STTJD E BAKER I G. VERBEEK Bloemenmagazijn „De Dahlia" I 0 't SPINNEWIEL o H. B, W. Weijland I HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK I VAN DEN GEMEENTERAAD Steeds het Nieuwste ZATERDAG 20 APRIL 1929 UITGEVER: G. EIKELENBOOM - HAARLEM VIERDE JAARGANG NO. 34 De rechten van het Dier* Agent voor Santpoort, Bloemendaal er. Overveen Bloemendaalscheweg 5 - Kerkplein - Telefoon 22276 Kleverlaan 75 - Tel» 22498 a-g»* A.H. van der Steur Jr. Uitzending van Diners aan huis jj C. Gude - Cuisinier j ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redsctie en Administratie: Schneeyoagtstraat 15 rood, Teief. 12953 ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfj., 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.l5r., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. ZANDVOORTSCHELAAN 177 q 0 (j Hiermede berichten wij U dat 't Spinnewiel (heden) Zaterdag 0 'smiddags 12 uur wordt heropend, q Aanbevelend, Q L. M. LETZER 0 0 0 0 0 O, LEEUWERIK. Toen zware nevels de aarde inhulden, ijzig de nacht was en grimmig de dag, toen gure winden uw lied overstemden, veranderend uw jubel in droevig geklag, toen werd het stiller in lucht en in velden doodsch op de hei, in de wei zonder zon, tot uw gezang alomme verstomde en droeve schijndood het leven verwon. Maar 't licht kwam weder, de lucht wordt zacht, een milde regen, de zonne lacht! De weiden groenen, de vijver blinkt, als in de krookjes een lichtstraat dringt. Goddelijke zanger, levenverwekker, Meitijdverkondiger op graspol en kluit, Hoog in de wolken klinken uw zangen, vallen uit d'ether klaterend neer, nu gaat gij op in de blinkende luchten, jubelend schatert g'uw bruiloftslied uit. als ge met trillers streeft naar het zonlicht, wiekelend vlekje, een stip en niet meer. Zing, leeuwerik, voort van licht en van zonne en profeteer ons 't jubelend lied van zomerweelde en kostelijke oogsten van bloemen en vruchten in 't naaste verschiet. KERST ZWART. ue mensen wijut m liet aigemeen zijn vone aauuacnt aan ue Qeliaruging zijner 1 echten ui vermeende rechten, en gaat uaar- uij \vei eens zeer eigenuoinmeiijK te werK. ruj uesciruuwt o.a. zeer eenvouuig net daar zijn van net uier ais te zijner gerieve en te zijner nutte; en zoneter oezwaar treedt mj tegen net dier op. hij Deschikt over zijn be stemming en zens over zijn leven. Wij ge- oruiKen i_ais wij geen vegetariërs zijn;, net uier tot voedsei, en wij Deweren, Kort en Doiiuig, ciat de mensch daartoe net recht neeit want dat het dier voor den mensch geschapen is en hem moet dienen, op welke wijze aan ook. Bijgevolg kent de mensch geen rechten toe aan het dier; en zulks zonaer zich af te vragen: ot hij daartoe gerechtigd is alzoo met toepassing van het brutale „Recht van den sterKSte". De vraag volgt nu van zelf: „Heeft het dier geiijke bestaansrechten als de mensch, en ook andere levensrechten; en hoe worden die rechten gesanctioneerd?" Het bestaan van het dier, evenals dat van den mensch, knoopt zich als vanzelf vast aan de groote, onoplosbare raadselen der schep ping, die wij in handen gelooven van een alles omvattende besturende Kracht, die zien in alles, wat is voortgebracht, openbaart. Doch de mensch in het algemeen sluit toch net Fatalisme niet uit en scheidt dit zoo doende van de alles ten goede leidende Macht. En waar het noodlot met zijn wreed en niets onderscheidend ingrijpen buiten de verantwoordelijkheid van een wijs beleid,van een ailes ten goede brengende beschikking staat, daar zijn de levensvoorrechten van mensch noch dier gewaarborgd. De rechten van het dier, evenals die van den mensch, zijn m.i. gesanctioneerd door de schepping. Het bestaan van beiden brengt hunne rechten mede, met het vanzelf spre kend verbod: die rechten te schenden. Een andere vraag is het: of de mensch ook, van zelf sprekend, als de natuurlijke bescher mer van het dier is aangewezen^ ook als men aanneemt, dat hij niet zijn rechter is. Bij vele mensc'hen bestaat een tegenzin, zoo niet een huivering, om eenig dier te dooden tenzij' in zelfverdediging. Deze tegenzin kan hieruit verklaard worden, dat het leven van het dier het meest overeenkomt met dat van den mensch, en zich in meeren- Lid Ned. Unie v. Accountants E Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22338 i ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding deels overeenstemmende functioneering in het oog vallend openbaart. Wij gevoelen ons immers nader staan tot het dier dan tot boom of plant, die toch ook leven, toch. óók ziek woraen, toch ook sterven. Maar het lij den van het dier heeft meer uiting voor ons omdat wij dat lijden niet alleen op meer in grijpende wijzen zien, maar ook hoorbaar waarnemen. Vreugde en smart openbaren zich bij het dier zoowel als bij den mensch zij liet dan misschien ook minder treffend, minder aangrijpend. MisschienWie wel eens een schaap of een ander dier heeft zien slachten, een hond heeft zien sterven, sluit het bewustzijn van lijden en sterven bij het dier niet uit. Hieruit zou men reeds het onrecht kunnen concludeeren, dat gelegen is in het willekeu rig dooden. van 't dier en vooral in 't mis handelen, in het pijnigen en opsluiten van dieren inzonderheid van vogels. „Maar schadelijke dieren dan?" zal men vragen. Moet men roofdieren, roofvogels en insecten in het leven houden? Moet men geen vleesch eten en de sterke vermenigvul diging van de dieren, ook van insecten, toe laten? Wat een wereld zou dat worden? O zeker, wij kunnen ons zulk een dier- overbevolking niet voorstellen. Er moet waf ruimte overblijven ook voor den mensch. die zich vermenigvuldigt. Stilhier komt het Fatalisme aan 't woord. Staat dan toch het noodlot op de plannenkaart van de Scheppende Macht, om bij de al te groote, gevaar biedende verme nigvuldiging van mensch en dier, reddend in te grijpen met dood en verderf? Komen lijden en smart van een deel der menschen en komt de verdelging van het dier ten goede aan het geheel? Maar zoo ai het lijden van den mensch tot loutering en verbetering van hem zeiven ter opvoeding in de school van het leven zou kunnen strek ken, waartoe dient dan toch het lijden van het hulpelooze dier, dat geen baat kan vin den bij klacht en gevoelsuiting, en dat maar zelden het medelijden der menschen opwekt? Komt dit wellicht óók voor rekening van het Fatalisme? Zoo ja, dan staat het nog te méér voor rekening van den mensch; de levensrechten van 't dier te erkennen en te handhaven.En waar het noodig geacht wordt zijn bestaan ten nutte en ten gerieve van den mensch aan te wenden, waar het dier wordt gedood, om tot voedsel voor den mensch te strekken, daar geschiede dit, zoo veel mogelijk, met zachtheid, en voorkome men een pijnlijken dood, zooals nu reeds geschiedt bij het ter dood brengen van groote dieren. Doch de rechten van het dier gaan verder. Waar het dier aan de zorg van den mensch is toevertrouwd, is het voor laatst genoemde plicht, zijn liefde en zorg ook aan het dier te wijden, in zijn behoeften te voor zien, en zijn levensbestaan, zooveel in zijn vermogen is, te vergemakkelijken en te ver aangenamen. Ten bate van onze huisdieren is dat althans geheel in onze macht. Waar de mensch zijn zorgen geeft aan de dieren die onder zijn bescherming staan, daar zijn tevens de vogels aan zijne dierenliefde ten zeerste aanbevolen. Hi voede zijn gevleu gelde vrienden in den wintertijd, zooveel hij kan, en waar hij schfüelijke insecten ver delgt, mag dit nimmer niet wreedheid ge schieden. Want ook het insect leidt een min of meer bewust bestaan. Men kan het im mers waarnemen, hoe snel het zijn leven tracht te redden, wanneer levensgevaar het bedreigt. Als een mierenkolonie is verstoord, haasten zich de nijvere beestjes met 'merk bare krachtsinspanning, om hunne cocons in veiligheid te brengen. Om"kort te gaan: de bescherming dei dieren is de plicht van den mensch en het recht van het dier. Het noodlot brengt stoornis óók in hét dierenleven. De mensch merke dit op, waar zulks binnen zijn bereik plaats heeft, en toone, dat hij ook voor het redeloos, hul peloos dier gevoelt. Hij weet, dat het Fata lisme bij het scheppingsplan is inbegrepen. Hij weet, dat ook hij het noodlot niet zal kunnen ontgaan. Hij weet, dat het dier al thans, zijn levende en lichamelijk gevoelende natuurgenoot is, die bewust lijdt, die zich tegen den dood verzet. Hij geve dan min stens zijn medelijden aan het dier en e'kcnne zijn recht op een dragelijk bestaan. Hij jvende, waar dit mogelijk is, alle gevaar van dezen minder bedeelden natuurgenoot af, en bescherme het dier voor licha'meiijk lijden. Donderdagmiddag vergaderde de Raad orizer gemeente onder voorzitterschap van wethouder Laan. De burgemeester was wegens lichte onge steldheid afwezig. Aanwezig alle leden. Runt I. Ingekomen Stukken. Voor kennisgeving worden aangenomen a, b, c en d. a. Overzicht van de uitbreidingen van het postkantoor c.a. te Aerdenhout. b. Proces-verbaal van kasopname bij den Gemeente-Ontvanger. c. Bericht van Gedeputeerde Staten, dat zij geen termen kunnen vinden tot herziening van hun besluit van 12 Mei 1926, waarbij de jaarwedde van elk der wethouders op 1500 werd vastgesteld. d. Mededeeling van Mevr. de Wed. J. C. van WessemLaan, dat zij voornemens is aan den Rijperweg een landhuis te bouwen. (Burgemeester en Wethouders geven in overweging de sub. ad genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen). e. Naar aanleiding van eene in de vorige vergadering gedane vraag, deelen Burge meester en Wethouders mede, dat, behalve een paar ongehuwden, elders wonen: vijf ambtenaren, tien agenten van politie, vijftien vaste werklieden, alzoo in totaal der tig gezinnen. De heer CASSEE doet mededeeling dat hem na gedaan onderzoek is gebleken dat Dedoelde gezinnen die te Haarlem wonen, mderuaaa uuurder wonen te Haariem dan de gemeente-ambtenaren en werklieden die in uiize gemeente een woning hebben, dat vindt spr. onbillijk en acht een toeslag gemoti veerd. Zouuen B. en W. in die richting stap pen wiiien doen? De VUURZ1JTER zegt dat er allerminst aanleiding is om die gezinnen een toeslag te veneenen. Beter zijn de menschen met een woning in de gemeente geholpen. Er worden stappen gedaan om hier een 7Ü-tal arbeiders woningen te bouwen, wellicht kan dan aan de poiitie-agenten die thans te Haarlem wo nen, een woning worden verschaft. Met de ambtenaren staat het even anders. Onder hen zijn er die te Haarlem een eigen woning heb ben, die ze niet gaarne zouden verlaten. Spr. belooft in elk geval de zaak nog eens te on derzoeken, maar geett weinig kans op een toeslag. t. Verzoek der gemeentelijke chauffeurs om hun weekloon van 33 te verhoogen tot 35.—. (B. en W. stellen voor op dit verzoek af wijzend te beschikken). Enkele leden achten het gewenscht dat aan hun verzoek wordt voldaan, o.a. de heer SCHULZ acht het beter als dit punt nog nader werd onderzocht door de Commissie van Georganiseerd Overleg. De VOORZITTER vindt het loon dat de menschen hier verdienen in één woord prachtig, neem jfejüT. nog bjj vacj>"ti.e-toe?,lap en pensioengeld, dan wordt het loon bijna 38 per week, wat wil men nog meer. Verder wordt nog opgemerkt, dat het loon van monteur-chauffeur ook hooger is. Doch de VOORZITTER vindt dit geen vergelijk, immers een monteur is een persoon met kennis, doch chauffeuren kan iedereen, je trapt maar op een pedaal en je gaat vanzelf, dat is het eenvoudigste werk wat er bestaat, daar behoeft men nu letterlijk niets voor te kennen. Wil de Raad dit punt verwijzen naar de Commissie van Georg. Overleg, het is spr. goed, maar het is absoluut onnoodig. Spr. brengt het in stemming. De groote meerderheid van den Raad stemt voor een nader onderzoek. g. Adres der bewoners van de Oranje- Nassaulaan om te bevorderen, dat beide dee len met elkaar verbonden worden. (B. en W. deelen mede, dat door hen reeds de voorbereidende stappen zijn gedaan cm genoemde verbinding tot stand te bren gen) De VOORZITTER deelt nog mede, dat er spoedig een doortrekking zal plaats hebben ook al is de heer Jansen nog niet toegeven der'geworden. Punt 2. Benoeming leden Plaatselijke Commissie van Toezicht L.O. Gekozen worden de heeren J. M. B. van Vlijmen en J. Louisse. Punt 3. Verhooging der vergoeding ex art 101, lid 9, L.O.-wet 1920, voor: de St. The- resiaschool, de R.-K. Jongens- en de R.-K. Meisjesschool te Overveen, over de jaren (923—1924—1925. Goedgekeurd. Fnt 4. Verleening medewerking ex art. 72 e.v. der L.O.-wet 1920, voor aanschaffing en uitbreiding van schooïmeubelen en leermid delen van de St. Theresiaschool. Idem. Punt 5. Verhuur van Gemeente-woningen. Aangenomen. Punt 6. Vaststelling percentage van de ge meentelijke belasting naar het inkomen voor het dienstjaar 1929/1930a De VOORZITTER meent dat de Raad er wel niets op tegen zal hebben om het belas ting-percentage dit jaar op drie te stellen. Wordt aldus goedgekeurd: De Raad der gemeente Bloemendaal; Gelet op artikel 5 van de verordening op de-heffing eener plaatselijke belasting naar het inkomen, hetwelk bepaalt, dat de Raad jaarlijks het percentage van heffing heeft vast te stellen; mede gelet op 't voorstel van Burgemees ter en Wethouders. BESLUIT: bedoeld percentage voor het belasting jaar 1 Mei 19291 Mei 1930 te bepalen op drie. Punt 7. Verkoop van grond langs den Bloemendaalscheweghoek Kerkplein aan J. G. Verbeek. Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren-en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk S lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 - Prijucour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden 2 De heer DORHOUT MEES vraagt of het niet beter was als dit stuk grond publiek verkocht werd, het zou dan volgens spr. toch mogelijk zijn dat het meer opbracht. De VOORZITTER antwoordt dat dit stuk grond juist past voor den heer Verbeek, uaarbij komt nog dat indertijd door hem een gebouwtje ter siooping is gekocht, waar nu de nieuwe garage staat. Toen heett Verbeek een stuk grond gratis aan de gemeente ge geven voor wegverbreeding, we dienen dus nier beleefd en billijk te handelen. De heer NOORMAN kon het nu niet be paald „goedkoop" vinden. Wordt verder goedgekeurd. Punt 8. Ontheffing bepalingen der Bouw verordening. Overeenkomstig het advies der Commissie van Bijstand voor Publieke Werken, wordt onthetting van artikel 7 der Bouwverorde ning verleend aan: a. J. W. Cieremans, voor verbouw van een garage aan den Kennemarweg; b. E. Wentink, voor vergrooting van zijn garage aan den Tramweg, mits het ge bouw van binnen geheel met eternit worde bekleed; c. G. J. Evers, voor bouw van een garage aan den Jozef lsraëlsweg; d. H. u. van Veen, voor vergrooting van een garage aan den Zandvoorterweg; e. j. van Hasseit, voor bouw van een ga rage aan den Potgieterweg. geweigerd aan: j. W. Lassing en H. Lucas, voor bouw van een drievoudig landhuis aan den Rusten- burgerweg, daar er te weinig vrije ruimte overolijrt en bovendien het plan atwijkt van het indertijd vastgestelde bebouwingsplan. Runt 9. Verhuur standplaatsen voor een autobusdienst op den Zeeweg. Naar aanleiding van het verzoek van J. Bakhuys en Zonen om hun vergunning te verieenen tot het innemen van de staanplaat sen op den Zeeweg met autobussen, stellen B. en W. voor, om van 1 Mei 1929 af de bovengenoemde staanplaatsen gedurende het jaar 1929 aan J. Backhuys en Zonen voor een bedrag van 50 per maand te verpach ten, doch zij geven met het oog op de nog loopende onderhandelingen ter zake van de instelling van een autobusdienst Duinlust park-Vogelenzang in overweging deze staan plaatsen voorloopig slechts voor een maand te verhuren, welke termijn telkens stilzwij gend verlengd wordt, indien niet 30 dagen van te voren de vergunning is opgezegd. De heer KREMER vindt een dergelijke manier van zaken doen alles behalve netjes, spr. vindt het geen stijl, een dergelijke be paling komt niet te pas. De heer Backhuys moet deze dienst gedurende het geheele sei zoen kunnen houden, het gaat toch niet aan om na de eerste twee maanden, die juist het stilste zijn, te zeggen, nu is het afgeloopen en zet de auto's maar aan het strand neer, wij gaan zelf of laten een ander rijden. De heer LUDEN sluit zich volkomen aan bij den heer Kremer en vindt het niet meer dan billijk, dat Backhuys en Zonen dezen zomer daar blijven rijden. We mogen den man hier niet dupeeren. Ik heb wel nooit in z'n beurs gekeken, 'maar spr. gelooft toch niet dat de heer Backhuys de hoogstaange- slagene in de belasting onder de gemeente naren zal zijn. De VOORZITTER: „Neen, dan ken ik nog wel anderen." De heer LUDEN gaat verder en zegt dat de heer Backhuys met een kleine'beweging is begonnen en nu nieuwe bussen heeft. Hij kan ze toch moeilijk 2e hands gaan verkoo- pen, want dan leidt hij verlies. Spr. gelooft, dat als Backhuys op dit voorstel van B. en W. ingaat, hij niet zeer veel kwade kansen heeft. Uit de onderlinge bespreking uit den Raad constateert spr. dat de heer Backhuys dit jaar in elk geval deze autodienst moet kunnen handhaven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1