loon id's ders Bloemenmagazijn „De Dahlia le Klasse DE REK iostuum ET 11086 HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK PLAATSELIJK NIEUWS „Admiraal" Steeds het Nieuwste mmer 11738 oteis etc. >Reparatie BENTVELD Telef. 26076 irinrichting >che chting UTTE du eten ef in te vnllen ZATERDAG 11 MEI 1929 UITGEVER: G. EIKELENBOOM - HAARLEM VIERDE JAARGANG NO. 37 11086 11086 11086 11086 GEBR. P. 1. SCHUURING ZIET ONZE ETALAGES Te ver gezocht. TUIN BOUWGEREEDSCHAPPEN A. H. van der Steur Jr. C. J* Gude - Cuisinier verfilming ceirde boek too- B. Warner E ZIEN IS!! iccestournée Holland R AMM A Jieuws, o.a. >T VIERT!! JAAR leefd aanbevelend, atronen 136 bij ïreed oom, II Goudsche-, imerkaas. oon 22479 r) S<&3 ë)S ÊS anaf heden meer en op ÓO per half 'uitbetaling. gefrankeerd, als rood, Haarlem. ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMENDAAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: Schneevoogtstraat 15 rood, Teïef. 11086 cliue. ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, 1.60 per halfj-, 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo- ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.l5r., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. I TELEFOON TELEFOON Ons kantoor is door de verplaatsing naar Schneevoogtstraat 15r. Haarlem vanaf heden telefonisch aangesloten onder nummer TELEFOON TELEFOON Beleefd verzoeken wij onze adverteerders en drukwerk-cliënten als mede den Boekhandel om in den telefoongids de volgende wijzigingen aan te brengen: 11086 Bloemendaal's Editie (oude telef.nr. en adres vervalt). Kantoor voor redact.e en Administratie Schneevoogt straat 15 rood, Haarlem. 11086 Eikelenboom G., uitgever, kantoor Schneevoogtstraat 15 rood, Haarlem. Heeren- en Dameskleermakers Kamperstraat 20-22, Tel. 12474 Groote voorraad Engelsche en Schotsche Nouveauté's PRIMULA SLEUTELBLOEM HEMELBLOEM. Proeve van Naamverklaring. Primula wordt zij vaak genoemd, de bloem in ned'rigen stand, wijl zij den eersten nectar biedt in 'n beker met gouden rand. Sleutelbloem wordt zij 't meest genoemd, de sleutel van zuiver goud, wijl zij den toegang tot schatten ontsluit die Freya verborgen houdt. Hemelbloem wordt zij soms genoemd, de bloem die zoo vroeg opduikt, wijl Onschuld den hemel openziet, als 't gouden hart ontluikt. KERST ZWART. Grand Dieu! Parle, et change le Monde! Fais entendre au néant ta parole féconde! Alph. de Lamartine. (Dieu.) Bezwaren rechts moeilijkheden links; achter ons, het ontelbaar vele, dat onherstel baar is, of onherstelbaar schijnt en vóór ons, de vele vraagteekens betreffende de toe komst van den mensch. En daarbij nog on voldoende licht, in onze zoo verlichte twintig ste eeuw, die de domheden in de verlichte negentiende eeuw(!) begaan, nog heel wat heeft aangedikt. Zóó toch is immers de eigenlijke wereld toestand op staatkundig, op economisch en vooral ook niet minder, op godsdienstig ge bied. En wij zeggen zoo nu en dan, met een meer of minder diepen zucht, dat het leven moeilijk is bedoelende wij hiermede, op den keper beschouwd, niet zoo zeer nog het werkwoord, dan wel het zelfstandig naam woord leven. Hierin schuilt een zijdelingsche beschuldiging van de groote kracht, .die alles heeft aangebracht, of in het leven heeft ge roepen. Zóó o.a. Alphonse de Lamartine de Fransche dichter en Staatsman. Flij schreef in een zijner werken dezen wanhoopskreet van zijn onbevredigd gemoed neer: Groote God! spreek, en verander de wereld! Laat Uw scheppend woord aan den nietigen mensch hooien! aldus verzucht, of beter gezegd, murmureert hij; als verwachtende, dat de Schepper van 't Heelal, door een nieuw bevel, zijn werk zal verbeteren. Volgens de Lamartine, is het dus niet de mensch, die aansprakelijk is voor al de ellende en het onvolmaakte op de wereld. Verbindingsweg Bloemendaal Telefocn 22338 OR1GINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG 1 1 Bekroond met hoogste onderscheiding Gegarandeerde gewapende en Amerikaansche Tuinslag, prima Gras machines met en zonder kogellagers vanaf f 12.50, Gieters, Harker, Schoffels, Spaden, Gras- en Snoeischaren, Tonking- en Bloemstokken, Raffia, Kippengaas, Asphaltpapier, Carbolieum, enz. Nergens beter en VOOrdeeliger BLOEMENDAAL8CH A 7 Ef V n n IJZERMAGAZIJN t I 9 r5 Korte Kleverlaan 22-24 - TELEFOON! 22704 Niet het maaksel, maar de Maker. Hij schuift alle medewerking en medeverantwoordelijk heid verre van zich. Dit blijkt mede uit de sommatie, die hij (Lamartine) laat volgen. Léve toi sors de ce long repos!" Hij spoort aldus den Schepper of wel de. „Scheppende Macht", hoe de mensch zich ook moge voorstellen aan: op te staan uit de lange rust en den scheppenden arbeid te hervatten. Dit nu teekent scnerp en waar: den zelf- zuchtigen, gemak zoekenden mensch, die te allen tijde, twijfelend en afkeurend de ver antwoordelijkheid van zich afwerpt, die het geheim van de Scheppende kracht, wil zien geopenbaard en het werk wil zien gerecht vaardigd. De Fransche schrijver staat hierin niet alléén. Door alle eeuwen heen, heeft de mensch gezocht, getwijfeld en niet gevon den. Hij zocht de „Scheppende Macht" ab stract in het duistere in het onverklaarbare en niet in het heldere Licht, waarin zij staat niet in het grootsche werk, dat zij wrocht. Hij zoekt die Macht nog steeds vérre. En velerlei opvattingen betretiende velerlei wijze van vereering, velerlei streven, om een beter na dat, 't welk hem werd geschonken, hebben den mensch, aangaande het Godsbegrip, in verdeeldheid gebracht en haat en strijd ver oorzaakt. Opvattingen, die de waarheid steeds méér vertroebelden en verduisterden, deden haar, steeds zoekende, steeds vaststellende, doch nooit erkennende en begrijpende, voor bijgaan. De korenmaat is op het licht gezet, dat de wereld bescheen. De eigenmachtige mensch ging, bij de uitbreiding van zijn ge slacht, veranderingen beproeven in het groot sche werk van de onovertrefbare Macht. Hij beproefde o.a. splitsing te brengen in het ge halte, de waarde en de rechten van den mensch. Er kwamen soorten. De mensch eischt meerdere en duidelijker verklaringen omtrent de Godsmacht en méér positieve openbaring van het Godsbeeld in ai de wonderen, die hem (den mensch) steeds hebben omringd en zich nog bij voortduring openbaren. Hij ziet hardnekkig voorbij: wat reeds sinds zoolang voor hem ligt en vraagt nog altijd zoekende en fantaseerende: „Hoe danig en waar de Hoogste Macht is. En hij klemt zich vast aan een groot nieuw wonder, dat een volledige verklaring van het doel van 's menschén bestaan op aarde, van zijn be stemming zal medebrengen. Hij spreekt van een scherm, waarachter de Scheppende Macht zich schuil houdt en in werkeloosheid en rust, het lief en leed der menschen en de bevoor rechting van velen toelaat zonder in te grijpen, zonder te redden en te effenen. M.a.w. de zich vrijpleitende mensch geeft de verant woording van zijn niet slagen, of van zijn mis lukking, aan den oorsprong aller dingen, en niet aan eigen leiding, aan eigen wil en aan eigen liefdeloosheid. Hij wacht op de ont raadseling van het zonneklare wonder, dat door zijn verschijning al is geopenbaard. De mensch zoekt in de verte, het groote, het machtige, dat zoo nabij, dat om hem heen, dat in hemzelf is geopenbaard. De mensch zoekt den bril, dien hij op heeft. De landbouwer legt het zaad, dat de natuur hem te oogsten gaf, in de aarde en hoopt, dat het door een groo- tere kracht dan de zijne zal ontkiemen en op groeien. Doch de ervaring heeft hem geleerd, dat hij moet medewerken, om den oogst te doen slagen dat hij moet wieden en verder verzorgen. Nog is het niet in alles tot hem doorgedrongen, dat zijn zieleleven méér nog dan zijn stoffelijk bestaan, zijn trouwe, voort durende verzorging eischt; dat hij niet te vra gen heeft, wat er met hem gebeuren zal doch dat hiizelvp laa-t/^beuren, door in wer kingstelling van de Godskracht, de schep pende kracht, die in hem is. De openbaring van het z.g. Godsgeheim, ligt reeds in den menschengeest, in zijn bezieling. De ontwik keling daarvan ligt aan hem; het is Zijn werk het werk van zijn geest. Ook de tooverstaf, die alles als een wonder doet verschijnen, is binnen zijn bereik. Het is de liefde de groote algemeene liefde niet de liefde voor enkele dingen, voor enkele bevoorrechte per sonen wier waarde hij overschat maar voor alles en voor allen. Dat moet het Gods begrip zijn want immers, de ontkieming bewerkende zon schijnt des daags over alles en allen; en de lichtende, troostende sterren staan in den nacht aan den hoogen gewelfden koepel, die uitgespannen is over alles en allen. Het groote Godsgeheim is liefde en eenheid. En daaraan willen wij menschen nog maar steeds niet gelooven. Wij blijven maar steeds, vér van ons af zoeken: wat om, wat in ons moet zijn te vinden. Dat „vinden" is niet voor een enkele groep weggelegd en vraagt geen vormen. Dat „vinden" kan slechts op één wijze geschieden, n.l. door aanvaarding van het groote Godsbegrip, dat zich in heel de Schepping duidelijk uitspreekt: de „één heid", door algemeene menschenliefde en on kreukbaar rechtsgevoel. Ja overal om ons heen openbaart zich de scheppende kracht, die wij „de Almacht" noemen en toont zich inderdaad in allen vooral ook in den mensch zelf in den mensch, die een wereld van gevoelens en ge dachten in zich omdraagt, die, als hij slechts wil, ondanks alle tegenhed^en, ondanks den strijd, dien het leven aan niemand spaart, zich een Hemel kan scheppen, op deze, veel- zijdig-moeilijke, maar toch zoo schoone wereld. Die Hemel kan hij vinden in eigen hart, maar niet minder ook in het leven van „liefde", die zeker wel het meest van allen, anderen, in den rijkdom der natuur en in de openbaring van het Goddelijk besluit. Neen, de Hoogste Macht behoeft de God delijke Schepping waarlijk niet te veranderen of te wijzigen. Die Schepping is naar een volmaakt Godsplan geschapen. Doch de mensch, die een buitengemeen bewerktuigd deel is van die schepping, heeft in zichzelf het heerlijk ontwerp van de Goddelijke Schep pingsmacht het Godsideaal nog niet tot volmaking gebracht. Want de liefde de eindelijke overwinnares van de zelfzucht heeft haar zegenbrengend werk nog niet kunnen voltooien. Het stoffelijke biedt nog steeds krachtig weerstand. Maar de „liefde" zal onder de menschen toch eindelijk de ge- lukmakende „éénheid" brengen, door liet zedelijk schoonheidsgevoel op hooger peil te voeren en door het eindelijke besef in den mensch te wekken: dat er geen soorten van menschen zijn geschapen, doch slechts één Mensch naar Gods beeld, d.w.z. naar het volmaakte plan van de Scheppende Macht welke niet verre behoeft te worden gezocht, wijl zij zich in de nog grootendeels onont gonnen en daardoor niet begrepen Schepping openbaart en zich bij voortduring zal open baren. VIKING. BLOEMENDAAL. De officiëele opening van het Clubhuis der B. V. C. ln vervolg op ons uitvoerig bericht van verleden week deelen weg nog mede, dat het clubhuis Zaterdagmiddag offi cieel werd geopend door den heer jhr. A. Bas Backer, burgemeester dezer gemeente, die de volgende openingsrede uitsprak: „Bij het ingebruik nemen van dit clubge bouw", aldus spreker, „zij in de eerste plaats opgemerkt, dat de stichting er van in het Bloemendaalsche sportleven een daad is van beteekenis, omdat daarmede zichtbaar wordt aangetoond de mensch van het Gemeentebe stuur om het sportleven alhier in goede banen te leiden; dat er zij tucht en soberheid en men zich wachte voor overdrijving, welke toch zeer goed denkbaar is, wanneer het gaat om de overwinning en de eer van een club. Die overdrijving leidt tot overspanning van krachten en zenuwen. Is sport een krachtig middel geweest tot bestrijding van drank misbruik, thans doet zich een ander nadeel voor, n.l. het vele rooken, vooral van sigaret ten. Ook dit gaat ten koste van de gezond heid en vande beurs. Moge ook hierin verandering komen ten goede. Bij het in gebruik nemen van dit clubgebouw uit zich ook- de wensch, dat de aandacht van het ge meentebestuur nog meer dan vroeger moge gevestigd zijn op het sportleven in deze ge meente en dat uit de sportbeoefening alhier moge ui ijken" de waar'neTCrvaTi het gezegde: „een .gezonde geest in een gezond lichaam". Ik breng dank aan allen, die aan den bouw hebben medegewerkt. Alvorens dit clubge bouw officieel te openen en daarmede in ge bruik te geven aan de sportvereenigingen in deze gemeente, hoop ik, dat zij het in goeden staat moge houden, en aan het gemeente bestuur voortdurend moge blijken, dat de stichting er van het geldelijk otfer waard is geweest. Tracht door uw sportleven en het gebruik, dat gij maakt van sportvelden en clubgebouw, te verkrijgen de sympathie van het gemeentebestuur en het zal u wél gaan op uw sportieve loopbaan in deze gemeente, ik verklaar hiermede het clubgebouw officieel voor geopend." (Applaus). Hierop nam de voorzitter van „Bloemen daal", de heer A. Cassée, het woord. Het was hem hoogst aangenaam het vol ledig college van B. en W., den secretaris, raadsleden, directeuren enz. te mogen verwel komen. „Het is voor ons", zei spreker, „een ge wichtige dag, nu dit clubgebouw overgedra gen wordt aan de sportvereenigingen in Bloemendaal. Het initiatief is uitgegaan van de B. V. C. De stichting was niet gemakkelijk; bij het beramen van de middelen wees de weg vanzelf naar het gemeentebestuur. In deze mooie omgeving moesten wij hebben een mooi gebouw." Spreker is dankbaar gestemd jegens het gemeentebestuur, aannemers en gemeente-ambtenaren. Door die gelukkige samenwerking is een gebouw tot stand gc komen, dat zeldzaam is in Nederland. Spreker spoorde de leden aan om zuinig te zijn op het gebouw. De vaan in de clubkleuren zij een symbool van sportiviteit. Dan volgt na een mooi verleden een schitterende toekomst. (Luid applaus). Op het terrein ilierkten wij op behalve ge noemde sprekers, de beide wethouders J. C Laan en E. W. A. van Nederhasselt; den ge meente-secretaris Mr. Dr. J. F. Veeren; den heer J. de Jong Czn., directeur van Publieke Werken; den heer W. Jongepier, directeur der Waterleiding; Ds. J. C. van Dijk en eenige raadsleden. Eenige bloemstukken versierden den in gang. SI G A RE N MAGAZIJN Zandvoortschelaan 157, Telef. 26136 Sigaren uit de beste fabrieken Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen - Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden Prijzen billijk Uitzending van Diners aan huis j lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prijscour. wordt op aanvrage gaarne^toegezonden .■■■■iiiisgaumi ■•«■.■■■■■■■.■■■■■a zich de verkeersdrukte natuurlijk tot de hoofdwegen. Vooral op den Bloemendaal- scheweg was het druk. Hoe bleek al weer, dat deze weg het verkeer niet meer verwer ken kan en dat verbreeding een dringende etsch is geworden. Onteloaar waren de auto's uit bijna iedere provincie waren er! en grooter nog was het aantal wielrijders, dat door onze gemeente trok in den na middag versierd met kransen en slingers van veelkleurige bloemen. Het venteer op den Zeeweg was matig, natuurlijk, de strandgenoegens en het toeren over dezen weg door Holland's duinen moeten nog komen! Nu was het doel: bollen land ie zien en bewijzen daarvan mede te brengen. Te Overveen was hel zeer druk. Het prachtig gelegen veld aan de Brouwers- vaan, als 't ware een laken van fluweelach tige kleurschakeeringen, was een verrukking voor het oog. Op dat stukje weg schoolden ze samen de drommen van wandelaars; de wielrijders, die even afstapten en de auto's, die bijna alle even stopten om een oogenblik van dat won dere scnouwspel te genieten. Vooral het Zuidelijk deel van onze gemeente heeft in de belangstelling gestaan van de tallooze door- trekkenden, immers over Aerdenhout naar Vogelenzang. Moge de drukte op Hemelvaartsdag het seizoen hebben ingeluid. We snakken naar lenteweer, naar zon en zomer. Personalia. Tot lid van den Raad van Toezicht op de Rijkspostspaarbank is be noemd Mr. W. M. J. van Lutterveld alhiei. DE DRUKTE OP HEMELVAARTSDAG. 't Was te verwachten, dat het druk zou worden op Hemelvaartsdag. Na den ver regenden Zondag van 5 Mei, toen het „bol- len-Zondag" zou zijn, kon het niet anders, of de Hemelvaartsdag zou bij mooi weer een soort rancune-dag worden. De trek naar en van de bollenvelden, óók door Bloemen daal, is dan ook groot geweest, al beperkte Begin van brand. In een schuurtje bij Hotel Duin en Daal ontstond door onbe kende oorzaak brand. Het gebouwtje her bergde een aantal kippen en wat rietmatten. Met een waterslang uit het Hotel op de waterleiding werd het brandje gebluscht, zoodat de ontboden B. V. B. geen dienst be hoefde te doen. OVERVEEN. BIJ DE KRUISING BLOEMEND. WEGJULIANALAAN. Onteigening van een strook grond. Onze gemeenteraad besloot in het najaar van 1928 tot onteigening van grond op den hoek van den Bloemendaalscheweg en de Julianalaan, teneinde dien voor het verkeer gevaarlijken hoek te kunnen verbeteren. Bij Kon. Besluit is dat besluit van den Raad goedgekeurd, zoodat eerlang tot het yerruimen van den hoek kan worden over gegaan. Men weet dat deze verruiming be treft een smalle strook grond van den tuin van de villa „Djember". Inderdaad zal het blijken, dat vergrooting van dien hoek een zeer belangrijke verbetering beteekenen gaat voor het drukke verkeer op dit kruispunt. De verbetering zal ook „den bewusten boom" zeer ten goede komen en zal wellicht tot ge volg hebben, dat men dezen boom blijvend sparen wil. Uitvoering van het besluit zal dan ook hopelijk niet lang meer op zich laten wachten. Aanrijding. Tijdens de geweldige ver keersdrukte op Hemelvaartsdag reden des morgens ongeveer half twaalf twee auto's tegen elkaar op den viersprong Julianalaan- Bloemendaalscheweg. Een auto reed op den Bl'weg richting Overveen, de andere reed Julianalaan richting Bl'weg; de bestuurder van laatstgenoemde auto liet rechts niet voorgaan, waardoor aanrijding ontstond. Beide auto's werden licht beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. In een minimum van tijd zag de plaats van aanrijding zwart van nieuwsgierigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1