i Bloemenmagazijn „De Dahlia' I 11086 I HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK PLAATSELIJK NIEUWS H* B* W+ Weijland ócyhDURANT Steeds het Nieuwste ZATERDAG 4 MEI 1929 UITGEVER: G EIKELENBOOM - HAARLEM 11086 11086 11086 11086 De Lof van Menschen! r, A. H van der Steur Jr. j C. J. Gude - Cuisinier Kleverlaan 75 - Tel. 22498 FL. 2875.- N. HENRIQUEZ PIMENTEL DAG EN NACHT TEN DIENSTE ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, O VERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Red ctie en Administratie: Schnaavo3gtstraat 15 rood, Teisï. 11086 VIERDE JAARGANG NO. 36 ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfj., 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoe- 'ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder -Jijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr. 15r-, Haarlc m ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. TELEFOON TELEFOON Ons kantoer is door de verplaatsing naar Schneevoogtstraat 15r. Haarlem vanaf heden telefonisch aangesloten onder nummer TELEFOON TELEFOON Beleefd verzoeken wij onze adverteerders en drukwerk-cliënten als mede den Boekhandel om in den telefoongids de volgende wijzigingen aan te brengen: 11086 BloemendaaTs Editie (oude telef.nr. en adres vervalt). Kantoor voor redact e en Administratie Schneevoogt straat 15 rood, Haarlem. 11086 Eikelenboom G., uitgever, kantoor Schneevoogtstraat 15 rood, Haarlem. IN DE LENTE. Dit zeg ik u: 't is alles heilig nu, en wie een tak in bloesempracht durft (schenden, die snijdt er in als in zijn moeders handen; en wie een bloemtros plukt, den boom een tak ontrukt en beide wegwerpt zorgeloos en onbedacht, die rukt een kind van 't moederhart. En wie een vogel van zijn kroost berooft, de vrijheid neemt van 't vogelijn dat paart, die stapelt zware zonde op zijn hoofd, begrijpt niet, hoe Gods wil zich openbaart. WAT R. TAGORE IN „SADHANA" ZEGT. Het Avondland schijnt er trotscfr op te zijn, dat het weldra de natuur aan zich zal hebben onderworpen, alsof wij in een vijan delijke wereld leefden en aan een vreemden en onwilligen Verordineerder met geweld moeten ontrukken, wat wij noodig hebben. KERST ZWART. Tot de minderwaardige dingen, die den mensch op dit ondermaansche kunnen te beurt vallen, behoort m.i. ook, in negen van de tien gevallen, de lof zijner medemenschen. Men behoeft waarlijk geen lang menschenleven met vele bittere of althans pijnlijke ervaringen achter den rug te hebben, en behoeft evenmin een geïncarneerde pessimist te zijn, om te kunnen beweren, dat menschenlof, in de meeste gevallen geen of van weinig waarde is. Desniettemin kan het geen kwaad, den lof uit menschenmond nog maar eens onder han den te nemen, en tot het onderwerp eener kleine beschouwing te maken. Immers men moet al bijzonder scherp van geestesoog zijn en al heel vast in zijn bescheidenheidsschoe nen staan, om zich niet eenigszins gevleid en vereerd te gevoelen, als onze medemenschen ons,inzake het een of ander, dat wij misschien goed tot stand brachten,of op min of meer verdienstelijke wijze ten uitvoer konden bren gen, hunne ingenomenheid te kennen zouden geven, of ons hunne waardeering zouden doen blijken. De mensch, ziet in zijn pogen, om iets goeds te verrichten, zoo licht voor „waardee ring" aan, wat inderdaad niets anders is dan een pogen, om hem ter wille, om hem aange naam te zijn. En hij overschat o zoo spoedig datgene, wat hij presteerde; versterkt als hij in zijn dwaling, doo rzulk een bijval wordt. Het is niet uitsluitend onze ijdelheid, die hieraan ten grondslag ligt. Het streven van den mensch naar het goede en het schoone, zijn pogen, om iets wat waarde heeft tot stand te brengen, verbindt hem, en verduistert zijn opmerkingsgave, ten aanzien van eigen pre statie. Zijn te sterke ijver schaadt vooral ook in het onderscheid maken tusschen oprechte waardeering en vleierij, beleefdheid, of mis schien een gewoon, oppervlakkig praatje, zonder geveinsde bedoeling. Meermalen ook, worden wij menschen in onzen eigenwaan versterkt, door een goed willend pogen van anderen om ons niet te ontmoedigen, ten aan zien van ons werk, of van ons streven. En dat mogen wij voorzeker waardeeren doch, dan zonder zelfoverschatting, zonder ver blindheid. Want, het zich gestreeld gevoelen, I Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22338 j| ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG I Bekroond met hoogste onderscheiding f Met een woord van dank aan den spreker sloot de voorzitter daarna de vergadering. kan de meest bescheiden mensch tot over schatting van eigen kracht, eigen vermogen of eigen gave lemen. Het kan hem m.a.w. tot 'n zeer gevaarlijke dwaling brengen. En daar om is een goed dosis zeitkennis, menschen- kennis en levenservaring zoo wenschelijk wil men niet het slachtoffer worden van den lof, de instemming en de goedkeuring, die ons in liet leven, menigmaal onbedacht, maar helaas ook zeer dikwijls doordacht worden toegebracht. Het onderscheid maken tusschen „waar deering" en vleiende lofuitingen is aan ieder een niet gegeven. Wanneer wij onzerzijds een lofwaardig pogen, of wel het een ot ander goed werk van een of meer onzer medemen schen, niet. of te weinig zouden waardeeren, dan zouden wij ongetwijfeld tekort schieten en den betrokken persoon onrecht aandoen. Aanmoediging en waardeering zijn onge twijfeld onmisbare factoren, die evenwel ook wei eens in verkeerde exploitatie komen. Niet ieder mensch kan tegen de weelde van ge waardeerd te worden. Iedereen, hoe beschei den hij (of zij) van natuur ook moge wezen, is gevoelig voor de rekenning en waardeering van wat hij tot stand brengt, van wat hij poogt of bereikt. Dit is eenigszins begrijpelijk en zelfs natuurlijk; doch daarbij moet noodzakelijk zijn hand aan de rem blijven, om niet zelfoverschatting en tot banaal h'oog- heidsgevoel te geraken. De goedkeuring en inzonderheid de lof, die de mensch mag inoogstcn, moeten met be dachtzaamheid worden aanvaard, en hij moet daarbij, als met duidelijke letters, geschreven „voorzichtig te behandelen". Hij moet niet slechts de personen kennen, die hem of haar dien lof of dien eerezetel toekennen, doch hij moet, in de eerste plaats, wat hij gewerkt of gepoogd heeft, aan eigen, onpartijdig onderzoek bloot stellen en daarbij ook het werk van anderen even onpar- tijdig beschouwen en beoordeelen. Een vergelijking met het werken en pogen van anderen, is dringend noodzakelijk, om eigen ijdelheid ot ais men dit liever anders betiteld te zien, om een wat te ver gedreven zelfwaardeering wat aan banden te houden. Eerzucht is goed doch daar behooren min stens vier remmen bij te werken, t.w.: zelf kennis, bescheidenheid, rechtvaardigheid en least not least helderziendheid. Eer zucht is of wordt veelal een zeer begeerde prooi van vleiers en mondpraters, die daar hun jachtterrein vinden. Als wij onze eigen werk bezien en beoordeelen willen, vergeten wij daarbij altijd het kleinste diafragma (de kleinste lensopening) te gebruiken. Wij con- centreeren daardoor 't licht, op 't punt, dat wij willen observeeren en door deze scherpe belichting zien wij helder. Zoodoende zullen onze waarnemingen meer vertrouwbaar zijn. En als wij onze geesteslens, nauwgezet en zonder voorkeur, rechtsstreeks richten op de menschen, die ons schijnen te vereeren, te be wonderen, te bewierooken en lof toezwaaien, dan zullen wij menigmaal, met diepe teleur stelling tot de ontdekking komen en inzien, dat vlijerij en mondpraterij ook gebezigd wor den door menschen, wier goede trouw wij boven alle verdenking geloofden. De positie, waarin wij tot de menschen staan, bezorgt ons niet zelden hun bijval. En juist die bijval, slaat ons menigmaal met blindheid, ten aan zien van hunne bedoelingen. Het leven leert ons dat. Mocht deze waarheid ook in zijn vollen omvang, in dezen verkiezingsstrijd, doordringen toit de mannen en vrouwen, die geroepen zuilen worden, om de belangen van het Nederlandsche volk te behartigen met voorbijzien van eigen persoonlijkheid, en wars van alle ijdelheid. Het is immers zoo aange naam geprefereerd te worden en het is zoo zoet, den lof van menschen in te oogsten. In ons binnenste evenwel, laat, als wij luisteren willen, zich bij voortduring een waarschu wende stem hooren, die ons aanmaant den lof der menschen vooral niet te hoog te taxeeren. Dat lofbetoon geeft bijna altijd, bittere te leurstellingen. Plichtbesef vraagt niet naar uitbundige toejuichingen. De ernstige, plicht- bezielde mensch neemt daarentegen een op rechte waardeering dankbaar en met blijd schap aan, en voelt zijn wilskracht ter be reiking van het doel waarvoor vaak hij staat, daardoor inderdaad vermeerderen. VIKING. BLOEMENDAAL. De a.s. Kamerverkiezingen. De eerste vergadering met het oog op de a.s. kamer verkiezingen had plaats in Hotel „Vreeburg door de S.D.A.P., afd. Bloemendaal, waar als spreker optrad de heer'Ir. C. G. Cramer, lid van de Tweede Kamer, met het onderwerp: De verkiezingen en het Koloniaal Program. De vergadering werd geopend door den heer Noorman, die het betreurde, dat zoo weinigen waren opgekomen om deze belang rijke rede van den heer Cramer aan te hooren. De heer Cramer be on met te verklaren, dat hij zich zou beper#6n k>i dat, waai het bij de a.s. verkiezingen in hoofdzaak om zal gaan. Was 4 jaar geleden de leuze: weg met Colijn en de coalitie, thans in 1929 zal deze waarschijnlijk zijn: „terugkeer van Colijn en de coalitie voorkomen": 't Jaar 1925 was, zegt spr., voor ons een groot succes. Wij klommen van 20 tot 24 kamerzetels. De coalitie en speciaal de A.R. partij leed verlies, welke aan S.D.A.P. en Vrijz. Dem. ten goede kwam. Spr. heeft alle hoop, dat 't dit jaar mogelijk zal zijn, de coalitiepartijen nog meer klappen toe te dienen, zoodat er in de plaats van 't inter mezzo-kabinet een parlementair kabinet komt. Een coalitie-kabinet heeft niet zooveel kans van slagen meer, immers er zijn tal van geschilpunten, die zich den laatsten tijd zeer toegespitst hebben. En er zijn vele teekenen, die wijzen op een. afkeer van een bestendigen van de coalitie, zoowel bij Chr. Historisch als bij Ant. Revolutionnairen. Ook een pause lijke encycliek keurt ,,'t zich afgeven van de R.-Katholieken met allerlei Christ, par tijen" af. Als punten, waarover de coalitie-partijen 't niet eens zijn, noemt spr. de doodstraf, de Zondagsrust, vrijheid van missie, enz. Verder wijst spr. er op, dat de tegenstel ling geloof en ongeloof heeft afgedaan. Voor Christelijke arbeiders is er niet 't minste be zwaar, hun stem op een S.D.A.P.'er uit te brengen. Bij ons, zegt spreker, is er plaats voor ieder geloof, ook voor den R.-Katho liek. Immers in onze rijen is er groote aanwas van religieus aangelegden. In Engeland, Duitschland en Oostenrijk behooren positief Christelijke menschen tot de S.D.A.P. Waarom zou 't hier niet mogelijk zijn? Hij zou willen, dat men dit en ook andere feiten eens in ging zien. 't Gevolg hiervan zou zijn, dat arbeiders zich in groote massa's bij de S.D.A.P. aansloten. Daarna ging de heer Cramer over tot het tweede gedeelte van zijn rede, n.l. de kolo niale paragraaf, waarvan hij alleen de hoofd zaak wilde bespreken. De koloniale kwestie zal in de toekomst steeds grooter plaats innemen bij de ver- 'kiezingen. Veel te weinig is er notitie genomen van de koloniale kwesties. Een eerlang te houden Koloniaal Congres zal deze vraagstukken duchtig onder de oogen zien. En waarom zijn deze belangrijk?, omdat zij groot gevaar opleveren voor nieuwe oorlogen. Tenslotte wees spr. er nog op, dat 't voor Indië een ramp zou zijn, als Colijn ooit een leidende positie in Indië zou krijgen. Door zijn te volgen koloniale politiek, „zou Indië op de punt van de bajonet geregeerd moeten worden". Met een aansporing om in de eerstvolgende maanden krachtig te werken voor de S.D.A.P., zoodat Indië voor 't Colijn-regiem bespaard moge worden, besloot spr. zijn rede. Het le Lustrum van de B.V.B. De Bloemendaalsche Vrijwillige Brandweer, waarvan de heer W. Dyserinck bescherm heer is, hield Zondagmiddag ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan een officieele receptie in Hotel „Roozendaal" te Overveen. Van verschillende vereenigingen en parti culieren waren gelukwenschen ingezonden, henevens enkele fraaie bloemstukken, waar door het intieme zaaltje een feestelijk aan zien kreeg. Velen kwamen dien middag, aan de uit- noodiging gehoor gevende, het bestuur complimenteeren. Onder de aanwezigen merkten we op den heer P. Jongepier, directeur der Gem. Water leiding, vertegenwoordigers van Euphonia, de heeren v. d. Broek, Spaan en Daudey van den Staf der Haarl. brandweer, R.-K. Midden- standsvereeniging, W. Dyserinck, bescherm heer, P. Otto, Mr. D. V. v. d. Plaats, Jhr. v. d. Brandeler, kantonrechter te Hoorn, A. Cas- see, voorzitter van de B.V.C., en verder vele leden en donateurs. Tijdens de receptie brak er nog een brandje uit in het Mariënbosch te Aerdenhout, zoodat nog twee spuiten moesten uitrukken, waar door de receptie eenigszins gestoord werd. Juliana-concert. Het is in onze gemeente op publieke feest- of herdenkingsdagen ge woonlijk heel stil, uitgezonderd natuurlijk 31 Augustus. De twee in deze week gepas seerde dagen, 30 April en 1 Mei, zijn zoo goed ais ongèmerkt voorbij gegaan, alleen werd er een concert aangeboden door het gemeentebestuur op Julianadag in het Bloe mendaalsche Bosch, dat uitgevoerd werd door „Sursum", onder leiding van den heer j. A. Meny. Het weer liep niet erg mee voor dit openlitcht-coricert, waardoor vanzelf de publieke' belangstelling schade leed. Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren-en üamesklcermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 ia Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden - Prijz n billijk Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 5 Prij^cour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden uaaoouBBBaaeaaaaseaBnaaa»oa> ■■■■■aama Lid Ned. Unie v. Accountan s Kinderherstellings- en -Vacantiekolonies. De afd. Bloemendaal van het Centraal Genootschap van Kinderherstellings- en; Vacantiekolonies hield dezer dagen haar jaar vergadering. Uit het verslag van den secretaris, den heer Kruyvër, bleek, dat er in onze gemeente wéinig of geen behoefte bestaat tot het uit zenden van kinderen. Werden er in het vorige jaar 5 kinderen uitgezonden, dit jaar staat er slechts l candidaat op 't programma. De rekening van de penningmeesteresse, mevr. MolièreGouda, werd nagezien en in orde bevonden. De inkomsten en uitgaven beiiepen l27l.l3j/£. Besloten werd om 25.beschikbaar te stellen voor het 10de huis te Ellecom. De aftredende bestuursleden mevr. De WijsRobinson en de heeren Reinierse en Van Beusekom werden herkozen. - DE NIEUWE KO>T SLECHTS geheel compleet Service- Garage HEEMSTEDE-AERDENHOUT Roemer VisscherpL in 21, Telef. 26100 Verschillende ouders en andere belangstel lenden in het Jeugdwerk gaven blijk van hunne belangstelling in het jeugdwerk. Natuur- en Kweekkunst. Heden is in 't voormalig Pannekoekhuisje op Thijsse's Hof de tentoonstelling „Natuur- en Kweekkunst" geopend. Deze expositie beoogt te demon- streeren wat de cultuur door kruising en ver edeling kan bereiken; daartoe zijn naast de wilde plant tentoongesteld de variëteiten, die de kweekkunst er uit heeft verkregen. Naast de Wilde tulpen vindt men fraaie soorten, gekweekt doorden heer Jan Roes te Heemstede. Van den heer W. Hirschfeld te Bloemen daal vinden we verschillende soorten pri mula's, door hem zelf geteeld. Naast de wilde varens zijn de veredelde varensoorten van den heer Griffioen tentoon gesteld. De boschanemonen staan er met hare zeer veredelde verwanten, inzending van „Thijsse's Hof". Van de saxifraga's zien we 't kleine kaïr delaartje (dat nu bij den vijver in den hof staat te bloeien) tegelijk met gekweekte soorten, eveneens door „Thijsse's Hof" inge zonden. Deze leerzame tentoonstelling is geopend 4, 5 en 6 Mei. We wekken gaarne onze lezers op deze leerzame en interessante expositie te be zoeken. Tentoonstelling Slöjdwerk. Zaterdag middag waren in het clubhuis van de Ver- eeniging voor Jeugdwerk aan den Vijverweg de voorwerpen tentoongesteld, die dezen winter gemaakt zijn op de slöjdcursussen onder leiding van den heer S. Renaud. De Dinsdagsche cursus is begonnen in October met 9 leerlingen, de tweede cursïts op Vrijdagavond is aangenomen in Februari en telde 10 leerlingen. Jeugdtuintjes. Zaterdag hebben zich een dertigtal liefhebbers aangegeven voor een tuintje van de Vereeniging voor Jeugdwerk. Hiermee is de zaak nog niet uitverkocht, want er kunnen nog 30 kinderen geholpen worden, die intusschen wel zullen komen opdagen. 50 - Het nieuwe clubhuis van de B.V.C. Het nieuwe clubhuis, dat hedenmiddag 4 uur officieel in gebruik zal worden genomen, is Donderdag voor de pers ter bezichtiging gesteld. Voor de uitvoering van dit fraaie gebouw hebben we niets dan lof en we gelooven, dar de voetbalspelers, die in Bloemendaal te gast zijn, er ook zoo over zullen denken en mis schien wel liever in Bloemendaal zullen spelen dan thuis. Het gebouw beslaat een oppervlakte van pl.m. 100 M-„ er kunnen dus aardig wat men schen in. Ruimte is er in overvloed. Aan den ingang is rechts een steenen zuil, waarop de vlaggestok prijkt, terwijl aan den linkerkant een steenen bloembak is gemetseld. Komt men binnen dan ziet men eerst een wasch- gelegenheid, waar in twee rijen de spelers zich kunnen verfrisschen aan hoofd en voeten, we telden in deze lokaliteit niet min der dan 28 waterkranen. Het gebouwtje bestaat verder uit een 4-tal lokaliteiten, waar de sportmenschen zich kunnen ontkleeden, een W.C. met 2 urinoirs, aan beide zijden daarvan twee dubbele douches voor hen, die nog even een bad wil len nemen. Verder een kamer voor den scheidsrechter, een paar groote kasten voor het opbergen van klein sportmateriaal, terwijl boven rond de lantaarn een flinke betimmerde ruimte is gemaakt voor het opbergen van grootere stukken. J ^'"«0 Links'aan den i it gang is een" nïöói buffet ingericht met openslaande ramen, zoo dat de spelers van buiten hun consumptie kunnen gebruiken. In liet gebouw is voorts een automatische warmwater-geyser, die door het opendraaien van elke warmwaterkraan vanzelf gaat bran den, zoodat er in een minimum van tijd warm water aanwezig is. Het gebouw is door de loyaliteit van liet gemeentebestuur tot stand gekomen, waar voor de B.V.C. als vanzelf zeer dankbaar is, het beteekent een groote aanwinst. Het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1