\>z autés ALGEMEEN WEEKBLAD I Prima stoffen. raclet. Cleermakers, ^AT 20. INGINRIGHIItiGEN - STOFFEEÜDERIJ AN VEEN Opticiën. 474. PRIJZEN. I. INT. 481 alle eigen i kwaliteit Té lo i lUs Pincenez esie. F elef. 1057. Telephoon No. 1617. M I Gedempte Oude Gracht 63. Kantoor voor redactie en administratie: Telefoon 141. HAARLEM. a >ang. ZATERDAG 3 APRIL 1915. No. 14. 3EEEF ootingen gratis. de Heer en Dame met de vragen voorde maanden li, xVugustus meubeld Huisje deelte van Villatje, gebruik van Keuken, n fr. met uitvoerige in- u onder lett. I). L. a/lt. .-Bur. KRUISMAN Co. Ifl L 0 IN u 5 e 5 (8 C. C 4) g 2 a at o X I O u M CB L (0 3 L V ■<i T**" 3 1 Iet Bloemendaolsch (deehblad ■tr Vrijs per jaar 2,60 Prijs er nummer 25 cents. Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Advertentiën 10 cents per regel bij contract belangrijke korting. h"X bestaat uit 4 bladzijden. -ökblad is tijdelijk opgenomen waarvan de eerste afzon- dsivi; ?.ks is afgesloten met No. 34 ri 1914. "essen, lezers. ons thans het genoegen doet, ven inteekenaar op ons blad ontvangt een lot op de fraaie ke door ons wordt verloot. Zegt het voort lOi- Mui tressen, lezers. voor de lezing met licht- j rofessor VAN PUYVELDE. ider Plaatselijk Nieuws.) fade: nevrouw dr. J. v. d. Bergh an EysingaElias. III. ce, de groote cultuurbewe- uiit Italië over geheel Eu- idde, maakte België als het t een slagveld, waarop deze e zich met het jezuïetisme liter niet op het, als in Noord- H: overwinnen. maarde kimstvoortbrengse- mrgondisch tijdperk zijn de i van Memlinck, Van Eyck z.g. Vlaamsche primi- nsche rijke adel reisde (na in Italië, en wenschte. ook in het eigen land - als de in Italië bewon- 'even er tijdelijk wel Itali- aars in Vlaanderen en be- mne collega's. Zoo was de ndist voor de Italiaansche België de kunstenaar Soi- tret door Memlinck geschil :rd. ider Vlaamsche renaissan- land ook veel export van aar dat b. v. een groot Vlaamsche kunststukken erken gevonden worden, i onder den invloed der Re- ei, beduidde heel wat min- Iderkunst; na Maerlant en oti Reinaerde was de litera te nanden der rederijkers, en v k van blijvende waarde, viarieken van Nimwegen" •ijn 'ht.r it dien tijd bewaard ge- leven. é'i .e.i,schouwing van de Renais- I I giir v<>ore;.! wein jerlve" LLETON. ENGELSCHE ZIEKTE DOOK JOi'. STEYNEN. 14! e m het hotel om een strijk je''1 - 1 ledigde mijnheer Kever afai 11 wat een strijkijzer in het vroeg ze heel ernstig, torid even peinzend daar met rokken enkbrauwen. i'.an daar zoo gauw niet opkomen," T, !t •■'tiaar ik zal het hun anders 17 ''./.en a keuken." Jr oioegen met deze Ber- jKj staakte haar weegeklaag. de douanen de boot verlaten '•v den va.i alle kanten sloepen c Passagiers naar den wal te bren- |H[liet men den steamer. c (".'ds d jakobsladder neer. Zoo- Li.' de Kevers deze voor •'li spa-, kracht zoo ongeriefe- i tlelijk besloten zij ook asteland te bereiken, mneiiscnelijke inspanning worstel- ig; alleen de tocht van K"'; l!e io' eischte een rond half uur, •r de schipper hen afzette vroeg tijdverlies, tezamen W ogs. Na ecnige moeitevolle dom- roov'"" 1 J l 3nden '::1 zijn vestzak- een tijd- Me'z°eken temidden van het Engelsche sance was het Humanisme, de door Retrar- ca gegeven leering, die, in tegenstelling met de middeleeuwen, stelde, dat de mensch geen werktuig ter verbreiding van de ker kelijke heerschappij, geen bijbehoorend pro pagandist voor de kerk behoeft te zijn. maar uit eigen kracht en tot eigen veredeling iets goeds en schoons bereiken kan. Het Humanisme predikte verdraagzaam heid, verbeterde het onderwijs, en ook de liefdadigheid, de laatste door invoering van een maatregel, waarhij de goederen in de doode hand door den staat in beslag geno men werden en gebruikt tot betaling der armenzorg. De groote vertegenwoordiger der Renais sance in Nederland is Erasinus. Hij stichtte te Leuven het collegium trilinguum, waar Grieksch, Latijnsch en Hebreeuwsch onder wezen werd, hij bezorgde de eerste weten schappelijke uitgave van het Nieuwe Testament, hij vocht tegen de onverdraag zaamheid der priesters. Erasmus moest eindelijk naar Bazel vluchten, en Leuven werd de burcht van het ultramontanisme. Het zijn, zooals wij zagen, de Italiaansche Renaissance en het Spaansche Jezuïetisme, die op België's bodem elkander hevig be strijden; het laatste zegeviert in dit land, maar in Holland moest datzelfde Jezuïe- tisme zich te pletter loopen. Eigenaardig is deze tegenstrijdigheid in levensinzicht van twee romaansche volke ren als Spanje en Italië. Verklaarbaar noch tans. Spanje voerde eeuwenlang strijd te gen de Mooren en die eeuwenlange gods dienstoorlog drukte zijn stempel op het volk; het was een volk van fanatieke krijgs lieden geworden, maar werken verstond men er niet; nog grooter werd de luiheid der Spanjaarden door het bezit van de bei de Indiën. Wanneer die betrekkingen later ophouden, is dat Spanje, zonder werkkracht, niets meer waard. Spanje, de religieuze staat, fanatiek, heel niet aangedaan door de Re naissance zelfs de pausen waren toen tertijd humanistisch dong naar de kerke lijke heerschappij, en trachtte op allerlei wijze invloed op de pauskeuze uit te oefe nen. Een groote macht was daarbij de Je zuïetenorde, d,oor Ignatius van Loyola in Span.ie gesticht ter bestrijding der hervor ming. Karei V moest menigmaal wel aan de wenschen dezer orde toegeven, doch, in Vlaanderen opgevoed, bleef hij steeds voor dat land voelen en eerbiedigde de privile ges. Anders wordt het echter onder Philips II, die in Spanje was opgevoed en, een echte geld, dat hij zich in Rotterdam, vrij duur, ver schaft had. vond mijnheer Kever de twee verlangde shillingstukken, vergeleek die nog eens, teneinde zich goed te overtuigen of ze wel eender waren, en reikte ze dan den ongeduldig vloekenden jolleman. Hopeloos verlaten stond het echtpaar met hun koffer in een sombere straat, waar pak huizen en kantorén hen overal rondom aan grijnsden, waar geen enkel vriendelijk ven ster was met een potje geraniums in het kozijn, noch een vrouwen- of kinderlach weerklonk; de Kevers zuchtten heiden ge lijktijdig, en hun zuchten waren klaaglijk als de wind in schoorsteen-interieurs. Hun verlatenheid duurde niet lang; een troep dragers had hen bemerkt, en tot einddoel verkozen voor een onuitsprekelijk wilden wedloop; twee, die gelijktijdig voor de voe ten van het echtpaar arriveerden, boden bei den hun diensten aan, en Cesar kon maar niet besluiten welken van de twee hij met zijn orders bevoordeeleh zou; hij vreesde een bokspartij en week wat achteruit. De mannen spraken hem aan, doch hij verstond geen syllabe van het zangerige Cockney. „A Dutch," zeide de een. ,,Not much," lachte de ander terug, en van terzijde bezagen ze hem, of hij hun tóch eens verstaan mocht hebben. Op den omslag van De Practische Gids stond een hotel vermeld, Cesar vertoonde het een hunner. „Tranters Hotel, Bridgewatersqua- re, Barbican," las luidop de man, wien hij het voorhield. Deze dacht even na, wenkte een cab, die juist aanrijden kwam, liet den Jezuïetenleerling, vóór alles de macht der kerk beoogde. Hij achtte de privileges der Vlamingen niet, bemoeilijkte hun handel en voerde een buitenlandsche politiek, die de verhouding zeer verslechterde met Enge land, een land, welks belangen met die van Vlaanderen steeds nauw verbonden waren geweest. Het eind was de Tachtigjarige oorlog. Ofschoon België in het begin flink mee- j deed, kon het zich toch niet van Spanje vrijvechten. Dit kwam door den Belgischen adel, die de roomsche kerk niet door de. meer democratische, hervorming wilde vet dreven zien. De contra-reformatie, door het concilie van Trente in het leven geroe pen, deed er eerst recht het ultramonta nisme zegevieren, en terwijl Nederland die contra-reformatie stuitte, werd België het kind van de rekening. Onder de regeering van Albert en Isa bella werd België weer een door en door roomsch land; te allen kant stichtten de jezuïeten instellingen op zuiver ultramon- taanschen grondslag, d. w. z. uitsluitend de macht der kerk beoogend. Bij den vrede van Munster in 1648 was België door en door verroomscht. De Spreekster las hier een gedeelte voor uit Pirenne's „Histoire de Belgique", waarin de schrijver zijn droef heid uit over het door ultramontanisme ge knakte volksbestaan van zijn land. Bel gië werd van ketterij gezuiverd, doch dat ging slechts tot den prijs van zijn onder gang; vele menschen van beteekenis ver huisden naar Noord-Nederland, en droegen daar bij tot onze cultuur. België beleefde na den vrede van Munster twee eeuwen van lethargie. Het is voort durend ten prooi aan velerlei vijandelijke overvallen; de veerkracht, waarmede de Belgen echter telkens zich oprichtten, be wijst de groote levenskracht van dat volk. Later zien wij Jozef II. Maria Theresia's zoon, pogingen in het werk stellen om Bel gië's beschaving te doen herleven, en hij begrijpt terecht, dat daartoe moeten over wonnen worden twee dingen: het heer- schende clericalisme en de overdadige pri vileges. Een nieuw tijdperk van leed komt over België door de Fransche omwenteling; dit land had veel meer te verduren dan Noord- Nederland. Toen werden de privileges afge schaft, en ook op kerkelijk gebied geschied de iets zeer ingrijpends: de Jacobijnen lie ten de priesters den eed van trouw aan de republiek afleggen, en daar de meerderheid weigerde, werd een zeer groot aan- koetsier het adres van het hotel zien, praat te luidruchtig met hem, en hielp den koffer op het rijtuigje werken, dan beduidde hij het echtpaar in te stijgen; na eenig aarzelen, vooral ontsteld door den grilligen vorm der hansom, klommen zij naar binnen, gaven den kruier een lichte fooi, en verdwenen ijlend in de metropolis. Temidden der tui melende vaart had het noodlot nog een groote verschrikking voor hen gereed ge houden: de koetsier, die den naam blijkbaar weder vergeten had, lichtte het klepje voor hem van de zoldering der cab, en schreeuw de zeer luid. teneinde in het tumult der bus sen en wagens zich verstaanbaar te maken „Bridgewatersquare De inzittenden, ver bijsterd door dezen kreet vlak boven hun vreedzame hoofden, krompen ineenen, sto ven overeind en wilden reeds vluchten, wan neer Cesar het gat in de zoldering van het rijtuig bemerkte, en als bij instinct De Prac tische Gids, die hij steeds in de hand had. door de opening omhoog duwde. Oeruimen tijd verliep voor de echtelieden van dezen schrik bekomen waren, en wanneer zij juist zoo goed als hersteld daarvan genoemd mochten worden, hield de cab stil. Tranters Hotel was bereikt. De eigenaar, toegescho ten om hen welkom te heeten, bemerkte hoe Cesar zich moeizaam over den prijs onder hield met den koetsier, (hij verspilde zijn beste levenskracht in löoze armgebaren, verwarde klanken ontvloden zijn mond,) kwam tusschenbeiden, taxeerde den koffer en betaalde den rit, dan ging hij hen beleefd voor naar een der vertrekken gelijkvloers. tai priesters uit België verbannen: zoo stond de eeredienst een tijdlang daar stil. Ook op economisch gebied brachten de Franschen niet veel goeds, de welvaart werd genekt. Na den Franschen tijd vol ellende zien we België eindelijk vereenigd met Noord-Ne derland; deze vereeniging geschiedde om uitsluitend politieke redenen, doch het sa mengaan bij zoo verschillend verleden en inzichten bleek onmogelijk; eindelijk in 1830 de opstand en scheiding. Om de politieke geschiedenis van België te behandelen, zal Spreekster, vreest zij. tijd te kort komen, daar zij in de eerstvol gende lezing uitsluitend de nieuwe opko mende cultuur bespreken wil. Die nieuwe opkomende cultuur botste trouwens weer herhaaldelijk op het ultramontanisme; het Vlaamsch wordt door de geestelijkheid, die het onderwijs in België beheerscht, waar maar eenigszins doenlijk is, tegengehouden, immers het Fransch is voor haar de room sche tendentie, het Vlaamsch is verwant aan het Nederlandsch, dat is het protes- tantsche element. Een volgenden keer dus over de nieuwe Vlaamsche cultuur. PLAATSELIJK NIEUWS. Lezing professor Van Puyvelde. Qe herinnert u, dat wij in ons nummer van 20 Maart 1.1. in uitzicht stelden een lezing met lichtbeelden door den heer Leo van Puyvelde, professor i n de kunstge schiedenis aan de universiteit van Gent. - Het onderwerp zal zijn de oude Vlaamsche bouwkunst. We verzoeken, voor we definitief alles voor dezen kunstavond regelen, onzen leze ressen en lezers ons een bewijs van instem ming met ons voornemen toe te zenden, en ons daarbij op te geven over hoeveel plaat sen elk de beschikking hebben wil. De prijs der plaatsen is 1,per persoon; 75 cent voor abonnees op ons blad. Bij voldoende deelname heeft de voor dracht plaats, en wel op Donderdag 15 April des avonds ten 8 ure in hotel „Wél- gelegeh". Onze post. Voor deelnemers aan het blijk van waar- dcering is ons blad van 27 Maart kosteloos verkrijgbaar. Wie der deelnemers dus even telefoonnummer 141 opbelt, of ons een briefkaart schrijft, ontvangt een exemplaar van dat nummer, hetwelk een omvangrijk vroeg of dit hun aanstond. Mijnheer Kever, die nog slechts éen verlangen had: rust, keek om zich henen, zag twee bedden en een sofa in de kamer, knikte herhaalde malen bevestigend. „You are German vroeg de eige naar beleefd, of liever onbeleefd, glim lachend aan den zoo goed ats doofstommen Cesar. Als deze niet antwoordde, en hem met verdubbelde schuwheid aanstaarde, zei hij: „Frenchman perhaps?" Toen maakte mijnheer Kever een afwijzend gebaar van dezen zin ongeveer: „Mensch, spreek me daar niet van, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd." De eigenaar misvatte deze geste, meende dat de nieuw aangekomen gast hooghartig verzocht, hem alleen te la ten, en verdween spoorloos. Wanneer hij heen was, ontkleedden Cesar en Suzanna zich, en, na de deurkruk te hebben omge draaid en de kwaliteit en reinheid van het heddegoed onderzocht te hebben, begaven beiden zich ter ruste. Uitgeput door de ver moeienissen en veie ontberingen, sliepen zij spoedig in. Eerst den anderen morgen, hoewei nogal tijdig, ontwaakten zij. Beiden hadden een onaangename gewaarwording in de maag streek, Suzanna het ergst, en ze beklaagde zich hierover. - „Dat zal nog van de zeeziekte zijn," meende Cesar. Op haar deelnemende vraag of hij zich wel gevoelde, veinsde hij een onmetelijke gezondheid te genietenHij ging naar het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1