hooi Schouwburg lansweg. Die schone Gubanerin. De Heks van Haarlem. FAUST. ii Smakelijk MM- jj jj glycerine vetzeep. OpenbareJerkooping. HENRI J. CARELS. [I jj Firma J. H. KRUL Ir. Brandstoffen. KISTEN nieuwste 1A Engelsche en Schotsche Stoffen BERIJDT Kleine Houtstr. 84. Tel. 1961. In HAARLEM is de 't Algemeen Verkooplokaal HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING Geven roote -££JnL J. PERRY, Vraagt FRIEDERIGH's xnooooonooooni Vorstenschool. Een Woon- en Winkelhuis, Alleen echt bij F. W. MARTIN, Gr. Houtstraat 109. - Tel. 1273. slijpt altc storten vsn scharen en messen. Rijwielen en Banden. nrrnrr.rrrrrinrTTTTYT]] Telefoon 1430. De toffe jongens van het 7e. Notaris J. A. WILKENS TELEFOON 360. Uitstekend voor WINTERHANDEN, HUIDUITSLAG enz. Per stuk 15 cent. Per doos 85 cent. A. H VAN DER STEUR Jr., Heeren- en Dameskleermakerij, Barteljorisstraat 22 - Tel. 303. Heeft reeds ontvangen een ruime sorteering Voorjaar- en Zomerstoffen. ELEGANTE COUPE. Ie KLAS BEWERKING. BILLIJKE PRIJZEN. SLECHTS ÉÉN KEER If AN VEEN C°i) Hofleveranciers, Philosophisch- Psychologisch Leesgezelschap. OVERVEEN. Telef. 1617. Brandstof-besparing j Ph. J.C. ROEST, Haarlem, Riviervischmarkt 1. HAARLEM AMSTERDAM Groofe Houtstraat 31. Heerengracht 507 A, MAATNEMEN EN PASSEN, onverschillig waar ook in Nederland, zonder eenige prijsverhooging. GERRS. BREDERODE. Leesinrichting van Tijdschriften in vier talen. Ml 2 3 3 WW, VERKOOPPLAATS voor Meubilaire en andere Goederen Nieuwe Gracht 74. P. HOOGEVEEN L,v„ HAARLEMSCHE STEENHOUWERIJ B. C. L. RADSMA. A KAMPERSINGEL 8. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) te Haarlem en Hillegom. aangenaam en zeer ver- frisschend van smaak. - J. WINDHORST. - Bloemendaalscheweg 55. Telefoon 1403. FEUILL EEN GEVAL VAN Et Iwaag? van Alph. Mailly, zeer fijn en zacht en zang rijk. Het laatste nummer: „Grand choeur alia Haendel" van Alex. Guilmant, een heer lijk frisch werk, met sterk sprekende :1A rhythmiek, begin forte, mooie orgelpunt: (s.v.p. niet verwarren met f point d'orgüe, want hier bedoel ik: de doorklinkende toon terwijl de andere stemmen hare melodieën vervolgen), het middendeel is zacht en licht met bizondere registratie en het laatste deel weer de herhaling van 't eerst deel met krachtige, mooie slotaccoorden. waaruit veel van Haendels reuzengeest (door klare bewerking van A. Guilmant) naklinkt in de herinnering. ONTVANGEN BOEKEN. Men zond ons een sympathiek maand schrift Ons Leger geheeten. De redactie bestaat uit de heeren F. M. Wilton en Dit maandschrift is het orgaan der ver- eeniging „Ons Leger"; deze vereeniging stelt zich ten doelhet opwekken van I sympathie voor het Nederlandsche leger en !van het besef dat het legervraagstuk geen politiek, maar een nationaal vraagstuk is. De redactie is gevestigd Tulpstraat 17, Rotterdam, de administratie Hoogstraat 246 te Rotterdam. verihage verscheen een tweetal wer l$fès, die in deze dagen wel belangstelling zullen vin den: Ten eerste „Hoe worden de moreele eigenschappen in een leger aangekweekt en hoe krijgt men in verband hiermede een goed geoefenden troep?" door luitenant .1. C. Roelofsen; ten tweede „Practische wen ken voor het leven te velde", door luite nant .1. Fabius. De prijs van het eerste boekje is 35 cent; van het tweede 25 cents. Zondag 7 Maart. 8 uur. Maandag 8 Maart. 8 uur. WEENER OPERETTE. Dir. GEOBG BEAÜN. Dinsdag 9 Maart. 8 uur. Woensdag 10 Maart. 7 uur. Van MULTATULIE. Vrijdag 12 Maart. 8 uur. PRANSCHE OPERA. Plaatsbureau dagelijks van 104 en van 67 uur. Onderwijzeres, voorzien van acte Nuttige en Praaie Handw., biedt les aan. Ook aan clubjes. Br. fr. lett. H. Bur. v. d. Blad. D. MIEZERUS, Kleêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Z ij 1 w e g 87. Telefoon 2016. Freule SCHORER enMevouw BIERENS DE I1AAN—Waller zoeken voor van den zomer te Bloemendaal een TENNIS BAAN twee middagen in de \ve°k te huren. Antwoord s.v.p. Oud-Zomerzorg, Bloemeudaal. te Haarlem, is voornemens op Woensdag 7 April 1915, 's avonds 8 uur, in het Hotel „Welgelegen", van den Heer E. J. VAN BAARS, te Bloemendaal. publiek te verkoopen met afzonderlijk opgaande Boven woning, get. 108c en 108n eu twee Gebouwen, get. 108 en 108a, en Erven, alles staande en liggende bij elkander, te Bloemen daal, op den hoek van de Zomer- zorgerl. en den Bloemendaalsehen straatweg, kad. sectie A, nos, 63566357 en 2043, samen groot 5 Aren 20 Centiaren. Afzonderlijk en gecombineerd. Aanvaarding en betaling vóór of op 19 Mei 1915. Bezichtiging Dinsdags en Don derdags en op den verkoopdag van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van voorn. Notaris, Wagenweg 58. liiiiBiiUinil A-aïiToeTrolen. door IL.LT. Doctoren,. hhi: BB BH BI BB BB BB BB t:,a BI BB BI BI DBS IC. SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, HA..A R LEM, een proef en U blijft gebruiken onze g e u r i e en smakelijke Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon IS43. ook; COMPLEETE PORTEFEUILLES. Prospectussen aan te vragen bij de fa. DE IIAAN ZOON, Ged. Oude Gracht 35, Haarlem. IN ALLE MATEN EN PRIJZEN VOORRADIG BIJ TELEF. 249. D. VAM ZETTEN, Architect Haarlem. Gedempte Oude Gracht 63 TELEFOON 2670. F M heeft de eer te berichten dal zij, den toestand voorziende, dat de meeste lakenfabrieken in Engeland voor het leger werkzaam worden gesteld, waardoor dit jaar zoo goed als geen nieuwe stoffen voor particulier gebru k kunnen worden gemaakt, zij daarvoor bijtijds de noodige contracten sloot, zoodat zij thans een enorme collectie der voor hot aanstaande VOORJAAR- EN ZOMERSEIZOEN ontving, die in verscheidenheid van keuze die van vorige jaren nog ver overtref'. Op aanvrage worden de stalen, zoomede de abonnements- voorwaarden gaarne toegezonden. v< Groote Markt 21. HAARLEM. Telefoon 409. Men kiest zelf cle bladen en bepaalt den tijd van ontvangst direct bij verschijning of later. Prijs naar verhouding. AGENT voor Haarlem en Omstreken: Oi| Telefoon 1886. Beëeciigd Makelaar. Taxateur. Bewaarkamers voor Inboedels. KANTOOR EN WERKPLAATS: TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) Verkrijgbaar bij Dit nummer bestaat Wie uwer ons thans ons een nieuwen inte» op te geven, ontvangt Monotype, welke door I)e bloenibollenstree De oorlog heeft de zwaarst getroffen. De als het ware lam geslag buitenland komt na& Duitschland kan de bl ring zelfs in rechten Voor zoover betaald u in marken, wier koers yeloopen. Met Engelse Duitscherhet hemd is i bollenstreek werkt grcn kapitaal. Nu zegt wel is goed in tijd van noot maakt ze .ie dood. do koopman, half boer, he van het fatsoenlijke waardeeren, in ieder g' missen. Terwijl de bic ontvangt uit het buiten het binnenland niets o hij niettemin zijn land. ven verzorgen, loonei; het hoofd in dit opzicl den, en zoo mogelijk vakgenooten meer me met raad bijstaan; wan i. nkt hoe betrekkelijk e drijf der bloemisten 1 bii elkander opplantei borg staan, dan begrijp jrgdheid van velen iet leven en bijkans achting, dat na d drijf vernal een schit scmoet gaat. Intussc ken niet even gemak! doorloopen van crediel tantiën wordt geld zoc geschoten en de ha vooral ten opzichte va kers, wier zaken wel gi in bloei verkeerden, m de, voor moeilijke vra ken die in de streek w scheiden in twee hoofi dc kerngezonde, deug Mijnheer Kever was vinciestad.ie, en een zet 1 in datzelfde huis, waai drijf uitoefende, haddei vader reeds de p.oedei en door hun diepe gele ting en den eerbied 1 verworven. Beiden wa leden, of liever: niét oi de vader en daarna geest gegeven had. d< beiden waren door der voorziene aller omst. rukt temidden hunner en kleinzoon, Cesar K vaard, vervuld van v< droefenissen echter, der menschenzielen, vreugden om het win gestegen in het teede aardsche hoofd Cesar Weg zich zeer verheug de maatschappelijke hem verschafte. Wanr jaar als een eenzame en kastjes, der spanei

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4