RIE LAATSTE WE Schroder's BURG lijk? Dugan Dugan ri OPRUIMING 91 GROOTE HOUTSTRAAT AKVISCH H. B. W. WEIJLAND Wethouder „eerebaantje?' N. KUIPER Zaterdag 26 Januari 1929. No. 22. jwnaar Iriessen 3REN ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD X225 BLOEMENDAAL, VERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK VAN Lief en leed. GEVESTIGD KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 P. TIMMERS Ra n i n iN |eders bereik A. F. VAN STRAATEN ZIJL WEG, hoek duvenvoordestraat Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier A. H. van der Steur Jr. le kl. Heeren- en Dameskleermakerij i Verbeek rd Shaw t Maugham Hazzard zangeres ie i van 12-3 uur ETel. 11937 Haarle m ETTE-FILM welke gedurende momenteel een ALS „ROSE ÏES MURRAY Soldwijn Mayer, illustreert de film IE'', met mede- /an het Theater SKY. - Olga ie Indian Love- met NORMA benede n 18 jaar SCHERIJ -. d. HAAK - HAARLEM D Q D a o a o a aopanaaaaoop 'T naf heden f teer en op |j 1 per half itbetaling. x tfrankeerd, als V Bloemendaal. nummer 22045 UITGAVE: FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.— per jaar. f 1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIÈN* 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel volgende pagina 40 ct. per regel. cent, egel, DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. WEL VAAK. 'k Heb wei vaak als knaap een fluit gesneden bij het water, bij het hooge riet, ciie vergat in spel zijn diep verdriet, want een kind, het is zoo gauw tevreden. Later later heb ik vtel gestreden imaar een helper vond ik in mijn lied, een was trouw, toen alles mij verliet, zingend-zacht heb ik om troost gebeden. Dat ik leef heb ik aan 't lied te danken, het verwon het dreigen van den dood. 'Daarom heil, o rhythmendans en Manken. Lichten ging jong-heerlijk uchtendrood, en de berk, de zilver-mooie slanke, werd van zon en dauwdrop de genoot. Uit: Zonnegoud. Joannes Reddingius. AAN DE LEZERS. Het is ons een genoegen de aandacht van onze lezers te vestigen op de bijlage in dit blad van den Makelaar Hendrik Kwak Hzn., te Aerdenhout, met wie wij een overeenkomst hebben aangegaan, dat deze woninggids maandelijks, zoo mogelijk éénmaal per 14 dagen als bijlage aan ons blad zal worden toegevoegd. Men vindt in deze gids een vermelding van eenige te koop en/oi te huur staande villa's en andere perceelen in de gemeente Bloemendaal, welke door bemiddeling van genoemden makelaar worden aangeboden. Het spreekt van zeil dat deze totstand koming ook voor ons blad een groote verbetering is, omdat er telkens een be langrijk aantal bladen naar buiten wordt gezonden en wel in hoofdzaak naar hen die plannen hebben om zich in onze ge meen te te vestigen; daardoor wordt de publiciteitswaarde van ons blad aanmer kelijk grooter. In verband met deze uitgave wekken we onze lezers op om kennissen of vrien den, die Bloemendaal wel gaarne hun woonplaats zouden willen noemen, maar daarvoor nog geen geschikte gelegenheid vonden, ons blad met woninggids toe te zenden, we stellen er desgewenscht gra- t i s exemplaren voor disponibel. Het koopen en/of huren van huizen is veelal een kwestie van vertrouwen, welnu, de heer Hendrik Kwak Hzn. geniet in onze gemeente en daarbuiten een goede reputatie. Men bevordert dus als het ware van zelf de plaatselijke welvaart, indien men deze woninggids gebruikt en voor even- tueele inlichtingen zich wendt tot den makelaar bovengenoemd. Redactie. Das ist im Leben hasslich eingeiichtet, dass bei die Rosen gleich die Dorne Stehen. von Scheffel. (Der Trompeter von Sakkingen). Zou het waar zijn, dat het een schep- pings'fout is, dat, naast de schoone, geuren de roos, de scherpe venijnige doorn groeit? Zou het een dwaling van de Hoogste Macht kunnen wezen, dat in het leven lief en leed elkander afwisselen, dat de lach door de traan wordt vervangen en de traan door de lach? Zou het inderdaad wenschelijk zijn, dat uitsluitend voorspoed 's menschen deel ware en dat tegenspoed nimmer 's menschen plannen en vooruitzichten dwarsboomde? Dat valt moeilijk over een te brengen met een wijs opvoedings plan van Hoogerhand voor den mensch ontworpen. Want een leven van louter vreugde en gemak zou elk levensdoel aan den mensch ontzeggen en zonder twijfel alle energie, op welk gebied dan ook, uit sluiten. Hij zou dan slechts een mac'hte- looze figuur in de schepping, een soort speelpop der natuur zijn. Neen.het lief en leed, dat de mensch aanvaart, als opvoedingsmethode voor hem persoonlijk aangewezen, vormt als 't ware het raderwerk van zijn leven. Het is tegelijk die veerkracht, die zijn energie dwingt zich te weer te stellen en te ont- w ikkelen. De eene mensch ontleent aan zichzelf méér veerkracht dan de andere. Er zijn krachtige figuren, sterke geesten, die in voldoende mate moed, kracht en initiatief in zich vereenigen, om werkelijk iets in de groote maatschappij tot stand te brengen wat waarde heeft. Zij rusten niet en ei- schen steeds méér van zichzelf. Dit zijn de ware bouwmeesters, waaraan de Maat schappij behoefte heeft en waardoor zij ten zeerste wordt gesteund en gebaat in haar opbouw. Zij weten nagenoeg elke te genstand te overwinnen, en worden juist daardoor tot meerdere en stoutere krachtsontwikkeling aangezet. Zij winnen het „lief" door overwinning van het „leed", en zij plukken hunne rozen zonder zich al te zeer aan de doornen te kwetsen. Het zijn juist die doornen, die hen den weg wij zen naar hun geluk. Doch er zijn soorten van menschen. Er bestaat o.a. een soort van stervelingen, die in zich wei den aanleg hebben om iets meer dan alledaags iets van eenige betee- kenis in het leven te roepen, doch die de energie missen om 'hunne geestes- en ziel- akkers te ontginnen en vruchtbaar te ma ken. Dat zijn zij, die het betreuren: „das bei die Rosen gleich die Doornen stehen". En juist dezulken hebben de doornen zeer noodig. De tegenstand, de mislukkingen, in zelfs de wreedste ervaringen zijn veelal alleen bij machte hunne energie op te wekken en hen de hand aan de ploeg slaan. De geeselroede van het lot. vermag alléén uit hunnen geest, uit hunne ziel de sluimerende krachten te voorschijn te roepen en de droomerijen, de twijfelzucht of lusteloosheid, die hunne krachtsopen baringen weerhielden, te veriagen. Onder die sluimerende krachten kunnen er zich somtijds bevinden, die van een hoog gehal te en van onmiskenbare schoonheid zijn. Voor hen zijn de doornen aan 'hun rozen struik zelfs een levensvoorwaarde, een niet weg te denken opvoedingsmiddel. Hun leed brengt hen tot het lief. Tegenstand wekt niet zelden tegenstand op. De sluimerende geestkracht ontwaakt en ontwikkelt zich van lieverlede tot ener gie. De zweepslagen van het lot wekken niet zelden tot tegenweer op: de schillen vallen van de oogen, men leert al ineer en meer zichzelf en later ook de menschen kennen. Veel „lief" is door het leed verzwonden Lid Ned. Unie v. Accountants zielestrijd verkregen „latere rozen", dan voor de schoone zwellende knoppen, die riie t tot vollen bloei kwamen en de naaste buren waren van de scherpe „door nen des levens", die toen niet werden op gemerkt. de verkregen zelfkennis begint met eigen schuld" te herkennen, waardoor het geestesoog vrijer en scherper van ge- zichtslens wordt. De opvoedende kracht van verdriet, van ontgoocheling, van 'be schaming en teleurstellingen scherpt den 'gezichtslens van dep geest en ontwikkelt in 'hooge mate de gevoelhorens der ziel, die zich, bij het zoeken naar geluk, som tijds zoo deeriijk hebben verwond aan de doornen van het leven, die aan dezelfde tak groeiden waaraan ons schoonheidsgevoel, in de onervarenheid der jeugd, de begeer de roos speurde. In von Schefféls romantisch, boeiend lied klinkt het verder: „In deinem AugeTiabe ich eïnst gelesen, Er hlitzte d'rin von Liebe und Glück en schein" In 'stede van een bekoorlijke jorikvrouw voor een torenvenster van het hoogade- lijk slot, stellen wij ons het jonge schoone menschenleven voor, waaruit den jongen mensch ook een schijnsel van liefde en ge luk tegenlacht en 'waarin hij, met hoop en vertrouwen in het hart, blijft lezen, totdat hij plotseling uit zijn droom ontwaakt en voor de koude werkelijkheid wordt ge steld, waaraan hij niet kan ontkomen, doch d'ie 'hem dwingt zijn tot nog toe ont wikkelde levenskracht en energie te ont plooien, om als mensch een 'hooger stand punt te kunnen innemen en de doornen het leven dankbaar te aanvaarden, als leerstof voor het leven dat hij zal moe ten nemen zooals het gaat worden. Liefde en geluk kunnen ongetwijfeld ook langs een moeilijken levensweg worden gevon den; zij zullen beiden daardoor aan echt heid en bestendigheid veel vóór hebben bij de gloedvolle hartstocht en het nog niet beproefd geluk der jeugd. De hand die, toen de doornen van het leven haar hadden gewond, eindelijk haar levens- bloem bemachtigde, zal haar roos met nog meer teederiieid voor elk dreigend ge vaar behoeden; en het hart, dat 's levens weedom heeft doorstaan, waardeert te meer het verkregen geluk en het heeft voorzeker nog inniger lief. De tegenstand, die de ernstig strevende mepsch in het leven ontmoet, is gewoon lijk zeer groot en is ook menigmaal niet te overwinnen. De strijd tegen het egoïs me is o.a. een zwaren en veeltijds vruchte- loo'zen kamp. Voor vele onzer zou het inderdaad niet wenschelijk zijn, bij vöortduring in voor spoed te leven en wij behoeven ons daar over ook geenszins te verontrusten. Im mers, zij wier karakter-aanleg niet, of al thans aanvankelijk niet, tegen de 'bezwa ren en tegenheden van het leven blijkt op gewassen te zijn, zullen 'in hunne levens- prestaties wel bij voortduring aan 's levens doornen worden 'herinnerd. Gelukkig zij, die, na vele smartelijke levenservaringen, dankbaar zijn voor 'het bestaan van 's le vens „Pro" en „Contra". Zij toch zullen hun evenwicht op de groote en gevaarlijke levensbalans 'kunnen bewaren en eenmaal dankbaarder zijn voor de met moeiite en ZIJLSTRAAT 96a TELEFOON No. 13017 Etaleert nieuwe modellen Dressoirs en Huiskamer- ameublementen^^^^ TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE No. 2 TELEFOON 22017 HET ADRES VOOR BURGERWERK EN VERBOUWINGEN De voorzitter van de jongste raadsver gadering in deze gemeente, wethouder Laan, heeft uiting gevende zeer stellig aan eigen gevoelens van bescheidenheid bij de bespreking over de thans geldende wethouderssalarissen, een stelling gepo neerd, welke voor dezen tijd onmogelijk meer gelden kan en mag. Men herin nert zich wellicht, dat het advies van B, en W. aan den Raad, om Ged. Staten in overweging te geven, Bloemendaal in een bijzondere klasse te plaatsen voor de re geling van de salarissen van Burgemees ter, Secretaris en Ontvanger, aanleiding is geweest voor enkele leden der Vroed schap, tevens de „vergadering", verbonden aan de waarneming van het wethouder schap van Bloemendaal, te bespreken en daarop de aandacht te vestigen van het Prov. Dag. Bestuur. En terecht! Het moge te prijzen zijn in de tegenwoordige func tionarissen, dat zij het hen toegekende honorarium slechts als een gedeeltelijke vergoeding wenschen te beschouwen voor het wethouderschap en dat zij zooals wethouder Laan het uitdrukte het wet houderschap voor 314 als een „eerebaan tje" beschouwen, toch gaat deze redenee ring niet meer op. De tijd dat én het Bur gemeesterschap èn het wethouderschap hoofdzakelijk als eereposten te beschou wen waren en ook werden inderdaad ligt reeds ver achter ons. De practijk heeft doen zien, dat die functionarissen van thans „ambtenaren" zijn geworden, zij het dan in de meer ruimere beteeke- nis van dat woord. De waarneming van het wethouderschap is geenszins meer een „eerebaantje" in dien zin, dat daarom de vergoeding voor die post belachelijk laag zou kunnen zijn. Wethouder te zijn blijft immer een eervolle onderscheiding, maai de daaraan verbonden vergoeding moet zoodanig zijn, dat ook de financieel min der draagkrachtige dat ambt zal kunnen waarnemen doordat de vergoeding hem daartoe in staat stelt. Dat is de democra tische opvatting over het wethouderschap van tegenwoordig, welke principieele ge dachte in de raadsvergadering ook tot uiting kwam. Wij kunnen deze uiting toe juichen. In een paar artikelen wezen wij onlangs op de uitwassen van dezen tijd nopens het toekennen van jaarwedden, salarissen, pensioenen aan personen in pu bliekrechtelijke lichamen verkozen, maar over het toekennen van vergoeding voor de waarneming van het wethouderschap hadden wij geen andere meening dan die, welke in de jongste raadsvergadering tot uiting kwam. Het moge dan al geen idea len toestand zijn; inderdaad moge het waar zijn, dat behoorlijke vergoeding voor het wethouderschap in zekere zin „stoelvast heid" van den functionaris tot gevolg kan hebben, evenals het tot het aanvaarden van het dingen naar kan uitlokken deze mogelijke bezwaren zijn slechts secundair ten opzichte van de hoofdge dachte. En bovendien gaat zelfs in idea listische zin de stelling niet meer op, dat m u i u vraagt demonstratie! lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden W Kleverparkweg 14 Tegenover de Middelbaar Technische Scho o Opgericht 1903 Telefoon 10303 Speciaal adres voor BONT- EN PELSWERK le KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN het wethouderschap voor 3/4 als eere baantje te beschouwen blijft. Voorheen, toen déze functionarissen den burgemeester als machthebbende en ge zagdragende vertegenwoordigende per soonlijkheid, flankeerden, ja toen kon men spreken van „eerebaantjes'Maar thans, de waarneming van het wethouder schap een veelomvattende, een alzijdig eischende taak is geworden, wiens be- stuursbemoeiing zich op- en over een groot arbeidsveld beweegt dank zij voor een deel althans de vele bestuurs- verplichtingen, welke Vader Staat en de Provincie aan de gemeenten opleggen nu is het wethouder-zijn ip, wezen zeer veel veranderd. En daarom is het goed gezien van den Raad dat op te geringe salarieering van het wethouderschap de aandacht van Ged. Staten wordt geves tigd. De meeste leden van dat college kunnen waarlijk wel beoordeelen hoe de functie van wethouder bezien moet wor den. Of hebben alleen de wethouders van groote gemeenten een veel omvattende taak gekregen en wordt een vrij ruime be zoldiging dan wel noodig geacht? Wordt het wethouderschap van kleinere gemeen ten door de Provinciale Voogdij onder schat misschien? Dan moet het dat col lege maar eens duidelijk worden gemaakt, waarmede onze Raad inmiddels een be gin gemaakt heeft. Een onmogelijk houd bare stelling is bovendien om naar ver houding van het zielental der gemeenten de salarissen o.a. van wethouder vast te stellen. De uitgestrektheid van een ge meente, de geografische ligging ten op zichte van de omringende gemeenten, zal veeleer een juiste maatstaf kunnen zijn voor de waardebepaling van den wethou derlijken arbeid. Zóó moet het althans zijn, zéker voor Bloemendaal! -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1