SCHRöDER, Groote Houtstraat 91 ju Valisère Ondergoederen Bloemenmagazijn „De Dahlia HET ADRES VOOR ALLE BLOEMWERK PLAATSELIJK NIEUWS „Admiraal" Te huur wegens vertrek De Verkiezingen* Gevestigd: Steeds het Nieuwste UITGEVEk: G. EIKELENBOOM - HAARLEM MEJ. BE6JA TOOM SIGARENMAGAZIJN Geurige Tabakken P. VAN DER STAD 5 POELIER HAARLEM Z AH. van der Steur Jr. C. J. Gude - Cuisinier EEN MOOI BOVENHUIS BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN ZATERDAG 8 JUNI 1929 ALGEMEEN NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR BLOEMEND AAL, OVERVEEN, AERDENHOUT, BENTVELD, VOGELENZANG, SANTPOORT STATION EN 'T KLEVERPARK. Adres voor Redactie en Administratie: Schneevoogtstraat 15 rood, TeEef. 11086 VIERDE JAARGANG NO, 41 ABONNEMENTEN. Abonnementsprijs: 3.per jaar, .60 per haffj-, 0.85 per 3 mnd. vooruitbetaling vóór 1 januari 1 Juli. Na dien datum verljoo- 'g van 15 ct. voor incassokosten, bonnementen kunnen op ieder tijdstip aanvangen. Losse nummers verkrijgbaar a 5 cent bij den boek handel en aan ons bureau. Schneevoogtstr.lSr., Haarlem ADVERTENTIEN: 20 cent per regel. Bij contract speciale tarieven. Kleine Annonces: Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, enz. enz,, van 15 regels 50 cent, uitsluitend bij voor. uitbetaling. Ingezonden mededeelingen voorpagina 45 ct. per regel, volgende pagina 40 ct. per regel. KASTANJE. Op hoogen kandelaar heft de kastanjeboom, zijn kaarsen, wit en rose in 't loover groen en dicht. De regen zegt: „Ik blusch dien feilen trotschen glans", en brengt de kaarsen tot nog schooner stralend licht. K. Z. O. De vredesgedachte een invloedrijke factor. Op 3 Juli zal het Nederlandsche kiezers volk voor een dag worden gemobiliseerd, om, evenals in enkele naburige landen reeds ge schiedde, met het stembiljet in de hand el kander te bestrijden en tenslotte toch, mid dels dat stembiljet, het nieuwe Hollandsche Lagerhuis aan te wijzen. De 2e Kamer is „huistoe", op reces, d. w. z. dat de leden nog wel tot aan ongeveer half September hun „vergoeding" van 100 pop per week ontvan gen en dus nog lid van het parlement zijn, maardat feitelijk de Regeering, het Kabinet dus, 's Lands zaken verder afdoen. Totdat de stembus gesproken heeft .althans! Want die komende gebeurtenis zal antwoord geven op de pikante vraag, wie straks in de Regee ring zullen zitting hemen, en hoe dan het Ka binet van Ministers zal worden samengesteld. Er is voor de komende verkiezing 'n groeien de belangstelling; méér wellicht dan in den zomer van '25. Sinds den val van het laatste coalitie-Ministerie Colijn op 11 November '25 heeft een z.g. extra-parlementaire regeering het roer van staat in handen een „inter mezzo-kabinet", zooals Minister-President Jhr. De Geer zich met zijn Minister aan de Kamer voorstelde bij zijn optreden als zooda nig. Deze „intermezzo" toestand heeft aan der politieke partijen bevrediging, kun nen geven. Natuurlijk niet! Behoort voor een zuiver en vruchtbaar bestuur van land, pro vincie of gemeente de Regeering, college van Gedeputeerden of gemeentebestuur in hunne samenstelling een zoo juist mogelijke afspie geling te zijn van den uitgesproken volkswil via de stembus, een extra-parlementaire Re geering moge al vrucht zijn van dien uitge sproken volkswil, steunen op die uitspraak kan zoo'n Regeering niet en dat zij dat niet doet, heeft de'jongste Regeeringsperiode ook meermalen met den daad bewezen. Zoo'n Regeering leeft in feite eigenlijk naast de volksvertegenwoordiging en gaat haar eigen weg binnen het raam van wet en cijfer. Be grooting. Daarom is bij alle partijen de wensch sterk op den voorgrond getreden om, zoo mogelijk, niet opnieuw met een extra parlementaire Regeering de nieuwe 4-jarige periode in te gaan. En desniettegenstaande schijnt de kans niet gering, dat Minister De Geer opnieuw aan het hoofd van een zij het dan wellicht gereconstrueerd inter mezzo-kabinet zal optreden. Het hoe en waarom kunnen wij in dit onpolitiek artikeltje achterwege laten. Daarvoor zijn de verschil lende partij-bladen. Waar wel aandacht aan geschonken wordt is het feit, dat er een merk bare invloed uitgaat van de vredesgedachte. Zij zal zoo niet een overwegende dan toch een sterk domineerende factor blijken te zijn, Een internationaal verschijnsel gelukkig! De verkiezingsuitslag onlangs in Denemarken, als geviïlg waarvan een Regeering optrad, met een uitgesproken programma van natio nale ontwapening, draagt ontegenzeggelijk de sporen van een sterken vredeswil, welke men in dat land uitgedrukt wil zien in ont wapening binnen eigen landpalen. De uitslag van de verkiezingen in België is vrij zeker groofendeels beheerscht door de wrijving tusschen Vlamingen en Walen. Dat het Bel gische Volk niet evenzeer een blijvende vrede wil en zelfs bereid is daarvoor offers te bren gen als het volk in Denemarken, Engeland en Nederland, is een onaanvechtbare stelling, welke men echter helaas wel eens tracht te vertroebelen in politieke harrewarrerij. En geland! 't Zou dwaasheid zijn te ontkennen, dat de vredesgedachte ook dat niet overwe gende invloed is geweest op den verkiezings uitslag. De positieve vredesdaden van de eer ste regeering Mac. Donald zijn de beste ga rantie, dat ook het Engelsche volk haakt naar blijvenden vrede. ïtalage Verbindingsweg Bloemendaal Telefoon 22338 ORIGINEELE ONTWERPEN VOOR TUINAANLEG Bekroond met hoogste onderscheiding t* En nu, de kiezers en de kiezeressen vooral in ons kleine Nederland. Er is een niet te ont kennen sterk oplevende, aangroeiende en aanzwellende begeerte bij een groot deel van het Nederlandsche volk, dat welbewust heen- gestuurd wenscht te zien naar positieve vre desdaden, in casu naar ontwapening. In schier alle partijen treft men die stroo- ming; bij den een wat positiever dan bij den ander. Sterk is de strooming die welbewust de nationale ontwapening wil; minder sterk waarschijnlijk de strooming die wel ontwape ning wil, maar alleen internationaal. Inderdaad schijnt geen vraagstuk de ge moederen zoo gespannen te houden dan het vraagstuk van de nationale- of/en internatio nale ontwapening. In dit teeken staan de verkiezingen voor het parlement in 1929, óók in Nederland. En wanneer straks, na den 3den Juli-dag, ondanks de sterke begeerte naar positieve vredesdaden, toch geen andere Regeering zal kunnen optreden dan een extra-parlemen taire, die uit den aard der zaak het vraagstuk van deontwapening, niet zal kunnen aan snijden, omdat „politiek" dat niet toelaat, dan zal dat slechts een gevolg zijn van het feit, dat de sterke vredeswil van nog te veel kiezers en kiezeressen is beneveld en ver drukt geworden, allerlei andere argumenten en argumenten. Maar de geest van vrede en blijvende vrede is in de volkeren van Europa -en zelfs van meer dan één wereld deel ontwaakt. Zij zal zich verder baan breken, onverzettelijk en zeker. Nogmaals: in dit teeken staan de komende verkiezingen! BLOEMENDAAL. OPENBARE VERGADERING S.D.A.P., BLOEMENDAAL. Men schrijft ons: De afdeeling Bloemendaal der S.D.A.P. hield Dinsdag, 28 Mei een openbare vergade ring in Hotel „Vreeburg", waar als spreekster optrad: Mevr. A. de Vries-Bruins (lid der 2de kamer). Het zangkoor „Morgenrood" zong onder leiding van den dirigent, den heer Berendse, zeer verdienstelijk eenige nummers, waarna de voorzitter, de heer W. Noorman, het woord gaf aan den spreekster. Deze begon haar inleiding door er op te wijzen, dat deze verkiezingsstrijd anders ge voerd zal worden, dan de voorafgaande, daar wij nu de kop van Jut missen De ontevredenheid van het regeeringsbe- leid van Colijn was toen zoo algemeen, dat men zij naam maar behoefde te noemen om de kiezers op de hand te hebben, wat de strijd erg gemakkelijk maakte. Nu wij echter bij dit extra-parlementair kabinet geen per sonen hebben, die sterk op den voorgrond treden, moet de critiek op het werken der partijen in de afgeloopen periode zelf bepaald worden. Spreekster liet zich niet te lang be zig houden, met de kleine partijen, want het is practisch van weinig beteekenis of Kersten of met een tweeden zetel in de kamer terug keert. Hetzelfde geldt voor een groep als de Welvaartspartij, die wel eenige stemmen op zich vereenigen, maar die het waarschijnlijk niet tot 1 zetel brengen, en waarvan dus het voornaamste resultaat is, dat zij versnippe ring van stemmen brengen, om tot de meer belangrijke partijen, zooals Vrijheidsbond, en Vrijz.-Dem. over te gaan, zegt spr. weinig I meer van het oude Liberalisme in de 1. g. n. groep terug te vinden. Stonden de oude Libe- ralen pal voor goed onderwijs, zoo doen daarentegen deze Vrijheidsbonders niets, om de verslechtering, vooral van het Volkson derwijs tegen te gaan. Als voorbeeld becriti- secrde spr. hun houding bij de behandeling der lager onderwijswet in 1922, en ook later bij de moties Luring en Gerhard in '26, waar bij ze tegen stemden. Ook bij de voorstellen om de subsidie aan de Burgerwachten met 150.000 te verminderen en dit geld te ge bruiken voor Landbouwonderwijs, werd door hem bestreden. Uit dit alles concludeert spr. dat deze partij steeds conservatiever wordt. De Vrijz. Dem. verwijt m daarentegen hun fractie, dat zij te veel dé S.D.A.P. achterna loopt en dit ziet spr. als |en van de redenen, waarom de S.D.A.P.-partij minder dan vroe ger samenwerkt met de Vrijz. Dem. Zij pro- beeren in den laatsten "tijd een zelfstandige politiek in de kamer in té voeren, maar loo- pen daarbij soms hinderlijk de S.D.A.P. tus schen de beenen, al wrw'-Ken z.e deze, dat deze een te democratische politiek voeren. Ook de houding der S.D.A.P. bij de opheffing der Marinewerf te Hellevoetsluis draagt hun goedkeuring niet weg. Spr. zet echter hier duidelijk uiteen, dat het hier niet om oorlogs belang ging, maar zuiver over een verplaat sing, n.1. van Rijkswerf, in de handen van particulieren. Er zat dus geen enkel oorlogs belang aan vast, alleen het lot der Rijkswerk lieden, verbonden aan deze werf, maakte een voornaam puilt van deze kwestie uit. Ook op andere manieren probeert de Vrijz. Dem. te laten zien, dat zij de S.D.A.P. niet meer ach terna loopt, wat bleek uit hun tegenstemmen op onze motie, om de normen der loonen bij de werkverschaffing te verhoogen. Ook raakt hun critiek op onze partij die de Duitsche Minister Müller (bij de behandeling der pant serkruisers) gestemd zou hebben, kant noch wal. Van begin af aan, is ook in de Duitsche partij een streng afkeurende houding tegen deze pantserkruiserpolitiek geweest, van een goedkeurende houding der Hollandsche partij te spreken, is dus heelemaal onzin. Vervol gens de R.K. Staatspartij behandelend, zegt spreker, dat deze ondanks haar 30 leden, niet sterk staat, door haar innerlijke verdeeldheid en in de afgeloopen vier jaar geen enkel be langrijk initiatief genomen heeft. Ook de dem. elementen in deze partij vertegenwoordigd in den heer Arts, acht hij een te weinig krach tige persoonlijkheid, om tegen de overwegen de conservatieven der R. K. Kamerfractie op gewassen te zijn. Komende ten slotte bij de S.D.A.P., zegt spr., dat deze als altijd vasthoudt aan haar eischen voor ontwapening en staatspensioen, Vooral de laatste eisch, die door de grondige bestudeering van Sannes tot een practische mogelijkheid gemaakt zijn. De som van 25.000.000.lijkt wel erg groot, die het de regeering het eerste jaar zal kosten, maar toch niet onuitvoerbaar, als men daarentegen ook weet, dat op de laatste begrooting 176.000.000.overbleef. Toen deze motie Sannes verworpen werd, stemden ook de Christelijke partijen tegen, op grond dat zij Staatspensioneering, Staats- bedeeling vonden en de oudere arbeiders lie ver naar de Armenzorg zagen loopen. Na ook nog in 't kort aangetoond te heb ben, dat het de S.D.A.P. in hoofdzaak te doen is de bestaansonzekerheid van den arbeider op te heffen, besloot spreekster met een op wekkend woord vooral tot de vrouwen, die op deze vergadering ook talrijk aanwezig waren. „Morgenrood" zong nog een tweetal liederen waarna deze goed geslaagde verga dering door den voorzitter gesloten werd. Aanrijding. Woensdagmorgen had op den hoek van de Krullelaan en den Kenne- merweg een aanrijding plaats tusschen een wielrijder en een auto. Laatstgenoemde reed in de richting Velscn, de wielrijder ging naar Bloemendaal. De auto moest een handwagen passeeren om daarna de Krullelaan in te rijden, waarvoor hij de linkerwijzer had uit gestoken, doch de wielrijder lette hier niet op en werd aangereden. Hij kwam met den schrik vrij door zich pardoes van de fiets te laten vallen, welke laatste geheel vernield werd. Schadevergoeding wordt geregeld. Gereserveerde plaatsen voor verkiezings biljetten. - Met het oog op de a.s. verkie zingen heeft het gemeentebestuur weer, even als bij de laatste gemeenteraadsverkiezing, op verschillende plaatsen in de gemeente verkiezingsborden laten aanbrengen, ter voorkoming dat de aanblik van de gemeente niet ontsierd wordt met alle mogelijke plak-, schilder- en schrijfpraktijken, wat we in andere plaatsen, ook in Haarlem, heden weer kunnen waarnemen. De ruimte op de borden verdeeld in vakken, is groot genoeg; we gelooven niet dat alle vakken bezet zullen worden. De autobusdienst DuinlustparkVogelen zang. We hebben er in den Raad over hooren spreken en de beslissing gehoord, dat de heer Olie dezen dienst zal exploiteeren, nu sinds vier weken, maar meer is er nog niet officieel bekend. Toch wordt er aan ge werkt, dit even ter geruststelling aan de vele wachtenden, want we hebben deze week in de garage een nieuwe autobus gezien, welke in deze routes dienst zal doen. De autobus biedt plaats aan 21 personen, ziet er keurig uit (Bloemendaal waardig) en wacht nu op een seintje om te vertrekken. Het is in het belang der gemeente en van den ondernemer om zoo spoedig mogelijk te beginnen, beter vandaag dan morgen! De Jeugdtuinen. Meer dan 200 kinderen kwamen j.l. Zaterdag hun petje halen om deel te nemen aan den Floraliawedstrijd, ge organiseerd door de Vereen, voor Jeugdwerk. De bekroning heeft in September plaats. De Vrijheidsbond. We herinneren nog even aan de openbare vergadering van den Vrijheidsbond (afd. Bloemendaal), in Café Rusthoek, op Maandag 10 Juni, 's avonds 8 uur, zooals in een annonce voorkomend in dit nummer, vermeld staat. Als sprekers zullen optreden de heeren: E. G. Schürman, voorzitter van den Kon. Ned. Middenstandsbond, met het onderwerp: „Vrijheidsbond en Middenstand", en Dr. H. j. Vos, lid van de Tweede Ka'mer, met: „De noodzakelijkheid en het nut van een krach tige Liberale Partij. OVERVEEN. Opening Bloemenmagazijn. In het voor malige perceel van den heer Kol, die nu ge vestigd is aan de overzijde, opent de heer A. G. Kruup heden een moderne bloemen winkel. Al is de heer Kruup in Overveen reeds jaren gevestigd en bekend om zijn vakkennis, is het'o.i. toch goed gezien om zich hier aan den Bloemendaalscheweg te vestigen. Het perceel, dat geheel opnieuw is gerestaureerd, is mede door de smaakvolle arrangeering van bloemenweelde vanzelf in het oog loopend» en dat is voor den ondernemer een belang rijke verbetering. Naast prachtige bloem werken vindt men in den winkel een groote collectie bloemvazen, plateel en potten, waaronder kostbare stukken, welke in een stofvrije glazen vitrine keurig zijn opgesteld. Men kan zich door een bezoek aan den win kel van een en ander overtuigen. Den lieer Kruup inmiddels onze beste wenschen. Een zwijntjesjager. Een onbeheerd rijwiel, staande voor de R.K. kerk aan den Korte Zijlweg, werd deze week door een voorbijganger in gebruik genomen zonder adres achter te laten. Dezer dagen had op den hoek van den Militairenweg en den Kweekduinweg een aanrijding plaats tusschen twee auto's. De luxe-auto van den heer L. reed met een vaart van pi.m. 40 K.M. in de richting van den Zeeweg. Van den Kweekduinweg kwam een kleine auto van familie H., bestuurd door een dochter van mevr. H. In deze auto zat een kleinzoon van mevr. H. Door het geboomte zagen de bestuurders elkaar niet. Een botsing volgde; de kleine auto werd geheel ondersteboven gereden. Door voorbijgangers werd hij weder over eind gezet. Het jongetje werd vrij ernstig gewond aan het hoofd door glasscherven. De bestuurster klaagde óver inwendige pijnen. Beiden werden in de Maria Stichting te Haarlem opgenomen. Leerares PIANO en HARMONIUM SPEL CTocnkunstopleiding Ro'terdam) Bloemendaalscheweg 107 a BLOEMENDAAL Spreekuur: Dinsdags 2-4 uur Vrijdags 2-3 uur Zandvooptschelaan 157, Teleff. 26136 KL Houtstraat 136 - Telefoon 10188 Opgericht 1870 Kleverparkweg 154 Tegenover de Middelbaar Technische School lc kl. Heeren-en Dameskleermakerij Opgericht 1903 Telefoon 10303 in Stoffen en modellen Voor den Zomer een ruime keuze reeds voorhanden Prijzen billijk I Uitzending van Diners aan huis j lordensstraat 74 - Haarlem - Tel. 13132 j Prijscour. wordt op aanvrage gaarne toegezonden te Bloemendaal aan den Bloemendaaischew. zeep geschikt v. pension Huurprijs f 7SO.- per jaar. Aanvaarding per 1 Juli Loopend huurcontract tot l Mei 1930. Brieven onder letter O. bureau v. d. Blad of aan boekhandel „Lectura", BI.weg I23a AERDENHOUT. Personalia. Voor 't doctoraal examen is te Amsterdam geslaagd Mej. M. Zieren te Aerdenhout. HAARLEM. Belangrijke Kunstveiling. In het Bron gebouw te Haarlem wordt Woensdag 12 Juni wis- en natuurkunde, hoofdvak scheikunde, Onder de groote collectie schilderijen bevin den zich stukken van Carrat, Daubigny, Israels, Breitner, Jongkind, Klinkenberg, Jacob en Willem Maris, Manne en Hobbe Smith. „Ons Eigen Tijdschrift", geïllustreerd maandblad, onder leiding van Gerh. van Dijk. Van het Juni-nummer luidt de inhoud al dus: Kunstbijvoegsel: In den Beemster, naar een teekening van Leo Gestel. Het Witte Zand, door N. Tinbergen. Binnenland, ge dicht van F. Lassche. Verlangen, gedicht van Hélène Swarth. Hellas en Rome, ten toonstellingsimpressie door Wout van Sloch- teren. Leo Gestel, door Van den Eeck- hout. De Zandgroeve, naar de houtsnede van Hans Beers. Na den Regen, gedicht van David Tomkins. Avondlaan, gedicht van Hélène Swarth. Schemeringen van het nabije Oosten, door Johan Luger. Het verkeer door de eeuwen heen in beeld. - Bluuj-taid, Betuwsche schets door G. J. Peters. Indrukken van Amerikaansche steden, door Dr. S. J. Wellcnsiek. Thuis komst, door E. G. van Bolhuis. De ver liefde Koningin, door Frans Hulleman. Voor onze Kinderen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Bloemendaal's Editie | 1929 | | pagina 1