag- en weekbladen. Wendt U tot: „HEEMSTEDE's WONINGBUREAU" Kantoor: AERDENHOUT. Oosterduinweg, TeleL 26226, Tramh. Aerdenhout, Vraagt onze geïllustreerde Woninggids, gratis verkrijgbaar. hij in betrekkelijken zin geïsoleerd leeft, en er zijn meerdere of mindere werelden waarin hij niet leeft, die hij ternauwernood kent of waarin hij geheel een vreemdeling is. De volheid van het menschenleven wordt bijgevolg geen onzer geheel deelachtig, want daar ontbreken voor ons wel zeker werelden, die door hunne afwezigheid in ons bestaans- zoowel als in ons zieleleven, hiathen veroorzaken. De liefde kent de haat niet anders dan haar tegenstandster. Zij leeft bijgevolg de wereld van de haat in geen enkel opzicht. De vreugde kent, al thans tijdelijk de smarte-wereld niet en omgekeerd, kent de smart niet de lichte, vroolijke en zonnige wereld van vreugde. Vreugde en rampspoed kunnen weliswaar verkeeren, want zij zijn in één wieg geboren en bijgevolg wisselzusters, die elkander nooit uit het oog verliezen. Maar toch is hunne wereld, bij wisseling, nooit dezelfde, daar nóch vreugde nóch smart op gelijke wijze worden gedragen en afhankelijk zijn van persoonlijke eigenschappen, zoomede van den leeftijd, van de tijdsomstandighe den en de omgeving van den persoon, die haar deelachtig is. De liefde en de haat leven noodwendig een andere wereld. Zij zijn wel het meest vreemd aan elkander. De liefde immers wil vergeven, wil ophouwen. Hare wereld is een arsenaal van goedheid; want met hare middelen bestrijd zij de haat; doch de wa pens waarvan zij zich bedient, passen ge heel en uitsluitend in een schoone wereld in een wereld die het leven vult, die van lieverlede en zooveel als in haar ver mogen is de hiathen doet verdwijnen. De waarachtige, ongehuichelde liefde strijdt met nobele wapenen tegen onedele 'harts tochten; en in haar wereld alléén, is wer kelijk overmengd geluk te vinden. In de reine atmospheer, die in de wereld der op rechte liefde heerscht, kan de leugen geen plaats vinden ondanks al hare hulp middelen. Het leven neen, de wereld die men leeft brengt den mensch tot zijn doel. Die wereld en doel zijn synoniem; want aan de vrucht herkent men den boom. In de wereld waarin men leeff, daarin leeft onze geest, onze ziel met al hare deugden en ondeugden; daarin worden onze gedachten gekweekt of uitgebroed. Het is, zelfs voor den meest geoefenden menschenkenner me nigmaal zeer moeilijk, de wereld te her kennen, waarin iemand leeft. Kent men eenmaal die wereld, dan kent men ook het levensdoel dan leert men van lieverlede-ook de tallooze hulpmiddelen, die tot dat le vensdoel dienen, kennen en vermoeden.. De wereld waarin men niet leeft en die men dus niet door eigen ervaren kent en waarin men zich dan ook niet thuis gevoed, kan men niet anders leeren kennen dar: doo. benadering. Gelukkig zijn er voor ieder geestes-, voor ieder zieleleven evengoed als voor den stoffelijken mensch symptomen, die slechts door geveinsdheid kunnen wor den weggenomen. Veelal herkent evenwel de menschenkenner de wereld die hen niet kent, aan de vruchten, die van haar uitko men; want de meeste werelden in het men schenleven zijn door een dicht gordijn om geven. ook vele goede werelden. De wereld, die men kent, is de wereld TETTERODESTRAAT 52-54 TEL. 15453 HAARLEM. Hoek Santpoorterstraat Speciaal adres voor Uwe herstellingen en vernieuwingen. Sanitaire inrichting, waschtafels „HYGENUS" 78 cM. f 45.- J HAZEN, t FAIS ANTEN, J PATRIJZEN, j WILDE EENDVOGELS, TALINGEN. WATERSNIPPEN, 3 POULARDES, BRAADKIPPEN, SOEPKIPPEN, JONGE DUIVEN, E DUINKONIJNEN, REERUGGEN, REEBOUTEN. I J KLEINE HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 waarin men thuis behoort, en veelal ook die wereld waarin men tijdelijk leeft, zoo als bijv. in de wereld van vreugd en de wereld van smart. Vooral laatstgenoemde brengt levenswijsheid aan en leert ons le zen op het menschengelaat, in het men- schenhart; en leert ons de legkaart van men- schenhandelingen somtijds duidelijk zien en beoordeelen, Hoe vinden wij de wereld of de wereld waarin wij mogen leven? Wijst ons hart ons misschien daarheen den weg?. Niet altijd. Neen het menschen- hart, hoezeer het ook geneigd moge zijn tot deugdzaamheid, hoezeer het de schoon heid en de waarheid liefheeft, is niet altijd vertrouwbaar, omdat zijn liefde niet altijd de dwaling weet te keeren, omdat het zoo menigmaal de lichtgevende vensters afsluit door het levenstooneel onttrekkende of verduisterende gordijnen. Het arme, lief hebbende menschenhart ziet menigmaal goed voor kwaad en kwaad voor goed aan, omdat het de wereld niet kent, waaruit de vrucht wordt uitgedragen, die vrucht die vaak wel een schoone blos heeft, doch die inwendig teekenen van verrotting vertoond. De wereld waarin wij leven, draagt de groote verantwoordelijkheid voor den in houd van ons leven. Onze naaste omgeving, de groote maatschappij en bovenal de ver heven kracht, die ons schiep, vragen steeds dringender naar de kwaliteit, naar de echt heid van de vrucht, die in de werelden, waarin wij hebben geleefd, zijn gerijpt. De beste vruchten zullen voorzeker worden uitgedragen, uit de smartewereld; doch me nigmaal ook verderven de teleurstellingen in het leven die vruchten, waarin aanvan kelijk goede sappen waren samengevloeid, en maken deze voor altijd ongenietbaar. Doch velen strekken juist naar deze schoon schijnende vruchten hunne handen uit, om dat zij nóch de wereld, waarin die vruch ten gegroeid zijn, noch den misgroei ken nen of zelfs vermoeden. Velen, die zich door de menschen, die men ,,de wereld" noemt, bewonderd we ten, moeten, als zij naar de stem die daar binnen zich laat hooren willen luisteren, wel overtuigd zijn, dat zij dien lof geens zins verdienen. Terecht zegt de schrijfster Ouida, in haar mooie roman „Motten": ,,De motten kna gen aan het hermelijn en ,,de wereld" kust de melaatschen op beide wangen". De raad der gemeente Bloemendaal vergaderde Woensdag 21 November ten raadhuize onder pre sidium van Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Afwezig wethouder Laan en de heer Luden. Pünt 1. Ingekomen stukken. Bericht van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland, dat zij hunne beslissing op het bes'luit van den Raad tot aankoop van grond aan de Noordzijde van den Zeeweg voor bouw van een NAAR ONTWERP VAN DE BAZEL COPIER DE LOR M BERLAGE LEBEAU: KUri5TMIdVERHEI{>5HUI5 GR. HOUTSTRAAT 163 TELEF. 12393 EAU de COLOGNE LUXE DOOZEN ZEEP PARFUMS HOUBIGANT, COTY enz. Drogisterij H. KOOY Apoth. Ads. ZANDVOORTSCHELAAN 173 - AERDENHOUT TEL. 26436 Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 j Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden Klcvcrparkweg 14 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren- en Dameskleermalterij Opgericht 1903 Telefoon 10303 Speciaal adres voor BONT- EN PELSWERK le KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN raadhuis, verdaagd hebben. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Punt 2. Benoeming van een onderwijzer aan school B. Benoemd wordt de heer D. Duinker. Punt 3 en 4. Vaststelling der vergoedingen ex art. 100 en 101 der L. O. wet 1920. Punt 5. Verzoek gemeente Arnemuiden om ad- haesiebetuiging. Op het verzoek der gemeente Arnemuiden om aüihaesie ^an een adres te betuigen waarin de re- geerij|g verzocht wordt vermindering van school geld te .doen staken wordt besloten slechts ten deele adhaesie te beluigen. Punt 6. Vaststelling verordening tot verdeeling der gemeente in stemdistricten. Het voorstel van B. en W. wordt in een om schreven raadsstuk waarin wordt aangbge'Ven de verdeeling der gemeente in 9 stemdistficFeiï/ Wórdt goedgekeurd. Punt 7, Vaststelling der verordening tot aanwij zing der stemlokalen. Goedgekeurd. Punt 8. Benoeming voorzitter, leden en plaats vervangers voor de stembureaux. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wor den voor den tijd van 4 jaar, ingaande 1 Januari 1929, tot voorzitters, plaatsvervangende voorzit^ ters, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux benoemd: Stemdistrict I: Voorzitter: de Burgemeester (ambtshalve), Plaatsvervangend voorzitter: A, J, de Waal Ma- lefijt. Leden: P. W. Waller, H. E. J. Huysser. Plaatsvervangende leden: L H. Bijvoet, S. P. Rijnierse, V. Dyserinck, A. F. Kremer, J. M. B, van Vlijmen, S, Huynink. Stemdistrict II: Voorzitter: C. Schulz. Plaatsvervangend voorzitter: W. Noorman, Leden: G. A. Tijssen, B. Jonker. Plaatsvervangende leden: J. H. Th. van Hooff, N, L. Herfst, H. J. Kruijswijk, P. E, van der Werff, P. Prins, A. Schoorl. Stemdistrict III: Voorzitter: Adr, Cassee. Plaatsvervangend' voorzitter: A. IJzerman. Leden: Jhr. G. C. Quarles van Ufford, D. Kuiper. Plaatsvervangende leden: K. Tinholt, Mr. Dr. J. D. van der Plaats', J. A. van Rijswijk. P. A. Kok, S. Metz, J. Weuring. Stemdistrict IV: Voorzitter: E. W. A. van Nederhasselt. 'Plaatsvervangend voorzitter: Jhr, Mr, E, H. E. Teü'ing van Berkhout. Leden: F. W. Baron van Tuyll van Seroosker- ken, S. A, Wilson.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1928 | | pagina 1