H. B. W. WEIJLAND VERHUIZINGEN Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE PLAATSELIJK NIEUWS WAT NU? Steeds het Nieuwste J.TH. KORT Dameshemden ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 Voor alle kwalen» MEUBELBEWARING BOUWBEDRIJF A. H. van der Steur Jr. lc kl. Heeren- en Dameskleermakerij Uitzending van Diners aan huis C. J. Gude - Cuisinier j ZATERDAG 2 MAART 1929. Vierde Jaarpang No. 27. ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.— per jaar. f 1.60 per halfj., f0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN» 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent. uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. UITGAVE: FIRMA GRAMMÉ EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL Lid Ned. Unie v. Accountants LIEFDEN. Er is een liefde, die als ster van ver komend, het leven kruist in snelle baan, en achter haar zweeft ijle goudstofvaan, als sleep na staartster, wuivend lange her. En er is liefde, die zoo koel en hoog, straalt als der verre sterren schitterlicht, die zoo hooghartig staat, waarheen zich richt in onbegrepen wonderen ons oog. En liefde als van planetenspiegeling, waaruit zoo stille, blanke glanzen gaan, doch die, gelijk de zilverlichte maan, hergeven kan slechts dat wat zij ontving. Hoogste is die liefde, die het zelf verwon, biedend in nimmer mind'rend schenken, rijk en eind'loos.gloeide, aan de zon gelijk, haar overvloeiende gave uit gouden bron. Thora Rietbergen. Uit: Verzen, L. J. Veen, A'dam. „Men kan een hart met één slag zoo geheel verbrijzelen, dat men het met dui zend zalven niet kan genezen." Nelly van Kol. Het ligt geenszins in mijn voornemen, als wonderdokter op te treden. Dit ter ge ruststelling van de lezeressen en lezers, die, met een angstig voorgevoel, (wellicht met een rilling) bovenstaand opschrift mochten lezen. Zóó kwaad is het evenwel niet gemeend, dat ik een middel voor alle lichaamskwa len zou willen aanprijzen: „Honni soit qui mal y pense". Mijn bedoeling is slechts U met bescheidenheid een oud, beproefd huismiddel voor moreelgeestelijke onge steldheden, onder de aandacht te brengen en ook aan te bevelen, omdat het middel zoo radikaal is gebleken; al is het debiet daarvan, tot nog toe, niet zeer groot. Der gelijke huismiddeltjes evenwel, behoeven, evenals goede wijn, geen krans. Dit opstel al dus de eenige reclame zijn, die ik voor de leverantie van dit aloude recept wensch te maken. De naam daarvan is: „Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet". Oud en afgezaagd niet waar?. Naar mijn vaste overtuiging, zal ik ech ter met dit onschatbaar huismiddel, wel niet in het „Maandblad tegen Kwakzalve rij" worden gehekeld, en ook wel niet voor de wereldlijke rechtbank worden ge daagd. wegens het onbevoegd uitoefe nen van het Apothekersbedrijf. Het ge noemde middel is heusch, zooal niet voor alle levensgebreken en ongeriefelijkheden doeltreffend, zeer aanbevelenswaardig, om met de menschen, die naast ons gaan op het hier en daar niet geasphalteerde, maar soms zeer hobbelige levenspad, zooveel doenlijk in gelijken tred en op goeden voet te blijven. De zichzelf kennende mensch zou tot zichzelf kunnen zeggen: „Wat gij niet wilt, dat u zal gebeuren, dat moet gij een ander niet doen ervaren" Als dit hoogst onschuldig en toch zeker en snelwerkend middel nauwgezet wordt toe gepast, dan kunt gij het in de vriendschap en de achting der menschen heel wat ver der brengen, dan door het aannemen van een houding van meerderheid. Als gij u den meerdere gevoelt van iemand, dien gij in het leven ontmoet, en hem of haar uw gevoelde meerderheid (wat op zich zelf hoegenaamd niets bewijst) óók laat gevoe len, dan zoudt gij ongetwijfeld zeer tact loos te werk gaan, en de persoon in kwes tie zal U natuurlijk onverdragelijk vinden OP AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - 00K ONDER ARCHITECTUUR - ONDER LEIDING VAN ONZEN BOUW KUNDIGE, DE HEfR A. S. v. d. MEULEN 3f S VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILS0NSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 zichzelve niet den mindere, en U niet zijn oh haar meerdere gevoelen. Als gij daarentegen zoudt bedenken, dat, zoo iemand U als zijn of haar mindere beje gende, gij U in uw waardigheid als mensch en vermeende meerdere zeer gekrenkt, zeer beleedigd en zeer onaangenaam ge stemd zoudt gevoelen wél, dan zoudt ge uw aangenomen pedante air onmiddel lijk laten varen en U ter goeder ure nog herinneren: dat gij zelf ook uwe eigenaar digheden hebt, zeer feilbaar zijt en op z'n gunstigst, nog slechts op het niet hooge voetstuk staat van 'n doodgewoon mensch ondanks uw zelfachting" Als wij zóó tot ons zelf zouden spreken, zou dat een doorslaand1 bewijs zijn van een ontwaakt geweten, van een vruchtbaar na denken en van een eerlijken goeden wil. Doch, wij leven meestal niet volgens het aangegeven levensrecept: dat men anderen niet moet aandoen, wat men zelve niet wenscht gedaan te worden. Wij blijven veel al volharden 'bij onze eigen opvattingen en besluiten, hoewel wij menigmaal met vrij groote zekerheid, of wel volkomen kunnen weten, dat ons doen voor anderen verlies, smart of ergernis tengevolge zal hebben. Bij zulk handelen kan opzet in het spel zijn. Doch niet zeldzaam ook, is gebrek aan nadenken en aan zelfbeheersching de aan leiding tot een langdurig verdriet of wel groote ellende voor hem of haar, die daar van het slachtoffer is. Waar evenwel 'haat jaloezie of heersch- zucht een opzet bewerken, daar is de daad beslist onvergeefelijk en onmensohelijk. Voor menschen, die voorbedacht in het na deel of tot verdriet en lijden van hunne medemensehen handelen, is het oude recept als aangewezen. Zij vooral moeten 'beden ken: hoe erg of hoe vreeselijk zij zelf hgt zouden vinden, als hun datgene wedervoer, wat zij anderen opzettelijk laten weder varen. Werkelijk ernstige en inderdaad fijn be schaafde en fijngevoelende menschen zul len het bedoelde levensrecept zeker ter harte hemen en ten allen tijde in toepas sing 'brengen. Het voorgeschreven, ibaat- gevende recept is ook zoo duidelijk en overtuigend. Het is niet uitsluitend in het Latijn, maar in alle talen geschreven; en als men het letterlijk opvolgt, weet men precies, hoe men ten aanzien van anderen niet moet handelen. Men kan zich hierbij onmogelijk vergissen. Men behoeft slechts zichzelf af te vragen: „Hoe zou ik het vin den, indien i'k insgelijks aldus werd beje gend?" Het antwoord kan immers niet uitblij ven; dat toch weet men opperbest. Dwaling is hierbij niet mogelijk. Al weet men misschien niet altijd juist, hoedanig men zijn medemensch moet be jegenen, zoo kan men nochtans met veel zekerheid weten, hoe men hem of haar niet moet bejegenen. Als men dat dan ook maar niet doet, dan is men 'heel zeker op den goeden weg, om vrede en vriendschap met zijn medemensch te b vorderen en zijn achting en w-aardeering te verdienen. Doch 'bij de juiste lezing van dit middel voor alle- of althans voor vele levenskwa len, dient men vooral ?«eel ruimte van zien, veel ruimte van gevoelen, en geen ruim ge weten te hebben. Menschen, die een enigen, bekrompen geziohtkring hébben, die niet ruim gevoelen, maar er-wel een ruim gewe ten op na houden, zullen aan hunne rnede- menschen, bij voortduring, veel leed berok kenen en het zichzelf te wijten hébben, dat men hen niet lief beëfUin niet 'hoogacht. Meirecrieir, dfe »eeïf rhfmen gezichtkrin^ hebben, worden 'bovendien, van lieverlede eigenwijs. Men kan, bijna ten allen tijde, op hun gelaat lezen: dat alléén zij 't weten dat alle tegenspraak overbodig en dat hunne eigenwaan (of laat ons liever zeggen hunne zelfmisleiding) onherroepelijk is. Voor hen ook kan het genoemd recept zeer aanbevelenswaardig zijn. Anderen niet aandoen, wat men zelf vree selijk zou vinden, als men het moest onder gaan, is een zeker middel om z'n mede mensch niet te 'hinderen, niet kwellen, niet te ergeren en te verbitteren. Het is een ver trouwbaar middel om heel wat levensgeluk ongestoord te laten. De herlezing vaa het bovenstaand motto verdient daarom aan beveling. Het is bekend geworden, dat de Raad, in zijn eerst volgende vergadering, een be slissing zal nemen over de vraag welke door het genomen beshiit door Ged. Sta ten, nopens den bouw van een nieuw Raadhuis vanzelfsprekend aan de orde moet komen of het gemeentebestuur van dat Gouvernementsbesluit in beroep zal gaan bij de Kroon. En deze raadsver gadering zal al spoedig gehouden moeten worden, omdat de Raad binnen 30 dagen nadat Ged. Staten hun besluit ter ken nis van het gemeentebestuur hebben ge bracht, dat hooger beroep moet instellen; anders is het besluit van Ged. Staten bin dend. Wat zal de Raad nu doen? De meer derheid, die zich in het najaar van 1928 uitsprak om den grond aan den Zeeweg te koopen met het doel daar het nieuwe Raadhuis etc. te bouwen, zal waarschijn lijk nog wel op datzelfde standpunt staan en dus zou er wellicht een meerderheid zijn die zich uitspreekt om wél in beroep te gaan bij de Kroon. Toch is dit moeilijk aan te nemen, zon der iets verder op deze zaak in te gaan. En dat zal, naar onze meening, ook de be doelde meerderheid van den Raad (8 le den) wel eerst onder oogen zien. Immers, Ged. Staten gronden hun besluit o.m. op het feit, dat de gemeente Bloemendaal door den grondaankoop aan den Zeeweg de verplichting op zich nemen gaat, om aldaar een Raadhuis te bouwen, terwijl de gemeente reeds een zoodanige ver- W Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden plichting op zich heeft genomen ten aanzien van het terrein aan den Bloemen- daalschenweg tegenover het oude Raad huis, omdat dit terrein (De Kuil) voor geen ander doel mag worden gebruikt krach tens een op dien grond rustend servituut, waarmede het gemeentebestuur destijds genoegen heeft genomen. Uit deze formu leering van de beslissing zou men mogen opmaken, dat Ged. Staten wellicht tot een andere conclusie zouden kunnen komen, wanneer hun was aangetoond, dat het ter rein aan den Bloemendaalscheweg wel productief zal zijn te maken indien het gemeentebestuur er in slaagt het servi tuut af te koopen. Naar reeds verluidt bestaat de moge lijkheid om dat servituut opgeheven te krijgen. Maar ook al slaagt men daarin, dan kan dat aan de door Ged. Staten ge nomen beslissing niet meer veranderen. Wel echter zou dat argument het zwaar tepunt uitmaken bij behandeling in hooger beroep. En daarom lijkt het ons geenszins denkbeeldig, dat voorstanders van den bouw aan den Zeeweg pogingen zullen doen om straks in den Raad met de mede- deeling te kunnen komen, dat het servi tuut is of k a n worden opgeheven of wel, dat een meerderheid voor in beroep gaan aanwezig zal blijken, wetende, dat bij de behandeling van 't beroep voor den Raad van State, men zal kunnen beschikken over gegevens, waarmede wordt aange toond, dat het servituut van het terrein zal worden afgenomen. Opvallend toch is, dat Ged. Staten bij hunne overwegingen met geen enkel woord reppen over het al- of niet wen- schelijke van den bouw aan den Zeeweg zelve; alleen spreekt uit de overwegingen dat het gemeentebestuur een verplichting op zich zou nemen, welke moeilijk zal zijn uit te voeren, omdat men de handen niet vrij heeft ten opzichte van het terrein aan den Bloemendaalscheweg. En gezien de formuleering van het besluit van Ged. Staten wil het ons voorkomen, dat de bouw aan den Zeeweg toch met groote stelligheid tegemoet gezien kan worden, m.a.w. dat de Kroon het raadsbesluit wél zal goedkeuren, mits de meerderheid de ware motiveering van, en door Ged. Sta ten eerst uit den weg weet te ruimen. Slaagt men daarin niet, dan meenen wij zal een beroep op de Kroon slechts een negatief resultaat kunnen hebben. Daarom lijkt ons de eerst komende raads vergadering een zeer belangrijke voor Bloemendaal's toekomst te zullen worden. De partijen staan te vèr van elkander dan dat overeenstemming nopens dit vraagstuk als mogelijk verondersteld mag worden. En nu is er door tegenstanders van eventuee- len bouw aan den Zeeweg wel aangevoerd tegenover Ged. Staten, dat het te voor zien was, dat „de burgerij" tegen het be sluit (tot den bouw) zou opkomen, maar het komt ons voor, dat men bij het bezi gen van dat kracht-argument zich zelf lichtelijk overschatte. Immers, het is be kend genoeg, dat een beteekenend dèel van diezelfde „burgerij" wel degelijk sym pathiseert met de beslissing van den Raad. LANGE VËERSTRAAT HAARLEM PROFITEERT VAN ONZE BIJZONDERE AANBIEDING SERIE 1 95 SERIE 2 Q SERIE 3 3Q SERIE 4 45 SERIEJ |>60 Jammer, dat verdedigers van het raads besluit het kracht-argument van de tegen standers niet tot de ware proportie heb ben teruggebracht. Men moet hiermede nimmer wachten maar direct recht zetten wat scheef of overdreven wordt voorge steld. Trouwens, enkele van onze vroede va deren moeten zich er schijnbaar nog aan gewennen om het begrip „burgerij" wat verder te willen uitstrekken dan de wel licht groote kring hunner vrienden en be kenden onder deze „burgerij". Als men zich tot die kring bepaalt, mag men van „de" burgerij toch niet spreken. Feit toch is, dat een beteekenend „deel" van de burgerij wèl het liefst het nieuwe Raad huis aan den Zeeweg ziet verrijzen en on der dat „deel" vindt men voorstanders, die de belangen van Bloemendaal zeker niet minder in het oog houden dan de tegen standers maar die belangen door een an dere bril bezien. En toch behooren ook zij tot de „burgerij". Onze meening omtrent den noodzakelijk komenden Raadhuisbouw is ongewijzigd gebleven, ook door de be slissing van Ged. Staten, welke argumen tatie wij echter gaarne als onaanvecht baar Willen erkennen. Maar het nieuwe Raadhuis zal op geen andere plaats mo gen verrijzen dan aan den Zeeweg! BLOEMENDAAL. De feestavond van de Bloemendaalsche Reddingsbrigade. In de groote zaal van Hotel „Vreeburg" was het Zaterdagavond niet ongezellig. De B. R. B. had door roy ale introductie het hart veroverd van tal van jongelui die in feestelijke stemming bij een waren om het jaarfeest te.vieren. Zoo moéht de B. R. B. zich in een flinke belangstelling verheugen, wat zij trouwens ook verdiende wegens het aardige vari- eerende programma dat voor dit doel was samengesteld. Medewerking werd verleend door het trio ,;Wynands" die zich van Ihaar taak, zeer ten genoege van de aanwezigen op verdienstelijke wijze kweet, en de heeren van den Berg en van Feggelen die met hun babbeltjes en levensliedjes de lachspieren van de feestvierenden dikwijls in beweging brachten. Verder werd er nog opgevoerd een ko mische éénacter, getiteld: „Een leugentje om bestwil" dat zeer in den smaak viel, uitgevoerd door de cabaretclub H. Z. en P. C. „De Delft".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1