eiden Jeugd Y in Editie" H. B. W. WEIJLAND roemde 1TET JET VERHUIZINGEN BOUWBEDRIJF Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE iSTELLING RAMMA lisstr. 38-40 Zaterdag 2 Februari 1929. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD X225 BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK Vierde Jaargang No. 23 GEVESTIGD KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 Spaarzaamheid. MEUBELBEWARING A* H* van der Steur Jr* le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Uitzending van Diners aan huis C* JL Gude - Cuisinier 91 :n door Jevan :andon-Thomas *el. Opvoering van rijzen. er en Leo Stein. van 12-3 uur iLEM rvaardigd door IE: door het meest i K.ARTHUR. 18 JAAR. 1 SPECIAAL 01 BEREID 30 cent per pond 30 cent per pond 25 cent per pond :nde controle) 20 cent per pond - Telefoon 15014 vanaf heden mneeren op '.50 per half or uitbetaling gefrankeerdals X 78, Bloemendaal. 5 bonnummer 22045 UITGAVE i FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3per jaar. f 1.60 per halfj., f0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per volgende pagina 40 ct. per regel. tnoncesH 50 cent. B r regel, Lid Ned. Unie v. Accountants MELKBLANKE MIST... Melkblanke mist op sneeuwblank winterstrand, In ijz'ige stilte 't grijze golvenbed, Wijd overspreid door 't reuzig nevelnet, Dat zilvren mazen over de aarde spant. De blanke meeuwen fladdren laag, ontzet Door angst, die rondwaart over zee en land. Spookachtig staan de schepen onbemand, Tegen den bleeken horizon gezet. Zoo, 't leven dren'kend in mysterie, hangt He<t net van 't noodlot op de zee der ziel, Die, schijnbaar eindloos, grenzen voelt en bangt. En 'k weet, o 'k weet toch wat mijn ziel geviel, Als, rijtend los den nevel die" me omvangt; Eén lans van goudglans nu Gods liefde ontviel Uit: Hélène Swartlh. Gedichten Blanke duiven. In sommige Nederlandsche bladen, o.a. in het Handelsblad, is eenige aandacht ge wijd aan de uitlating van Henry Ford, die in een intervieuw met den vertegenwoor diger van 'de Associated Press heeft be weerd, dat niemand sparen moet voor zijn veertigste jaar. Zülk een bewering staat voor velen gelijk met het werpen van een kei naar een heilig huisje: als Henry Ford gelijk heeft dat men niet moet sparen om vooruit te komen in de wereld, wat -blijft er dan over van 'de eeuwen-oude en tot nog toe onaangetaste theorie, dat spaar zaamheid een deugd is. Zij die terecht meenen, dat Ford een te groote en te ernstige figuur is om maar lukraak zulk een theorie in de lucht te slingeren, maken er zich af met de verkla ring, dat, wat Ford over het sparen zegt, wellicht voor A-meriika geldt, maar niet voor -de oude wereld met haar langzamer methoden en zeker niet voor Nederland, waar één vogel in de hand altijd heter is geweest 'dan tien in de lucht. Maar ook in de Vereenigde Staten 'heeft die uitla ting van Ford ongeloofelijk veel stof doen opwaaien en wéken lanig hebben tallooze Ameri'kaansche kranten vol ges-taan met de ontboezemingen van Ford's tegenstan ders en van Ford's partijgangers, totdat de automobielkoning ertoe is overgegaan een nadere verklaring te pu'bliceeren, waarin hij zijn standpunt preciseert. Ford s tegenstanders zeggen, -dat de raadgeving rampzalig is voor het opgroei end geslacht, dat gemakkelijk genoeg te weten komt hoe het geld uit te geven, maar van zuinigheid toch al niet veel moet hebben en thans moreelen steun krijgt van iemand, die een naam te verliezen heeft en het aandurft het nut van sparen te ontkennen. Vereenigingen hebben zich telegrafisch tot Ford gewend met het verzoek zijn noodlottige-n uitspraak terug te neimen, of althans duidelijker te maken; kranten heb ben hem fel aangevallen, of in rustige be- toogen uiteengezet, dat een stelregel voor middelmatige men-schen, die voetje voor voetje voorwaarts moeten gaan en niet over zevenmijlslaarzen beschikken om suc ces in de wereld te bereiken. Maar Ford heeft ook medestanders, waaronder een der grootste kranten van Amerika, de New-York Herald Tribune, die uitroept: „Driewerf héilzaam is Ford's advies. Hier is hét gezond verstand aan het woord van een man, die een groot fortuin heeft vergaard -door de stelling: geef uw geld uit, in practijk te brengen. Ford's raad is OP AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - OOK ONDER.ARCHITECTUUR - ONDER LEIDING VAN ONZEN BOUW KUNDIGE. DE HEER A. S. v. d. MEULEN VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILSONSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 voor de jeugd heel wat beter dan de zui nigheid van Benjamin Franklin. De jeugd kan van het leven genieten zonder bezit. Menige steunpilaar van de maatschappij kijkt zonder spijt terug op zijn eerste moei lijke dagen, toen zijn geld zooveel gemak kelijker werd uitgégegeven dan verdiend. Als hij hét bewaard en gespaard had, zou hij een schat hebben weggegooid, die on eindig veel meer waard is dan zorgvuldig getelde dubbeltjes en kwartjes". Maar Ford is met dat al niet de eerste multimillionair, d'ie op 'zuinigheid smaalt. Een paar jaar geléden deed een ander rijkaard, de radiu-m-koning Flannery uit Pittsburgh een soortgelijken storm vair verontwaardiging opsteken, door in een redevoering uit te roepen: „Geen zuinig of gierig man maakt ooit een werkelijk groot succes van zijn zaken. De man, die altijd met afgunstige bezorgd heid op de kleintjes past, wordt ongezond van geest. Hij denkt te veel aan böho-uden en te weinig aan bereiken. Zaken-doerr op de juiste manier, is een avontuur aandur ven. De groote koopman veracht het klei ne en volgt een koninklijken weg". Tegenover zulke uitspraken staan de raadgevingen van andere figuren van be- teéken-is, den „graankon-ing" James A. Patten bijvoorbeeld en John D. Rocke feller. Patten heeft altijd verkondigd, dat ie mand, onverschillig hoe oud hij is en wat hij verdient, de helft van zijn inkomen moet wegleggen, wil hij het tot iets bren gen; Rockefeller placht, toen hij nog jon ger was, glimmend gepoetste stuivers aan kinderen te geven en te zeggen: „breng dat naar de spaarbank en zorg, dat er een heeléboel glimmende broertjes en zusjes bijkomen. Ford en zijn vriend Edison daarentegen gelooven niet in het nut van sparen en Ford heeft niets, nadat er zooveel over zijn uitlating bleek te worden gedebat teerd, nader verklaard. Hij zegt: „Wat ik bedoel, is, dat men zijn geld in zichzelf moet beleggen en niet in een bank, die een paar procent rente geeft. Doe ondervinding op, riskeer, werk en waag. Het komt er niet op aan of gij uw akelig beetje verliest, zoolang ge maar moed houdt, uw gezondheid bewaart en uw geld niet kwijtraakt aan na'deelige din- 'en. Ik zeg niet, dat men zijn geld verspil len moet, ik zeg wel, dat het tijd genoeg is om te sparen als gij meer verdient dan gij op een verstandige manier kunt uitge ven. Dit tijdstip zal echter -voor niemand ooit aanbreken -door eenvoudig iedere cent naar de spaarbank te brengen". Als al zulke theorieën, gaan ook deze voor den een op en voor den ander niet. Wat Ford bedoelt, is, dat iemand, die wat bij elkaar heeft, een vijfhonderd gul-den, zullen we zeggen, daarmee beter iets be ginnen kan en ze -in een onderneminkje te waag geven, dan ze op de spaarbank te laten en er twintig gulden per jaar rente van trekken en dat men met het besteden van zijn geld aan leeren en reizen op den duur verder komt dan 'met een bescheiden depos'ito'tje hier of daar, dat toch niets op levert. Niet -iedereen echter kan zich op dit standpunt stellen. Verreweg de meeste menschen deugen a'l-leen voor een eenvou dig bestaan met een klein inkomen: zij kunnen niet beter doen dan wat zij over houden, in veilige handen te deponeeren en maar niet te experimenteeren en -hun aéhteu te iïv.4 „n uitveter Iter ié-genstaii- ders, die hen in den levensstrijd gemak kelijk onder den -voet loopen. Maar dat er aan den anderen kant meer durf en energie gekweekt wordt wanneer een natie een zekeren afkeer heeft van ongetwijfeld afstompende hal-ve-centen-tel lerij, die ten onzent nog te zeer als deugd geldt, staat ook als een paal boven water De Parlements-Waschlijst. Nog een vier- of vijftal maanden schei den ons van den verkiezingsuitslag voor het nieuwe Parlement. Het is gebruikelijk, dat voor dien tijd het waschlijstje van par lementaire werkzaamheden zooveel moge lijk wordt afgehandeld. Voor zooveel mo gelijk, want groot is het aantal wetsont werpen en papieren resultaten van „mi- nisterieele overwegingen", dat aan het einde van iedere vierjarige regeer-periode pleegt te worden opgeborgen, omdat de gelegenheid tot openbare behandeling heeft ontbroken. Meestal kijkt de nieuw aftredende Regeering die onafgedane ont werpen niet meer aan, zoodat deze na tijd en wijle onder het stof begraven liggen, wachtend om als opbrengst te dienen bij een instelling voor liefdadigheid als oud papier. Zóó zal het ongetwijfeld ook gaan met eenige ontwerpen waarop onze hui dige Regeering mèt een ambtenarenstaf heeft zitten broeden; waaraan meesta enkele commissies hebben gewerkt etc. 't Is nu al bekend, dat lang niet alle aange kondigde wetsontwerpen de politieke are na zullen worden binnengeleid. Het ont werp Drankwet, de ontwerpen op de wet telijk verplichte winkelsluiting, Rechtstoe- standwet voor ambtenaren hetwelk evenals door vorige Regeeringen reeds ook door de huidige werd in uitzicht ge steld voor openbare behandeling al de ze ontwerpen zullen een openbare behan deling stellig niet halen. Eén onderwerp is er, dat groote kans maakte de eindstreep nog te zullen halen, n.l. het ontwerp van wet, regelende de financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten. De Minister- President, de heer De Geer, tevens be waarder van 's Lands schatkist, heeft het er op gezet om dit ontwerp nog naar het Staatsblad te voeren. Reeds binnen enkele dagen is te .verwachten de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag, het geen zooveel beteekent als klaar te zijn voor de openbare behandeling in de 2e Kamer. Maar het is geen ontwerp, dat na ampele bespreking naar het Hoogerhuis zal worden gezonden, omdat de materie, welke dit wetsontwerp beheerscht, van buitengewoon grooten omvang én betee- kenis is. Getuige de meer dan gewone be langstelling die dat ontwerp in heel het land geniet, 't Is een materie, welke meer dere Regeeringspersonen heeft geïnteres seerd, maar welker uitwerking nimmer het stadium bereikte, waarin Minister De Geer het heeft gebracht. Ook Minister Colijn liep rond met plannen voor een nieuw be lasting-systeem, zooals men zich herinne ren zal. In welke richting zich die plan nen bewogen is minder bekend, want voor dat daarvan iets bekend kon worden werd deze bewindsman ten val gebracht. Z. Exc. De Geer zet nu zijn plannen door en hij heeft heel wat financieele specia listen, gemeentebestuurders etc. aan het cijferen gezet. Niet weinig belangwekkend is het, dat de Minister, middels de pers, reeds gewaarschuwd heeft voor een al te voorbarig optimisme van vele gemeente besturen, nopens de opbrengst uit de nieu we belastingen. Het kan een tegenvaller worden, aldus de Minister, en daarom raadt hij aan, de conclusies over de te verwachten opbrengsten nog eenige we ken op te schorten. Dat is weinig moed gevend. s De openbare behandeling van dat wets ontwerp in de beide Kamers der Staten- Generaal staat vrijwel vast. En wij ver wachten oo'k, dat de Minister zijn ontwerp er zal doorhalen al is het zekerder, dat door het indienen van ingrijpende amende menten, de kans op slagen van het ont werp belangrijk verminderd zal worden. Vanzelfsprekend is het daarom welhaast, dat de behandeling van dit ontwerp veel tijd in beslag zal nemen. En dat er wel licht zeer weinig gelegenheid zal over blijven voor behandeling van Minister Kan's ontwerp tot wijziging van de Ge meentewet. Van belang immers is hierbij ook, dat de verkiezingsstrijd weldra zal worden ingeluid en dat tal van Parle mentsleden tot dat de nieuwe 2e Kamer optreedt September zich weinig meer in de Kamer laten zien, omdat zij straks dag-aan-dag „de boer op gaan" voor het vervullen van spreekbeurten. Wij mee nen daarom, dat ook het wetsontwerp van Minister Kan welk ontwerp, wet gé wordén, immers regelt de wettelijk ver plichte samenwerking tusschen gemeen ten de eindstreep niet zal halen, mis schien op het kantje af, maar juist onvol doende om het Staatsblad te bereiken. Zoodat de Regeering vrij zeker een be langrijk lijstje onafgedaan zal moeten la ten! Kleverparkweg 154 Tegenover de MiddelbaarTTechnische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 Speciaal adres voor BONT- EN PELSWERK le KLAS AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijseour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden van de auto zich aldaar bedienen mag. En spottend wordt dan gesproken en geschre ven over dat achterlijke Holland met haar kleingeestigheid. Nu is echter onlangs be kend geworden, dat de Engelsche minister voor het verkeerswezen een eenigszins an dere meening is toegedaan, welke hij grondt op de hem ten dienste staande feiten en cijfers nopens het aantal ver keersongevallen in Groot-Brittannië. En de conclusie waartoe deze 'bewindsman is gekomen is geen andere dan waartoe wij eveneens kwamen en welke wij niet aarzelden neer te schrijven in meer dan één- artikel! n.l. dat de snelheidswaan- zin, welke door een groot aantal auto bestuurders betoond wordt, een misdaad aan de menschheid is en een schande oor on-ze beschaving. Deze Minister deelde in het Hoogerhuis mede, toen hij zijn wet op het auto-verkeer toelichtte, dat in En geland bij daglicht: elk uur één persoon door een auto wordt gedood; elke twee minuten een persoon door een auto wordt gewond en dat er elke minuut een ver keersongeluk gebeurt. Dat zijn vreeselijke cijfers! En dat, ter wijl het rijwiel op de wegen in Engeland stellig niet die plaats ineemt zooals in ons land, waar het rijwielverkeer zeer en zeer belangrijk is. Gelukkig is het aantal verkeersonge vallen door auto's veroorzaakt niet zoo groot en het is begrijpelijk, dat hier te lande de wielrijder méér debet is aan verkeersongevallen, dan in landen, waar het rijwiel niet die plaats in de rij van voertuigen inneemt, maar dan is dat een rede te meer, om de auto's hier niet tot het opvoeren van grootere snelheden toe te laten. Het wordt tijd, dat de mensch heid tot bezining komt en de onverant woordelijke snelheidswaanzin van vele automobilisten als een misdadige hande ling ga kwalificeeren, ook in de wetge ving. Aanklagende Cijfers. Wij hebben, in tegenstelling met an deren, meermale betoogd, dat het nog al tijd toenemende aantal verkeersongeval len in de eerste plaats moet worden toe geschreven aan het niet minder groote aantal onverantwoordelijke en daar door misdadige autobestuurders en mo torrijders. Zelfs officieele personen willen telkens deze feiten anders uitleggen en wijten de vele verkeersongevallen eer stens aan de wielrijders en tweedens aan het zich niet houden aan de verkeersrege len door andere weggebruikers dan het motorende deel der menschheid. Boven dien wordt in kringen van automenschen stelselmatig aangedrongen op het toela ten van grootere snelheden op de we gen, waarbij dan natuurlijk immer verwe zen wordt naar het dorado in het buiten land ten opzichte van de snelheden, waar- Schijndood in de Natuur. Een trage kraai wiekt voort en laat zich krassend hooren; haar spookgeluid klinkt wonderlijk in 't droeve land van mist en -slijk en 't kaal gehoomt droomt voort; nies -kan zijn slaap verstoren. De aarde treurt en zwijigt, zwij-g-t droevig in haar kwijnen; haar kracht bezwijkt al meer en meer, wij zijgen bij -hei ziekbed neer waarop zij zucht en hijgt, gehuld in mistgordijnen. Ik zit in eenzaamheid, in 't ijzig licht alleene; dan overmant de stilte mij, al-s kwam de schijndood dichterbij, de dood dien de aarde beidt. Haar adem gaat haast hene. O. Kerst Zwart.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1