VERHUIZINGEN GARDE MEUBLES J. J. VAN AS - HAARLEM PLAATSELIJK NIEUWS VAN HIER EN DAAR H* B+ W* Weijland Steeds het Nieuwste A* Zetstra MUZIEK Cream Crackers VIERDE JAARGANG NO. 33 ZATERDAG 13 APRIL 1929 UITGEVER: G. EIKELENBOOM - HAARLEM GEKOOKT R00KVLEESCH Kleverlaan 75 - TeL 22498 A. H. van der Steur Jr. le kl. Heeren-en Dameskleermakerij Gezond denken. HOBOKA-JAiffi JUIST IETS VOOR U! Zijlweg 38 - Haarlem. j C. Gude - Cuisinier j ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: SCHNEEVOOGTSTRAAT 15 rood ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfj., f 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Aho' nem nien kurnrn op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.l5r., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. Delicieus 32 ct. per ons «JUIST IETS VOOR U „Hoboka" Modern Winkelbedrijf ZIJLWEQ 38 - HAARLEM Lid Ned. Unie v. Accountants LEEUWERIK. fk .kan hier niet zingen, daarom wil ik me dringen ver boven de klingen, heel hoog in de lucht. O, vreugd, in de vlucht te zingen, te zweven ver boven de dreven, dat is 't ware leven. Neg schemert de wereld in halfdonker en damp; maar uit de diepte stijgt onder gestamp en getamp de aarde omhoog in rozigen damp. Nu werp ik mijn dank met zilveren klank als ochtendgroet de zon tegemoet. KERST ZWART. Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School Opgericht 1903 -Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden Prijzen billijk Het is wel merkwaardig en naar het ons aanvankelijk toeschijnt onverklaarbaar, doch niettemin geheel naar waarheid dat de ge wone mensch meestal in oppositie is met zijn eigen gezond denken, met z'n eigen helder inzicht, met zijn eigen logisch oordeelen, daar, waar het zijn eigen persoon betreft. En zulks nog wel, niettegenstaande hij de schro melijke gevolgen van zijn tegenstrijdig han delen in de meeste gevallen kan bevroeden. Wij behoeven deze inconsequenties niet uit sluitend onder de geesteszwakke of onder de minder ontwikkelde stervelingen te zoeken. Immers, genieën, hooggeleerde en diepden kende menschen maken hierop meerendeels geen uitzondering, doch gaan, in vele ge vallen evenzeer aan dit euvel mank. Ook dezulken zouden zich evenmin tegenover hunne medemenschen en tegenover zichzelf kunnen verantwoorden, ingeval zij, ten aan zien van deze tegenstrijdigheid tusschen den ken en handelen, ter verantwoording werden geroepen of wel als hun eigen rechter zou den optreden. Velen onzer zullen misschien dit verschijn sel van tegenstrijdigheid eenvoudig verkla ren met een: „Nu ja, de hartstochten, de neigingen en wenschen zullen zoo nu en dan alle menschen, ook zelfs de knappe bollen, de baas zijn. De prof, die op zijn studeerkamer geheel afgezonderd van het drukke werke lijke leven daar buiten, beschouwingen schrijft over de tekortkomingen van het menschdcm, over de moeilijkheden van het leven, over de verhouding van den mensch tot liet dier, over de sterren daarboven en over de ingewanden van onze aarde, zal zeker we! niet heel gewoon denken, zoolang ziin per. over het papier gaat; maar hij zal in zijn familiekring of in de soos ook wel ge voelen, dat hij maar een doodgewoon mensch is, als ieder ander. Hij zal smakelijk eten en drinken en iederen dag opnieuw ook wel din- RAAMVEST 29 - TEL. 13830 de lekkerste aller smaken 3-pondspot f 1.06 JUIST VOOR EEN GEZIN „Hoboka'' Modern Winkelbedrijf ZIJLWEG 38 - HAARLEM gen deen, die in strijd zijn met vele zijner theoriën, en ook menigmaal met wat men onder gezond denken zal moeten verstaan. En het genie zal minstens eveneens zijne eigen aardigheden en afwijkingen hebben, die men bezwaarlijk met gewoon, gezond denken zal kunnen combineeren. De artist vooral, zal in zijn geniaal hoofd wel een bizonder stel her senen herbergen, die zoo gecompliceerd zijn, dat hare werking door geen gewoon mensch „gezond denken" zou kunnen worden ge noemd, ingeval hij van dat denken in alle deelen kennis kon dragen. Dit is wellicht de schaduwzijde van zijn kunst. Wij zouden ongetwijfeld den mensch die aldus sprak, grootendeels gelijk geven, doch hem tevens willen vragen, wat hij onder „gezond denken" verstaat. Schrijver dezes waagt het niet zijn mee ning dienaangaande als de juiste definitie van „gezond denken" te proclameeren. Hij vermoedt echter, dat men daaronder za! moe ten verstaan: een logisch denken, m.a.w. een denken volgens de wetten der logica. Die wetten schrijven o.a. een grondig kennen voor, aldus een „weten" waaraan niet te twijfelen valt en dat den toets der waarheid, van welke zijde ook beschouwd, kan doorstaan. Logisch denken zal noodwen dig ook moeten zijn: een nauwkeurig denken dat, als het ons denkvermogen verlaat, in de juiste bewoordingen wordt uitgedrukt en geen gelegenheid geeft tot andere uitlegging aan de juiste, die van alle zijden beschouwd, getoetst is aan de waarheid- of echtheid. Menigeen is wat erg geneigd te zeggen: ,wel, dat zegt mij immers mijn gezond ver stand". Nu kan zoo ïe'mand, in het algemeen bedoeld, er wel een gezond verstand op na li-ouden, d-och niettemin blijft het steeds on zeker, of dat gezond verstand, ten aanzien van bizondere dingen en nauwsluitende aan gelegenheden wel altijd gezond denkt, dan wel wordt afgeleid door verschillende in vloeden die van buitenaf inwerken. Een goede vrucht wordt immers ook niet door cie wespen voorbijgegaan. Gezond denken sluit het gevoelen voor zeker niet uit, daar toch het gevoel een te nauw verband houdt met en feitelijk een uit vloeisel mag worden geacht van ons denken en wel van ons gezond, ons ruim en edel denken van ons liefhebben ook, dat wij toch niet buiten ons denken kunnen doen. Praktisch denken evenwel is niet altijd „gezond denken", zooals door velen gaarne wordt aangenomen, daar toch het praktische veelal nauw verwant is aan het egoïsme. Zoo ua zelfs is die verwantschap, dat men nage noeg alle praktische beschouwingen, hoe absoluut ook toegelicht en verdedigd, niet cnvoorwaardelijk, niet zonder ernstig onder zoek, onder gezond -denken" mag opnemen. Immers, egoïsme is een ver om zich heen tastende hartstocht en hartstochten, zoo mede neigingen zijn altijd min of meer onge zond of althans tijdelijk ongesteld, zoodat zij gezond denken veelal niet toelaten. Moet „onpraktisch denken" dan wel onder „gezond denken" worden verstaan? Geens zins - maar onpraktisch denken heeft in vele geval.en een verlofpas, om binnen de poorten van „gezond denken" te worden toegelaten, althans waar goedheid, barmhartigheid en, meer algemeen, menschenliefde als voorspra ken van het onpraktisch denken optreden. Want de liefde kan somtijds bewijzen, dat een spontaan ingrijpen, buiten het nuchter denken om, goede en zelfs schitterende resul taten kan opleveren. De liefde als gewoon mensclielijk gevoel beschouwd, is voorzeker niet altijd praktisch in haar optreden, maar het zou niettemin hard en onrechtvaardig zijn haar daarom uit te sluiten van het begrip „gezond denken". Liefde heeft meermalen hare intuïties, die het ver kunnen brengen in het bereiken van een moeilijk te naderen doel, van een verbluffend heerlijken uitslag. Bloemendaalsch IJ zeimagazijn T uinbouwgereedschappen Grasmachines, Tuinslang Gieters, enz. KORTE KLE VERL AAN22-24 Tel. 22704 Zij, de liefde, wijst niejs zelden een korteren. ruimeren en veiliger weg aan om tot hel gewenschte doel te komen, dan de praktische zin in den mensch vermag te doen. Deze laatstgenoemde toch, sluit menigmaal het hart voor liefdevol, rechtvaardig gevoelen, voor innig medeleven en medelijden. Gezond denken beheerscht, beschaaft en vormt vooral ook onzen wil, alvorens wij dien wil in werking stellen. Wanneer uw wil lijnrecht tegenover den wil van een verstandig/edeldenkenden mede- mensoh staan, onderzoek dan ernstig den uwen. Tracht dan te vinden, wat men zou kunnen noemen: zijn zielkundige diagnose, of waar het slechts de gewone dingen van het even betreft, laat dan pok daar een gezond denken als uw pleitbezorger optreden. Want er kunnen zich ziekteverschijnselen in ons denken en gevoelen voordoen, die niet voor het oppervlakkig schou .ven-de oog open lig gen en die zelfs tiouf deir ziclkundigen mensch moeilijk of i-n het geheel niet zijn waar te nemen. Dergelijke geestelijke- of gevoelsafwijkingen openbaren zich 'meestal eerst dan, wanneer hunne werking is ge schied, wanneer het pleit is beslist. „Gezond denken" is goed denken is rechtvaardig denken: het evangelie van den naar het goede, het eerlijke, het rechtvaar dige strevenden mensch. Sluwheid, slimheid en intrige staan verre van gezond denken. Zij toch wanen zich voortüurend onopgemerkt, en hunne kracht schuilt in het „geheim". Het bewaakte woord is bun wapen en hun harnas. De egoïst en intrigant de gewetensknutselaar stoort zich niet aan de rechten, aan het genoegen, aan het welzijn en het geluk van anderen. De egoïst-intrigant zorgt slechts desnoods langs aile wegen dat het hem persoonlijk goed gaat, en vindt zijn rust in de verborgen heid en het welslagen zijner plannen. Dit is zijn evangelie... Hij stoort zich aan niets omdat hij niet gezond denkt, en houdt het gros der menschen, zoo niet allen, voor te onnoozel. dan dat hij voor ontdekking van zijn ware, karakter zou vreezen. De intrigant gelooft blijkbaar niet, dat het kwaad zichzelt straft. Het „goed en gemakkelijk hebben op de wereld", op alle wijzen, staat bij den, egoïst vóóraan; de rest deert hem niet. Dit is geen „gezond denken". Een dusda nig denken is een ware geestes- en zielekan ker, die misschien in sporadische gevallen de rust, die voorzichtigheid èn geheimhouding bieden, toch eenmaal, zal verstoren. De intri gant-egoïst immers kan uit den aard van zijn denken en streven geen echten zielevrede kennen. Hij is dan ook tevreden, als alles goed schijnt te gaan en als zijn doen en laten maar met een goeden uitslag worden be kroond en het „vette der aarde" zijn deel is. Zijn angsten betreffen alléén de onzekerheid of de vrees niet te zullen slagen, en hij prijst en waardeert het geluk dat op den onder gang, op de benadeeling of de miskenning van anderen is gebouwd; want hij bezit geen zielsoog. De vreugde die een gezond, natuur lijk denken hem zou kunnen bieden kent en vermoedt hij zelfs niet. Hij denkt er niet aan, dat zijn aangenomen masker hem zelf het vrije uitzicht beneemt. Om de achting voor zichzelf, bekreunt hij zich geenszins; hij waant dat het leven en de menschen hem onrecht hebben aangedaan en hem daardoor het recht hebben gegeven te denken zooals hij wil en geen middelen beneden zich te achten voor eigen levensgenot, levensbe hoeften en levensgemak. Doch de mensch, die niet naar plicht en geweten zijn levensgeluk tracht op te bou wen de egoïst-intrigant, die de stem in zijn binnenste, die het onderscheid tusschen goed en kwaad duidelijk aanwijst, smoort: kent en vermoedt het geluk en de rust niet, dat een „gezond denken" den mensch kan geven. „ivUusc aan liet voik. neeit uoor ueze kus- sioaue p.anibLe te eiigagcoen net ïeauuaai gunau naie leueil etu uLiuengewuun kuiisi- vui.e avonu te uteueu. L>e eucniosciiuuwuuig- Zaai Vvas uitsteKcnu uezet, loen joseia i\u- saiissa zien aan uen pracntigen euemway- vieugei zette, jammer was tiet, dat ae pia- nisie li,ei uaueujK zien geneei op naar spei kou concentreeren, uaar ue kranenue piano- sioel zeer hinderlijke en ongewensente ge- lUiuen uoor tiaar spel mengue, reaen waar- uoor -ue Créiude, Citoral en rugue van Gesar rranci< niet geneel tot zijn reent kwam. Het matste gedee,te echter van dit grootscne werk speelde zij reeds vol kleur en duide lijke voiorurac-ht. In de laatste klaviersonate van von beethoven was hetzelfde op te mer ken, een klare yoordracht, gepaard gaande met een scüitterende technieic: in de Arietta waren een paar afdwalingen te bemerken, doch dank zij haar slagvaardigheid en muzi kaal lióoren, wist zij zonder groote stoornis sen in den dooihot, weer 't goede pad te kiezen. Na de pauze kwamen Ravel, Debussy, Albeniz, Strawinsky en Liszt aan de beurt- modernen en zeer modernen dus, terwijl de laat-romanticus de rij sloot. In de werken dezer componisten gat de pianiste het aller beste en werd het voor den toehoorder een onbeperkt genot te luisteren. Prachtig van pedaalgebruik en van toon gaf zij „Jeu d'Eau" van Ravel, geestig van voordracht „General Lavine" van Debussy, fijn en door zichtig „Triana" van Albeniz, gedecideer.l en uitstekend van techniek „Ghez Petrouch- ka" en „Danse Russe" van Strawinsky. In de Konzertetuden van Liszt, waaronder de Paganlni-variaties, gaf josefa Rosanska blijk Ook de techniek van dezen geheel machtig te zijn. Als kind van haar tijd schijnt zij zien het best in de scheppingen -harer tij-dgenoo- ten thuis te gevoelen en is zij als geroepen deze -met zorg en groote liefde te vertolken. De jonge Russische kon getuigen, dat zij óók in Haarlem kwa'm, zag en over won. Zónder een paar toegiften kon de on vermoeide pianiste het podium niet verlaten. H. v. d. BOSCH. zeer sm- kelijk 22 c'. p. ons HOBOKA Modern Winkelbedrijf Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 J Prijscour. wurdt op aanvrage gaarne toegezonden j ■■■■•HU BLOEMENDAAL. Aanrijding Spoorwegovergang-Kleverlaan. Ondanks het -overbelaste drukke verkeer bij het openen van de spoorboomen aan den spoorwegovergang Kleverlaan, ook wel trechter" genoemd, gebeuren er gelukkig weinig ongelukken. Roekeloos rijden is op zoo'n moment on mogelijk, omdat alles met een slakkengang zich voortbeweegt, om niet de risico te loo- pen aangereden te worden. Daarbij komt nog ciat onze politie zeer vaak een oogje in 't zeil houdt, waardoor meestal stilzwijgend, een pressie wordt uitgeoefend op het publiek om ka'mte en voorzichtigheid te betrachten. 't Is jammer, dat er nog geen verbod in werking is getreden om tijdens het openen van de spoorboomen de wielrijders te ver plichten naast het rijwiel te blijven loopen tot men -den overgang gepasseerd is, dat zou voor den voetganger een groote verbetering zijn kleine botsingen zijn van dit euvel vaak het gevolg. Maar misschien komt dit nog, doch liefst spoedig, want verbeteringen voor het verkeer zijn aan dezen overgang nog ver in 't verschiet. Er wordt wel gepraat en on derhandeld tusschen spoorwegdirectie en gemeentebesturen, maar daarbij blijft het. Maandagmorgen kwam het tot een bot sing. Toen de spoorboomen open gingen, reed een auto, bestuurd door een dame, ver moedelijk een amateur-bestuurster, een zand- wagen aan, waardoor het lemoen van den wagen brak. De politie zal eerst nog eens onuei zoeken in hoeverre deze bestuurster schuldig is. En het publiek wacht met ongeduld voor de talloos vele ma.en gesloten hoornen op deverbetering! Wanneer? KON. NED. MIJ. v. T. en P. De Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde houdt Dinsdag 16 April a.s., 's av. 8 uur een ledenvergadering in Hotel Vreeburg. De agenda luidt: 1. Notulen en Ingekomen Stukken; 2. Cultuur van Kasbegonia's, in te leiden door deri Heer Y. Mulder; 3. Gebruik van kunstmest bij Kascultuur en Kamerplan ten in te leiden door den Heer A. Tabsrhal: 4. Mededeelingen van het Bestuur inzake excursies en tuinbouwwintercursus; 5. Vra- genbus, en 6. Rondvraag. OVERVEEN. Fiets gestolen. Vorige week Vrijdag is er op het Adr. Stoopplein eejj rijwiel gesto len. Van den dader geen spoor. Aartiijding. Een aanrijding had plaats op ueu nocK Korte zujiweg en z.cuiuVv.oiier- jjau tusscnen twee auto s. kcii reeu op liet z-anuvoorteipaü in ue riciiting Aerueniiout, ue anuere van tegenovergestelde riciitmg. fseiue auto's weruen licht bescnauigd, welxe scnaue onderling tusschen de autooestuur- uers werd geregeid. UITSLAG VEILING. Uitslag veiling in het Algemeen Verkoop- iokaai aan de iNieuwe Gracnt op Dinsdag avond 8 April. Een heeienhuis met erf, tuin en garage te Bioemen-daai aan de Busken Huehaan 12. Upgeitouden. ben winkelhuis, get. 267 met bovenwo ning, aan oen Bioemendaalscheweg te Over- 'v een, gein. Bloemendaal. I2.y00. F. Wittgrefe. AERDENHOUT. Stukken telefoonkabel ontvreemd. Op de Westerlaan zijn enkele stukken telefoon kabel ontvreemd ten nadeele van den Rijks- telefoondienst. SANTPOORT. Een Gereformeerde Kerk H. V.? Naar we uit betrouwbare bron vernemen, is het voormalige kerkgebouw met villa der Ge reformeerde Kerk aan de Wiistelaan, aange kocht door een commissie uit de Geref. Kerk H. V. teneinde alhier een kerk te institueeren. A.V.R.O.-Petitionnement. Zooals uit een publicatie in ons v-orig nummer blijkt, heeft oe A.V.R.O. een oproep in den vorm van een petitionnement georganiseerd om te trachten bij de Regeering te bepleiten den vorm van den Ned. Radio-omroep. Waar de A.V.R.O. een nationale instelling is, twijfelen we niet of de talloos vele radio-luisteraars zullen gaarne teekenen voor het A.V.R.O.-petition- nement. De practische man zet zijn denkbeelden om in werkelijkheden. Dit is de man, die succes heeft. Met boter, kaas of jam en bij de thee. Lekker en voedzaam per blik 105 cent. Juist voor een gezin. „Hoboca" Modern Winkelbedrijf Zijlweg 38 Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1