13900 Bloemenmagazijn „De Dahlia ■V. B. B. VERHUIZINGEN BOUWBEDRIJF Fa. JAN MULLER en Fa. ADR. VAN DER LANDE G. EIKELENBOOM, Bloemendaal, Tel. 22163 H. B. W. WEIJLAND Het adres voor alle Bloemwerk BRAND A* Zetstra Steeds het Nieuwste ZATF.RDAG 6 APRIL 1929 ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, SCHNEEVOOGTSTRAAT 15 rood, HAARLEM VIERDE JAARGANG No. 32 KLEVERLAAN 75 - Tel. 22498 De wil, Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG alleen opbellen MEUBELBEWARING Bloem endaalsch IJzermagazijn T uinbouwgereedschappen Grasmachines, Tuinslang Gieters, enz. KORTE KLEVERLAAN 22-24 Tel. 22704 A* HL van der Steur Jr. le kl. Heeren- en Damesklëermakerij Uitzending van Diners aan huis I CL JL Gude - Cuisinier AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK UITGEVER Adres voor Redactie en Administratie ABONNEMENTEN Abonnementsprijs: f3.per jaar, f 1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau, BL'DAALSCHEWEG 78. ADVERTENTIËN20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 1 - uitsluitend bij vooruitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina volgende pagina 40 ct. per regel. Kleine Annonces - 5 regels 50 cent, 45 ct. per regel, Lid Ned. Unie v. Accountants BERICHT. Wij geven de lezers, adverteerders, me dewerkers en verdere belanghebbenden van ons blad kennis dat het bureau voor redactie en administratie met ingang van heden is verplaatst van Bloemendaalsche- weg 78 naar SCHNEEVOOGTSTRAAT 15 rood HAARLEM, terwijl het telefoon nummer is veranderd in 22163. Wij verzoeken U beleefd van dit bericht kennis te nemen. Hoogachtend, G. EIKELENBOOM, Uitgever. Bloemendaal Tel. 22163. Bureau voor redactie en adres: Schneevoogtstraat 15 rood, Haarlem, „Gij lijdt onrecht? Weest getroost. De ware ramp is: Onrecht begaan." Democritus. Onze „Wil" is, als 't ware, de motor, die onze handelingen, ja al ons doen, in bewe ging brengt en drijft. Ons „verstand" zou den wij gevoegelijk onzen chauffeur kun nen noemen den leider van de stuw kracht. Als de motor niet genoeg paardekrach- ten bezit als deze defect raakt, of als de chauffeur (de bestuurder onzer daden: het verstand) niet bekwaam is, gebeuren er natuurlijk ongelukken, en geraakt ook meestal de motor (onze wil) in het onge- reede. Zoo moeten wij dus vooral niet on zen wil als „nummer één" aanmerken, doch wel den chauffeur in alles raad plegen, en deze geen oogenblik van het stuurrad afleiden op weg naar het le vensdoel. De weg door het leven is veelal zóó vol krommingen en scherpe hoeken, zóó vol oneffenheden, dat wij den motor, hoe goedwerkend deze overigens ook mo ge zijn, geen ondeelbaar oogenblik onbe- stuurd mogen laten. De ongebreidelde wil kan ons immers ten allen tijde leelijke parten spelen, zoo niet geheel in het ver derf storten. De „Wil" is: de maar steeds vooruit wil lende motor, die in onstuimige vaart, zon der bekwame leiding, er maar op los stormt, en ons zelve en onze medereizi gers op het levenspad, in groot gevaar brengt; zoo hij niet gebreideld, niet geleid wordt door stuur en rem door het ern stig en doelmatig ingrijpen van het ver stand. Wij menschen zoeken allen het geluk, zoeken allen voor het minst een dragelijk bestaan; en de wil treedt daarbij op als leverancier. Maar wij moeten bij dat stre ven vooral niet uit het oog verliezen, dat al onze medemenschen, medegerechtigden zijn voor den welvoorzienen disch van het leven, die door het meerendeel der men schen nauwelijks kan worden bereikt. Het levensgeluk moet door velen van hen wor den beperkt tot levensbestaan en door zeer velen zelfs, nog steeds - tot een nauwelijks toereikend bestaan in stof- felijken, maar ook in geestelijken zin. En daarom alleen reeds moeten wij leeren begrijpen, dat onze wil en onze wenschen, bij ons streven en trachten, rekenschap Bekroond met hoogste onderscheiding ❖<a^<a^<a^<a^<9^<a^<a^<as:&<&'S><a5s6><assv><ai=6><as!ê><as'6><&sv><a£ïi><as^><a£ë><a£:6><3iS5><Sï:6><c> IN GEVAL VAN 0P AANVRAGE GRATIS ADVIES EN OFFERTE DOOR ONZEN INSPECTEUR VOOR EN - 00K ONDER ARCHITECTUUR - ONDER LEIDING VAN ONZEN BOUW KUNDIGE, DE HEER A. S. v. d. MEULEN VEREENIGDE HAARLEMSCHE BEDRIJVEN KANTOOR WILS0NSPLEIN 75 OPGERICHT 1880 TELEFOON 11423 moeten houden met het bestaansrecht van den medemensch, en moeten wij onzen wil breidelen en steeds bereid zijn, wat plaatsruimte over te laten voor de rech ten, voor den wil en de billijke wenschen van anderen waar ook zij hunkeren en dringen, om mede aan te zitten aan den welvoorzienen, maar toch voor velen zoo onbereikbaren levensdisch. Ja, ook den wil van den kleinsten onder ons moeten wij eerbiedigen, wanneer die kleinste zijn motor goed en met beschei denheid bestuurt. Er zijn op den levens disch ook vele gerechten, die de minder met geestesgaven toegeruste medemensch niet begeert meestal niet kent, en zelfs niet vermoedt. Gun hen daarom vooral zijn bescheiden deel vooral daar, waar het zijn stoffelijk ration, zijn vergankelijiien levensinventaris betreft. Van het heerlijk ste geestesvoedsel is hij van huis uit ver stoken. Breidel alzoo uw wil waar gij zijn deel zijn bescheiden deel be geert. Spaar ook vooral, waar dit moge lijk is, zijn „vrijheid".... Want het men- schenleven heeft ook een tweeden disch geplaatst voor alle stervelingen. Een disch waarvan de mensch zich met huivering tracht verwijderd te houden, doch waar van ons, ondanks onzen wil en in spijt van onze wenschen, ons niet gevraagd aan deel hetzij dan veel of weinig wordt thuisgezonden. Deze disch bevat den on- uitputtelijken voorraad van 's levens smart en lijden. Wij kunnen, wie wij ook zijn, het ons toebedeelde ration niet afwijzen, en onzen wil doen gelden. Ook de mach tigste mensch gevoelt dan zijn onmacht; en willoos moet hij zich onderwerpen. En het baat hem niet, of hij zich beklaagt en weerbarstig en jammerend uitroept: „dat hem te veel wordt thuisgebracht door een onrechtvaardig, onmeedoogend levens lot". Het is vruchteloos of gij beweert, dat aan U méér dan aan uw medemenschen werd te dragen gegeven. Het staat buiten uw macht, dit te beoordeelen. Uw wil moet zich buigen voor de macht die gij niet kunt weerstaan. Want ons lijdensdeel komt niet altijd voort uit ons aangedaan „onrecht". Menigmaal vindt onze bittere levenservaring haar oorsprong in onzen eigen, met kracht doorgezetten wil, in on ze vermeende wijsheid, en in ons zelfbe drog. Daarbij worden wij ook menigmaal gekweld door het dwaalbegrip, dat ons deel aan levenssmart grooter zou zijn, dan dat van anderen. Wij allen, wie en hoe danig wij zijn, moeten, uit rechtvaardig heidsgevoel, een deel willen dragen van 's werelds leed en droeve ervaringen, ook dan, wanneer wij weten, dat ons onrecht wordt aangedaan dat ons lijden niet door eigen schuld is ontstaan - dat wij de schuld van anderen mede dragen aan ons levenskruis. Dit toch eischt veel van onze draagkracht. ZWudih wij biind zijn voor onze bevoorrechting in vele dingen, en een weelde zoeken in zelfbeklag. omdat wij bij ons aandeel aan levensvreug de, aan levensvoorrechten, mede ons deel ontvangen van den oneindigen voorraad smart en lijden, die in het leven der men schen dag aan dag wordt aangevoerd. Zou ons leven zonder smart en bittere erva ringen, wel een goed en rijk leven kunnen worden. Neen, wij worden niet zoo erg miskend als wij wel meenen. Het geval van miskend te zijn, komt veelal voort uit zelfoverschatting. Wij gevoelen ons menig maal beleedigd, door de niet erkenning van onzen wil. Wij mogen niet klagen, dat ons levensdeel niet louter vreugde is. Onze kracht is menigmaal grooter, en ons levenskruis wellicht kleiner dan dat van onzen buurman, die, naar het ons toe schijnt, alle levensvoorrechten bezit. En kennen wij wel al het lijden, al de ellende van hen, die aan stoffelijk bezit beneden ons staan, en die vele hulpmiddelen en te vens helpende vrienden ontberen? Zij ook missen menigmaal, of kennen in het ge heel niet: het genot van meerdere gees tesontwikkeling, dat alléén reeds zooveel levensvreugde en zooveel vertroosting kan omvatten. Waarlijk, het is onze „wil", die, goed geleid, ons leven rijk en goed kan maken. En het is, o zoo menigmaal onze ongebrei delde wil, die ons van levensgenot be roofd, die ons ellende en onoverkomelijke moeilijkheden aanbrengt. Des menschen „wil" is een zeer groote factor in het menschenbestaan. Niemand zal dit ontkennen. Doch, een zeer sterke wil dient vooral gepaard te gaan met een helderen, leidenden geest zoo die sterke wil, den bezitter of bezitster daarvan ten zegen zal zijn. En tevens is het een on- omstootelijke waarheid: dat, waar wij ons vrijhouden van onrecht te begaan, ten aanzien van ons zelve en anderen: het on recht dat ons wordt of werd aangedaan, beter kan worden gedragen. Doch ook daarbij is het „de wil" met het „verstand" als bestuurder, die ons het meest ter zijde moet staan. V Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk AUTOBUSDIENST BLOEMENDAAL- VOGELENZANG. In de gehouden raadszitting van Donder dag 28 Maart is de auto'busdienst-kwestie ter tafel gébracht. Uit de gehouden discus sies is gebleken dat er andere besluiten zijn genomen dan het college van B, en W. wenschten. Om de gedac'htenwisseling betreffende dit punt beter te accentueeren hebben we dit gedeelte uit het raadsverslag uitgelicht, en laten het 'hieronder volgen. Het voorstel van B. en W. luidt: De Gemeente verleent aan de directie der N.V. Autobusexploitatie „Stormvogels", met uitsluiting van ieder ander, 'het recht om gedurend/e 5 ach tereenvolgende jaren, met twee optiejaren: I. gedurende de zomermaanden de standplaat sen op den Zeeweg in te nemen; II. een autobusdienst te exploiteeren op het traject Duinlustpark-Vogelenzang, onder de vol gende voorwaarden: le. de exploitante verbindt zich om desver- langd den dienst aldus te onderhouden, dat ge reden wordt: A. een halfuursdienst Duinlustpark-Bloemendaal- Ov erveen-Aerdenhout-V ogelenizang. Het traject is 13 K.M. lang. Wordt per dag 14 uur gereden, en dus 14 X 2 X 2 ritten vice versa gemaakt, dan worden 56 X 13 K.M. of 728 K.M. afgelegd. B. een tweede hajlfuursdiensi Overveen-Aer- denhout. Het traject is 3.5 K.M. lanlg. Wordt per dag 14 uur gereden, dan worden 56 X 3.5 K.M. of 196 K.M. afgelegd. 2e. de sub le genoemde diensten zullen on derhouden worden met autobussen, die elk te'n minste plaats moeten bieden aan 17 personen (met inbegrip van den chauffeur) en ten genoegen van B. en W moeten zijn ingericht; 3e. het personeel zal moeten bestaan uit be kwame chauffeurs van onbesproken gedrag, aan wie een minimum-loon van zeven en twintig Gul den per week (met 5 één-jaarlijksche verhoogin gen van 60.benevens vrije uniformkleeding, met uitzondering van schoeisel verschaft moet worden; 4e. de Gemeente garandeert aan exploitante een bedrag van ll1/* (elf en een vierde) cent per K.M. per dag per autobus afgelegd; M.a.w. wordt per K.M. per dag minder ont vangen dan ll1/* cent, dan betaalt de Gemeente het ontbrekende aan de exploitante. Volgens bovenstaand en 'expioitatie-opzet zou het jaarlijks door de Gemeente te garandeeren bedrag dus op ongeveer 37642.te begrooten, zijn. 5e de Gemeente krijgt van de exploitanten van de eerste ontvangen duizend Gulden netto-winst 20 en vervolgens 20 van iedere volle hon derd Gulden netto-winst. Netto-winst is al wat meer ontvangen wordt dan de exploitatiekosten, die bij deze overeen komst bepaald worden op dertien en een halven cent per K.M. 6e. de Gemeente geeft de kaartjes uit en de biteert de exploitante voor dat bedrag. 7e afrekening heeft plaats om de drie maanden. 8e. de tariefregeling duidt voorloopig: Van Du inlast park naar Bloemendaal 10 ct., Overveen 15 ct. Aerdenhout 35 ct., Vogelenzang 35 cent. Van Bloemendaal naar Overveen 10 ct, Aerden hout 20 ct„ Vogelenzang 30 c., Van Overveen naar Aerdenhout 10 ct,, Vogelen zang 25 cent. Van Aerdenhout naar Vogelenzang 15 cent. En omgekeerd. 9e. wat hierover niet geregeld is, wordt door den Raad ter nadere regeling aan B. en W. met de exploitante overgelaten. De heer Laan licht dit punt nader toe en begint met te zeggen dat er na eindelooze bespreking een klein resultaat is bereikt. We hebben ge tracht aldus spr. een 'kwartierdienst in te stellen en zijn in onderhandeling met „Stormvogels". De ritten zouden beginnen bij het Prov. Ziekenhuis. De directie van deze autobusdienst vraagt een garan tie als genoemd, dat is per rit berekend op 50 ct. Als de exploitatie een bedrag van meer dan genoemd bedrag heeft ontvangen dan deelt de gemeente in de winst 20 terwijl 80 Blijft voor den ondernemer. Ook de arbeidsvoorwaarden zijn besproken en er is vastgesteld dat de chauffeurs een weekloon lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 S Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden zullen ontvangen van 27.50, wat een aardig loon is, omdat er nogal eens wat aan de strijkstok blijft hangen. Er moeten 4 nieuwe bussen gemaakt worden die begin Juni gereed zijn, in verband daarmede is het geweinscht dat dit spoedig besloten moet wor den omdat de ondernemer gaarne 15 Juni wil be ginnen met het oog op het a.s. seizoen. De heer Cassee brenigt weliswaar hulde aan het initiatief van B. en W. maar kan zich ex niet ge heel mee vereenigen. De dienst van den heer Olie komt hierdoor lleelijk in de verdrukking. De autobusonderneming van de heer Olie gaat hiermede te gronde. Er dient hierover gesproken te worden met hem die trouwens als inwoner dezer gemeente de oudste brieven heeft. Spr. stelt voor dit punt aan te houden tot de volgende ver gadering en eerst met den heer Olie te onderhan delen. De heer Luden gelooft dat het verkeer van 'klaphek tot Vogelenzang zoo goed als geen be- teekenis heeft. spr. vraagt of Vogelenzang hier mede gehaat is, zou het niet beter zijn dat cr voor Vogelenzang een dienst in het leven werd geroepen van Vogelenzang naar de Heerenweg, waar de diverse bussen naar Haarlem loopen. De heer Dorhout Mees lijkt een uurdienst op Vogelenzang meer dan voldoende. De heer Schulz maakt een aanmerking op de winstver deeling aangezien de toelichting van den heer Laan hiervan afwijkt en vestigt de aandacht van den Raad op sub 5 van het raadstuk, doch ook meerdere vragen zijn gerezen, betreffende de oienst-Olie, want al zullen de gemeentebussen niet op hetzelfde uur loopen, het vervoer zal daar door van deze bus worden onttrokken. Spr. sluit zicht aan bij de gedachte van den heer Cassee en het zou aanbeveling verdienen dat er eerst eens met 'den heer Olie werd onderhandeld. Spr ves tigt de aandacht op de autobus-dienst naar het Noordzeestrand. Want dit is in de zomermaanden een zeer productieve dienst, vast ten gunste komt aan deze exploitante, en de voorrang die hier ge geven wordt is niet billijk. Ook de kwartiersdienst acht spr. overdreven, alleen op de spitsuren zou die dienst noodig zijn, maar verder kunnen we best met een halfuur- dienst en een uurdienst vo-lstaan. Spr. wil aan houden en eerst met den 'heer Olie onderhandelen. De heer Laan ziet zooveel bezwaren komen dat het hem begint te duizelen. Spr. is niet tegen aan houding, maar de tijd dringt. Een kwartierdienst is noodig. Een halfuurdienst wordt een fiasco, als men de risico loopt een half uur (e moeten wach ten dan krijgt men er genoeg van. Verder be spreekt de heer Laan de zeer gunstige arbeids voorwaarden en gelooft dat er niemand zal zijn die daar iets op te'gen heeft. De heer Olie heeft ons gezegd hoe wij het moeten doen maar wij zullen het regelen zooals wij het willen. Spr. kan niet inzien dat de heer Olie hier gedupeerd wordt. Wat betreft de dienst zeg spr. dat „Storm vogels" deze dienst er hij 'Heeft bedongen. Het gaat niet aan met een ander te gaan praten daar de prijzen van „Stormvogelszijn gepubliceerd en daar zou een ander misbruik van kunnen maken. Spr. vindt het voor de gemeente een allergrootst belang, al zou spr. 'het nog meer moeten kosten dans zou dit aanbod zeer billijk zijn. En dat de gemeente dit geld zal kosten daar gelooft spr. „niks" van. De heer Noorman is tegen deze voordracht. De heer Nuyens kan de toestand'van Vogelen zang, wat betreft het vervoer naar ploemendaa! als inwoner zeer goed beoordeelen. Spr, geloof', dat deze dienst wel productief wordt. De invvo- ners van dat deel der gemeente worden bierdoor in de gelegenheid gesteld om te genieten van hc' mooie deel der gemeente noordwaarts. Toch heeft spr. nog een bezwaar, en dat betreft de autodienst Noordwijk aan Zee-Haarlem die Vo gelenzang passeert, want als cr voor deze dienst gebruik wordt gemaakt, dan zijn déze passagiers verplicht om een overstapkaartje te nemen, .wal hooger kosten met zich brengt, en daarom .dient er een regeling getroffen te worden met genoemde maatschappij. De heer Laan gelooft dat er te dien opzich.e wel een regeling is te treffen. De heer Prinsenberg dringt op aanhouding ter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1