I WEN JIGER I Bloemenmagazijn „De Dahlia STAND ENDA van een sje ppen is 11086 HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK „Admiraal" PLAATSELIJK NIEUWS UITGEVER: G. EIKELENBOOM - HAARLEM Steeds het Nieuwste ■is MARKT 1 ïiï >n 14376 Ïiï ■is LOOY y 11086 11086 11086 Niet overdoen, maar Verbindingsweg Bloemendaal Telefooi 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding 11086 SIGARENMAGAZIJN P. VAN DER STAD 5 POELIER HAARLEM A» H. van der Steur Jr. C. J. Gude - Cuisinier anchetknoop, een 'iesAclema, d.; W. J. van den an Reekumvan J. Aartman en liep en W. van ndré de la Porte linevcld en G. de Beuckens. de Graan, 63 j.; Bonnema, 44 j., ZATERDAG 1 JUNI 1929 [)A. I o n d a g. VAL. 10 uur Ds. J. A. istede. gebouw „Mara- de heer H. Gor- 0 uur Ds. Joh. C. r dezelfde. 10.30 uur gezon- ag v.in. 7.30 uur ag v.m. 7.30 uur M. 10 uur Ds. J. C. Mei, 8 uur U B E R man Bouber 2 hoofdnummers OF EDEN". :d Artists, museeren! in de hoofdrol Film Co. A5ËI"MËIiË15ÏASË|Ë ili iiifili ïlï ill ili ili 'ouwen voor i Si ■is erk KERKBANKEN SIS (SCHAPPEN ENZ. ENZ. Eg KEN PRIJS SIS Uléén bij den jHï ill MANDEL. 5|i ■IS tf^RKTPLEIN 3 «g ilïï!ïï!ïï!ïï!ïï!ïï!ï VND au l - Haarlem ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMEND AAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: Schneevoogtstraat 15 rood, Telef. 11086 VIERDE JAARGANG NO. 40 ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, f 1.60 per halfj., 0.85 per 3 mnd. bij vooruitbetaling vóór 1 Januari of 1 Juli. Na dien datum verhoo ging van 15 ct. voor incassokosten. Abonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.lSr., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz., van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. TELEFOON TELEFOON Hiermede brengen wij U nogmaals ter kennis dat ons kantoor door de verplaatsing naar Schneevoogtstraat 15r. Haarlem thans tele fonisch aangesloten is onder nummer TELEFOON ZOMER. Zachte, witte wolkjes drijven als een kudde 't luchtruim langs, kopjetuim'lend kijven kieviten, glinsterend van zonneglans. Alle engelenliederen smelten samen in een heerlijk koor, jubelzangen uit de hoogte klateren neer in 't luist'rend oor. 't Land is groen en bont bespikkeld met een spat van Pinksterblom, 't jongvee ligt er in te zonnen of tolt jolig er in om. Wat kost'lijk weer! Een koeltje zucht, doorsuizelt kruid en bloemen, de leeuwerik stijgt hoog in de'lucht en zingt zijn trillers in de vlucht om 't zomerweer te roemen. Zie, hoe Natuur met milde hand de bloemen is gaan strooien cu 't oude, schoone Ken'merland van Spaarnezoom tot Noordzeerand zich als een bruid laat tooien. Er uit! Komt mee in bollen wind die roodverft neus en wangen, pluk daar maar bloemen, lieve kind, die je aan paan en slooten vindt bij 't bonte-vlindervangen. Er uit! Weg met de koukleumklacht, al zijt ge hoog van jaren. De zomerlucht, zoo mild en zacht, geeft levensmoed en levenskracht, blaast hij door grijze haren. En waart ge ziek, ge wordt gezond bij 't wand'len door de dreven, als zomerkoeltjes suizen rond door laan, langs sloot en weidegrond: de zomer wekt nieuw leven. K. Zw. Hoe menigmaal hoort men zeggen: „Als ik mijn leven nog eens kon overdoen, dan zou ik heel anders beginnen dan zou ik veel doen, wat ik niet heb gedaan en veel nalaten wat ik wèl deed". Zóó ongeveer redeneeren wij allen wel eens; doch wij be sluiten gewoonlijk zuchtend met de erken ning, dat er niets aan te veranderen is. Een schrale troost voorwaar. De dichter de Ge- nestet besluit in een zijner dichterlijke ver zuchtingen, („Aan de Zon"), dat er weinig baat bij te vinden zou zijn, zoo men al het leven nog eens over zou kunnen doen: „En daarom neen; ik wou niet weer Teruggaan op mijn schreden; Wij doolden licht een tweede keer Nog erger dan wij deden". De onmogelijkheid, om iets absoluut on gedaan te maken, daargelaten, zal men wel als vrij groote zekerheid moeten aannemen, dat het nieuwe leven nieuwe, zij het dan ook andere dwalingen zou doen zien mis schien wel erger dan de eerste. Want, ondanks de goede voornemens van den mensch, zoeken in hem zijne neigingen en hartstochten, naar de een of de andere zijde, toch een uitweg. En er zouden in dat nieuwe leven, ook nieuwe invloeden zich doen gelden invloeden, waaraan hij zich evenmin als te voren zou kunnen onttrekken. Hij zou menigmaal opnieuw gehoorzamen aan eens anders wil, en zou, dusdoende, eigen beter weten verloochenende, kunnen dwalen. En omgekeerd, zou hij, opnieuw, als weleer, eigen inzichten onvoorwaardelijk als de juiste kunnen aannemen, en iedere wel gemeende raadgeving of terechtwijzing, als zijns onwaardig, zonder bedenken afwijzen. Want de meesten onzer gehoorzamen toch liever aan eigen inzicht, en dupeeren nooit hun eigen wil vreezende daardoor te kort te zullen doen aan hunne zelfstandigheid. Dit is een dwaling van den eersten rang. Doch de mensch wordt, wat het „onge daan maken" betreft, niet voor een keuze DE AUTOBUSDIENST OP DEN ZEEWEG. 7 TELEFOON .-••• DE NIEUWE ZAAK VAN „KOL" TE OVERVEEN. gesteld. Hij moge al trachten, iets wat niet goed gedaan was, door het anders te doen, te herstellen, wat gedaan is, blijft nochtans gedaan. En wij kunnen waarlijk onze verzuchting, „als ik mijn leven nog eens kon overdoen", wel thuis laten als zijnde dit een ijdele wensch zooals wij allen kunnen weten. Wat dan?. Dwalingen en mistastingen blijven immers ten allen tijde mogelijk en zijn zelfs niet te voorkomen tenzij men alwetend ware. Gedane dingen nemen nu eenmaal geen keer. Zoo is het. Daarom: niet overdoen. En ook niet omzien met klachten en zuchten en hopeloos handenwringen. Dat toch verlamt en vernietigt onze geestkracht. Velen vin den het, naar het schijnt, een weelde, zich zelf te beklagen, en door anderen beklaagd te worden, m.a.w.: de martelaarskroon te dragen. Dat evenwel is een duf genot, en herstelt mede niets. Integendeel. Klagen en beklaagd worden, doet de dwaling voortduren, en be rooft den mensch ten slotte van de belang stelling en het medegevoel van anderen. Niet zich krampachtig vasthouden aan het ver leden, maar met ernst en goeden wil, in de leer gaan bij het onherroepelijke, en zich daaraan spiegelen, dat zal wel de ware wijs heid zijn in dezen. Als men heeft opgemerkt, hoe het niet moet zijn, kan men te beter een anderen weg in slaan, die ons mogelijk minder aangenaam is, maar de kans biedt, een goed doel op eervolle wijze te bereiken. Een beetje zelf verloochening komt onszelf en anderen daar bij steeds zeer te stade. Niet overdoen, maar beter doen, staat in onze macht. Het suCces en de voldoening volgen daarop ongetwij feld, mits elke verheerlijking of toejuiching van zichzelf daarbij ten eenenmale achter wege blijve. Want zelfverheffing verkleint onvoorwaardelijk, in het oog van anderen, iedere goede of betere daad, die wij ver richten, en beneemt aan anderen den lust tot waardeering van datgene wat wij zelf zoo omhoog steken en bejubelen. In één enkel geval zijn wij inenschen ge houden, ontevreden te zijn, en dit is: ten aanzien van onszelf. Dat toch zal ons verder brengen, en ten slotte onze eigenliefde vrij willig wat in de schaduw doen plaatsen. De bescheiden mensch wordt niet altijd opge merkt, en maar zelden gehuldigd; maar hij ontsnapt door zijn terugtrekking eerder aan het gevaar vernederd en beschaamd te worden. Weliswaar gaan zijne zielskracht en opoffering bijna altijd ongewaardeerd voor bij, maar er is voldoening en er is veiligheid in iedere zelfoverwinning, en er is rust in de afwezigheid van luidruchtigen bijval en toe juichingen. Het is waar, dat er in de menschenziel menigmaal een smachten is, om te kunnen overdoen, om te kunnen herroepen, te kunnen herstellen, ook daar, waar eigen schuld ge heel afwezig is. Maar dit smachten mag slechts leiden tot beter doen, en nimmer tot nutteloos klagen, tot een roem dragen op werkelijk of vermeend levensleed en droeve ervaringen. Doch evenmin mag dat hunkeren den betreurenden mensch brengen tot moe deloosheid, of erger nog, tot vertwijfeling. Zeker mag de mensch in zijn leven veel overdoen, in de beteekenis van „beter doen", doch zijn wensch om het leven over te doen, gesteld dat zulks mogelijk ware, zou niettemin een doellooze wensch blijven. De vervulling daarvan zou slechts leiden: óf tot herhaling van dezelfde fouten, óf tot een op nieuw, maar anders dwalen. Daarvoor staat ons „mensch-zijn" ons borg. Want een mensch zonder hartstochten en neigingen, is ondenkbaar. Die toch zijn mede de drijf- veeren en de raderen van zijn bestaan, van zijn willen en pogen. Bescheiden, en niet al tijd krachtbewust, gaan de goede eigen schappen van de ziel daarnaast, en misschien wel in gelijken tred. Maar de mensch is toch menigmaal méér dan hij gelooft een machine, waarvan de raderen en veeren in het nauwste verband met elkaar staan. Aangezet en gevoed, werkt de machine als een dommekracht voort zoo niet de geest haar regelt en bestuurt. De onder deden, óók als zij van goede kwaliteit zijn, staan steeds aan de kans van breken en slijten bloot. En dat zou zóó blijven, indien de mensch zijn leven kon overdoen, kon her halen. De Genéstet zegt het zoo mooi: „Nog schreien, noch omzien, noch klagen, Vernieuwt of vermeert onze kracht, Mijn ziel laat een psalmtoon U dragen, En klink', o mijn harpe, te nacht." Een psalmtoon.... dat wil zeggen: de uiting van een gewijde, een verheven ge dachte. En de harp, die in den nacht op klinkt, dat is: die teere, zachte melodie, die zich in ons binnenste, onder donkeren levenshemel, laat hooren. De zieleharp dat is die muziek, die niet door iedere men schenziel zou kunnen worden verstaan, maar die ook niet voor het geestesoor van het gros der menschen is bestemd. Harpetonen, dat zijn die diepe, gevoelige klanken en ac- coorden, die opwellen uit onze vreugde, uit onzen weemoed en onze dankbaarheid die het bittere in onzen levenskelk wegnemen, den inhoud daarvan drinkbaar maken, en den nasmaak verzoeten, tot een leerrijke er varing. VIKING. In de laatstgehouden raadsvergaderingen is naast de plannen voor de tot-stand-koming van een dienst SantpoortVogelenzang, in breedvoerig betoog gewag gemaakt van den autobusdienst op den Zeeweg. De laatste vergadering inzonderheid, toen besloten werd met meerderheid van stemmen om een concessie aan te gaan met den heer Olie, voor den dienst SantpoortVogelen zang, werd deze dienst weer ter sprake ge bracht, omdat deze niet werd gecombineerd maar afzonderlijk bleef bestaan, wat natuur lijk niet het geval zou geweest zijn, indien „Stormvogels" een concessie had aangegaan met de gemeente, omdat deze maatschappij als voorwaarde stelde om ook den Zeeweg te exploiteeren. Met dat al is de voortzetting van den auto busdienst OverveenBloemendaal aan Zee twijfelachtig geworden voor den ondernemer, wat vanzelf niet in het belang is van het publiek. De ondernemer, fa. J. Backhuys Zonen, mag dezen dienst onderhouden tot aan het einde van dit seizoen. Maar dan? Welke zekerheid heeft Backhuys om ook het vol gend jaar weer te rijden? Alles is twijfel achtig! Van bevoegde zijde vernamen wij, dat Backhuys gereed staat met twee nieuwe, moderne autobussen, om deze in gebruik te stellen ter vervanging van de thans gebruikte open wagens, die, vooral bij schielijk op komende regenbuien, lang niet voldoen. Doch men kan toch moeilijk eischen, dat Backhuys deze nieuwe wagens in gebruik stelt om dan de risico te loopen, dat hem een volgend jaar de gelegenheid wordt ontnomen zijn dienst voort te zetten! Backhuys heeft geen concessie aan te gaan met de gemeente, omdat het een dienst is die in de gemeente bbjtt, hij héett slechts een vergunning noodig voor standplaatsen. Wel nu, waar het publiek voor dezen dienst niets dan lof heeft, is het de plicht van het ge Zandvoortachelaan 157, Telef. 26136 SIGAREN UIT DE BESTE FABRIEKEN KL Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School le kl. Heeren- en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden Prijzen billijk Uitzending van Diners aan huis lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 Prij8cour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden Personalia. J.h Donderdag was het 25 jaar geleden dat de heer A. Vennik, overweg- wachter bij den spoorwegovergang aan de Kleverlaan, in dienst kwam van de Holl. Spoor. meentebestuur om hem vergunning te ver- leenen en dat kan gemakkelijk in de eerst volgende raadsvergadering ter tafel gebracht worden, dan is de ondernemer uit zijn twijfel achtig bestaan verlost en het publiek is ei direct mee gebaat, aangezien er dan beter materiaal wordt aangeschaft. in de voorlaatste raadsvergadering werd door den heer Laan opgemerkt, dat Back huys bij de ramp van de „Salento" geen be wijs had gegeven van activiteit, omdat er niet eens door hem werd gereden. De heer Cassee antwoordde te goeder trouw, dat de bussen in winterdag uit elkaar worden ge haald en gerepareerd; wij willen hier echter nog even melding maken, dat de autobussen niet denzelfden dag dat de ramp plaats voi. maar wel vanaf den daaropvolgende!! dag in dienst zijn gesteld, en een groot aantal passagiers zijn vervoerd geworden van Over veen naar Zee en omgekeerd, zoodat te dien opzichte de Raad tevreden kan zijn. Ten slotte nog deze opmerking: onder het publiek dat telken jare vervoerd wordt van Overveen naar Bloemendaal aan Zee, zijn zeer veel ingezetenen dezer gemeente (men overtuige zich wanneer de bussen vertrek ken). Reden te meer voor ons gemeentebe stuur om te zorgen, dat de autobusdienst bovengenoemd zoo spoedig mogelijk wordt verbeterd. Dat kost de gemeente niets, de ondernemer heeft alleen maar zekerheid noodig, dat hij in de komende jaren dit traject kan blijven behartigen. We hopen daarom, dat de,Raad zoo mogelijk in de eerstvolgende vergadering dezen ondernemer die zeker heid geeft! BLOEMENDAAL. Auto-ongeval. Dinsdagmorgen half zes reed de chauffeur H. H., in dienst bij den heer G. Hulsebosch, met een vrachtauto, ge laden met hoogovenslakken, op de Korte Kleverlaan in de richting Bloemendaal. Door een defect aan het stuur kon hij niet uithalen en kwam met de auto tegen een boom terecht. De bestuurder kwam er goed af, doch F. ter Horst, die naast hem zat, werd aan het hoofd en beenen verwond. Het voorstuk van de auto werd totaal ingedrukt. Rersonalia. De heer A. Beekman, rijks veldwachter te Beverwijk is overgeplaatst naar Bloemendaal, in de plaats van den heer J. Boot, brigadier-majoor bij de Rijksveld- wacht, die naar Schagen werd overgeplaatst. Een ongeval dat goed afliep. De fam. De R. uit Bloemendaal maakte tijdens de Pinkstervacantie een tocht langs den Amstel in een motorboot. Een der jongens gleed weg langs de kajuit en verdween zonder dat iemand het merkte. De drenkeling, die niet zwemmen kon, zag de boot snel verdwijnen, maar had de tegen woordigheid van geest om snel met handen en voeten te bewegen. Inmiddels had men hem op de boot ver mist; deze keerde en juist toen de jongen in de diepte verdween kon een vriend hem na- duiken en bovenbrengen. Door toepassing van kunstmatige ademhaling werd de jon gen weer bijgebracht. Opdracht. Het uitvoeren van diverse schilderwerken aan het Prov. Ziekenhuis is gegund aan den laagsten inschrijver, firma B. Stals Zn., alhier. Keus genoeg. Voor de betrekking van onderwijzeres aan School A (hoofd de heer A. IJzerman), hebben zich 60 sollicitanten aangemeld. De Graslaan afgesloten. De vorige week is de Graslaan afgesloten voor 't publiek, 't Is te hopen, dat het maar een tijdelijke maat regel is, aangezien dit plekje speciaal een trek Was voor moeders die met hun kinderen in 't bosch vertoefden. Het uitbreidingsplan KleverlaanJuliana- laan door Ged. Staten goedgekeurd. De gemeenteraad had ontworpen een uitbrei dingsplan Kleverlaan-Julianalaan. Daartegen waren bij Ged. Staten bezwaren ingebracht door de St. Lambertus Stichting „Huize Duinrust" te Overveen, omdat ze meende, dat het rusthuis door de uitbreiding zou lijden. De N.V. Binnenlandsche Exploitatie maatschappij van roerende en onroerende goederen had bezwaar omdat haars inziens de waarde harer terreinen er door zou wor den verlaagd. Nadat de bezwaren in een openbare zit ting van Gedeputeerde Staten waren uiteen gezet, heeft 't College het uitbreidingsplan goedgekeurd. DE KENNEMERWEG. Het verbreeden en opnieuw verharden van den Kennemerweg begint nu flink op te schieten. De puinlaag in den zijweg is klaar; de voetstraten moeten nog verder onder han den genomen worden. Reeds nu blijkt, welk een groote verbetering daar tot stand komt. In de bocht achter de kerk, heeft de nieuwe zijweg een breedte van 12 M. plus flink b'reede voetpaden. Ook zijn er nieuwe lan taarnpalen geplaatst langs den weg. Zij geven een aardig aspect en zullen het bij den straks geasphalteerden weg best doen. Bovendien is het einde van de werkzaam heden nu ook wel te voorzien. -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1