Schroder INVENTARIS UITVERKOOP H. B. W. WEIJLAND VAN DEN GEMEENTERAAD Groote Houtstraat 91 ONTBIJTSTELLEN - TAFELSTELLEN - LAKENS EN SL00PEN - HANDDOEKEN - DROOGDOEKEN Zaterdag 19 Januari 1929. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD X225 BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK VierdelJaargang GEVESTIGD', KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 Goud en verguldsel. =HAARLEM=E====== SPECIALE AANBIEDING AH. van der Steur Jr. lc kl. Heeren- en Dameskleermakerij Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier JfytoensGi No. 21. UITGAVE: FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f3per jaar. f 1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van. 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN» 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1—5 regels 50 cent. uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. 1 Lid Ned. Unie v. Accountants Het veel gebezigde spreekwoord: „Het is niet alles goud wat daar blinkt", is, hoe wel oud en wellicht wat uit de mode ge raakt, nog geenszins ontzenuwd of geloo- chenstraft. Dit nu, spreekt duidelijk en overtuigend voor de waarheid van deze zinspreuk, die toch waarlijk niet van gisteren is. Als zinnebeeld voor „waarheid en schijn" is deze zegswijze nog steeds van volle kracht en wel waard om nog weer eens voor het voetlicht te worden gehaald. Onze tijd heeft haar, als waarschuwing, dubbel noo- dig; temeer, omdat de waarheid er in het oogvallend naar hunkert, 'hare boeien te verbreken en op te trekken tegen den schijn tegen de leugen, die zich juist daarom tot aan de tanden toe wapenen zal. „Het is niet alles goud wat daar blinkt". Neen, zeker niet. Er is ook nog verguldsel dat den schijn heeft van goud, dat bijna daarvan niet is te onderscheiden, dat 'het kennersoog en den proefsteen behoeft om zijn waardeloosheid te kunnen vaststellen. Er is verguldsel, dat een onedel metaal be dekt en den schijn heeft van zuiver goud. fcn menige menschenhand strekt zich gre tig uit naar dat waardeloos verguldsel, dat iets even waardeloos bedekt, dat het oog bedriegt en geheel ten onrechte voor echt doorgaat. Maar het komt ook meermalen voor, dat ook goud, echt hoog karaats goud, niet aanstonds als zoodanig wordt herkend en een kennersoog noodig heeft om de echt heid en de hooge waarde vast te stellen. Laten wij ook dat vooral niet uit het oog verliezen, waar wij als taxateurs optreden, m.a.w. waar wij de waarde van een mede- mensch schatten. Zóó immers is het toch gesteld, waar wij menschen als beoordeelaars optreden van menschenkarakters, van menschelijke deug den en eigenschappen. Te dien aanzien ko men wij alleen niet zelden met zeer infe rieure schaatsen op het ijs en komen wij daarbij, soms te weten, dat het ijs glad is. Het oordeel van de massa is vaak het voor oordeel van één mensdh. In het algemeen genomen, wordt, ten aanzien van den mensch, door het groote tot oordeelen gereedstaande publiek, iets kwaads met meer gretigheid geaccepteerd dan iets goeds. Dit valt niet uitsluitend toe te schrijven aan het feit, dat sommige men schen wat heel erg belust zijn op een open lijk schandaaltje. Och neen, buiten en be halve deze beminnelijke eigenschap van heeren afbrekers en omverhalers en van de dames Langtong en Speldenprik, bestaan er ook nog andere fraaie motieven, om zui ver goud zoodanig met modder te besmeu ren, dat het voor den oppervlakkigen be- oordeelaar slechts een kluit modder is en niet meer. En indien nu niemand zich de moeite geeft, de modder af te wasschen en de werkelijke waarde te doen zien dan blijft het een onaanzienlijk hoopje modder. En daarvoor bestaat heel veel kans want menige voorbijganger, de waarde niet vermoedende welke onder de modderkluit, verborgen ligt, trapt er met z'n voet nog wat van de zwarte 'brei bovenop en maakt daardoor het reeds bedekte goud nog minder herkenbaar. Zóó is het inderdaad in het werkelijke doen en laten van zeer velen onzer gesteld. Waar wij al niet in meerdere of mindere mate meedoen aan dat bemodderen, daar zijn wij toch somtijds allen de onwillekeu rige verspreiders van den laster, door onna denkendheid, En naarmate wij méér in een reuk van achtbaarheid staan, vindt onze verspreiding te meer ingang ook zelfs, als wij daaraan ter geruststelling toevoe gen: „maar ik kan het haast niet gelooven". De lasteraar of lasteraarster verricht het schendend, eerroovend werk zelden met open vizier, doch hult zich meestal in een zeer schoonen schijn. Het verguldsel wordt daarbij zeer dik opgelegd, opdat men het onedele metaal dat het bedekken moet, niet zal kunen zien of vermoeden. Het is het werk van den menschenkenner, dat be- deksel te onderscheiden van echt goud, en zich niet te laten afbrengen van zijne be oordeeling door lichtgeloovige menschen, die den schijn voor waarheid aanzien en zoodoende, huns ondanks, het kwaad hel pen bevorderen. Want de schijn is een zeer machtige factor in het leven, en het gelukt aan de waarheid niet altijd, het verguldsel te verwijderen en de naaktheid bloot te leggen. De schijnmensch overwint menig maal in het leven den rechtschapen mensch, die alle kunstmiddelen versmaadt en zich ten allen tijde toont, zooals hij in waar heid is. De eerlijke, ongekuntselde mensch daarentegen, maakt zich door zijn waar heidsliefde en ongedektheid menigmaal zeer gevaarlijke en voor niets terugdeinzende vij anden, die door hun haat, hunne jaloezie en heerschzucht, niet zelden tot de laagste plagerijen en waanzinnige geluksverstorin- gen hun toevlucht nemen, om het beoogde doel te bereiken. En velen mogen goedmoe dig, argeloos of wel bevooroordeeld voor den schijnmensch den handschoen opnemen, de verdediging aanvaarden en beweren: dat er zulke slechte menschen niet te vinden zijn, dat alléén het wantrouwen het bestaan van zulke wangedrochten in menschelijke gedaante aanneemt en fantaseert 'het leven leert ons nietemin de waarheid ken nen en 'herkennenin haar schoone, maar ook in hare afschuwelijke, wange- droc'htelijke gedaanten. De niet aantrekkelijke, de niet vleiende maar goedgemeende, rechtvaardige mensch, heeft menigmaal slechts weinig vrienden, maar daarentegen, zooals reeds gezegd vele vijanden; en zoo het hem voorspoedig gaat, ook vele benijders. Niet iedereen staat ten allen tijde gereed met een vriendelijken1 glimlach waar het den eenen mensch geldt, en met een 'boozen spotlach, een tergende gelaatsuitdrukking, waar het den anderen mensch betreft. Er zijn menschen, die zich geen moeite geven zich aangenaam voor te doen, te vleien en altijd maar gelijk te ge ven. Doch zoo iemand, die wat menschen- kennis bezit en wat verder kijkt dan zijn neus lang is, eens met den toetssteen) zijner ervaring en met nuchterheid van geest en zinnen, bij zoodanige van de buitenzijde misschien afstootende, althans niet bemin nelijk schijnende menschen een proef zou nemen tot onderzoek, dan zou hij wellicht het echte waardevolle goud vinden, dat somtijds, neen menigmaal, slechts door toe val wordt gevonden daar waar men het niet had vermoed. Dat wij dan daarom alléén reeds, vooral ook, naar goud zoeken op die akkers, die niet algemeen bekend staan als goudvelden. Donderdagmiddag vergaderde de Raad onzer ge meerate onder waarnemend voorzitterschap van den heer J. C. Laan, loco-burgemeester. Afwezig: de burgemeester en de heer Kremer, De voorzitter sprak een openingswoord, op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar, dat aldus luidde: Mijne Heeren, Het is vandaag de eerste maal in 1929 dat het gemeentebestuur van Bloemendaal samenkomt om de belangen der gemeente te behartigen. Dit geeft mij aanleiding, heeren, om even een terugblik te werpen op hot afgeioopr,'.-.- jaar. Wanneer ik dan het grootboek van de gemeente opensla, dan zie ik dat wij over. 1928 een goede balans hebben gemaakt. De gemeente werd in 1928 voor rampen gespaard, alleen was het ernstig te betreuren dat voor eenige maanden geleden een schip op ons strand verging dat aan vele moedige zeevaarders het leven kostte Gaarne wil ik constateeren dat de onderlinge verhouding tusschen het geheele gemeentebestuur van het allerbeste is geweest en de besprekingen steeds op de meest aangename en willende wijze werden gevoerd, wat een groot belang voor de ge meente mag worden genoemd. Met genoegen kan ik hier verklaren dat onze ambtenaren zonider on derscheid hebben blijk gegeven geheel bereikend te zijn voor de posten hun toegewezen en dat zij met grooten ijver en groote plichtsbetrachting de hun opgelegde taak hebben vervuld. Ook de ge meentewerklieden gaven geen reden tot klachten en deden voor het grootste gedeelte hun werk met ijver en opgewektheid'. De gemeentefinanciën geven gelukkig geen re den tot bezorgdheid' en niettegenstaande wij aan een hebzuchtigen buurman helaas een stuk van onze gemeente hebben moeten afstaan, een stuk dat wij moeilijk kunnen missen, zijn onze finan ciën daardoor niet in de war gestuurd, en gaat de bevolking onzer gemeente weer langzaam voor uit, zoodat wij hopen, spoedig het aantal zielen van voor de annexatie weer te hebben bereikt. (De werkloosheid, die voor vele gemeentebe sturen een bron van groote zorg is en voor de gemeenten een groot financieel nadeel, hebben wij kunnen weren niettegenstaande zich het geheele jaar een groot aantal werkloozen heeft aangemeld, d'ie wij aan werk konden helpen, waardoor in d'e eer-te plaats slechts kleine geldelijke offers van de gemeente behoefden te worden gevraagd' en in de tweede, maar niet de minste plaats, de ar moede uit onze gemeente kon worden gehouden, en de menschen een fatsoenlijk stuk brood kon den verdienen. De wegen, plantsoenen, gebouwen, enfin, alle gemeente-eigendommen verkeerem in uitstekenden staat. In 1928 werden door de gemeente 60.000 M2. wei-, dui-, en klinkerweg veranderd in schitterende topeca-wegen. Om de wegen van overtollig water te ontdoen en een deel onzer inwoners van fica- liën te ontlasten lagen wij 6000 Meter riool. Ten einde aan de klachten, 'die m.i. 'ongegrond waren tegemoet te komen hebben wij meer dan 20,000 M2. voetpad met hoogovenslakken laten bedekken, wat zeer tot genoegen van de bewoners is. Nog ihtbben wij getracht aan het gevaar op den Zee weg voor fietsers tegemoet te komen door een pad van 4 Meter te maken; alhoewel de proef uit stekend slaagde heeft de gemeente uit financieele overwegingen moeten stopzetten. Laat ons hopen ■dat de financiën een volgend jaar zullen toestaan ook d'it in orde te maken. En thans, mijne heeren, wensch ik, dat het jaar dat nu begint hetzelfde resultaat voor onze ge meemte zal brengen, dat de vergaderingen en be sprekingen zich evenals tot nu toe zullen kenmer ken door een aangenamen geest en. de zelfde wei- willede medewerking onderling. Van harte wensch ik U allen toe dat ook in uw particuliere leven U zult gespaard blijven voor rampen en tegenspoeden en dat het U zal brengen, voorspoed, vreugde en geluk. Punt 1. Ingekomen stukken. Dankbetuiging van J. T. van Steenwijk voor de hem toegekende salaris ver hooging. Dankbetuiging voor verleende subsidie van: het Cihr. Fanfarecorps .Sursum"; de Vereeniging voor Jeugdwerk; Ned. Bond tot het redden van drenkelingen (voor reddingsflotteur en berggebouwtje). Proces-Verbaal van kasopname bij den ge meenteontvanger. Voor kennisgeving aangenomen. Punt 2. Benoeming leden stembureaux. Goedgekeurd. Punt 3. Benoeming onderwijzeres aan school C, de voordracht luidt: No. 1. Mej. H. J. Molenaar te Zwaag. No. 2. Mej. A. J. Diepenhorst te Beverwijk. No. 3. Mep A. M. Paap te 's-Gravenhage. Benoemd wordt no. 1 van de voordracht. Punt 4. Verieening subsidie aan de Commis sie ter voorziening in het onderwijs aan zieke en zwakke kinderen te Haarlem en omstreken. Naar aanleiding van een adres, a'd. 16 Nevember 1928, van de Veereeniging; Commissie ter voorzie ning in het onderwijs aan zieke en zwakke kinderen te Haarlem en Omsdréken, houdende verzoek haar een 'subsidie te verleenen, deelen B, en W, den Raad mede, dat deze Vereeniging zich ten doel stelt om zieke of zwakke kinderen die niet in staat zijn de school te bezoeken, doch blijkens advies van den behandelenden geneeesheeer wel thuis eenig onderricht mogen genieten, dit onderwijs te ver sahaffen, Zij stelt zich daarvoor in verbinding met de klasseonderwijzer(es) of zoo deze het niet kan doen met een andere leerkracht, die daar voor een vergoeding ontvangt van 1,50 per les uur. Er wordt niet meer dan twee uur per week les gegeven, zoodat iedere leerling de Vereeniging ongeveer 150,per jaar -kost. Reeds op 1 November j.l. werd door de Vereeni ging een adres van gelijke strekking ingezonden, Dit was echter gebaseerd op de overweging, dat ook uit deze gemeente aanvragen om hulp waren inge diend en ingewilligd. Bij onderzoek bleek evenwel, dat deze aanvragen betroffen kinderen uit het sinds 1 Mei 1927 bij de gemeente Haarlem gevoegd ge deelte, zoodat dit motief geen grond voor inwil liging kon zijn. Aangezien adressante evenwel steeds bereid en» ook volgens de goedgekeurde statuten ver plicht is leerlingen uit de omstreken van Haar lem te helpen, achten B. en W. het billijk, dat haar een subsidie wordit toegekend. Het is daarom gewenscht een vast bedrag per jaar toe te kennen benevens een bedrag voor ieder Bloemendaalsch kind, dat van het werk der Vereeniging profiteert. B. en W. stellen mitsdien den Raad voor deze commissie een subsidie te verleenen van 75. per jaar voor ieder kind uit de gemeente Bloe mendaal d'at van deze vereeniging gedurende een jaar huisonderwijs ontvangt. Aldus besloten. Punt 5. Driejaarlijksche afrekening der exploi tatievergoeding (19241926) voor de R.K. St. Theresiaschool. Goedgekeurd. Punt 6. Toekenning vergoeding ex artikel 100 der L. O. wet 1920 over 1927 aan de R.K. St. The resiaschool. Goedgekeurd. Punt 7. Verleening subsidie aan de R.K. Frö belschool te Vogelenzang. Goedgekeurd. Punt 8. Overname van wegen in het Naalden- veld. Aangenomen. Punt 9. Klassificatie der gemeente in verband met de jaarwedderegeling van burgemeester, se cretaris en ontvanger. B. en W. -deelen den Raad mede: Ged. Staten, van oordeel zijnde, dat de jaar wedderegeling van Burgemeesters, secretarissen en ontvangers' der gemeenten in deze provincie herziening behoeft, hebben een nieuwe regeling ontworpen voor de gemeenten met een zielental van 15000 en daar beneden. Volgens dit onder werp heeft onze gemeente aanspraak op plaatsing in klasse 8 (de gemeenten met 1000115000 zielen) waar het maximum salaris van den Burgemeester 6000.bedraagt, dat van den Secretaris 5300. en van den Ontvanger 3750. Intus-schen kunnen Ged. Staten krachtens art. 3 van het ontwerp eene gemeente in een hoogere klasse plaatsen, indien daarvoor bepaalde redenen bestaan, B. en W. merken op, dat er alleszins termen aanwezig zijn voor toepassing van genoemd' ar tikel 3: Bloemendaal immers behoort tolt die ge meenten, waar -de levensstandaard zeer hoog is, ja zelfs wat de prijs der eerste levensmiddelen betreft aan de spits staat. W Kleverparkweg 14 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 Speciaal adres voor BONT- EN PELSWERK Ie KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden Op grond van het vorenstaande geven B, en W. den Raad derhalve in overweging aan Ged. Staten te berichten, dat naar hunne meening Bloe mendaal geplaatst dient te worden in klasse 8a (maximum salaris Burgemeester 6600.Secre taris 5800,Ontvanger 4200.temeer waar de ontworpen regeling voor tien jaren gelden zal. Mocht dit voorstel worden overgenomen, dan wordt het salaris van den Ontvanger in maximum gelijk aan dat van den hoofdcommies ter secre tarie, waardoor een bestaande onbillijkheid wordt weggenomen. De heer Schulz heeft geen bezwaar tegen het prae-aclVies van het dagelijksch bestuur, maar als men meent dat de levensstandaard zoo hoog ge acht wordt, is liet dan geen noodzaak om d'e an dere functionarissen ook een salaris-verhooging toe te kennen, hetgeen dus een evenredige vergoe ding genoemd zou mogen worden. De Voorzitter antwoordt dat deze vraag niet ver wacht was. De salarissen van burgemeester en secretaris mogen niet hoog genoemd worden, dat sluit niet uit dat de standaard van de andere functionarisesn niet te laag kan zijn. Het voorstel kwam omdat het salaris van den burgemeester niet overeenkwam met zijn rang. De heer Nuyens verwondert zich ook dat B, en W. adviseeren om deze verhooging te geven, zon der dat aan het andere gemeentepersoneel ge dacht schijnt te worden. Spr herinnert aan ,,de krenterigheid" van het gemeentebestuur ten aan zien van het verleenen van vacantietoeslag. De Voorzitter onderschrijft deze woorden niet. De toeslag van vacantiegelden aan bijna alle functionarissen is daar wel een bewijs van. Wethouder van Nederhasselt merkt op dat de salarissen van de burgemeester en secretaris door Ged. Staten vastgesteld worden. Ben algemeene alaris-berziening staat geheel los van -dit voorsltel. De heer Luden weet niet waarom deze gemeente .bijzonder" duur is. Bloemendaal zal ten aanzien van de omliggende gemeenten geen groot verschil maken van de duurte. Als er sprake kan zijn van geringe salarissen dan komen in de eerste plaats de wethouders in aanmerking voor verbe tering. Zij doen onnoemlijk veel werk en eiken dag zijn zij „busy". Deze twee heeren doen het uit welwillendheid tot welzijn der gemeente, als deze heeren zouden bedanken dan zou het moeilijk zijn menschen te vinden, die zeker 4 dagen per week hum volle toewijding zouden geven voor 1500.per jaar. Deze vergoedingen zijn absurd. Ged. Staten dwarsboomen een verhooging geheel en dit behoorde voor dit geval zeker niet voor te komen. De heer Prinsenberg veieemigt zich met het ad- vi s van B. en W. maar los van de motiveering van B. en W. Spr. acht het gevaarlijk om te zeg gen dat Bloemendaal zoo duur is, men zal er de gemeente om gaan vermijden. Onze gemeente breidt z'idh zeer uit en er wordt belangrijk veel werk verzet. Dit moet volgens spr. het motief zijn van den raad. Spr onderschrijft de woorden van den heer Luden om de salarissen van de wethouders onder de oogen te brengen en de aandacht te ves tigen op de geringe vergoeding. De voorzitter merkt op dat het wethouderschap voor 3/4 een .eerebaantje" moet zijn en Ged. Staten beschouwen het blijkbaar evenzoo. Spr. zal er zich niet gauw warm over maken. De heer Hogenbirk zou het zeer apprecieeren als ook de gemeente feloemendaal eerste klasse ge- klassificeerd zou worden inplaats van tweede klasse. Spr. zou voor het onderwijzend personeel deze mogelijkheid gaarne geopend willen zien. Spr onderschrijft de woorden omtrent de verbetering gelijke commissie te constitutioneeren. der wethouderssalarissen. Spr. verzoekt een der- De heer Bornwater brengt in het midden dat eventueel andere wethouders geen genoegen zul len nemen met deze vergoeding. In dien zin doet de heer Prinsenberg een voorstel, hetgeen de heer Luden amendeert met 1000.per jaar te verzoe ken aan Ged. Staten. De heer Schulz meent dat hij een dergelijke ver hooging ook andere groepen van personeel be voorrecht moeten worden. De verhooging der wet- ihouderssalarissen staat spr. absoluut voor. 'Het voorstel B. en W. wordt daarna aangenomen Het voorstel Prinsenberg idem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1