I w eten niets." En toch I kens eene uiting van erbarmelijke oude wijf, f heid zich de wereld wi Zeer zeker: Eene ve [omdat 't hier niet om is, maar omdat hier et kijk is neergeslagen en zoo, dat de schrijver als uil den hoek komt kijke uitgalmt. Het is een be synthese van lyriek en f druk op de epiek. Wa; Hik, dan zou het overet de requisieten van de tusschen.liefde en p gezegd, 't is hier een tot uiting komt en daa groot en wel tamelijk ci De korte inhoud: C Haarlem, heeft eene d liefheeft. Deze dochte Arent van Bijland, Ai man, vendrig der A gerwacht. Deze drijft tisch, ook met den vijr levert (het stuk speelt de vischvrouw Hille B het licht. Strijd in Cousaert, den dragei of hij als goed vadei verraden, of als goed v houden. Hij houdt zij gebed waarin hij (tijdi krijgt. Arent geeft zie gevangen nemen, maa KERK-AGENDA, Zondag 6 Maart. Haarlem: Jongelieden Kerk (Geb. Prot.) 10£ u. Ds. Van Calcar, Pred. te Beverwijk; Item. Ger. Gem. 10 u., Ds. Bax, Here. Pred. te Maastricht; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. Schade van Westrum; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. Binnerts Sz. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van Leeuwen, 0£ u. Ds. Van Leeuwen. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u., Dr. Klap, Pred. te Amsterdam. Doopshediening. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., 10 u., Ds. B. Baljon. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Dr. Van den Bergli van Ejsinga. Tijdpreek. IJmulden: Ned. Ilerv. Gem. 10 u., Ds. Creutz- berg, 5 u. Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10J u„ Ds. Attema. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Eggink, Pred. te Velsen. Doopshediening. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in liet gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Schouwburg Jansweg: Zondag 7 Maart: 8 u. Oe toffe jongens var het 7e; Maandag 8 Maart: 8 u. Die schóne Cubanerin; Dinsdag 9 Maart: 8 u. De Heks van Haarlem; Woensdag 10 Maart: 7 u. Vorstenschool; Vrijdag 12 Maart: 8 u. Faust. Maandag 8 Maart: 8 u. Jaarlijksche Ledenver gadering van de afd. Haarlem en Omstreken van het Alg. Ned. Verbond in „De Nijver heid", Jansstraat 85. Bierens de Haan, mr. P. Tideman en den 'leer J. C. de Wijs. De voordrachten zullen plaats hebben op 10. 17, 24 en 31 Maart, des avonds ten 8 ure in hotel „Welgelegen". Wij wekken onze lezeressen en lezers op, deze gelegenheid om een belangwek kende lezingenreeks bij te wonen, en dat nog wel in de onmiddellijke nabijheid, niet onbenut te laten voorbijgaan. De nieuwe stationschef. Men meldt ons, dat de in de plaats van den heer Lindeman benoemde nieuwe stations chef van Overveen, is de heer Leeuwen- stein uit Heer-Hugowaard. Herdenkingsdag. Maandag vierde de heer C. W. de Jong, onze gemeente-opzichter, zijn \2'A jarig ambtsfeest. D.e jubilaris ontving vele bewijzen van belangstelling. Uit het p o 1 i t i e-r a p p o r t. P r o c e s s c n-v e r b a a 1 zijn opgemaakt wegens loopen over verboden grond; stel len van wildstrikken. Gevonden en terug te bekomen bij werd zij nog in zeer geringe mate gebruikt. Zelfs tot in de eerste helft der 19e eeuw bleef het rijstgebruik in Midden- en West- Europa nog beperkt tot feestelijke gelegen heden; dan werd rijst in melk gekookt en met suiker en kaneel bestrooid, soms ook met boter vermengd, opgediend, en voor zieken werd zij wel eens gereed gemaakt. Bij begrafenissen en bruiloften stond de rijst ook bij de boeren op de gasttafel. De cultuur der rijst werd, wegens de geringe belangstelling in dat voedsel, door Romeinen noch Byzantijnen in Europa be vorderd. Eerst de Arabieren die in de 7e eeuw de halve maan zegevierend langs de kusten der Middellandsche Zee overbrach ten naar het westen tot den Atlantischen Oceaan, hebben in de 8e eeuw de rijst cultuur in de aan hen onderworpen landen verbreid. Daardoor kwam zij op in Syrië en Egypte, in geheel Noord-Afrika, in Span je en Sicilië, waar de Mooren reeds de uitmuntende bevloeiings-werken aanlegden, die den landbouw deden bloeien. Evenals de rijstcultuur voerden zij ook de suiker cultuur hier in, zoodat de landbouw dezer gewesten veel aan de Arabieren had te dan ken. Werd hierdoor de rijst meer en meer een volksvoedsel voor de cultuurstreken, waar zij geteeld werd, hetgeen er over bleef werd ook reeds aan de omwonende christelijke volken verkocht. De heerschappij der Mooren eindigde in Spanje met de verovering van Granada in 1492. de laatste Moorenstad, door de Chris telijke volken. Daar gelukkig geen gods dienstige bezwaren de voortzetting van den landbouw der ongeloovigen tegenhielden. Scheepmaker, Bakkerstraat n". 13rood te Haarlem, een sigaren-aansteker; aan het bureau van politie te Overveen, een bril in étui. Verloren: een gladde gouden ring met dc letters H. D.; een paar grijze wollen handschoenen BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 26 Februari tot en met Don derdag 4 Maart. (i e b o ren: z. van F. W. Roozen en M. J. van der Weiden; d. van J. H. Kuneman en M. P. Kalkman; z. van L. Aling en P. E. Job; levenl. kind van G. J. Heenk en Ch. E. A. Brunt. Ondertrouwd: M. A. Hijlkema en N. E. Hansen. Overleden in het gesticht Mee- renbers: G. M. Kruijff, 77 j. SPORT. Hockey. Daar Haarlem geen elftal bij elkaar kon krijgen hoekte „B. H. C. 1" een papieren 5 -0 overwinning. Bloemendaal heeft nu al zijn wedstrijden voor de Ned. Hockey-Bond gespeeld en is steeds als overwinnaar te voorschijn geko men, alleen konden ze den 2den k.eer tegen „Musschen I" het niet verder brengen dan een gelijk spel (1l). De stand van haar afdeeling is als volgt: Goals O O t» Z7> Bloemendaal Musschen Amsterdam T.O. G Oil I faarlem w 8 8 8 8 8 O 1 26 23 29 16 6 9 15 20 27 29 15 10 8 6 3 „B. H. C. 1" is dus ongeslagen kampioen en voor het heuglijk feit heeft het bestuur dezer vereeniging besloten om op den 7den Maart te 10 uur onderlinge wedstrijden te houden. Deze wedstrijden zullen bestaan uit 1". Hardloopen met de bal tusschen 2 evenwijdige lijnen (juniores); 2". fives (juniores); 3". goalschieten; 4". hardloopen met de bal tusschen 2 evenwijdige lijnen (seniores) 5". sixes (seniores). Terwijl er 's middags een wedstrijd zal plaats vinden tusschen Bloemendaal junio ren en Amsterdam junioren. Hoogstwaarschijnlijk zal B. H. C. F' ook inschrijven voor de Amsterdamsche beker competitie (le ronde 14 Maart). VOLKSGEZONDHEID. Gezondheidscommissie. Van de Gezondheidscommissie gezeteld te Bloemendaal c.a., verscheen het jaarver slag over 1914. Wij ontleenen er, wat de I gemeente Bloemendaal betreft, het volgende aan. Voor het overige kunnen belangstel lenden ten kantore van ons blad inzage van het verslag krijgen. Het sterftecijfer voor Bloemendaal met j zijn 8990 inwoners, was dit jaar 178, dat is 19.8 pCt. De klacht over een slootje, gelegen bleef door het nieuwe rijk in Spanje de rijstbouw gehandhaafd, en werd, toen de Spaansche macht in het begin der 16e eeuw in Napels en weldra in Boven-Italië vasten voet vond, ook hier door hen ingevoerd. Zelfs werd zij spoedig daarna in Zuid- Frankrijk en Portugal overgebracht, toen bleek, dat de rijst meer opbracht dan de tot dien tijd gebruikelijke granen. Evenwel, er was een bezwaar tegen de rijstteelt. De rijst werd in moerassigen bo dem geteeld, en men ontdekte al spoedig, dat de moerassen en hier de rijstvelden, de broeinesten waren voor de malaria. Dit had tengevolge, dat de rijstteelt op onder scheidene plaatsen in de nabijheid der ste den of der dorpen verboden werd, dikwijls zeer willekeurig en onoordeelkundig. Se dert voor ongeveer een halve eeuw Italië een eenheidsstaat geworden is, zijn die vaak willekeurige beperkingen der rijstteelt meer oordeelkundig door wetten geregeld. Werd door de Arabieren de rijstteelt in het westen der Middellandsche Zee inge voerd, de Turken hebben waarschijnlijk in het zuidoosten van Europa daaraan deel gehad. In het Maritzad'al (in Oost-Rumenië en Thracië), waar thans de rijstteelt nog van beteekenis is, werden door den Oosten- rijkschen diplomaat en schrijver Ghislain in de 16e eeuw bij Philippopel reeds schoone rijstvelden gevonden. Door de Turken werd de rijstteelt over het geheele Balkan-schier eiland op daarvoor geschikte plaatsen ver- j breid, waar zij met de vischteelt verbonden was, zooals ook op Java, maar zij is hier spoedig weer opgehouden. In Illyrië, waar zij in de dertiger jaren der I9e eeuw nog naast perceel Zijlweg 19, in 1913 reeds in behandeling, werd opgeheven, wijl door het gemeentebestuur ter "'aatsc het gemeente riool werd doorgetrokken, en het slootje daarna gedempt werd. De sloot langs de Busken Huetlaan, over welker demping door de commissie in 1913 gunstig werd geadviseerd, werd ge dempt. Ingekomen was eene klacht over stank van een sloot achter den Kinheimweg. Bij een plaatselijk onderzoek bleek, dat verschillende aanwonenden hun water en vuil loozen op de sloot. Het gemeentebestuur hierop opmerkzaam gemaakt, heeft tot he den geene verbetering te weeg gebracht. Nog kwam in eene klacht over het ver vuilen van een slootje achter den Zijlweg nabij den Julianaweg en bleek hier ook dat de aanwonenden hun water en vuil op het slootje loozen. Het gemeentebestuur met den toestand in kennis gebracht, meldde dat bij terugkomst van den gemeente-opzichter, die in den krijgsdienst is, deze zaak zal wor den ter hand genomen. Ingekomen is een klacht over stank van vuil, gelegen ,op een terrein op den hoek van den Bloemendaalschcweg en Harten- lustiaan. Bij onderzoek bleek, dat de ge meente ter plaatse tijdelijk het straatvuil bracht, dat stank verspreidde. Thans heeft de gemeente voor het straatvuil een houten bak doen maken met deksel; deze bak wordt wekelijks geledigd en het vuil wordt naar de gemeentelijke vuilnisbelt gebracht. Verder kwam in een klacht over het ver vuilen van de tuinen achter de perceelen Blocmendaalscheweg 137a, b, c en d. Het bleek bij onderzoek, dat de privaatputten der perceelen niet kunnen worden geledigd door den reinigingsdienst der gemeente, aangezien de putten te ver van den weg af zijn gelegen. Het gemeentebestuur werd op dien toestand gewezen en verzocht bij het geven van bouwvergunning te willen letten op de lisrsring der putten, in verband met hetgeen de reinigingsdienst der gemeente kan verrichten. Van onze gemeente kwam in een ont- werp-raadsbesluit tot aankoop van grond voor het bouwen van arbeiderswoningen te Overveen met steun van overheidswege, waarop de commissie gunstig adviseerde. Ingekomen is eene klacht over de verple ging in het gesticht „Meerenbcrg", welke klacht bij herhaald onderzoek bleek onge grond te zijn. Tegen de diphtheric met kracht op te tre den was dit jaar niet noodig. Van eene stel selmatige bestrijding is dit jaar geen sprake geweest; wel hebben de behandelende ge- neesheeren gebruik gemaakt van het labo ratorium der gezondheidscommissie om ge regeld de leden van aangetaste gezinnen te doen onderzoeken. Onze gemeente zond om advies een ont- werp-raadsbesluit inzake aankoon van grond ten behoeve der waterleiding, waarop door de commissie gunstig werd geadvi seerd. Op advies der commissie werden in een aantal woningen de noodzakelijk geoordeel de verbeteringen aangebracht. werd gevonden, is de rijstteelt ook weer verdwenen. Vóór de veroveringstochten der Arabie ren in de 17e eeuw was derhalve de rijst cultuur waarschijnlijk beperkt tot Azië en j de kust van Zuidoost-Afrika. In Oost-Afrika toch, dat door de scheepvaart van de moes- sonvloten van ouds met Indië in betrekking stond, was de rijst reeds ingevoerd lang vóór dit land met de Arabieren in betrek king kwam. De rijst werd hier geteeld voor het begin der christelijke tijdrekening, in de Periploes (kunstbeschrijving) der Roode Zee wordt zij 70 n. Chr. als handelsproduct genoemd voor den tijd, toen de Egypte- naren den rijstbouw nog niet kenden. Toen de Portugeezen hier op hun eerste tochten naar Indië kwamen, het laatst der 15e eeuw. I vonden zij daar den rijstbouw reed's, die een bloeiend landbouwbedrijf was. De Hova's op Madagaskar, van Maleischen oorsprong. hebben waarschijnlijk op dit eiland de rijst cultuur medegebracht uit hun oorspronke lijk vaderland in Achter-Indië. De verdere verbreiding der rijstcultuur in j Afrika was later het werk der Arabieren, die overal, waar zij kwamen, rijst teelden, om hun lievelingsspijs te kunnen verkrijgen. I Later hebben waarschijnlijk de Arabieren aan de westkust in hun koloniën ook de I rijstteelt ingevoerd, die zij uit hun land reeds j kenden. In Amerika is de rijstcultuur veel later I begonnen. Het eerst verkreeg in 1647 de Engelsche gouverneur van den staat Vir- ginië, sir William Berkeley, uit zijn vader land een halve bushel zaairijst, d. i. 18 liter, die 576 liter goede rijst opbracht. Toch UIT ANDERE GEMEENTEN. Algemeen Nederlandsch Verbond. De afdeeling Haarlem en omstreken van het Algemeen Nederlandsch Verbond, houdt op Maandag 8 Maan een jaarlijksche le denvergadering. Deze vergadering vindt plaats in „De Nijverheid", Jansstraat 85, en vangt ten 8 uur aan. Men dringt aan op een trouwe opkomst. De Haarlemsche Hypotheekbank. Aan het jaarverslag over 1914 der Haar lemsche Hypotheekbank ontleenen wij: Het voordeelig saldo over 1914 bedroeg 135.094,6914. Voor het grootste gedeelte komt de winst voort uit hetgeen aan hypotheekrenten meer werd ontvangen, dan aan pandbriefrenten moest worden uitbetaald. Verder droegen daartoe belangrijk bij de provisiën bij het afsluiten van nieuwe en bij het verlengen van afloopende leeningen; terwijl mede daaraan toevloeiden de vergoedingen we gens vervroegde aflossingen, en voor de overboeking van aandeelen, en ten slotte de rente van de volgestorte reserve. Het na aftrek der onkosten verkregen saldo van 99.959,6614 stelt in staat, aan de houders van 33 volgestorte aandeelen uit te keeren 4'A pCt over het onverplicht gestorte bedrag, en daarna in overweging te geven verscheidene afschrijvingen en over 1914 een dividend uit te keeren van negentien percent, tegen intrekking van dividendbewijs n°. 24. School voor kunstnijverheid, Haarlem. Een aantal leerlingen van de school voor kunstnijverheid te Haarlem, hebben Vrij dagmorgen een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum te Amsterdam, alsmede aan de firma Wesselingh Co., ten einde de tapijten, welke door den sierkunstenaar F. Nieuwenhuis werden ontworpen en door dc tanütfabriek Kinheim te Beverwijk zijn uit gevoerd. te bezichtigen, terwijl tevens eeni- ge belangrijke nieuwe gebouwen in oogen-1 schouw werden genomen. De tentoonstelling van Chineesche cera-1 miek uit de verzameling A. Vecht Co„ die in het gebouw „De Roos" te Amster dam, ten voordeele van het Nationaal Steuncomité gehouden wordt, werd 's na middags bezichtigd. Museum van Kunstnijverheid. Het museum van kunstnijverheid te Haar lem, werd gedurende de maand Februari be-| zocht door 374 belangstellenden. Uit de aan het museum verbonden boe-l kerij werden 227 boek- en plaatwerken ver zonden naar verschillende plaatsen van ons| land. De aan het museum verbonden schooll voor kunstnijverheid werd bezocht door 273J vrouwelijke en mannelijke leerlingen. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. De afdeeling Haarlem der Vereeniging! voor Vrouwenkiesrecht, houdt Maandag a.s.l ten 8 uur 's avonds in „De Nijverheid" Jans-f straat 85, een ledenvergadering. Emigratie-vereeniging. De Emigratie-vereeniging te Haarleirl zendt ons haar jaarverslag over 1915. Wel werd niet voor 1694 de rijstcultuur werkej lijk in Noord-Amerika ingevoerd, toen i Hollandsch schip uit Madagaskar in de I ven van Charleston in Zuid-Carolina aat-l kwam. De kapitein schonk bij die gelegeul heid den Gouverneur Thomas Smith etff zak met zaairijst. Deze rijst werd in een moerassig terrel uitgepoot, en gaf een aanzienlijke opbrengstl Dat was de eerste aanvang der rijstcultuur in ZuidLCarolina, hetwelk nog den naa"| geeft aan de beste rijstsoorten. Evenwel. Carolina-rijst, die tegenwoordig in den baal del komt, is meest afkomstig van Java£ waar zij is ingevoerd. De teelt van rijst] Carolina is thans onbeteekenend (in in Noord-Carolina 10.000 en in Zuid-Carl lina 200.000 bushels)sedert de afschaiü'1 der slavernij na den Amerikaanschen kf geroorlog (186165) weigerden de vrij negers uit vrees voor de malaria op moerassige rijstvelden te arbeiden, en da] door nam hier de cultuur af, trots alle P gingen om die door beschermende reet] te bevorderen. De rijstcultuur in Midden-Amerika reeds beproefd door de Spanjaarden f door de Portugeezen in Brazilië. In Z»I Amerika heeft de rijstcultuur in de niet] staten eenige uitbreiding, die evenwel n] van belang is voor den wereldhandel. In Australië en de eilanden van is de rijstcultuur van jongen datum 1853 werd zij eerst op Hawaii ingevoer] (Uit het Tijdschrift voor Econoinis] Geographies I [zien er uit, dat het ledi l t|crd bleef en de rekeni [saldo opleverde. tooneel. „De Heks van H Frederik van E „Het Tooneel". Dit is een spel van ot ten opzichte der „zekei I houdingen. Men is a; l Men gelooft (geloof is zekerheid), men heeft int niet af te brengen is of, w inzicht. Of men twijfelt, men (wist ik: skepticus). Di f houding voor het inner I flict. Ofmen heeft feld. Dan is men wijs. Dr. Van Eeden is wij: I geer. Mijne overtuiging f heid van de eerste ru [zielekreet is: „Wij trekt het zwaard schouts dochter, wore De vrouw van den scl nig en nu verkeert z Cousaert in twijfel. Een tweede maal, schelijk en consequent zekerheid verraadt uit Loevestein ontsna zoekt. Het is een spel in spel was bijna volmaa de groepeering, een sc Den regisseur Royaarc hoogste lof toe. Zijn hij gaf bijzonder inti van Cousaert. Een hee hij de schoonheid en 1 een schrellen toon. Mevrouw Royaards als de dochter, voora bizonder woord van h als de heks, vol prach wat een pracht-actei voor Louis Saalborn godsdienstwaanzinnig: geestesdrijver. E Vrijdag 26 Februar Alex. Faassen zijn 50- neelspeler. Hij werd den en geschenken 5 Ook van deze plaal sympathieken. eenvou en waren kunstenaar waarin hij de kunst d vele jaren om van eei genieten. Immers e heer als hij is, wordt Rotterdamsch Twee stukken v: maand. De première ging voor leden van van „Ynske" voor di ling Rotterdam van 1 neelverbond, een put gemeen gevoelen dei lijkst is, dat men zie Een bewijs daarvoi zich bij de opvoering zag, door geschuifel van zijn weinige in drama te getuigen. Fabricius dit r

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2