ALGEMEEN WEEKBLAD Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Gedempte Oude Gracht 63. Telephoon 141. HAARLEM. 5e jaargang. ZATERDAG 2 JANUARI 1915. No. 1. Het Bloemendaolsch Weekblad. Prijs per halfjaar fl.ÖO bij vooruitbe taling. Prijs per nummer fO.lO Advertentiën 10 cents per regel bij herhaalde plaatsing korting. t\ f -n pii immer bestaat uit 4 bladzijden. weekblad is tijdelijk opgenomen ODEN", waarvan de eerste afzon- reeks is afgesloten met No. 34 vu, Januari l.l. - iz> 11 1 1 NT Nieuwjaar. ,r, ziedaar 'A een nieuw jaar. is werk'lijk niet de eerste keer, in ndeel, al maar meer, al maar meer. v onder dat de menschheid jaren al zeit: blijft de tijd!" ihans geene philosophie, het uur der poëzie, irer, straatverlichter, ilnisman is nu dichter; im wij dan niet? in het wel, zooals u ziet. Tssen, lezers, altegaar L 1 oorspoedig jaar. v i cel of ouderenpaar, "su f zonder kinderschaar, ij'. uk<ig Nieuwjaar. ude jaar te Bloemendaal. 1914. nu ari. Een Volksconcert heeft, onder loding an mej. Ré Levie, in hotel „Vree- ïder grooten bijval plaats. <ari. De kegelclub „De Bataven" estelijk de door hare leden bevoch- -winningen. Mevrouw KnottenbeltGlasbergen in den ouderdom van 70 jaar. mari. In een vergadering van bur- .er en wethouders wordt den heer nenberg een gouden horloge met aangeboden ter gelegenheid van zijn jubileum als onderwijzer aan de :e Vogelenzang. nuari. De bekende Bloemendaal- neesheer S. H. Brongersma viert -jarig huwelijksfeest. nuari. Er heeft wederom, onder bijval, een volksconcert plaats. ■.nuari. Dr. J. van Leeuwen houdt tboek" een lezing over de sociaal- atie. 'nuari Dr. J. D. Bierens de Haan :en reeks zeer belangwekkende le zingen. nuari. De gemeenteraad stelt een regeling van de salarissen der on- '.ers vast, en besluit tot aankoop van „Dunenburg" (voor 15.157) ten •- der waterleiding. nuari. De afdeeling Overveen ndaal van de vereeniging voor ollencultuur, houdt in hotel „Van FEUILLETON. E FUIVERS. en oudejaarsavondvertelling.) II. (Slot.) n God, misschien wel kinderach- sentimenteele stemming leek die m een weldaad, een goed werk aan daan, en zoo erkentelijk was hij dan ;t weinige, dat hij in zijn rare, on- chtige gemoed daar eensklaps iets tegenheid voelde voor die andere kkel, daar in dat schamele winkeltje, zelfde smakelooze banaliteit als ui viel hem in: ook haar zou op feestavond geen enkel menschelijk de hand schudden met een beetje rheid. Zij waren lotgenooten. al er om te beginnen een paar siga- an koopen," mompelde hij, voort- id, en alleen het besluit tot deze twekkende verkwisting bewees reeds een abnormalen zielsstaat de oude an was. Op den drempel van het ie bereikte zijn roekeloosheid haar ''■i. „Wat kan me gebeuren!" dacht •in ik vertel u dit niet, omdat ik deze ouds het Raadhuis" een tentoonstelling van bloeiende bolgewassen. 4 Februari. De vereeniging^ „Bloemen- mendaal Vooruit" houdt haar faarvergade- ring. In de bestuursvacatures $'ordt voor zien. 5 Februari. De afdeeling Bloemendaal der Vereeniging voor Facultatieve Lijkver branding benoemt een definitief bestuur. 10 Februari. De heer G. S. de Clercq, le secretaris der Centrale Commissie Plan 1913, wordt tot ridder van den Nederland- schen Leeuw benoemd. 14 Februari. Te Overveen overlijdt op 77-jarigen leeftijd de heer N. H. Peters, lid van den Zandvoortschen gemeenteraad. 16 Februari. In hotel „Welgelegen" wordt een openbare vergadering gehouden ten gunste van het volkspetitionnement voor plaatselijke keuze. 17 Februari. Onder grooten bijval heeft in hotel „Vreeburg" het derde volkscon cert plaats. 25 Februari. De afdeeling Bloemendaal van den Bond van vrije Liberalen houdt eene algemeene vergadering in „Rusthoek". Professor Van Walsem, directeur van het gesticht Meerenberg, viert zijn 25- jarig doktersjubilenm. 26 Februari. De gemeenteraad stelt een bev.olkingsagent aan, en verleent aan B. en W. machtiging om met de gemeente Heem stede besprekingen over gaslevering aan te knoopen. I Maart. De wegwerker Van Nobelen viert zijn 25-jarig feest in gemeentedienst, en ontvangt een gouden gedenkpenning en ketting van het hoofd der gemeente. 9 Maart. De heer Herman Robbers, let terkundige, begint een reeks lezingen over de literatuur van '80 in hotel „Welgelegen" te Bloemendaal. II Maart. De heer S. H. Brongersma wordt benoemd tot voorzitter der gezond heids-commissie te Bloemendaal. 18 Maart. „Bloemendaal - Commando" houdt onder voorzitterschap van den heer A. Koolhoven, hare jaarvergadering. De aftredende bestuursleden worden herkozen. 26 Maart. De gemeenteraad besluit den grond voor het terrein der M. U. L.-school te koopen om er een schooltuin van te ma ken; koopt den Kinheimweg voor f 1, besluit dezen weg in den loop van 1915 te doen verharden; de raad schorst de onder handelingen over aankoop van het Bloemen- daalsche bosch, en legt bouwverbod op het bosch. 31 Maart. Het vierde Volksconcert heeft onder grooten bijval plaats. De Arrondissementsrechtbank te Haarlem, uitspraak doend in de zaak van den heer Krol tegen Bloemendaal, veroor loszinnigheid voor zulk een oud man zoo mooi vind, maar alleen om u te laten zien, hoezeer hij in zijn geestdrift reeds los van al het aardsche was, „Wat kan me ge beuren! Ik heb geld bij me!" Dit laatste was de waarheid; daareven had hij de we- kelijksche toelage geïncasseerd, de arme twee guldens, waarmede hij decenniën- lang telkens een week rondgekomen was, op de u reeds bekende manier overleg gend, passend en zich menigen dag ver diepend in de zwaarste rekenstukken. Toen hij het winkeltje binnentrad, nam hij een vage beverigheid in zijn kuiten waar. doch hij poogde dit te negeeren. Ais de juffrouw met een wollen sjaal om de schou ders en de ruige sajetten polsmofjes, als mitaines tot aan de vingers neergetrokken, voor hem stond, gevoelde hij dat hij op zienbarend diep bloosde. Terwijl hij de si garen bij zich stak en het geld op de toon bank legde, was hij in zooverre hersteld, dat hij, zij het dan ook stamelend, een ge sprek begon. Het leek niet zonder welwil lendheid dat zij hem aanhoorde, en als hij, gaandeweg zichzelven verteederend, steeg tot de meergenoemde banaliteit van geen mensch op de geheele groote wereld, die hem op dezen beteekenisvollen avond de deelt de gemeente om aan den heer Krol schadevergoeding plus f 175,proces kosten te betalen. 9 April. In eene vergadering der afdee ling Bloemendaal van het Witte Kruis, wordt een woningbouwvereeniging opge richt. 15 April. Aan den overweg van het spoorstation te Bloemendaal zijn voor de veiligheid, ter weerszijden palen met ket tingen aangebracht. 23 April. De bewoners van den Kinheim weg dienen bij de gezondheids-commissie een klacht in over den onhoudbaren stank der sloot achter dien weg. 28 April. De familie D. de Clercq wordt door een zware ramp getroffen; hun zoon Wouter verdrinkt namelijk bij een boot tocht. De heer D. W. A. Q. Graichen dient een plan, voor een overdekt zwembad bij den raad in. 30 April. De raad besluit tot het ver leggen van den Slingerweg en het plaatsen van een hek om het terrein der M. U. L.- school. 19 Mei. Dc afdeeling Bloemendaal van den Bond voor Vrouwenkiesrecht houdt een samenkomst in „Rusthoek". 20 Mei. De E. N. E. T. maakt een vaste stopplaats aan de IJsbaan. 27 Mei. De nieuwe lijn der E. N. E. T. naar Overveen wordt feestelijk geopend. De afdeeling „Kennemerland" van den Algemeenen Politiebond houdt in hotel „Vreeburg" een feest ter herdenking van haar tienjarig bestaan. 3 Juni. De Raad verleent den heer Ber denis van Berlekom, die Bloemendaal gaat verlaten, eervol ontslag als secretaris der plaatselijke schoolcommissie, benoemt de onderwijzers aan de nieuwe M. U. L.-school en stelt eene verordening tot heffing van het schoolgeld vast. 10 Juni. De heer F. H. van der Breggen verbindt zich, naar Indië te gaan om mede te werken aan de pestbestrijding. 17 Juni. De lijn der N. Z. T. M„ die Haarlem met de grens Overveen langs den Zijlweg verbindt, wordt geopend. Juli. De heer J. H. Krul ontvangt eer vol ontslag als stationschef te Overveen, de heer J. Lindeman komt in zijn plaats. Een commissie van ingezetenen biedt den heer Krul een fraai bewijs van hulde aan. 2 Juli. In het Algemeen Verkooplokaal te Haarlem worden 4 perceelen der bui tenplaats Hartenlust" en omgeving geveild. 5 Juli. Een 14-jarige knaap, D. G. uit Amsterdam, wordt in de Busken-Huetlaan door een rijtuig overreden en overlijdt spoedig daarop. 16 Juli. De raad benoemt nog een aan tal onderwijzers voor de M. U. L.- en voor vacatures aan de O. L.-school, besluit tot in orde maken der sloot achter den Kin heimweg, voor het volgend jaar, benoemt den heer Wildervanck de Blécourt tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie, en be sluit de concessie tot gaslevering aan Aer- denhout te verleenen aan de gemeente Heemstede. 77 Juli. Dp Vereeniging „Koninginne dag" vergadert, en besluit dit jaar op 31 Augustus een feestje te geven. 6 Augustus. De Vereeniging „Koningin nedag" vergadert opnieuw, en besluit, daar inmiddels oorlogsgevaar dreigt, de fees ten niet te doen doorgaan, en de gelden daarvoor uitgetrokken, voor het Roode Kruis te bestemmen. De heer A. F. Hoekstra behaalt de acte Middelbaar Fransch. De schietverenigingen „Generaal Joubert" en „Bloemendaal-Commando" be leggen een vergadering tot het oprichten van een afdeeling Vrijwillige Landstorm. Er wordt alreeds eene commissie benoemd. 72 Augustus. De heer J. B. van Loghem wordt benoemd tot lid der gezondheids commissie zetelend te Bloemendaal. 13 Augustus. Ingevolge den oproep der Commissie vergadert men in „Rusthoek" nogmaals om tot oprichting eener afdee ling Vrijwillige Landstorm te geraken. 27 Augustus. De raad benoemt tot hoofd der O. L. Schooi, den heer K. Tin- holt. De voorzitter komt in dezelfde zitting met het plan van den weg naar Zandvoort, mede ter bestrijding der te verwachten werkeloosheid. 31 Augustus. De nieuwe M. U. L.-school wordt plechtig geopend. 7 September. De Bloemendaalsche Vrij willigers sluiten zich bij de afdeeljng Haar lem van den Vrijwilligen Landstorm aan. Gedurende de raadsvergadering wordt de heer De Waal Malefijt als wet houder herkozen. De Politie-verordening wordt in dien zin gewijzigd, dat de burge meester de bevoegdheid heeft de koffiehui zen ten 10 uur 's avonds te doen sluiten; ook mag voor 10 uur "s morgens geen sterke drank meer worden getapt. Besloten wordt, ter wille der zuinigheid, des nachts de lan tarens reeds ten 12 uur te dooven. 2 Sept. Een reeds vroeger onder voor zitterschap van den burgemeester gevormd steuncomité vergadert en benoemt een da- gelijksch bestuur. 25 Sept. Er hebben te Bloemendaal ma noeuvres plaats in tegenwoordigheid der Koningin. 27 September. De heer en mevrouw Veth geven .een weidadigheidsmatinée ten hand drukte, en zoo voorts, was de juf frouw van het tabakswinkeltje begaan met den sukkel, en niet minder met zichzelve, die in even deerniswaardige verlatenheid dezen grooten feestavond der menschen moest doorbrengen. De late bezoeker, ge voelend hoezeer hij haar ontroerde, keek tot haar op, en de aanblik van hare bewo genheid scheen hem nog meer te begees teren. Hij werd welsprekend als nooit te voren,en terwijl zijn hoofd aanvoelde alsof het in lichtelaaie stond, zei hij eensklaps met de koelbloedigheid van een Apache, dat hij dezen avond zoo gaarne in haar bijzijn vieren mocht. Wel verschrikte zij eerst, doch hij was zoo overtuigend en aan- steeklijk in zijn extaze, dat hij gaandeweg haar weerstand vermeesterde. Op al hare bedenkingen vond hij een treffend bescheid; hij was bijkans duizelig van zijn eigen scherpzinnigheid; het leek wel of zijn geest zich maar altijd zoo suffig had gehouden om zich niet te vermoeien en al zijn kracht te sparen voor dezen schoonen avond; stuk voor stuk brak hij hare tegenwerpin gen, en deze samenspraak, op een dieper peil van menschelijkheid. gevoerd dan zij ooit bereikt hadden, kreeg iets schier systematisch; hij zei een volzin, en zij weer sprak hem. Hij herzei het, en dan beaamde zij. Zoo bleef voortdurend de volgorde, en stijgend herhaalde zij zijne volzinnen, bea mend met geringe variaties, en het was gelijk een zonderlinge fuga, welke zij daar speelden, de twee oude tobbers, die op dezen avond beiden tot elkander en tot zich zelven inkeerden, en plotseling, als door een genade de vreugdelooze ledigheid der voorbije levens beseffend, vóór hun dood nog eens een uur van onverantwoordelijk heid en van geluk wilden vieren. Zij zouden fuiven. Niets van al wat tot nog toe hen had kunnen weerhouden, telde. Het verleden niet, noch het heden, noch de toekomst. Er was geen verleden, er was geen toekomst, en ook geen grooter heden was er dan deze eene avond. In een houding, die zijn statuur van voor dien tot een belaching maakte, trad de oude mijnheer Bolt haar sjofele woonver trekje in.. Het was er kaal en koud, als op zijn zolderkamer. Met één blik.iZag hij alles; hij herkende ook hier de hand van het leed. Doch geen seconde van inzinking bracht dit in zijn hoog.e stemming. Hij zei dat het kil was. en vroeg haar naar den stand van haar brandstoffen. „Er is wel iets in huis, maar dat wilde

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1