BURG us Donau iy JA ACE FDE H. B. W. WEIJLAND VERHUIZINGEN Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE Steeds het Nieuwste RADIO PLAATSELIJK NIEUW IT I telling van appales in •ranje kaart) nog plaat- 15 en f 0.50 ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD,, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 De Lasso* MEUBELBEWARING BOUWBEDRIJF Rijk en gemeenten* 0^ A* H* van der Steur Jr* lc kl. Hcercn- en Dameskleermakerij A. F. VAN STRAATEN ZIJL WEG» hoek duvenvoordestraat Uitzending van Diners aan huis C* J* Gude - Cuisinier P. TIMMERS ,'C m van 12-3 uur EM valsfilm 1929 Hen gespeeld lOLMTOD. al te Venetië. iwijn Mayer. hoe gelegenheid Slmtijdschrift COMISCHE 'GRAMMA. JMMANDO' maf heden f leeren op j| 0 per half litbetaling. X efrankeerd, als V Bloemendaal. 22045 voederplankjes daarna kwamen uiven en vielen nauwelijks had- en, of ze gingen r op de pennen, wamen ze terug ïongerige soort- op de plankjes wen hadden we ad; ik telde er dat de vier hun >k Lieten om de re hongerlijders Van zwaluwen iefd. Wie weten ltz. 68 van mijn ageni" eens op- ïval aardig ver- Kerst .Zwart. O. Zaterdag 9 Februari 1929. Vierde Jaargang No. 24. UITGAVE: FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.per jaar. f 1.60 per halfj., f0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent, uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. Lid Ned. Unie v. Accountants MIJN LAND. Mijn land heeft meenigen dag een grauye lucht, lk zit voor 't raam en zie de neevlen leken. Ik hoor de golven uit hun dampen spreken En zoek 't ommist geboomt van 't naast gehucht. Dan is in mij de nevel ook geboren lk zie de vormen die geducht en vaag Het hoofd opsteken, en een zee zwulpt traag, En dof gekreun doet uit haar diep zich hooren. Dan weet ik, is in mij van 't volk de ziel, Dat, lijfsoog altijd tusschen neevlen starend, Altoos het geestesoog op wat openbarend' Uit zieleneevlen raadselt roerloos hiel! Dat nooit in 't blauw heelal de klare lijven Zag wandlen, levensblije goden-teelt, Maar steeds uit nevel die zich statig deelt Zijn visschers-volk en -vloot in zee zag drijven. De zon rees traag en scheen door dampen heen. Maar spleet en in een gouden zee aan 't gloren Zeilde de vloot tot al haar toebehooren Voor elk die 't zag groot en verheerlijkt scheen. Zoo zag mijn volk. Zoo ziet zijn zoon na jaren Dat is de schoonheid die hij in zich mint Een gouden aard die zich uit neevlen windt. Een gouden zang uit dreun van donkre baren. Uit: ,,De nieuwe tuin". Albert Verwey. Er zijn op onzen aardbol heel wat men- schen, die er edht slag van hebben hun .slag te slaan. Dat zijn in het algemeen de z.g. visschers in troebel water menschen, die niet zoozeer uitblinken door uitnemen de geestesgaven, bekwaamheid en weten schappelijke kennis, dan wel veel meer door wat men gewoon is handigheid, beter gezegd, geslepenheid te noemen. Men zou hén ook kunnen aanduiden door de be naming „lassowerpers". Laatstgenoemden zijn groot in getal, In de prairieën en in de wouden van Amerika wordt, zooals békend is, veel ge bruik gemaakt van ide lassio, om wilde paarden en andere dieren te verstrikken. De lasso is derhalve een verraderlijk wa pen, dat, óf in woesten rit óf verdekt op gesteld wordt aangewend, om het beoogde slachtoffer ten val te brengen, In de prai rieën en wouden van het veelbewogen menschenleven wordt zinnebeeldig ook zeer veel gebruik gemaakt van het strik- koord, om menschelijke slachtoffers van allerlei aard te verschalken; en alsdan neemt de lasso velerlei vormen aan. Een van die vormen is ongetwijfeld de „Wel sprekendheid" althans waar deze bijv. ten dienste staat van staatkundige doel einden. Immers, de lasso wordt niet zel den door welbespraakte staatslieden met veel succes gehanteerd. Daarvan zijn voor beelden te over. Doch de staatsburgers, die 'hen als regeeringsmannen afvaardig den, ter behartiging van 's lands belangen en ter bevordering hunner welvaart, had den niet altijd redenen van tevredenheid over hunne keuze en over de aanwending der talenten hunner vertrouwensmannen. Velen dezer werden, ondanks hunne be kwaamheden, door de lasso van hunnen tegenstander omstrikt en sleepten in hun nen val de belangen en niet zelden ook de welvaart van burger en Staat mede. Want de lassowerper stond verscholen achter zijn welsprekendheid, achter zijn vriendelijken glimlach, achter zijn zelfzuch tig staatsbeleid en achter zijn dikken woud reus van achtbaarheid. De lasso was niet zichtbaar vóórdat de lassokoord hem om strikt en gevangen hield. Menige Staat heeft zijn tegenspoed en zelfs zijn onder- 0P AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - 00K ONDER ARCHITECTUUR - ONDER LEIDING VAN ONZEN BOUW KUNDIGE, DE HEER A. S. v. d. MEULEN VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILS0NSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 gang te danken gehad aan het gebrek aan Staatsbeleid en durf van zijn welsprekend- sten en meest bekwaam geachten Staats man, die de naar hem geworpen lasso niet wist te ontgaan en in den strik viel van nog grootere redenaarsgave en nog spits- vondiger staatsbeleid. Er is veel wereld veel menschen en veel zelfkennis noodig, ook voor den bekwamen en alge meen ontwikkelden staatsman en in het algemeen voor iedereen, die zich met de behartiging van groote, algemeene 'belan gen ziet belast om de lasso te kunnen ont gaan, die een behendige lassowerper op hem afslingert. Menige Staat, maar ook menig groot lichaam, dat andere belangen voorstond, heeft dit zonder twijfel in den loop der eeuwen ervaren. In de school van het leven wordt altijd een belangrijke hoe veelheid leerstof onbenut gelaten, Doch niet alleen wordt door vele staats bestuurders cjs. de lasso gehanteerd. Ook in het gewone leven, bijv. in zaken, ko men, zooals zeer velen zullen hebben er varen, een menigte strikwerpers voor; al doen daarvan dan ook niet alle menschen de ervaring op. Voor velen onzer doen zich in het leven geen of althans luttele gecom pliceerde levensgevallen en omstandighe den voor, waarin de ongunstige zijde van het leven en van vele menschenkarakters sterk uitkomt; doch deze vormen dan waarschijnlijk niet de meerderheid. In het leven van het gros der menschen vermeldt het levensboek ingrijpende levensgevallen en omstandigheden, die hen op moeilijke zijpaden van den grooten levensweg voe ren, waarvan zij zich slechts met veel moeite, met veel geestkracht en met op offering van veel levensgemakken en niet zelden ook met verlies van veel levens rust en levensgeluk kunnen terugtrekken. In menig menschenlbestaan, doen zich dorre vlakten voor, waarin maar zelden een bronrijke oase wordt aangetroffen. Ook zijn daar in andere levensprairieën en don kere wouden waarin de lasso van den be- staansjager zoo nu en dan naar den on- voorzichtigen mensch die zich veilig acht, wordt uitgeworpen. Zonder zich zelfs eenigszins over te geven aan een onge past wantrouwen, behoort èn in de groote maatschappij èn in zijn bijzonder leven, een zekere piöniersdienst te worden in gesteld, omdat nu eenmaal de levensweg, begrensd door donkere wouden en on herbergzame prairieën, door vele pelgrims onveilig wordt gemaakt omdat er tal- looze onvoorziene gevaren zijn in het le ven. Het gelaat van den mensch weerspie gelt niet altijd zijne gedachten en voorne mens. Men leest daarop somtijds liefde en vriendschap, waar slechts koude zelfzucht en hartstochtelijke begeerten aanwezig izijn. Er is liefde, die uitsluitend uit tijde lijke inspiratie en vluchtige bewondering wordt geboren, die niet slechts vergaat, maar die z'idh zelfs in haat omzet en naar de lasso grijpt, om straks te verstrikken den medemensch, die eenmaal het voor werp van vurige, althans schijnbaar op rechte, vereering was. Deze soort van zich uiterlijk sterk uitsprekenden hartstocht, heeft in zijne uitwerking sledhts een de- gradeerend vermogen en zoekt weldra an dere slachtoffers voor zijn zinnelijk en tij delijk bedoelen. Wie dezen hartstocht dwarsboomt of daaraan in den -weg staat, gevoelt vroeg of laat zich door het lasso- koord omstrikken. Gelukkig voor 'het naar zonnewarmte en sympathie hunkerend» menschenhart, be staat echter ook bij den mensch een hoog staande liefde die verheft, die veredelt, die steunt en verwarmt. Deze ware Liefde toont zich niet altijd opvallend op het ge laat van hem of haar, die dat gevoel koes tert. Zij vleit en „ja-broert" niet, maar slaat haar zachte liefdekoord teeder om het menschenhart waarmede zij wil samen- kloppen en dat zij voor altijd aan zich wil binden en wil verwarmen. Minister De Geer heeft, door de in diening van zijn ontwerp van Wet, rege lende de financieele verhouding tussèhen het Rijk en de gemeenten, zijn intermez zo-kabinet wel plotseling en onverwachts in 's Lands volle belangstelling geplaatst. Meer in het bijzonder natuurlijk den per soon van den Minister-President zélf en van den Hollandschen reis-Minister, den heer J. B. Kan, hoofd van het Departe ment van Binnenlandsche Zaken en Land bouw. Wel had Minis er De Geer, in 1921 na zijn ambtsvoorganger, den heer De Vries, in het Kabinet Ruys de Beeren- broeck optredende als beheerder van 's Lands schatkist, in het Lagerhuis mede gedeeld, de portefeuille van Financiën te hebben aanvaard, mede en waarschijn lijk in hoofdzaak om te pogen zijn in- nigen wensch in vervulling te zien. gaan, n.l. het sedert jaren hangende vraagstuk van de financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten op een betere en ge zondere basis te brengen, dan het huidige belastingstelsel toelaat. En men zal toen deze meening van den Minister stellig met belangstelling hebben aangehoord, zonder verder echter aan deze mededeeling zeer veel aandacht te hebben geschonken. Im mers, iedere nieuw optredende Minister heeft wel speciale voorliefde voor het op lossen van een of ander vraagstuk, maar de practijk is daar om te bewijzen, dat ve le Bewindslieden zijn gegaan mèt hun bij zondere wenschen. Minister De Geer heeft evenwel onvermoeid stand gehouden met zijn innigen wensch, zélfs ondanks het feit, dat hij na een paar jaren het Ministers ambt weer moest neerleggen. Kort na zijn optreden benoemde Z. Ex een staatscom missie, die tot taak kreeg, den Minister nopens het zoo even genoemde zeer moei lijke vraagstuk, van advies te dienen en zoo mogelijk een ontwerp van Wet, deze materie beheerschende, op te maken. De minister trad af en in zijn plaats kwam de heer Colijn (Men herinnert zich misschien de crisis door het ontwerp-vlootwet. ont staan!) De heer Colijn scheen wij me moreerden dat onlangs nog in het kort ook plannen te hebben nopens een ingrij pende wijziging in ons belastingstelsel, maar of deze plannen die van zijn voor ganger, den heer De Geer dekten, is niet bekend geworden. De motie Kersten had in het najaar van 1925 den val van het Kabinet Colijn tot gevolg en kort daar op keerde de heer De Geer als minister terug en wel als voorzitter van den Mi nisterraad. De heer De Geer nam weder om de portefeuille van Financiën op, en wellicht juist, bezield door den wensch om thans te gaan uitvoeren zijn reeds in 1921 aangekondigde voornemen. In parle mentaire kringen zal toen echter wel zeer weinig zijn overwogen, dat deze Finan ciën Minister „een innigen wensch" had en bereidt om die in vervulling te doen gaan. Wel had hij de in 1921 door herfi in gestelde staatscommissie tot werken aan gespoord, voornemens als hij was zijn ge dachten nopens het belasting vraagstuk nog door de oude Kamers te doen behan delen, opdat de mogelijke verkiezings troebelen deze zoo urgente zaak niet nog wederom op de lange baan zouden kun nen schuiven. De commissie heeft toen spoed betracht; bracht een rapport uit voorzien van een voor-ontwerp van Wet. Rapport noch wetsontwerp bevredigden den „innigen" wensch van den Minister en het gevolg was, dat Z. Exc. zelf een wetsontwerp op bouwde. En bij de opening der Kamers het vorige jaar kondigde de Regeering aan de te verwachten geboorte van het hui dige Wetsontwerp, welke geboorte enkele maanden later inderdaad een feit is ge worden. Minister Kan heeft middelerwijl een ont werp van wet tot wijziging van de Ge meentewet klaar gemaakt, welk ontwerp dëels een noodzakelijk gevolg was van het wetsontwerp De Geer. En zoo kan dan binnen enkele weken de openbare be handeling van het wetsontwerp De Geer in het Lagerhuis worden verwacht. Zelden zal een wetsontwerp zoo in de onverdeelde 'belangstelling van Volksver tegenwoordigers en Gemeentelijke be stuurders hebben gestaan. Maar het gaat dan ook om het nemen van zeer ingrij pende 'veranderingsmaatregelen nopens het belastlingstelling in ons land. Ingrij pend zeer stellig en zeer diep in ons jaren lang bestendigde Staatsbestel, waar aan en daarover zijn voor en tegenstan der het geheel eens zeer ernstige fou ten kleven. Wat wil nu Minister De Geer, geaccom pagneerd door den heer Kan? In het hart dit: De Ministers willen een zoo goed mo gelijke nivelleering, een zoo gelijkmatig mogelijke verdéèling van den belasting^ druk van de inwoners des Rijks. Inderdaad moet geconstateerd worden dat enkele ge meenten zonder noemenswaardige zor gen het bestuur dier gemeenten kunnen voeren; meerdere gemeenten met meer dere zorgen, maar tal van gemeenten ook met bovenmensöhelijke zorgen armlas tig van het Rijk feitelijk. Met als gevolg, dat bewoners van hetzelfde Rijk, maar ge bonden aan een bepaalde woonplek, ontoelaatbaar gébulkt gaan onder een be lastingdruk tegenover anderen, die woon plaats kunnen kiezen geheel naar vrijen wil. Gold een dergelijke belastingdruk uit sluitend het bestuur van zaken absoluut de eigen gemeente betreffende, een krachtig argument zou den heer De Geer uit han den genomen kunnen worden. Maar dat is niet het geval. Vader Staat heeft in de laatste 30 jaren in de na-oorlogsche ja- re niet het minst een belangrijk deel van zijn bestuurstaak als uitvoerende macht overgedragen aan de gemeentebe sturen, meestal met al de financieele ge volgen van dien, zonder of wel een zeer ge ringe compensatie daar tegenover te stel len. Wij noemen slechts enkele 'zaken als daar zijn: Toezicht op de nakoming van verschillende sociale Wetten; maatregelen de Volksgezondheid rakende; verkeers wezen; armenzorg; werkloozenzorg; poli tie (recherche) etc. etc. Al déze zaken, hoogst belangrijk, nuttig en noodig, zijn maatregelen, wélke in het algemeen volks belang werden en worden genomen. Bij de uitvoering en de toepassing blijkt ech ter heel vaak, dat de kosten daarvan niet evenredig drukken op de Landsinwoners, hoewel de maatregelen een algemeen volksbelanlg bedoelen te izijn, en dat in derdaad ook meestal zijn! De ideëele grondslag van hét ontwerp De Geer is dan ook 'in den ruimsten zin van het woord: Het op billijker- en rechtvaar diger wijze dienen van het g e m e e n- ^882^ W Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar'Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk IN IEDERS BEREIK vraagt demonstratie! lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden TIMMERMAN AANNEMER DELFTKADE No. 2 TELEFOON 22017 HET ADRES VOOR BURGERWERK EN VERBOUWINGEN f sc'hapsbelang. Natuurlijk is hét ont werp van Wet niet lederen inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden welge vallig. De Minister verheelt het geenszins in 'zijn uitgebreide memorie van toelich ting, dat de nieuwe Wet voor enkele ge meenten geen voordeel brengen zal, maar dat tal van anderen, waar evenzeer on derdanen women van het een en zelfde Oranje-huis, reikhalzend uitzien naar eeni- ge verlichting, welke de nieuwe wet hun stellig brengen zal. De Minister wil met zijn ontwerp een Gemeentefondsbelasting invoeren en daaruit een belangrijk deel van de kosten der gemeentehuisihouding be talen. Ook andere belastingbronnen wil Exc. De Geer openstellen en bestaande bronnen sluiten. In sommige kringen acht men het nieuwe stelsel een aanslag, een 'beknotting van de gemeentelijke autono mie. Spookbeelden zegt de Minister. Vol gende week daarover en over de meening van voor- en tegenstanders, meer. BLOEMENDAAL. Personalia. v if- r Onize. plaatsgenoot, de Heer J. J. Hui- zinga Jr. is 'benoemd tot Onderwijzer aan de Christ. School te Groote Lind't, gem. Zwijndrecht, waar hij sinds 1 Juli tijdelijk onderwijzer was. Lezing met lichtbeelden, Door de ver- eeniging „Bloemendaal's Bloei'' is een openbare vergadering belegd op Woens dag 13 Februari a.s. 's avonds 8.30 uur in Café „Rusthoek" alhier, waar de heer Dr. Jac. P. Thijssen een lezing met lichtbeel den zal houden over „De Duinen en de Waterleiding". Brandjes. Zaterdagavond ontstond er brand aan de spoorlijn ter boerderij Sin temie. Eenige bewoners 'hebben bet brand je met zand gebluscht. De inmiddels uit gerukte brandweer behoefde geen dienst tet doen. Eenzelfde geval had er plaats aan de spoorlijn aan de Tetter odeweg, ook hier werd het zand als 'brandbluschm'iddel toe gepast. en met succes. VOGELENZANG. Aangehouden. Dinsdag izijn er alhier door de politie aangehouden twee perso nen uit Haarlem afkomstig die z'ich schul dig hadden gemaakt aan'het stroopen van tamme een'den. Men vermoed dat deze per sonen .meerdere malen de omgeving onvei lig hebben gemaakt met 'hun praktijken zoodat het ivoor de bewoners van Vogelen zang een opluchting is dat bedoelde per sonen zijn gearresteerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1