BURG in est Iroom eerders üs- 2/ 15014 JO H. B. W. WEIJLAND VAN DEN GEMEENTERAAD VERHUIZINGEN BOUWBEDRIJF Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE PLAATSELIJK NIEUWS Steeds het Nieuwste IE ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK Vierde Jaargang No. 29 KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 MEUBELBEWARING Uitzending van Diners aan huis C JGude - Cuisinier A. HL van der Steur Jr. le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Gevonden Voorwerpen. Hartley, an Rijk. [R E. Johnson. JR ranje kaart) Tooncel R uit te voeren ht cfoor UR auwe kaart) van 12-3 uur EFOON 11937 ARLEM filmindustrie ieken, onder tot Bestrij- De hoofd- inrück, Suzy brengen wij "ody, Aileen ider weerga. JAAR uwstc creatie CHANEY /arme pudding den opstaanden en sluitend. Leg >oreen geroerde Me citroenschil, lekjes, daarop et de sucade en itterkoekjes en enste laag iets orm uit bitter er de suiker en mengsel in den sistof is wegge nen. Kook dan gedurende 1 a n verwarmden aus van vruch- wat de besten reden, dat ve iheid zien ont- eekt aan waar- e lust oom zich Kennis is een s verschillende een juiste orde erstandig plan. ZATERDA6 16 MAART 1929 J^oett\cncUi<d UITGAVEi FIRMA GRAMME EIKELENBOOM TELEFOON 22045 POSTGIRO 128476 BUREAU VOOR REDACTIE EN ADMINISTRATIE BLOEMENDAALSCHEWEG 78, BLOEMENDAAL ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f 3.— per jaar. £1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIÊN» 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 5 regels 50 cent, uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. Lid Ned. Unie v. Accountants *www^-wwwww Donderdag vergaderde de Kaad onzer gemeente onder voorzitterschap van Jhr. A. Bas Backer, burgemeester. Aanwezig alle leden. Punt 1. Ophefiing en vestiging van servituten in verband met Raadbuisbouw en verhuurd Brou- verskolkje. Ter toelichting van dit punt dient: dat de ge meente indertijd reedis voor den raadhuisbouw een terrein aan den Bloemendaalschen weg ge kocht had voor 40.000.Op dien grond rust een servituut dat daar alleen een raadhuis ge bouwd mag worden. Het beding van deze overeenkomst luidde als- volgt: „Het gekochte mag uitsluitend gebezigd worden voor Raadhuisbouw en wel zoo, dat het front van het nieuw te stichten Raadhuis, zoo worde ge plaatst, dat dit tegenover de aan verkoopster toe- behoorende buitenplaats genaamd „Belvédère" worde gebouwd. Het vrije en onbelemmerde uitzicht van de bui tenplaats „Belvédère" op het te stichten Raad huis mag door koopster nimmer worden belem merd, noch door beplanting op het verkochte terrein, of op den daarvoor iiggenden straatweg, noch door eenige bebouwing op of aan dien weg, voorzoover de breedte strekt van het verkochte terrein. Mocht de koopster of haar rechtverkrij- v'^iKlrn 'laT'^o'eu fn strtyrï rri„f i„ -„„„„„I be ding, dan neemt zij bij deze de verplichting op zich, om voor elke volle week, of gedeelte daar van, dat het uitzicht is verhinderd, of belemmerd, te betalen in handen van de eigenaresse van het perceel kadastraal bekend Gemeente Bloemendaal Sectie A nummer 7195 eene som van twee hon derd vijftig gulden, terwijl het beding sub 5 bij deze wordit gevestigd als erfdienstbaarheid ten laste van het bij deze verkochte perceel en ten be hoeve van het perceel kadaster Gemeente Bloe mendaal Sectie A nummer 7195." Daarom vreesden Ged. Staten voor de gemeen te belangrijk financieel nadeel als nu besloten werd het raadhuis aan den Zeeweg te bouwen. Thans is evenwel gebleken dat de tegenwoordige eigenaar van de buitenplaats „Belvédère", de heer H. Smidt van Gelder, genegen is mede te werken om het servituut op den grond aan den Bloemendaalschen weg op te heffen. De bepa ling, dat op den' grond alleen een raadhuis ge bouwd mag worden, zal dan worden vervangen door de bepaling, dat er geen onderwijsinrich tingen mogen komen en ook geen inrichtingen tot het zetten van gelagen. Bovendien eischt de heer Smidt van Gelder dat de gemeente op zich neemt om de beboschte duinhelling ten Westen en ten Zuiden van „Bel védère" niet te bebouwen of af te zanden, voorts om vast te leggen, dat de aan de gemeente toe- behoorende gronden nabij het Brouwerskolkje be stemd zullen blijvein voor vrije wandeling van het publiek, en terwijl tenslotte gevraagd wordt om het water van de Brouwerskolk aan den heer Smidt van Gelder te verhuren voor 1.per jaar. De voorwaarde zal evenwel gemaakt worden, dat als er ijs is, de Kolk voor elk toegankelijk moet zijn. De heer Bornwaier stelt aan den raad voor om bedoelde overeenkomst met den heer Smidt van Gelder aan te gaan. De normale waarde van den grond aan den Bloemendaaischein weg wordt niet minder wanneer daarop geen onderwijsinrichting of koffiehuis' gebouwd mag worden. In de ointwerp-overeenkomst is bepaald, dat als de gemeente die niet nakomt, zij eike week een boete van 250.moet betalen. De heer Dorhout Mees vestigt er de aandacht op dat het vanzelfsprekend is dat s-pr. als tegen stander van raadbuisbcuw aan den Zeeweg niets voelt voor opheffing van servituten in verband met dezen bouw. Doet de raad niet hoogst on voorzichtig door de servituutkwestie als no. 1 te behandelen? want wordt dit goedgeikeura dan zit men vast. Spr. stelt daarom voor punt 1 te behan delen na punt 2. De heer Schulz wil eerst zijn gedachten uiten ever dat voorste! van den vorigen spreker, want het is juist noodig dat deze volgorde wordt aan gehouden, omdat het volgende punt betreffende het in beroep gaan bij de Kroon daardoor ge wijzigd zou moeten worden. Ook de heer Hogembirk pleit voor aanhouding van de agendavolgordie en kan zich bij het betoog van den heer Schufz geheel aansluiten. Het is gewensoht dat de Raad er niet aan gebonden is dat op het terrein, aan den Bloemendaalschen weg OP AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - 00K ONDER ARCHITECTUUR - Ionder leiding van onzen bouw kundige. de heer a. S. v. d. meulen VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILS0NSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 een raadhuis moet komen. Als het bestaande ser vituut is vervallen dan is de Raad vrij te bepalen waar een raadhuis moet komen. Het voorstel van den heer Dorhout Mees komt in stemming. Het wordt verworpen met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Voor stemmen de iheeren Dorhout Mees Nuijens, Verdegaal, Prinsenberg, de Waal Malefijt, Laan en Van Nederhasselt, De heer Bornwater zou gaarne zien dat het voor stel, vervat in de raadsstukken werd aangenomen. De. iheer De Waal Maleiijt is vierkant tegen het raadsvoorstel, omdat dit servituut door en door onbillijk is, de heer Smit van Gelder kan doen wat hij wil terwijl het gemeentebestuur niets mag of kan doen zonder de permissie van de heer Smit van Ofeider. Spr. is voorts tegen raadhuisbouw in de duinen en wil zooals reeds vroeger betcogd de aandacht wel vestigen op een geschikt terrein aan de Westerlaan, maar zal zich tegen het raadsbesluit blijven verzetten voor raadhuisbouw aan den Zeeweg. De heer Schulz brengt in aansluiting op d'e woor den van Dr. Bornwater een woord van hulde voor de loyale houding van de heer Smit van Gelder. Spr. is van meening dat de raad afhankelijk is van de c.phefting van dit servituut, wil men de vrijheid dus hebben om een raadhuis te bouwen waar men wil, dan is het niet meer dan noodig dat men de mooie aanbieding niet voorbij laat gaan. De heer de Waal Maleiijt verklaart zich tegen 'het voorstel en doet daarbij opmerken dat inder tijd onderhandeld is met den heer Gerard van der Vliet over de verbreeding van den Korten Zij'lfweg op voorwaarde dat de heer Van der Vliet de Brou werskolk in handen krijigen zou. Volgens spr. zou dc heer Van der Vliet geneigd zijn de nooddge mede werking te verleen en tot de verbreeding van den Korten Zijiweg. Indien nu echter het aanhangige voorstel wordt aangenomen, dan is daarmede ver der contact met den heer Van der Vliet verbroken. De heer Dorhout Mees spreekt zich uit tegen het agendapunt. Waar tiwee ruilen daar moet een huilen merkt spr. op. In dit geval zal het de ge meente zijn. De gemeente zal imeer uit handen ge ven dan ze daarvoor terugkrijgt. De Voorzitter zegt dat hem er niets van bekend is dat de heer Gerard van der Viet zcu willen medewerken to verbreeding van den Korte Zijiweg. Van den heer Van der Vliet is dien aangaande nimmer eenig bericht ingekomen, De heer Laan komt uit de bespreking tot een zeer belangrijke ontdekking, n.l. dat de heer G. van der Vliet bereid is om belangrijke concessies te willen aangaan met de gemeente in verband met deze ser vituten en spr. stelt dus vcor om niet te veel haast te maken en zou dus liever zien dat dit werd aan gehouden. De heer Van Nederhasselt licht dit punt nog na der toe en sluit zich aan bij de gedachte van den vcrigen spreker. De heer Luden zegt dat het ons allemaal niets baat, we kunnen niet bij de Kroon terecht als we niet beginnen met de opheffing van dit servituut. Maar wordt er nu getracht om terug te krabbe len omdat er misschien door onderhandeling met den heer Van der Vliet nog een voordeeltje uit is te putten voor de gemeente? Spr. wil het niet te hard beoordeelen maar vindt het volgens koop manstactiek niet hoogstaand. De heer Noorman brengt hulde aan de commissie door den Raad benoemd tot het onderhandelen met den heer Smidt van Gelder, bestaande uit de heeren Bornwater en Luden, voor het resultaat dta ze heeft weten te verkrijgen. Teleurgesteld is spr. dat de heer de Waal Malefijt nu in het mon deling debat in den Raad met een nieuw argu ment 'komt om daarmede het agendapunt te be strijden. Nadat de heer Laan andermaal het denkbeeld heeft verdedigd eerst nog eens met den lieer Van der Vliet te gaan onderhandelen, betoogt de heer Hogenbirk, dat eerst het bestaande servituut op de gronden aan den Bloemendaalscheweg onge daan moet gemaakt worden voordat de Raad vrij is te bepalen waar een nieuw Raadhuis zal komen. De heer Prinsenberg merkt tegenover het ge sprokene dcor den heer Luden op dat de heer Van der Vliet het ook de gemeente wel kwalijk zou kunnen nemen dat ze eerst met hem ging on derhandelen en daarna met den 'heer Smidt van Gelder. Spr. houdt vol dat ter zake van de ver breeding vain den Korte Zijiweg met den heer Van dei' Vliet is onderhandeld. Het ging daarbij over het afstaan van de Brouwerskolk. Al mocht nu van den heer Van der Vliet geen antwoord ingekomen zijn daarmede is neg niet gezegd dat hij afwijzend staat tegenover het hem gediane voorstel. De heer Schulz staat gifjes! aan de zijde van den heer Luden* T>e besprekingen met den heer Van der Vliet hangen nog geheel in de lucht. De heer de Waal Malefijt had aangaande de zaak een nota aan den Raad kunnen zenden, dan had de raad ue zaak kunnen nagaan. Naar aanleiding van die mededeeling geeft de heer Luden te kennen dat het toch wel vreemd is dat de commissie uit den Raad daarvan geen kennis heeft gehad. De Voorzitter leest een gedeelte voor uit de no tulen van een vergadering van de commissie van Publieke Werken van 12 Nov. j.L waaruit blijkt dat aan de gemachtigden van den heer Gerard van der Vliet in overweging wordt gegeven een minder kostbaar plan ter verbreeding van de Kcrte Zijl- weg, waarbij de Brouwers/kolk niet in eigendom wordt afgestaan, maar in erfpacht voor den tijd van 30 jaren. In stemming komt een voorstel van den heer Laan om eerst nog verder te onderhandelen met 3en heer Van der Vliet. Het wordt verworpen met 8 stemmen tegen en 7 voor. Voor stemden de leden Nuyens, Verdegaal, Prin senberg, de Waal Malefijt, Dorhout Mees, van tye- derhasselt en Laan. Nadat nog enkele opmerkingen zijn gemaakt brengt de Voorzitter punt 1 der agenda in zijn geheel in stemming. Het word't aangenomen met 8 stemmen voor en 7 tegen. Tegen stemden de leden Nuyens, Verdegaal, Prinsenberg, De Waal Malefijt, Dorhout Mees, Van Nederhasselt en Laan. De Voorzitter schorst daarna tijdelijk de zitting. Na eenige minuten wordt de openbare zitting heropend. Aan de orde komt punt 2 van de agenda: Voorstel van het raadslid, Dr. Bornwater, tot het instellen van beroep bij de Kroon tegen het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland, d.d. 20 Februari 1929. Het ontwerp-besluit heeft den volgenden inhoud: iDe Raad der gemeente Bloemendaal; Gelezen een besluit van Gedeputeerde Staten van Noorö'hollland, dd 20 Februari 1929, tot het ont houden van goedkeuring aan het besluit van den Raad der gemeente Bloemendaal v\an 4 October 1928 tot het aanvaarden tegen een prijs van niet hooger dan 2000.— van een terrein, gelegen aan de Noordzijde van den Zeeweg; Overwegende, dat de gronden, waarop ver meld besluit van Gedeputeerde Staten rust, deels feitelijk onjuist zijn en overigens de daaruit ge maakte gevolgtrekkingen niet wettigen; Overwegende, dat voorts reeds thans zekerheid is verkregen, dat de eigenaar van het heerschend erf bereid is tot opheffing van het bestaande ser vituut mede te werken op voorwaarden, welke voor de Gemeente allerminst bezwarend zijn; Overwegende, dlat het Besluit van Gedeputeerde Staten, waaraan aldus elke feitelijke grondslag ontvalt, cok overigens ten onrechte inbreuk (maakt op de zelfstandigheid d-er Gemeente; Besluit: tegen dit besluit van Gedeputeerde Staten van Noordiholland beroep in te stellen bij de Kroon en de behandeling van dit beroep op te dragen aan den rechtskundigen raadsman der Gemeente, Mr. F J. D, Theyse te Bloemendaal, <Wien daartoe vol ledige machtiging wordt verleend. De heer Bornwater opent de gedachtenwisseling met de opmerking dat nu dit servituut is opge heven er veel kans is dat de Kroon het besluit van Ged. Staten verwerpt. Spr. zou gaarne tot een oplossing komen en zou het zeer betreuren als dit besluit een verdeeldheid bracht in den raad, die niet in het belang kan zijn van de ge meente. De heer Hogenbirk sluit zich volkomen aan bij de woorden __van Dr. Bornwater. Spr. hoopt dat nu het zoo staat dat het tot een staking van stemmen komt, een der tegenstemmers de nood zakelijkheid er van zal inzien om zijn stem te wijzigen in het belang van de gemeente. De heer Schulz stelt voor, nu de heer Luden in deze zaak niet mee mag stemmen, dat een der tegenstemmers zich van stemmen onthoudt, deze manier van handelen is zeer gebruikelijk. De heer Van Nederhasselt wesnscht naar aanlei ding van het gesprokene door den heer Schulz op te merken dat aan een toevallige omstandigheid te wijten of te danken is, dat twee leden die geen voorstanders waren van den Raadhuisbouw aan den Zeeweg hun stem door afwezigheid niet kon den doen gelden, waarvan de Voorzitter gebruik heeft gemaakt om het voorstel tot aankoop van de gronden aan den Zeeweg in stemming te bren gen, dat daarna is aangenomen. De Voorzitter zegt te gelooven dat met groote zekerheid de Kroon het besluit van Ged1. Staten zal vernietigen. Daar de heer Luden die de gron den aan dén Zeeweg mede aanbood, niet mag me destemmen, zal de zaak op het doode punt komen. Dat zou jammer zijn. Spr. hoopt dat er nog een meerderheid in den Raad is te vinden, anders zal er nooit iets valn Raadhuisbouw komen. De heer Luden zegt dat de Voorzitter in zijn mededeelingen niet geheel juist was. Spr. heeft niet méde de terreinen aan den Zeeweg aan de gemeente aangeboden. 'Hij heeft bij de zaak dus g^en persoonlijk belang. De iheer Hogenbirk verklaart dat eenige leden meenen dat de Raad ziolffeou uitspreken -voor Raad huisbouw op de gronden aan den Zeeweg. Spr. wenscht echter mede te deelen namens eenige andere leden dat ze er niet opstaan dat het Raad huis moet kernen op de gronden aan den Zeeweg. Als de Raad het voorstel van den heer Bornwater aanneemt en als de Kroon ihet besluit van Ged. Staten mocht vernietigen dan kan later nog ge praat worden over de plaats waar een nieuw Raadhuis moet komen. De heer van Nederhasselt zou wenschen dat, nu de heer Hogenbirk zulk een verzoenend geiluid deed hooren, de Raad werd geschcrst op dat de Raad zich kan beraden. 'De Raadszitting wordt weder enkele oogenblikken geschorst. Na een kwartier wachten wordt deze voor Bloemendaal vrij onrustige vergadering weer ge opend en komt het voorstel om in hooger beroep te gaan bij de Krcon in stemming middelerwijl ver laat de 'heer Laan voor een oogenblik de vergade ring daardoor wordt het staken der stemmen voorkomen, terwijl de heer Luden buiten stem ming blijft. Dit voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 6 stemmen. Voor stemmen de heeren Bornwater, Kremer, de Clercq, Cassee, Noorman, Schulz en Hogenbirk. Tegen stemmen de heeren Van Nederhasselt, Doithcut Mees, Nuyens, Verdegaal. Prinsenberg en de Waal Malefijt. De Voorzitter brengt hulde aan dc 'heeren Born water en Luden voor hun bemoedigen en aan den heei Smidt van Gelder voor zijn coulant optre den tegenover de gemeente, waarna de Raadszit ting wordt gesloten. BLOEMENDAAL. Kon, Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plant kunde afd. Bloemendaal-Velsen. Boven genoemde vereenigin'g houdt een ledenver gadering in 'Hotel „Vreeburg" te Bloemen daal op Woensdag 20 Maart 's av. 8 uur, ■waar de heer A. J- van Laren, Hortulanus te Amsterdam een 'lezing zal houden over de cultuur van Orchideeën, verduidelijkt met lichtbeelden. Teraardebestelling A, J, v, d. Flier- In stillen eenvoud is Zaterdag op de Twee de Algemeene Begraafplaats te Utrecht ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den heer A. J. van der Flier, vroeger gemeentesecretaris te Bloemendaal, die Woensdag te Zeist overleed. Het 'bestuur dezer gemeente was ver tegenwoordigd door den secretaris, Mr. Dr. J, F. Veeren, die namens het Bloemen- daalsche gemeentebestuur een krans aan de kist hechtte. Autobus Bloemendaal-Vogelenzang. Naar wij vernemen zal er een verbinding tot stand worden gebracht tusschen Bloe- lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden W Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk mendaal en het tot de gemeente behooren- de vèr liggende Vogelenzang, welke auto busdienst geëxploiteerd zal worden door de bekende fa. Bakhuizen, die reeds een verbinding tot stand bracht over den Zee weg naar het strand. 't Is te hopen dat deze dienst welke voor menigeen van belang mag geacht worden in voldoende mate belangstelling mag on dervinden omdat het per slot van rekening gaat om de rendabiliteit uit deze dienst 'bestendigd blijven. OVERVEEN. Aanrijding. Zaterdag reed een auto bij het achteruit rijden een lantaarnpaal omver op den hoek van de Julianalaan Oranje Nassaulaan. De bestuurder van den auto die vermoedelijk geen aangifte van dit voorval deed, is door de politie opge spoord en zal de schade vergoeden. „Eigen Woning". De woningbouwver. „Eigen Woning' (voor gemeenie-am'bte- naren en gemeente werklieden) houdt a.s. Vrijdagavond haar jaarvergadering. Onder de agendapunten is het belangrijkste ver kiezing van een voorzitter. Personalia. Bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1929 is aan P. W. Waller, te Overveen, vergunning verleend tot het aan nemen van de versierselen van officier der Orde van de Kroon van België- HAARLEM. Veertig-jarig jubileum Prof, Cramer. Men schrijft ons: Alhoewel Prof. Cramer, hoogleeraar te Utrecht, verzocht had geen ruchtbaarheid te geven aan zijn 40-jarig jubileum op Zon dag 10 Maart, is deze dag toch niet onge merkt voor hem voorbijgegaan. Prof. Cra mer sprak Zondag in de Noorderkerk, alhier, naar aanleiding van Matth. 27 12. Op verzoek van het bestuur van de Stichting „Noorderkerk en -School" werd Prof. Cramer na het uitspreken van den zegen staande toegezongen: Gez. 214 6; hetgeen door hem met zichtbare ontroe ring werd aangehoord. In gevoelvolle woorden bedankte Prof. Cramer voor deze zegenbede. Het deed spreker veel genoegen, Ds. Weiter, den hofprediker tegenwoordig te zien. Na afloop van den dienst werd aan Prof. Cramer in de gerfkamer van de Noorder kerk door het bestuur van de Stichting Noorderkerk en -School als gedachtenis aan dezen dag aangeboden een Delftsch bord, waarop afgebeeld: de Zaaier. Het vriendelijke kerkgebouw was geheel gevuld met belangstellende toehoorders, zóó zelfs, dat velen zich moesten tevreden stéllen met een staanplaats. Terug te bekomen bij: van Riessen, Bl'weg 133 Bloemendaal, een grijs kinderjasje; v. d. Kihrgt, Noordertuindorplaan 6 Overveen, een rozenikrans in etui; Maljaars, ZandVoortschelaan 172 Heem stede, een Duitsche herdershond; Postkantoor Aer- denb.O'Ut, een riem; S. van Eede, Bloemveld'laan 8 Haarlem, een R.K. kerkboekje; van Leuven, H. Roozenlaan 16 Haarlem, een hond (dobenniann pincher); C. Zwarteveen, lage Duin en Daatscheweg 15 Blcemendaal, een bos ijzerdraaa'; G. Zeegers, Rijnegomlaan 45 Aerdenhout, een portcmonnaie met inhoud; Vreenegoor, Zui'dertuindorplaan 36 'Overveen, een zilveren potlood; de Wilde, Dahlia- iaan 17 Aerdenhout, een rijwie'lbelastingmerk; Everard, Tramweg 5 Aerdenhout, een bruin lederen etui; H. Sengers, Kinheimweg 33 Bloemendaal, een hondenfoalsband; J. Tullenaar, Zijiweg 10 Over veen, een Duitsdhe herdershend; aan het bureau van politie Overveen, een kickstarter, een 10 rit- tenkaart H. T. M., een beursje, een portefeuille met inbond; een grijze dameshandschoen, een sleutel met houten label, gemerkt letter A; een klein sleu teltje.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1