sch ca a O MET PENSION- EN WONINGGIDS Thi n CU 101 Nieuwsblad voor AERDENHOUT - BLOEMENDAAL - OVERVEEN VOGELENZANG en omliggende gemeenten gr if JT'< f r. 153 t ïv~ r GE onir ler h POEL 1 OO&I RLE m, bij de Kruisstraat 1434. ELTE en EIEfi >ch vojrhaot orden allt bestcfi oging no b u i t e H a a VEF B: :ori 3 itstr if RLE verschil Je srkrijgba 1 l Hk Hu r' er mi' t j abo 'RAAT Slii Int 5 en Vrij dans v n &>n HER,? ssi Tele r füf Vf" 1» O ■er Ross i ii iden er 'ie 7.:u<t. set onder den r rou «MilMUMflitr. «S9S)0 E. ure* titingV" VASSCH rt t; tjini* s^:- »nr IENDAAI. 217h. i>n X 8$. 9.' •5 Sffi nl»! ar., .pen. ust'i 'i n JrBloemendrj aan, Bloemendaj lloemendaal i n g (handwerl Weiden, voorht Haarlem. Cachels e n F i Jaarlem, Telsf. 4 lem's sportham e r C. Hoe in, Bloemendaa Haarlem.Tel. irlem. i. Tel. 1259. Jr Bloemend oatraat 12. Interc. 1011. idaal. Tel. VN n, ".umerda - n ast ie L' order Stanous 3e Jaargang; ZATERDAG, 2 JANUARI 1909 No. 1 iXSKB* Het Bloemendaalsch (deekblod fw I Prijs per halfjaar f 1.25 hij vooruitbe taling. Prijs per nummer f'0.10 Dit Nieuwsblad verschijnt wekelijks onder Redactie van Mr. P. TIDEMAN te Bioemendaal. Adverteutiëu 10 cents pet- regel bij herbaalde plaatsing korting. Mededeelingen van allerlei aard aan de redactie schriftelijk Bloemendaalsche weg 227. II Alle mededeelingen de administratie, advertentién enz. betreffende Qed. Oude Gracht 65, Haarlem. Telefoon 141. let auteursrecht van don inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad 124) tot regeling van het auteursrecht. \j dit nummer behoort een bijvoegsel. Aan medewerkers, abonnee's en adverteerders wordt in verband verandering van uitgave van ons fd verzocht alle mededeelingen in aard ook voor de volgende i te zenden aan: Het Bloemen- alsch Weekblad, Gedempte Oude Gracht i te Haarlem. Te Bioemendaal blijft het J-, es: Straatweg no. 227. Bioemendaal. jenda. School der Bloemendaalsche Schoolvereeniging. Vrijdag 8 8 uur, „Nederlandsche Natuurhistorische Vereeni- fd. Bioemendaal. Bijeenkomst, o.a. voordracht van Jac. se: „Het vogelleven aan de Bassrock." Haarlem. chouwburg Jansweg, Zondag 3 Januari, Jeane de kte, aanvang 8 uur. Düi dag 5 Januari, La Fille de Madame Angot, 8 uur. Donderdag 7 Januari, 8 uur, Mercadet. ■If Dammen. Café „Suisse" (bovenzaal), Smedestraat 19. eiken Maandagavond van 8—12 uur Clubavond met introductie der „Haarlemsche Damclub". Inlichtingen te bekomen bij den rfiheer J. Meyer, Kruisstraat 34, Haarlem. "Café „Neuf" (bovenzaal), Groote Houtstraat 17ti. Eiken Donderdagavond van 8—12 uur, Clubavond met introductie der Damclub „Haarlem". Inlichtingen te bekomen bij den heer H. C. van Oort, Nassaustraat 146, Haarlem. Veilingen in en om Bioemendaal. ..He ten overstaan van den notaris J. H. Wildervanck de Blécourt. Dinsdag 7 Januari, inboedelveiling te Bioemendaal. V r ij d a g 8 Januari, huizenveiling te Schoten. V r ij d a g 8 Januari, houtveiling te Vogelenzang. Woensdag 13 Januari, veiling van grond en huizen te beverwijk. Maandag 23 Januari, veiling van huizen te Schoten (onder Haarlem). Dinsdagen 12 en 19 Januari, 12 perceelen bloembollen land met arbeiderswoningen en bergplaats; bollenschuur met antoren en bovenwoning; het heerenhuis „Oud Berkenroede" •net koetshuis, stal en koetsierswoning, benevens een complex bouwterreinen alles staande en gelegen aan den Heerenweg, Koediefslaan, Zandvoortschelaan en Leidsche Vaart te Heemstede. Woensdag 20 Januari, veiling der villa „Erica" te Bioe mendaal. Er is geen kwaad dat niet zijn aanhangers heeft. Het oude en nieuwe jaar te Bioemendaal. Wij wenschen ons dit jaar te bepalen, U geachte 'ezer, met onze beste wenschen voor het komende 'ijdperk, het nieuwe jaar 1909, als herinnering aan het oude aan te bieden een zakelijk overzicht van de voornaamste gebeurtenissen, waardoor zich het jaar 1908 te Bioemendaal heeft gekenmerkt. Een historicus kent geen grooter poëzie dan die der nuchtere feiten. Zoo nuchter-poëtisch te zijn is voor ditmaal onze lust. Het treft ons daarbij welk een enorme werkkracht ons gemeentebestuur heeft ontwikkeld, terwijl wij ons vleien, dat daarnaast van het werkdadige nut van ons blad de duidelijke bewijzen te vinden zijn. 1908. 2—3 Jan. Er heersch 2Cb F. vorst. 9 Jan. De Raad besluit in beginsel met algemeene stemmen tot het bouwen van een nieuw raadhuis. 6 Febr. De Raad besluit tot aankoopen grond in Kweekduin voor het nieuwe Raadhuis met recht van wederverkoop aan de verkoopster. 20 Febr. Tal van wegen in Aerdenhout, Duin en Daal en Kweekduin worden overgenomen en een strook van 4 Meter aan de overzijde van (nieuw) Lindenheuvel, ook het Wilhel minaduin. Besloten wordt tot aanleg van duinwaterleiding naar het Duinlustpark. 5 Maart. Wijziging der jaarwedden der onderwijzers aan de O. L. Scholen. Wijziging der jaarwedden van het politie personeel. Nieuw reglement van orde voor den Raad. Oprichting der vereeniging van amateur-fotografen te Bioe mendaal. Verbinding van den pension- en woninggids aan ons blad. 25 Maart. Onze auto-dag schitterend geslaagd. 29 Maart. De uitbreiding der O. L. S. te Bioemendaal met 2 nieuw te bouwen lokalen en gymnastieklokaal en inrichten van het bestaande gymnastieklokaal voor 2 klassen, wordt in den Raad met algemeene stemmen aangenomen. De ver betering van den Bentveldweg over 2 K.M. in vollen gang. 11 April. Besloten tot grondaankoop voor een politiepost aan het einde der Kleverlaan en tot aanleg van een kaart aan gevende den inhoud van den ondergrond der gemeente. 30 April. Verkiezing tot lid van den Raad van den heer A. J. de Waal Malefijt. 7 Mei. Naar aanleiding van de concessie-aanvraag voor een gasfabriek worden B. en W. uitgenoodigd een overzicht te geven van de ingekomen aanvragen en rapport. Goedkeuringwegen en bouwplan voor een gedeelte van Groot-Bentveld. Beslo ten tot beharding en rioleering van de Boschlaan. Goed keuring stichting van den politiepost aan het einde der Klever laan.Besloten tot aangaan eener leening van ƒ84000. Aan het rijk terrein aangeboden voor het stichten van een post- en telegraafkantoor in den Aerdenhout. Uitschrijving fotogra fiewedstrijd van wege „Bloemendaal's Bloei." 19 Juni. Protest in het Bloemendaalsch Weekblad tegen het uitschelden in de Tweede Kamer door de leden Roodhuyzen en Bogaardt (halzen) van een chinees die wilde genaturaliseerd worden. In hetzelfde nummer: het optreden van den heer De Waal Malefijt gekenschetst. De heeren Van Wickevoort Crommelin c. s. vragen aan de ingezetenen of zij het voort bestaan en de reorganisatie der christelijke school te Bioemen daal gewenscht vinden. Voortreffelijke rede van Mr. Tydeman uit Breda gehouden ter inleiding van den partijdag der vrije liberalen, (B. Weekblad van Zaterdag 19 Juni 2e blad) en ter overweging aangeboden aan allen die niet willen weten, noch van „eene democratie in de vlegeljaren", 'noch van „invloed van eenig kerkgezag of van kerkelijke joverheid op staats bestuur of wetgeving". 23 Juli. Vaststelling der verordeningen omtrent het doen bezoeken der scholen door besmettelijk zieke kinderen en die tot het moeten dulden van buizen enz. in privé-grond voor werken van openbaar nut, (opgenomen in het BI. W. van 19 September). 1 Sept. De heer De Waal Malefijt tot wethouder gekozen. De heer Rouwens bedankt als raadslid. October. Aan verschillende wegen worden namen gegeven. (Opgenomen in het BI. W. van 3 Oct.) Tot aanschaften van eenige politiehonden wordt besloten, eveneens tot vestiging van een hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Vogelenzang. Aan de Nederlandsche Heidemaatschappij wordt opgedragen het rooien en planten van boomen langs verschillende wegen. Een tijdelijk gemeente-teekenaar voor ondergrondskaart en uitbreidingsplan wordt aangesteld, een verordening regelende de werkzaamheden der ambtenaren van den Burg. Stand aan genomen. De gemeenteopzichter krijgt een nieuwe instructie. „Bloemendaal's Bloei" geeft een oriënteertafel ten geschenke voor het Wilhelminaduin. Besloten wordt dit duin van ge meentewege op te hoogen en te beplanten. Bouwverbod wordt gelegd op een gedeelte der weilanden zuidelijk langs de Klever laan tot aanleg van een tweede laan. Een verordening wordt vastgesteld regelend het verkeer met rijwielen enz. van af het Kopje. 29 Oct. Behandeling der gemeentebegrooting in den Raad, sluitende met een eindcijfer van 141000.— (opgenomen in het BI. W. van 31 October). Op den laatsten Zondag dezer maand houdt „Bloemendaal-Commando" haar jaarlijksche schiet wedstrijd (de uitslag is opgenomen in het BI. W. van 31 Oct.) November. De plannen tot uitbreiding der O. L. S. te Bioe mendaal worden definitief aangenomen. Verbetering der jaarwedden van burgemeester en secretaris en ontvanger. December. Verleening voorloopige concessie aan de E.N.E.T. voor het aanleggen enz. van een electrische trambaan van de grens der gemeente Haarlem op den Zijlweg minstens tot het station der H. Z. S. Mij. te Overveen. In het nieuwe jaar wachten ons het uitbreidingsplan, en inwijding van het Wilhelminaduin. Mocht dat eens geschieden in den zomer, in tegenwoordigheid onzer Koningin Zooveel hoofden, zooveel zinnen en ook zoo verschillend. Zooals men weet, is onlangs door den Ambtelijke raad vastgesteld de instructie voor mededeelingen den gemeente architect van Bioemendaal. Wij meenen onzen lezers een dienst te bewijzen die werk zaamheden uit de instructie hier op te nemen, waardoor deze ambtenaar krachtens zijn ambt in aanraking komt met het publiek. INSTRUCTIE VOOR DEN GEMEENTE-ARCHITECT VAN BLOEMENDAAL. Artikel 1. De Gemeente-Architect is belast met het toezicht op al de werken en eigendommen der gemeente, voor zooverre dat niet aan anderen is opgedragen en waakt dat de „Verordening op den aanleg van straten en wegen, de uitgifte tot en het gebruik van gronden als bouwterrein en het bouwen en sloopen, mede ter uitvoering van de Woningwet" behoorlijk wordt nageleefd. Artikel. 2. Op een door B. en W. te bepalen dag in de week is hij van 10 tot 12 uur v. m. ten Raadhuize voor het publiek te spreken. Artikel 4. Hij laat geen werken uitvoeren dan met machtiging van B. en W. Wanneerevenwel eenige herstellingen onmiddellijk voorziening vereiscben, is hij verplicht deze dadelijk te doen bewerkstel ligen onder gehoudenheid daarvan onverwijld aan B. en W. kennis te geven. Artikel 7. Hij zorgt door de noodige keuringen en inspectiën, dat de aannemers, leveranciers en werklieden de bestekken behoorlijk naleven. Artikel 9. De declaratiën en rekeningen tot betaling van aannemings sommen, zoo ook van levering van materialen en gedane werk zaamheden door de aannemers, leveranciers, ambachtsbazen of werklieden, worden door den Architect vergeleken en nage zien. Hij zendt die met zijne bemerkingen aan B. en W. Artikel 10. De Architect is bevoegd ter uitvoering van werkzaamheden die buiten aanneming ten behoeve der gemeente moeten ver richt worden, onder goedkeuring van B. en W., zoodanige personen aan het werk te stellen als hij in het belang der zaak nuttig en noodig acht en hen te schorsen en te ontslaan. Artikel 11. Hij mag geen der leveranciers, aannemers of werkbazen, onder welke benaming of om welke reden ook, puin, afval of wat het ook zijn mocht, afkomstig van gemeentewerken, verkoo- pen of vervreemden, dan op last van B. en W. Artikel 12. Hij mag geen geschenken, waaronder ook korting op gedane leveringen verstaan wordt, van aannemers, leveranciers of werk bazen, die de gemeente als zoodanig bedienen, aannemen. Evenmin mag hij, noch rechtstreeks, nog zijdelings eenig deel hebben in leveringen, aannemingen of werkzaamheden ten behoeve der gemeente. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Bioemendaal, m zijne vergadering van den 26 November 1908, Voorbereidend Militair Onderricht. Onderzoek ter verkrijging van een Bewijs van voorgeoefendheid. De Burgemeester der Gemeente Bioemendaal brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat zij, die zich hebben aangemeld tot deelneming aan het in Januari a. s. te houden onderzoek ter verkrijging van een bewijs van voorgeoefendheid, voor dat onderzoek zullen moeten aanwezig zijn op Woensdag 13 Januari 1909, des voormiddags te 9 uren, aan de kazernewacht, Infanterie- kazerne Koudenhorn te Haarlem. bloemendaal, den 30 December 1908. De Burgemeester voornoemd, A. Bas Backer. Een goed gegronde naam heeft zich altijd gehandhaafd. Dr. Bakker, Bloemendaalscheweg, van Artsen en 12 uur behalve Zon- en Feestdagen, spreekuren. H. L. van Beusekom, Zomerzorgerlaan. Dagelijks van 8—9 uur en 1—2 uur. J. Th. Bornwater, Overveenscheweg, van 1—2 uur, behalve 's Zondags. S. H. Brongersma, Kleverlaan hoek Korte Kleverlaan, van 1 -2 uur, behalve Zon- en Feestdagen. W. C. J. Verhulst, Noorderstationsweg. Dagelijks van 121 uur Gezondheidscommissie. Klachten zijn in te dienen voor Bioemendaal bij den secretaris, Bloemendaalscheweg 227, of bij den arts S. H. Brongersma; voor Aerdenhout bij D. E. L. van den Arend en F. W. baron van Tuyll van Serooskerken voor Vogelenzang bij den arts A. Kouwenaar te Bennebroek. Verstand vóór, in alles, is de eerste en hoogste regel voor handelen en spreken, te noodzakelijker naarmate men hooger geplaatst is. Van Donderdag 24 December Burgerlijke Stand, tot Donderdag 31 December. Bevallen: W. Heitman Blom, d.; L. Schurink—Bouma, z.; A. A. M. Bakker—Mooy, levenl. Ondertrouwd: G. W. Tweehuijsen en S. J. Peters. Overleden te Meerenberg: J. H. Nieuwenhuijzen, 32 j.W. Paap, 56 j.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1909 | | pagina 1