KERK-AGENDA, Zondag 24 Januari. Haarlem: Eglise Wallonne, 10j heures du matin, Mons. Paul Berthault, Pasteur a la HayeHem. Ger. Gem. 10 u„ Ds. Sirks, Hem. pred. te Dor drecht; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. Schade van Westrum; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. l'lan- tenga, 5 u. Ds. Binnerts Sz. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van Leeuwen. Avondmaal. Heemstede Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. "Veen, Pred. te Haarlem. Avondmaal. Houtrijk en PolanenNed. Herv. Gem., 10 u., Ds. B. Baljon. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. SantpoortNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eijsinga. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Creutz- berg, 5 u. Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10 u., Ds. Attema. Zandvoort; Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Schouwen burg, van Amsterdam. Zandstrooien. Men maakt ons opmerkzaam, dat bij liet zandstrooien tegen de gladheid, menigmaal de vlakke wegen zeer goed bedacht wor den, terwijl de, gevaarlijker, hellingen (o. a. die voor Boschvliet) nauwelijks of heel niet worden bestrooid. Daarmee moet toch ook een beetje rekening worden gehouden. Uit het politi e-r apport. Processe n-v e r b a a 1 zijn opgemaakt wegens: openbare dronkenschap; niet zorg dragen dat een hond geen burengerucht veroorzaakt; rijden zonder licht; loopen over verboden grond. Gevonden en terug te bekomen bij J. Honnebier. Korte Zijlweg n". 1, te Over- veen, een wollen kinderhandschoen; aan het bureau van politie te Overveen, een kinder handschoen; J. L. Kroone, Dompvloedslaan n°. 49, te Overveen, een beursje met inhoud; G. Sikkens, Kinheimweg n". 41, te Bloemen daal, een hondenhalsband; J. Wallenburg, Donkerelaan nJ. 1, te Bloemendaal. een hondenhalsband. Verloren: Een damestaschje met in houd; een gouden dameshorloge; een gum mischoentje; een hondenhalsband en een gouden ring. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 15 Januari tot en met Don derdag 21 Januari. Geboren: d. van G. Schreurs en L. M. Warmenhoven; d. van R. C. Zwaai en P. W. Kok; d. van F. L. van der Bijl en M. C. B. Goede. Ondertrouwd: 'C. Sprokkelenburg en C. van Bezu; P. Hoogewerf en H. M. van Maris; G. W. M. Baaten en O. M. J. Roo- zen. Overleden: L. M. Frinsel, 71 j. Ov erleden in het gesticht Mee- r e n b e r gJ. A. Visser, 45 j. SPO RT. Hockey. Nederlandsche Hockey-Bond. („Bloemendaal I" „Amsterdam I" 21.) Daar het „B H. C."-veld totaal onbespeel baar was, werd deze wedstrijd op het voet balveld der „B. V. V." gehouden. „Bloern- mendaal" komt met het volgende elftal in het veld: P. C. André de la Porte. Van Beugen Bik, De Vries, v. d. Berg, Bruijnsteen, Barbas, Thijsse, Kreunen, Carp, Geijl, IJzerman, Beide clubs hebben een invaller en wogen ook vrijwel goed tegen elkaar op. Welis waar kwam de „Bloemendaal"-voorhoede telkens gevaarlijk opdringen, maar de Am- sterdamsche achterhoede weet steeds het gevaar te keeren, vooral Wijnands, die met flinke verre slagen zijn voorhoede telkens weer aan het werk zette. De Amsterdam- sche voorhoede moest steeds in de ..Bloe- liever nu ook niet. Hoe langer ik naar den bruidegom keek, hoe minder hij mij aanstond. Zijn onrust scheen toe te nemen en hii hoorde van de preek, die gehouden werd door een van de beste predikanten, waar schijnlijk even weinig als ik. Daarentegen had ik er op kunnen zweren, dat zijn vor- schende en zoekende blik zich richtte naar de plek. waar ik zat. En toch kon ik onmogelijk het voorwerp zijn van zijne onrust. Ik moest hem in elk geval volmaakt onverschillig geweest zijn, zelfs al had hij mij kunnen zien maar dit kon hij niet, want ik zat in de schaduw van een pilaar. Wien anders gold zijn zoekende blik Ik begon nu aan mijne naaste omgeving meer opmerkzaamheid te schenken. Ter zijde van mij zat eene korpulente dame met een goedig uitzicht en een overvloed van koolzwarte bloemen en linten op den hoed: en eenigszins zijwaarts van ons zat een jong meisje, dat netjes en smaakvol gekleed was en een opvallend fijn profiel had, maar dat nochtans over 't geheel den indruk wekte van een naaistertje in Zondagsdos mendaal"-halfbacks hun meerdere erkennen. Rust ging in zonder dat van beide kanten gescoord was. Na de thee gelukte het „Amsterdam" uit een vrijen slag door J. Wagner genomen, de eerste goal te maken. Nu kwamen de oranje-witten meer en meer opzetten en forceerden corner op corner. Uit een cor ner van IJzerman wist Geijl met eèn pracht schot vlak onder de lat de partijen op ge lijken voet te brengen. Het spel was nu werkelijk spannend en beide goals beleefden nu gevaarlijke oogenblikken, totdat Kreu nen 5 minuten voor tijd met een hard schot „Bloemendaal" de overwinning be zorgde. De Amsterdammers zetten er nu alles op om nog gelijk te maken, maar als er tijd wordt gefloten, hebben de Bloemendalers welverdiend met 21 gewonnen. behoefte bestaan om op kleinere plaatsen op een of ander gebied der volkskunst een tentoonstelling te houden, dan kan men zich tot het bestuur wenden, dat daarin gaarne zal voorzien. („Togo II" „Bloemendaal I" 14.) Daar het „Togo"-veld hoog en droog midden in de duinen ligt, is er aan het veld niets van de vele regens te bespeuren. „Togo" speelt eerst met den wind mee en gaat dan ook maar direct tot den aanval over, maar Reinders weet met flinke sla gen zijn gebied schoon te houden. Uit een van de „Bloemendaa]"-uitvallen gelukt het de ,,Bloemendaal"-rechtshalf met een ver schot zijn elftal den voorsprong te geven. Rust gaat in met 10 voor „Bloemendaal". Na rust zijn de oranje-witten overwegend sterker en binnen een kwartier tijd hebben Bruijnsteen en Geijl nog ieder voor een puntje gezorgd. De „Togo"-achterhoede verdedigt nu hardnekkig en bij een „Togo"- uitval gelukt het Hoeting een tegenpunt te maken. Er zijn nog maar 10 minuten te spelen. Nu komt er een hevige hagelbui, waarvan Bruijnsteen weet te profiteeren. Hij schiet van ver en daar de keeper den bal, door den hagel die in zijn gezicht slaat, te laat ziet, maakt Bruijnsteen Bloemen- daals vierde goal. Even hierna fluit Everts tijd. Zondag 24 Januari speelt „B. H. C. I" op eigen veld tegen „Haarlem I". UIT ANDERE GEMEENTEN. Dr. P. Af. Heringa, f Voor velen onverwacht, voor die hem kenden en van zijn degelijken geest en on baatzuchtige ziel genoten al te vroeg, is te Haarlem door den dood weggenomen dr. F. M. Heringa, de humanist, de zoeker naar een betere samenleving langs den weg der innerlijke veredeling van het individu. Arbeidend aan zichzelf en zich dan zelf ge ven in het mede optrekken eener nieuwe maatschappelijke bouworde, dat predikte hij in intiemen kring als ideaal van den moder nen rnensch. De schrijyer van het beminne lijk boekje: „Zoekt uw plaats en bouwt mede op", was een edele figuur, zijn ernst was aanstekelijk. Zijne persoonlijkheid is van grooten en goeden invloed geweest op de karaktervorming van tal van jongelieden uit Haarlem en zijn omgeving. Noord-Hollandsche Vereeniging tot Bevordering van Volkskunst. Het bestuur der Noord-Hollandsche eeniging tot bevordering van den Volkskunst hield haar eerste vergadering dit jaar on der voorzitterschap van den heer E. A. von Saher, op Zaterdag 16 Januari, in de boe kerij van het museum van kunstnijverheid te Haarlem. Daar de tijdsomstandigheden 't niet mogelijk maken de werkzaamheden der vereeniging met dezelfde kracht voort te zetten als andere jaren ,werd door het bestuur overeengekomen dit jaar voorloo- pig geen contributie te heffen. Besloten werd tot het verleenen onder zekere voor waarden eener subsidie voor 1915 aan de kantschool te Wijdenes. Mocht er evenwel te zijn. Toen zij zich eens naar mij toe wendde, zag ik dat zij bepaald mooi kon genoemd worden. De bank, waarop zij gezeten was, maakte een rechten hoek met mijne plaats, zoodat ik het mooie gelaat rustig en op mijn ge mak kon beschouwen, en ik kon dit des te beter ongestoord doen, daar het jonge meis je zelf al hare opmerkzaamheid onverholen wijdde aan hetgeen er bij het altaar voor viel, en onafgebroken naar het bruidspaar staarde. Of was het wellicht naar den brui degom En keek hij naar haar Ik weet niet, waarom die gedachte als de bliksem door mijne hersens vloog en zich niet op de vlucht liet drijven. En nu bemerkte ik ook, dat het jonge meisje wat bleek zag en dat hare oogleden met de lange wimpers rood waren aan de randen. Dat mooie gelaat sprak een geschiedenis, welke ik meende te begrijpen. Zij had ge leden en geweend om zijnentwil, die nu zijne hand tot overmaat van smart, in die van eene andere vrouw legde. Wist hij daar iets van Had zij oudere l)e heer Seignette Jr. over den oorlog en België. Woensdagavond heeft de heer Seignette Jr. in de bovenzalen van „de Kroon" eene lezing gehouden, waarin hij ons op eenvou dige en boeiende wijze verhaalde van zijn werk als oorlogsfotograaf in België en Noord-Frankrijk. De lezing die door eene zeer goede vertooning van vele lichtbeel den, waaronder uit de tijdschriften nog niet bekende, werd gevolgd, werd door een aan dachtig publiek dankbaar gevolgd. De heer Seignette heeft zich in België blijkbaar dap per gekweten. Het doet ons genoegen voor onze Duitsche buren dat hij over hen, en kele uitzonderingen na, krachtens eigen er varing goed te spreken was en terecht he kelde hij tweemalen Engelsche onoprecht heid. welke gebleken is uit het onderschrift in Britsche tijdschriften, geplaatst onder door hem of een zijner collega's genomen onschuldige foto's van Duitsche militairen. De heer Seignette kwam zoo nu en dan vier kant. of wil men, meer toepasselijk op dezen spreker, goed-rond voor zijne meening over het optreden der oorlogvoerenden uit. Het geheel werkte als alle verhalen van oog getuigen, het verkrijgen van een levenden indruk omtrent het gruwelijk bedrijf ten zuiden van onze grenzen zeer in de hand. Museum van Kunstnijverheid. In de rotonde van het museum van kunst nijverheid zullen de afbeeldingen, betrekking hebbende op de Russische volkskunst, Zon dag a.s. voor het laatst nog tentoongesteld blijven. Zondag is de toegang kosteloos. Voor onze dames. De „Haagsche Ct." schrijft: Het schoone geslacht laat zich vooral ten opzichte van modezaken niet gemakkelijk de wetten door het sterke geslacht voor schrijven. Dat is meermalen gebleken. Nu brengt het verbod der H. T. M. om zich met onbeschermde hoedepennen in de tramwagens te bevinden, de Haagsche da meswereld in opschudding. Eerst trachtte de directie met een zacht lijntje de dames te bewegen tot het gebruik van dopjes. De conducteurs werden bela den met deze nuttige voorwerpen, om ze. indien noodig, te verkoopen. Doch helaas, zonder gevolg; integendeel bleek deze zach te dwang op het schoone geslacht gewerkt te hebben als een roode lap op een stier, want na deze maatregelen constateerde men een kolossale toeneming van het aantal on beschermde hoedepennen. Het werd nu voor de heeren bepaald levensgevaarlijk, om zich in het binnenste van een tramwagen te bewegen. Het werd der H. T. M.-directie te kras. Waarschuwingen werden nu gedrukt en in de wagens opgehangen, dreigende met 25,boete, bijaldien één het waagde met een uit den hoed stekende punt de tram binnen te stappen. Dat zou de dames toch wel afschrikken. Resultaatnihil. En thans, nu men alles geprobeerd had, heeft men de hulp van den Heiligen Her mandad ingeroepen, om met diens sterken arm de voorschriften te doen eerbiedigen. En zoo gebeurde het, dat heden verschil lende tramwagens beklommen werden door streng uitziende politie-dienaren, die de wagens binnenkwamen en met argusoogen de sierlijke dameshoeden monsterden, of niet ergens een gevaarlijk dreigende punt uitstak. De oogst was rijk! en wellicht meer rechten op hem dan Hed- wig? En zou Hedwig's vader, die anders zoo flink en ervaren in wereldsche zaken was, het verleden van zijn schoonzoon niet genoegzaam onderzocht hebben? Of was iets dergelijks zoo alledaags, dat hij daar aan geen gewicht hechtte en was ik het alleen, die zoo oudejuffrouwachtig was, om daaraan aanstoot te vinden? Het werd mij zoo benauwd om het hart en ik overdacht, wat er wel zou kunnen gebeuren in geval ik mij niet vergiste, en hij werkelijk mijne onschuldige, vertrou wende lieveling onwaardig was. Mijne verhitte verbeelding tooverde gru welijke beelden voor mijn geest. Wilde het meisje hier wellicht, wanneer de jonggetrouwden de kerk verlieten, zich aan hen opdringen en hem hare aanklacht in het aangezicht slingeren Of zou zij een brief aan Hedwig schrijven? Of wilde zii misschien wachten, totdat het paar van de huwlijksreis terugkeerde en dan zich per soonlijk aanmelden, om de jonge vrouw uit haar gewaand paradijs te stooten Al wat ik vroeger gehoord en gelezen had over zulk eene verhouding, schoot mij op Bijna in eiken tramwagen hadden cl agenten succes, zoodat naar we vername] het aantal slachtoffers, wier namen wetsovertreedsters genoteerd werden, c>] kele honderden moet bedragen. Wie niet hooren wil, moet voelen. VAN HIER EN DAAR. Wij maken onze lezers die de gevechteJ in Oost- en Noord-Frankrijk en België gerJ geld volgen, opmerkzaam op het merkwaar.! dige feit, dat de lijn thans door de loopgral ven van beide partijen ter weerszijden oiJ sloten en reeds zoo lang nagenoeg onvtrl anderd gebleven, bijna geheel samenvaij met de noord- en westgrens van het ril meinsche rijk daar ter plaatse, toen dit rijl (dus omstreeks het jaar 6U onzer jaartelling zijne grootste uitgebreidheid bezat. Toerl ging de strijd tusschen Romeinen en Gernia.f nen. De aard van het landschap schijnt ml krijgskundig oogpunt niet van beteekenisl te zijn veranderd. Koninklijk Nationaal Steuncomité. Onder de prijzen tot heden door kunste-l naars, kunstnijveren en verzamelaars gt.| schonken voor de verloting ten bate val het Kon. Nat. Steuncomité, komen pracht! exemplaren voor van hedendaagsche ej overleden meesters. Onder de antieke kunstvoorwerpen eil schilderijen zijn er vele, die een groot! waarde vertegenwoordigen. Intusschen, al is het comité uiterst dank-| baar voor hetgeen reeds gegeven is, vele namen van verzamelaars, die het cl den te publiceeren catalogus zoo gaarnel zou vermelden, ontbreken. Zal de verloting in alle opzichten aan verwachtingen beantwoorden, dan moetal nog vele prijzen beschikbaar worden steld. Een dringend beroep wordt dan ook daan op de vrijgevigheid dezer gelukkige! bezitters, om uit hunne verzamelingei iets| at te staan. Zeer welkom zullen ook zijn voorwerpeil van sierkunst, oud koperwerk, oud z; ver-| werk, damast en ander kunstnaaldwerk. LETTEREN EN KUNST. Bij den kunsthandelaar J. H. de Bois. Kruisweg 68, te Haarlem, wordt thans, 15 Maart e.k„ eene tentoonstelling van werkI van A. G. A. Ridder van Rappard geho.idenl De lezers van Vincent van Gogh's „Brie-1 ven aan zijn broeder" vinden in die drie dee-1 len die kortelings verschenen zijn, heroaal-1 delijk den naam genoemd van den schilder! Van Rappard, met wien Van Gogh geruimen tijd zeer bevriend was. Daar het werk van Van Rappard zelf minder bekend is, werd de verschijning van die bundels briever., ongetwijfeld in veler handen komen,den heer I De Bois aanleiding een vrij groote verzarae-[ llng schilderijen, studies en teekeningen van I dien artist ter expositie in zijn zaak bijeen I te brengen. Belangstellenden, die slechts] den naam Van Rappard kenden, kunnen i ook met zijn werk kennis maken. Het inl bruikleen afstaan van dit werk is te danken I aan de familieleden van den schilder en I diens vriend, den schilder L. W. R. Wencke-| bach. Bij den uitgever Martinus Nijhoff. Den I Haag, verscheen een merkwaardig beek over Haarlem, getiteld „Die Geschichte eines Hollandischen Stadtbildes" (Kultur t Kunst), van dr. M. Eisler. Deze dr. Eislerl is „Abteilungsvorstand am K. K. Kunsthis-[ torischen Institut der Universitat Wien. I Dit boek, behandelend den oorspronkelijkst I vorm, bloei, uitbreiding en lateren toestand! van Haarlem, biedt veel belangwekkends. Het bevat ter verduidelijking een tweetal! kaarten en een zestigtal platen, waarvan wij in dit blad er een ter kennismaking voor onze lezers opnemen. De prijs van dit keu- dat oogenblik te binnen en in het bizonder wijlden mijne gedachten bij het boek, ik dienzelfden dag gelezen had en niet ten I einde had willen lezen. Nu werkte het gele-1 zene na en liet mij geen rust. Ik moest op nieuw de nare tooneelen doorleven, doch I de medewerkenden waren nu niet de per- T sonen in het boek, maar daarentegen Hed wig, haar man en het bleeke, jonge meisje, I dat mij meer en meer gevangen hield, in die I mate dat ik nauwelijks in staat was het oog van haar af te wenden. Het deed mij leed voor haar. Ik zag del toenemende aandoening op haar gelaat, hare I groote, grijze oogen er viel niet meer aan te twijfelen waren nat van tranen, en nu en dan wendde zij zich af en trok I ter sluiks haar zakdoek te voorschijn. Er I daarbij zag zij er zoo energiek uit. dat menI het er wel voor kon houden, dat zij in staal was om onder omstandigheden een of ande ren vertwijfelenden stap te doen. Ik werd afwisselend koud en warm. Ik I voelde mij er toe gedrongen haar aan tel spreken, haar te troosten, haar te smeekeu| edelmoedig te zijn en medelijden en barm hartigheid te betoonen. Maar dit mocht ik I rig verzorgde bonden 10,- De vereenigi werk natuurlij! een exemplaar l,i /iehtiging lig kunstraat 42. Mevrouw La daal wel geke naamd „Het w beeld van mee rouwelijke vr n belangelooz Jen vrede. Di vrouw, om dat jopulsief alle racht en tale om te stichten, gend te werki hebben om me te uiten en di Het witte Lej kin 60, Amster hetzelfde adre laren beschik asme van deze -tig den aard samenleving, 1 worden verkil naar is daarc ia des te be wacht, indien den. Wij wen ting toe. „De oorlog: Onversluierde den geest de; strijdschrift, d gericht tegen teur van „De wingen, waar t eer moest 1; bij W. J. Th w aard. De sc dat geen ideë belangen de Dat de schrij\ kijk op het g nog niet teg mag niet in he ven. In een t taal van aline genoegen mei ,De kinde: grooie moeili onze kwellen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2