Bloemenmagazijn „De Dahlia Mededeeling 11Q86 HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK H. B. W. Weijland MUZIEK Steeds het Nieuwste PLAATSELIJK NIEUWS UITGEVER: G. EIKELENBOOM - HAARLEM Boekhandel „Lectura Met gesloten blinden. Kleverlaan 75 - Tel. 22498 A. H. van der Steur Jr. C. Gude - Cuisinier ZATERDAG 27 APRIL 1929 ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMEND AAL, O VERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: Schneevoogtstraal 15 rood, Teieff. 12953 ctiüe VIERDE JAARGANG 1 n ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfje 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr. 15r., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. i Het Bureau vanjons blad is met ingang van 1 Mel a s. telefonisch aangesloten onder No. Wilt U dit even veranderen In uw telefoongids? DE ADMINISTRATIE Sohneevoogtstraat 15 rood Haarlem In verband met de verplaatsing van ons kantoor naar Haarlem hebben wij als Agent voor Bloemen daal aangesteld Bloemendaalscheweg 23a Telefoon 22874 waar vanaf heden alle stukken be treffende redactie of advertentiën tot Vrijdagsmorgens 12 uur worden aan genomen. EERSTELINGEN. De bloemknop springt open met spleetjes en gaatjes;- daaruit schieten klokjes met sneeuwwitte blaadjes. De crocus lacht zonnig in kleurige vervloeiing van licht tot dieppaars en in goudgele gloeiing. De primula neigt nederig op buigzame steel; toch looit zij zich kosmjk in fel donkergeel. Het schuchter viooltje wil anderen niet voor zijn; toch lachen haar oogjes schalkachtig te voorschijn. Ook heggen en boomen verraden hun streven om te kronen de lente met gloeiend nieuw leven. KERST ZWART. Het zijn niet de vensterluiken van uw huis, lezeressen en lezers van dit blad, die tot on derwerp dezer beschouwing zullen strekken. Van gesloten vensterblinden bij avondstond en nacht, kan in de goede plaats onzer in woning nauwelijks sprake zijn. Want toch, van het tegendeel kan iedere avondwandelaar zich, zonder zich aan onbescheidenheid schuldig te maken, dag aan dag overtuigen. Verreweg de meeste huizen alhier, reiken de gemeente-straatverlichting minzaam de hand, door als de avond is gedaald, blinden en jalouzieën op te houden en de gordijnen, vrij algemeen weg te schuiven, zoodat aan min der bescheiden voorbijgangers de gelegen heid is opengesteld, nauwkeurig waar te nemen, hoe de heer des huizes, met volle aandacht de courant leest en het zich daarbij gemakkelijk maakt; hoe de huisvrouw met gratie en beleid thee schenkt; hoe de dochter des huizes met elegante vingerzetting de piano bespeelt; alsmede hoe de zoon zijn cigaret hanteert, zijn weerspannige lokken terechtschikt, het muziekblad welwillend om slaat, of met zichtbaar genot toeluistert naar het spel zijner zuster. Bij daglicht evenwel zijn de gordijnen in de meeste huizen zorgvuldig dichtge schoven. Waarschijnlijk geschiedt dit, om de zon hare nieuwsgierigheid betaald te zetten. Doch ter zake Met gesloten blinden wordt, zooals gezegd, in dit opstel iets anders bedoeld en wel, een zinnebeeldige toepas sing ten aanzien van het niet opmerken van wat toch wel bestaat. De blinden zijn, in het werkelijke leven, gesloten voor die men schen, die door levenspositie of bijzondere omstandigheden niet wijd door hun levens venster kunnen uitzien; mede voor hen, die, door dezelfde oorzaken belet, niet mogen zien, wat toch daar is. Zij zijn gesloten voor bekrompen zielen, voor kortzichtigen, die er niet aan denken, de vensterluiken wat open te duwen om het zonlicht in te laten. De blinden van het groote levenshuis zitten o.a. ook potdicht, met zeer soliede sluiting, voor .eigenwijze, niet te overtuigen menschen, die het zoogenaamde licht der waarheid uit sluitend uit eigen geest en uit luttele eigen ervaringen laten stralen. Dit zijn de zoo- danigen, die het weten, en met een glimlach Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding ft Lid Ned. Unie v. Accountants om de onnoozelheid van anderen, zonder een oogenblik hunne vensterluiken zelfs op een kiertje te willen zetten, eigendommelijk, als alwetend maar doorgaan, met de menschen en het leven alléén te beoordeelen (en te be jegenen bij het licht van hun armelijk, maar mooi uitgedost, eigen schemerlampje, het eenige licht dat zij kennen, of althans willen erkennen. Dat zijn die onvermurwbare, vastbesloten menschen, die een muur bouwen om hun eigen, éénzijdig inzicht heen - en anders denkende menschen met een welwil lend kwalijk verborgen en zelfgenoegzaam lachje toespreken, zooals men gewoon is een kind of een stomgeestige tevreden te stellen. Een tactloos begrip. Zulke menschen, die als 't ware hunnen geest opsluiten en dezen een éénzijdige opvoeding geven (en zoo zijn er velen), leven met gesloten blinden. Zij bezien daardoor het leven en de menschen van slechts één (de kleinste) zijde, ofwel slechts oppervlakkig of in het geheel niet. Doch de zelfgenoegzaamste hunner beoor deelen dat leven en die menschen toch wel, en zulks meestal met de meeste beslistheid, hoewel onoevoegd. En zulk een partijdig, naar slechts één richting zich gevend, oor deel brengt meestal veel verdriet in het leven van wie daar de dupe van zijn, en daar mach teloos tegenover staan. Daarom, kortzichtige, eenzijdige en partijdig oordeelende mensch, werp uwe vensterluiken zoo vèr mogelijk open, en behelp u niet langer met uw eigen wijze van zien, of met de zienswijze van uw eigen kleinen kring. Zie uit in de ruimte, in het volle leven. Geloof toch niet langer, dat gij in de dingen van het leven en in de be weegredenen van anderen een volkomen hel deren blik hebt. Treedt uit uw enge gedach- tenkluis, plaats u voor uw geopend ziele-oog en werp uw vooroordeelen, die u beletten helder te zien en rechtvaardig te oordeelen, verre van u. De school van het leven is overal en niet uitsluitend in uw benauwende afge sloten atmosfeer, in uw enge zielewoning, met die gesloten vensterblinden. Weg dan met dat verouderd, bekrompen muffe oordeel, dat geen enkele belichting toelaat, en dat paalvast staat, op dezelfde plaats, waar uwe voorouders het hebben in geheid. Weg met uw vensterluiken. Doe, nu nog, die sombere blinden weg van voor uw ziele-oog van voor uw betimmerden geest. Laat het zonnelicht binnen, en koester u daaraan. Geloof toch eens, eindelijk ook, aan het geesteslicht, dat wellicht schuil kan gaan in het brein van hem of haar, die gij voor ontoerekenbaar houdt, en bij wien of wie gij geen juist oordeel, geen waarheidsliefde en geen rechtvaardigheidsgevoel mogelijk acht. Stel uw eigen z.g. wijsheid eens scherp op de proef. Stop uwe ooren niet dicht en wendt uwe oogen niet af, wanneer anderen, die gij in de minderheid acht, hun recht en hunne overtuiging bij u willen bepleiten, doch die, ongetroost en diep geschokt, heengaan van u wetende, dat uw vensterluikenniet te openen zijn dat gij slechts naar één zijde, in één richting, dicht bij, wilt heen staren. Kortom, dat er van uw rechtvaardigheids gevoel niets te hopen valt. Mensch, wie gij ook zijt, open uw blinden en houdt reken schap met wat de blootgelegde waarheid u helder en onwederlegbaar laat zien. Nogmaals, laat geen éénzijdig, laat geen partijdig zien en oordeelen u beletten, om in het groote leven, om in de kleine menschen het goede en ware op te merken, eerlijk te erkennen en te waardeeren. De tijdgeest wijst naar de ruimte vóór u, naar de verbannen en miskende waarheid naar de vrijheid en het licht. De blinden moeten te allen tijde geopend, neen, afgerukt zijn. Al dat gescharrel in het duister of in het halfdonker, al dat geheim zinnig gedoe, al die doofpotterij dienen slechts om te verbergen om, onwettig, macht te behouden, om het eigen schijn- lieve, maar zelfzuchtig „ik" te blijven hand haven. De gesloten blinden zijn uit den booze. Een éénzijdig oordeel eveneens ook al schijnt dit gewettigd en gesteund door de omstandigheden, en door de belangen van enkelen, die wij vereeren of liefhebben. Een kortzichtig, éénzijdig léven is de kweekschool voor velerlei boezemzonden en dwaalbegrip pen, die de ernstigste, treurigste gevolgen kunnen hebben voor den persoon zelf, dien dat leven toebehoort maar vooral ook voor anderen, wier leven 'net zijne of het hare ontmoet. Daarom: de blinden open, die het uitzien belemmeren en daarbij een open vizier in den strijd van het leven. VIKING. DE RAADKUISBOUW. De handen weer vrij. De raadsmeerderheid, die zich dank zij de loyale houding van een der tegenstanders van eventueelen Raadhuisbouw aan den Zee weg uitsprak voor opheffing van het servituut op het bekende terrein van den Bloemendaalscheweg (de Kuil) en het aan gaan-van een- rcieuv.-cA*,- -„reenkomst met den heer Smidt van Gelder, nopens dat terrein en dat rond het Brouwerskolkje, is door Ged. Staten van Noord-Holland in het gelijk ge steld, d.w.z. dat College -heeft het raads besluit terzake goedgekeurd. Hierdoor is de Raad dus thans ontslagen van de verplich ting om, als men tot den bouw van nieuw gemeentehuis wilde overgaan, dat te doen verrijzen op het zoo zeer ongelegen terrein aan den Bloemendaalscheweg. Men herinnert zich natuurlijk de lijdensgeschiedenis van de „plannen" voor het bouwen van een nieuw huis voor onze vroedschap, inclusief het onderdak voor de secretarie, politie en arrestanten eventueel. Ook die zijn nog altijd dakloos in onze goede gemeente. Wij Bloe mendalers dit tusschen haakjes even bestendigen nog altijd den onmogelijken toestand, dat een Politie-commissariaat, bij welker administratie een corps agenten dient van ruim dertig employees, geen onderdak heeft voor een arrestant. Wij laten mis dadigers eventueel heel gezellig in de agen- tenwacht verblijven!! Een unicum in den lande, welke echter voor ons geenszins een compliment beteekent. De Raad heeft door deze beslissing van het Gouvernementsbestuur de handen vrij gekregen, althans voor wat betreft de ver plichting tot bouwen aan den Bloemendaal scheweg. Maar is men nu wel veel verder? Wij schreven het reeds eerder, dat de Raad zich andermaal gaat binden, wanneer althans de Kroon de bekende beslissingen van Ged. Staten vernietigt en daardoor het raadsbesluit tot grondaankoop aan den Zeeweg (voor den bouw van een nieuw Raadhuis) goedkeurt. En dit laatste maakt thans een groote kans nu de feitelijke steen des aanstoots het servituut is vervallen. Keurt de Kroon het gewraakte raadsbesluit goed, dan is tevens beslist, dat een eventueel nieuw gemeente huis aan den Zeeweg zal moeten verrijzen. En nu zal de Raad toch aan eigen prestige verplicht wezen eens op te schieten met het uitvoeren der plannen. De lijdensgeschiedenis heeft toch al lang genoeg geduurd. De Raad zou zich blameeren en belachelijk maken, wanneer hij het toestond, dat B. en W. straks opnieuw bij den Raad „te rade gaan", nopens de uitvoering van het genomen en in hoogste instantie goedgekeurde raadsbe sluit, tot het uitvoeren, waarvan B. en W. niet alleen de wettelijke algeheele bevoegd heid hebben, maar ook de moreele verplich ting, na alles wat aangaande deze bouw plannen is gepasseerd. En toch 't wil er nog maar niet in, dat het College van B. en W„ waarvan slechts Burgemeester-voorzitter voorstander is, van het raadsbesluit en de beide wethouders felle tegenstanders, straks voetstoots het raadsbesluit zullen gaan uit voeren, d.w.z. een uitgewerkt officieel bouw plan, teekeningen en bestekken, etc. etc. Dat is straks aan de orde, moet althans aan de orde zijn en niets anders. Opnieuw gaan discussieeren over „de plaats", waar bij tijd en wijle eens een nieuw Raadhuis zal komen, zou strijden met elk begrip van bestuursdaad. Wil het College zijn prestige, zijn eigen waarde handhaven, dan zal het uitgesloten zijn, dat de Raad andermaal in de kwestie gemoeid gaat worden, een kwestie, die geen kwestie meer is, maar die is uitgevochten en waarbij voor- en tegenstanders zich hebben neer te leggen. Opnieuw in behandeling nemen, is den Raad onwaardig. Met meer dan gewone belangstelling wordt in onze gemeente de Raadhuisaffaire gevolgd. Zal er nu uiteindelijk eens worden opgeschoten? Zal de Koninklijke beslissing straks aan genomen, dat deze uitvalt in de door ons aangeduide zin het begin zijn van het einde der kwestie, m.a.w. kan verwacht wor den, dat er nog dit jaar positief begonnen zal worden met den feitelijken bouw? Onze gemeente heeft ten slotte ook een naam te verliezen, en daarvoor wake men toch. H. O. V. Laatste Ledenconcert van het Winter seizoen. Met een bijzonder zorgvuldig verzorgd programma, (zooals we dat trouwens altijd van de H.O.V. gewend zijn) kwamen dirigent, solist en orkest voor den dag. De laatste „ledenavond" was gewijd aan Beethoven en Mahler: voor de vertolking der prachtige orkestliederen van laatstgenoemde componist, de „Lieder eines fahrenden Gesellen", had men niemand minder als Max Kloos bereid gevonden. De derde „Leonore-ouverture" van Beet hoven opende den avond. Zooals bijna alge meen bekend geacht mag worden, schiep en herschiep Beethoven zoowel muziek als tekst van de Leonore-ouverture uit zijn opera „Fidelio" wel tot vier keer toe alvorens het eenigszins in het kader van de opera paste èn succes mocht oogsten. De derde bewerking heeft zich een vaste plaats, niet zoozeer in de opera als wei in de concertzaal veroverd. Deze ouverture bevat moeilijke en gevaar volle gedeelten, vooral in 't begin direct reeds voor de houten blaasinstrumenten; toch ver liepen deze over 't geheel goed als we nagaan hoe gevoelig deze instrumenten voor tempe-t ratuurverschil zijn. Ook de éénstemmige pas sages voor de violen kwamen er zuiver en brillant uit. Na dit beroemde symphonische gedicht, dat de verlossing der gelieven uit den kerker schildert, dat dus met een over- winnelijk einde besluit en in dien geest ook gespeeld werd, begeleidde het orkest Max Kloos in de „Lieder eines fahrenden Gesel len" van Gustav Mahler. Deze liederen eischen veel van de uitvoerenden. Streng was Mahler als dirigent en beroemd is hij toch ook voora! om de vele dynamische en metrische schakee ringen, die hij in zijn werken gelegd heeft: hij eischte en eischt dat door de zorgvuldige aanduidingen, die hij in zijn werken heeft aangebracht nog stééds, dat het orkest die intensies volkomen weergeeft. Doordat van Beinum met orkest en solist het consigne: „Auf den fortwarenden Tempowechsel ist genau acht zu haben" precies volgde, werd dan ook een bijzondere stemming verkregen. Prachtig van geheel waren in deze liederen orkest en zangstem. Naar liet bijzondere timbre en de fijne beschaafde voordracht van den meesterzanger Max Kloos te luisteren, beteekent een méér dan muzikaal genieten: het is een doorleven van de verheven sfeer der muzikale idee. In de le Symphonie van Mahler, die hierop volgde, behoefden wij ons niet direct weer los te rukken uit deze ge voelens; in dit groote opus toch heeft de componist melodieën uit de vooraf-vertolkte Handerlieder verwerkt, hoewel hij, door met opzet leelijke en banale klanken uit het orkest te doen opklinken, den hoorders de banaliteit en in vele opzichten onaesthetische grofheid van het noodzakelijk-materieele leven tegen over het geestes- en gevoelsbewustzijn van den mensch wil laten ondergaan. Ook Mahler's Liefde tot de natuur en tot het lied- in-den-volkstoon spreekt sterk uit deze sym phonie. Lang zijn zijn orkestrale werken bijna alle en véél eischen ook deze van dirigent en spelers. Een groote bezetting ook vergen zij en doordat ook nu voor de uitvoering ervan Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische Schoo lc kl. Heeren-cn Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijzen billijk Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden solisten-van-naam een plaats in het orkest hadden ingenomen, werd het mogelijk ge maakt een dergelijke perfecte verklanking in Haarlem ten gehoore te krijgen. In gewone omstandigheden is de bezetting der H.O.V. te klein om het noodige klankvolume, dat Mahler eischt, voort te brengen. Daar deze avond tevens een materieele zijde beoogde, n.l. om méér leden te werven, betrad na het einde der symphonie de voorzitter der H.O.V., de heer P. Haitsma Muiier het podium en na den dirigent Eduard van Beinum èn orkest met toespraak, plant en krans gehuldigd te hebben, wekte hij met luider stemme de vele aanwezigen op om donateur of lid te worden. Vele uitnoodigingen waren rondgezonden, met het gevolg, dat de zaal bijna geheel bezet was. Zoo behoort het in 't vervolg altijd te zijn. Laten Haarlem en Omstreken toonen het vele Schoone, bijzon dere en interessante, dat het Gemeentelijk orkest, de H.O.V., brengt, te waardeeren. E. v. d. BOSCH. BLOEMENDAAL. AANBESTEDING. Zaterdag werd door den architect H. W. v. Kempen aanbesteed: Het bouwen van een Jeugdhuis aan de Donkerelaan, voor de Ver- eeniging voor Jeugdwerk te Bloemendaal. Ingekomen waren 21 biljetten: H. J. Assendelft, Heemstede, 28059 E. Beliaart, Haarlem, 31300 S. J. Berndes, Zandvoort, 26417 Gebr. Broertjes, Bloemendaal, 27217 D. J. van Buren, Bloemendaal, 27488 Fa. de Geus en v. 't Veer, Haarlem, 26608 H. Groen, Amersfoort, 29200 C. Hellingman, Haarlem, 34200 G. Hetem, Haarlem, 38100 M. Joustra, Haarlem, 25672 Fa. Kloosterboer, Br. op Langend. 28274 M. Koppe, Bennebroek, 26715 Gebr. Lolkus, Bloemendaal, 27880 Fa. Molenaar en Neuteboom, Haar lem, 32475 H. Munsterman, Amsterdam, 30800 G. Muys, Leimuiden, 39672 H. W. Nieboer, Haarlem, 27100 J. Teitsma, Bloemendaal, 34946 N. J. Tromp, Overveen, 28844 K. Wester, St. Pancras, 30874 M. Zwaan, Nieuwendam, 32829 Het werk is gegund aan de laagste in- schrijfster, de firma M. Joustra, te Haarlem. Voor de Centr. Verwarming waren op uit- noodiging ingekomen 6 biljetten. J. C. Bonarius, Bloemendaal, 5347 W. C. Lasschuit, Haarlem, 6352 Fa. Handgraaf en Lindeman, Bloe mendaal, 3958 Fa. Huygen en Geveke, Amersfoort, 6448 Fa. P. J. van Oeffel, Haarlem, 6151 Fa. Stuurman en Maas, Bloemendaal, 4500 De gunning werd aangehouden. Voor de Electr. geleidingen waren op uit- noodiging ingekomen 3 biljetten: C. J. Cassee, Bloemendaal, ƒ549 (inclusief breekwerk). N.V. Heringa en Wuthrich, Haarlem, ƒ458 (inch breekwerk). N.V. Keiler en Macdonald, Haarlem, ƒ454 (incl. breekwerk). Het werk is gegund aan de firma Heringa en Wuthrich te Haarlem. Jeugdwerk. De voorwerpen gemaakt op den Slöjdcursus onder leiding van den lieer S. Renaud van de Vereen, voor Jeugdwerk zullen Zondagmiddag a.s. van 24 uur ten toongesteld worden in het clubgebouw op de terreinen aan den Vijverweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1