Dames! FirmaH. KRUL Ir. jj Smakelijk BROOD, ii HAARLEMSCHE BANKVEREENIGINE Itoom-Wasscherij „Hoek en Vaart", fa. jan klauwers zoon, Maria Stuart. f „HELP U ZELF', Brandstoffen. Li Corsettei DE KLEINE LORD GROMPIE.' OP HOOP VAN ZEGEN. Adresboek voor Bloemendaal, HENRI J. CARELS. JAN-GIJZEN VAART. Telefoon 523. SANTPOORT. SCHOUWBURG JANSWEG. ALBERT BOL ENSEMBLE CARMEN. D. VAN ZETTEN, CONCERT. WINTERSCHOEISEL VAN VEEN C°„ Hofleveranciers| peciale afdeelirap Heeren Fijngoederen. Eigen Waterinstallatiën. Hoogst hygiënisch uitsluitend naar maal TELEFOON 1430. N.V Het Rotterdamsche Tooneelgez. N. V. Het Tooneel. 2de Fransche Opera-Voorstelling Architect, HAARLEM. Ged. Oude Gracht 63. Tel. 2670. DE 5de JAARGANG van is verschenen. Verkrijgbaar aan ons Kantoor Ged. Oude Gracht 63, en bij den boekhandel. Cafe -Restaurant „Rusthoek" «VERVEEN. Telef. 1617. I ■■I I TELEFOON 360. I ii I ■■■■■■■■iiiIIIUiiikHIIIINIF M HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) in alle vormen en Kleuren enz. Speciaal| ingericht voor bewerking van NORMAAL KINDERSCHOEISEL. J H. BOEREE, Schoenmakerij SLECHTS ÉÉN KEER heel vrouw behooren te wezen. Het is een intens-gebiedend woord, dat dr. Schoenmae- kers tot de vrouw, die door haar barend principe de schepping van den man reali seert, richt: „Welnu dan, gij vrouwen, ziet de levens leugen in godsdienst, maatschappij en hu welijk, en leeft ze wèg, leeft zoo den oorlog- weg, die zonder levensleugen niet kan zijnConstant van Wessem. MUZIEK. Orgelbespeling in de Groote Kerk op Donderdag 7 Januari, door den heer Louis Robert. Dit was een heel merkwaardige orgel bespeling, want er werden 4 nummers uit gevoerd van twee moderne componisten en van die 4 waren er 3 „eerste uitvoeringen''. Eerst twee werken van Sigfrid KargElert, n.l. I. „Praeambulum Festivum", een feeste lijk voorspel met eigenaardige schoonheden: II. „La Nuit", dat natuurlijk een gansch an der karakter had. Daarna Choral van Hen-- drik Andriessen (manuscript) dat wel mooi klonk, maar weinig indruk heeft nagelaten, misschien doordat de daarop volgende so nate in e kleine terts van denzelfden H. Andriessen een veel grooter en belangrijker werk is. We hebben deze sonate in het afgeloopen jaar reeds gehoord. Ter ver duidelijking was achter op 't programma de verklaring der motieven, waarmee de componist den hoorders een dienst heeft bewezen. Beide malen vond ik in deze hoogst moderne muziek wel veel moois, doch niet alles kon onverdeeld bewonderd worden. In elk geval getuigt het werk van jeugdige scheppingskracht, vooral in 't laat ste deel dat „Allegro energico e vivace" be gint en met een krachtig breed choral eindigt. -n Orgelbespeling in de Groote Kerk, op Donderdag 14 Januari, door den heer Louis Robert. Welk een heerlijk beginChoral Vorspiel ..Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist". Zoo machtig en krachtig en vol klonk dat en zoo „heilig" als geen ander misschien ooit zich geuit heeft (instrumentaal) als de groo te Bach. Het tweede Choral Vorspiel „Nun Komm' der Heiden Heiland',', klonk als een stil, aandachtig gebed, zacht en innig, een voudig, zooals ook Bach bij uitnemendheid verstaan heeft dat weer te geven. Hierop volgde de 5e Sonate van F. Mendelssohn Bartholdy, bestaande uit drie deelen, Cho ral, Andante con moto, en Allegro maes toso; deze muziek was in elk opzicht wel luidend en volkomen in harmonie met het voorafgaande en vormde een geleidelijke overgang naar het volgende „Feuillet d' Album" van C.F.Hendriks Jr., echt als de titel aanduidt, zacht en hoog begin, midden meer kracht en afwisseling ook rhyth- misch, en 't eind weer zacht; 't geheel zeer gevoelvol. N°. 4 was „Bénédiction nuptiale" van Th. Dubois en n°. 5 „Marche sur uil theme de Haendel" van Alex: Guil- mant, beide reeds meer gehoord, n.l. 20 Augustus en 1 October, en de beide Choral- vorspiele 27 Augustus. Maar aangezien deze muziek werkelijk mooi en verheffend is, kan men die niet te dikwijls hooren. Haarlemsche Bach-Vereeniging, vier de concert, Vrijdag 15 Januari 1915, 8 uur; orkest van het Con certgebouw te Amsterdam, onder leiding van den heer Willem Men gelberg. Solisten: mevr. Charles Cahier, alt; de heer Otto Wolf. tenor. Zooals aan lezeressen en lezers van dit weekblad wellicht uit een bericht in 't na jaar van 1914 nog bekend is, kunnen con certbezoekers verdeeld worden in: I. Idea listen, II. Formalisten en III Concreet-Idea- listen. Nu zullen zeker degenen die tot de eerste groep behooren, op dit concert het meeste genoten hebben en dat is de over- groote meerderheid in dit geval. En geen wonder! Want het was nu haast alles be rekend voor die groep om 't „mooi" te vin den. Dc Ouverture „Nachklange aus Ossian" op. 1 van Niels W. Gade, was al een mooi begin. Toen volgde „Recitativ und Arie aus Alceste" van C. W. von Gluck, door ma dame Charles Cahier met haar prachtstem heerlijk gezongen (dit is een geluid en ma nier van zingen die werkelijk buitengewoon zijn), dat was dus mooier. Daarna het Voor spel van de opera „Lohengrin" van R. Wag ner; en hiervan zei men, dat dit nu de mooiste uitvoering was, die men nog ooit ervan gehoord had! Gelukkige Idealis ten! Maar na de pauze kwam nog de cli max, n.l. „Das Lied von der Erde" van Gustav Mahler, dat was het allermooiste van 't concert, ,,'t Was prachtig", „Ik heb zóó intens genoten." „Wij hebben van kunstenaars te leeren"verzekerde mij iemand: En tegenover de opvattingen van Idealisten hoorde men ook die der Forma listen; die groep was kleiner, maar niet minder positief in opvatting en oordeel, dat ik nu ter wille van groep I verzwijg. Ten slotte nog de Concreet-Idealisten, een nog kleiner groep, die de beide opvattingen laat gelden, daar zij synthetisch, niet éénzijdig, denkt en begrijpt dat ,,'t in de rede ligt", dat cr zóó en niet anders gooordeeld wordt. Toen Robert Schumann voor 't eerst een uitvoering van de C. Dur Symphonie van Franz Schubert hoorde, uitte hij zich als volgt: „O, diese himmlische Sange!" Als pendant hiervan kan naar aanleiding van Mahler's werk gezegd worden: .,0, diese irdische Lange!'" uur!) Voelen en begrijpen is ook op muzikaal gebied iets anders; maar illusies maken dat men intens genieten kan, daar waar koel verstand 't niet kan en de rede rustig begrijpt. Over den klavier-avond van Myra Hess en 't optreden van Andriessen een volgend maal. U Overzicht Amsterdamseh Concertgebouw. (Sept.Dec. 1914.) De oorlog heeft noodzakelijk ook de plannen der directie van het Amsterdamsch Concertgebouw in de war gestuurd, d. w. z. vele buitenlandsche solisten en dirigenten hebben niet kunnen komen. Bovendien ver hinderde een ongeval den heer Mengelberg een tijd lang om te dirigeeren. Toch ge tuigden de programma's van veel activi teit, en werd de slapte aan noviteiten te DE LEVERING UWER BELEEFD BI VEEL IK MI AAN VOOl I1EIR. 4- v. d BRINK, oi KEIZERSGRACHT 7171 AMSTERDAM. - ELKEN VRIJD All AANWEZIG IN „HOTEL CEï TRAL", - LANGE POTEll DEN HAAG. baat genomen om eenige oudere, maar mini der bekende werken wat meer naar vorêrl te brengen. We leerden de 3de symphonii| van Bruckner, een werk, hard als de spraak van een vermanenden ziener wezeni lijker kennen en waardeeren; ook muziel van Rameau en eenige symphoniëen val Mahler (1ste en 3de). Van de solisten tra-I den o.a. op Gertrud Förstel, in liederen val Mahler en Grieg, Carl Flesch met Brahmsf vioolconcert, dan de nieuwe vioolleeraav aal het Amsterdamsch Conservatorium, Alexanl der Schmuller, die zich vooral in Bad all een kunstenaar met waarlijk mystisch inl zicht deed kennen. Aan dien man heef' onsl muziekleven alhier een waarlijke aanwinst! Maar hoe lang mogen wij hem. een Rusf van oorsprong, behouden C. v. W. Zalerdag 23 Januari. Dir. P. D. v. EIJSDEN. Treurspel in 6 Talr. v. SCHILLER. Vertaald door J. J. L. TEN K A.TE. ElizabethMARIE v. EYSDEÏT— VINK. Maria StuartALIDA TAR- TAGD—KLEIN. Leicester: FRITZ TARTAUD Gewone prijzen. Aanvang 8 uur. Zondag 24 Januari, 2 uur, MATINÉE, door het Arno Gezelschap. Onder leiding van MARIE E. ARNTZEN- WAEELBAKKER. Tooneelspel in 3 bedrijven door HODGSON BURNET. Mevr. ErrolMARIE ARNTZEN- WAFELB AKKER. Be Kleine Lord: Jongej. NACH TEGAAL. Baleon f 1,Stalles f 0,75, Frontloge en Parterre f 0,60, Zijloge f0.50, Amphitheater en Gaanderij f 0,25, Des avonds ten 8 uur Specialiteiten-Voorstelling Optreden van Ntaupie Staal, Miss Lilly, Albert Bol, Louise Fleuron, Melachini ENZ. ENZ. Prijzen der plaatsen f 1. ,f0.75, f 0.60, f 0.50, f 0.40. Maandag 25 Januari 1915, Dir. WILLEM ROYAARDS. Abonnementsvoorstelling. Prijzen der Plaatsenf 2,50, f 2,—, f 1,50, f 1,25, f 0,60, f 0,40, plus 5 procent Auteursrecht. Vrijdag 29 Januari 1915. Dir. L. ROOSEN. Groote Opera in 4 Acten van BI ZET. Carmen Mme ROSE S0TN1. Micaëla G. LAERVIK. Don Jose Mrs. Ed.FRAIKIN. Escamilo BOCBLON. GROOT BALLET. In 2de acte FLAMINGO. 4de BALLET. Aanvang 7l/s uur Balcon f 3,-—, Stalles f 2,50, Frontloge f 2,.Parterre ƒ1,50, Zijloge f 1,25, Amphith. f 0,75- Gaanderij fb,6Ó.plus 5 pet. Auteurs, recht. Maandag 1 Februari Jubileumvoorstelling Herm. Heyermans Plaatsen voor al deze Voorstel* lingen te bespreken dagelijks von 104 en op den speeldag ook van 6— 7 uur. D. MIEZEBUS, Kleêrmaker, Leidsehevaart 92. Telefoon 815. Zijl weg 87. Telefoon 2016 lederen Zondagmiddag en -avond BLOEMENDAAL. liillHiimi m ■■i ■i I ■■I TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinriehting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelij«'| Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. Xv. SMITS, KLEIN HEILIGLAND HAARLEM, slijpt alle soorten Schatt| en Messen. Dit nummer Wie uwer c ons een nieu op te geven, fonotype, w< en die thans den Heer J. stald.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4