KERK-AGENDA, Zondag 4 en Maandag 5 April. Haarlem: Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Prut.) Eerste Paaschdag, 10 u. Ds. Werner, Pred. te Deventer; Eglise Wallonne, Dimaucke ie 4e Avril, 10^ heures du matin. Mons. Chouillet, Pasteur a la Hayc; Rein. Ger. Gem. Eers'e Paaschdag, 10u., Ds. Haentjens. Tweede Paaschdag, Geen dienst; Ev. Luth. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u., Ds. De Meijere. Tweede Paaschdag, 10 u., Ds. Schade van Westrum; Ver. Doopsgez. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u.. Ds. Binnerts Sz. Tweede Paaschdag, 10 u„ Ds. Hylkema. BioemendaalNed Herv. Gem. Eerste Paasch dag, 10 u Ds. Van Leeuwen. Tweede Paaschdag, 10 u., Ds. Blauw, Pred. te Schoten. Heemstede: Ned. llerv. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u., Prof. Van Nes, Hoogl. te Leiden. Tweede Paaschdag, Geen dienst. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., Eerste Paaschdag, 10 u„ Ds. B. BaljoD. Spaarndam Ned. Herv. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u., Ds. S. B. Baljon. Bevest'ging van nieuwe leden. Tweede Paaschdag, 10 u. Ds. is. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. Eerste Paaschda?, 10 u., Ds. Van den Bergli van Eysinga. Tweede Paaschdag, 10 u., Ds. Van den Bergh van Eysinga. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u., Ds. Creutsberg, 5 u. Ds. Creutzberg. Tweede Paaschdag, 10 u.. Ds. Ten Boom, Hulpprediker te Haarlem; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, Eerste Paaschdag, 10j u. Ds. Attema. Tweede Paaschdag, Geen dienst. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. Eerste Paaschdag, 10 u., Ds. Vunderink, Pred. te Haarlem. Tweede Paaschdag. 10 u., Ds. Posthumus Meijjes, Pred. te Giethoorn. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagndddag en avond concert. Maandag 12 April: 8 u. Lezing door Dr. J. H. Gunning, in een der lokalen van de Bloemen- daalsche Schoolvereeniging. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 10—4 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag "an de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. S tu d s-B ibl iotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Schouwburg Jansweg: Zaterdag 3 April: 8 u. Mobilisatie; Maandag 5 April: 2 u. Kellenbach's Poppenspel, 8 u. De Dief; Donderdag 8 April: 8 u. t Schoon Avontuur. en goed gedocumenteerd artikel over de ge schiedenis van het postbedrijf in Bioemen daal bevat. Dankbetuiging en hernieuwde oproep. Vriendelijk dank aan allen, die bijdragen zonden aan mevrouw WallerPierson voor de naaikistjes der Nunspeetsehe vrouwen. Het benoodigde aantal, ongeveer 1700, is nu bijeen. Wie wil het kleerenmagazijn in het vlucht oord Nunspeet nog eens gedenken Volgens opgave is het meest benoodigd: Vrouwen-blouses, bovenrokken, nachtjak ken, broeken; Qroote meisjes-schorten; Kleinere meisjes-jurken, flanellen, mut sen, broeken; Mannen-pakken, schoenen, hemden, borst rokken. Gedragen goed ook zeer welkom. Bijdragen in geld voor bovenvermeld doel zullen gaarne door mevrollw Waller Pierson. Bioemendaal. in ontvhtigst geno men worden. venster en bemerkte tot zijn groote ont steltenis, dat het geheele Square verdwenen was. „Zou het nacht zijn peinsde hij, „maar ik bespeur licht, al is het nog zoo weinig. Het kan ook zijn, dat de maan schijnt. Doch ik hoor nogal geraas in huis, alle tnenschen zijn blijkbaar op; nacht kaï^ het dus niet wezen. Tenzij een nachtelijk avontuur voor mij weggelegd was." Hij rilde. „Ook dat nog; na de vele dage- lijksche avonturen ook nog een nachtelijk." Hij raadpleegde zijn horloge. Acht uur. Ten einde zich, hoe dan ook,, eenige zeker heid te verschaffen, opende hij de gang deur. Een kellner, die juist passeerde, groette hem. ..Morning. Sir," zei de man. Met een voornaam knikje tr.ok Cesar zich in zijn kamer terug, hij wist genoeg; mor ning beduidde morgen, dat herinnerde hij zicli zeer beslist. - Het is ochtend, Suzanna," wendde hii zich, ten prooi aan de diepste verba zing. tot haar. „acht uur in den ochtend, en het is buiten nog zpo goed als nacht. Mijn God. wat een toestand hier. wat een wereld, wat een Wereld." Mevrouw Kever zag hem aan of ze aan zijn geestelijke vermogens twijfelen ging. - „Dat kan niet, dat bestaat niet. Denk eens aan, om dezen tijd van het jaar! Zou .ie horloge misschien achterl.oopen Mijnheer werd driftig. „Horloge! Horloge!" brak hij uit, „kan soms een kellner ook achterloo- pen Kan een heel hotel achterloopen Kan een heele stad achterloopen Du jubileerende directeur en bestellers, en dp feestcommissie, Met postfeest. De jubilarissen Bakker en Huizinga temidden van hun Collega's De Bloemendalers zijn geschikte men- schen; ze houden er van iets voor 'n ander te doen. ze zijn dankbaar indien 'n ander iets voor hen doet. Dat bleek weer bij ons postfeest van j.l. Donderdag. De commis sie, bestaande uit de heeren Ign. Bispinck, C. L. de Fouw, F. A. L. Lang, J. H. W. Rasnters, N. Rouwens, mr. P. Tideman en A. IJzerman, zag haar werk mei waarlijk zeer goeden uitslag bekroond. Eerst had te halfelf eene vergadering van het uitvoerend drietal plaats; si garen werden in ontvangst genomen, een krans en bloemstukken beoordeeld en goed bevonden, de rekening voorloopig opgemaakt en „last not least" in optocht, met de taart balanceerende op de handen van Hilbrand's ijverigen bediende voorop, naar het postkantoor getrokken, waar de vlag uithing en een menigte dames en krie len alree neusden naar wat komen ging. Het bestellerskantoor ging het binnen, en het was de heer Lang, die deftig aan gedaan, maar niettemin met een hartelijk heid die niets te wenschen overliet, eerst den directeur den heer Van Rietschoten, daarna de bestellers A. Bakker en J. J. Hui zinga gelukwenschte onder het overreiken van een krans aan den directeur, voorzien van een rood lint met gouden opschrift en van keurige manden met bloemen, alles door de firma Gebrs. Koebrugge vervaar digd. aan de 2 andere jubilarissen; dezen ontvingen bovendien namens de kleine paar honderd ingezetenen, welke zich hier niet onbetuigd hebben gelaten, elk een linnen knipzak met „portretten van het vorstelijk huis", zooals de heer Lang zich doorzich tig uitdrukte en die, niet om hunne waarde als portret alleen, elk huisvader vooral tegenwoordig, hartelijk welkom zijn. De heer Lang noemde dit jubileum niet be paald een wereldgebeurtenis, maar wel een gebeurtenis van plaatselijk belang, hij die, 't mag nu wel bekend worden, ook de schrij ver is van het uitnemend artikel over het postkantoor te BJoemendaal in ons vorig nummer, vulde met het overreiken der ga ven de daar verstrekte zakelijke gegevens en hulde aan; ten slotte ontvingen de andere bestellers, namens de milde ingezetenen, sigaren uit de zaken der heeren Van Leeu wen. Van 't Riet en Ouwe.ian. Mr. Tideman genoot de eer om aan te bieden aait den directeur en alle postbeamb ten en ook nog aan de ex-beambte, die door Suzanna was zeer verward; zoo prikkel- haar had ze hem nooit gezien in de vele tientallen jaren huns echtelijken samen- zijns. Cesar liep gejaagd door de kamer; zijn haren waren ongekamd, een bretel zwierde los langs zijn pantalon, zijn snor, onverzorgd, hing gramstorig boven zijn mond, gelijk een dreigende bui boven een landschap. Ineens stond hij stil; zijn gelaat werd verhelderd door het geluk eener plot selinge ontdekking; hij had het gevonden. „Vrouw," riep hij uit, „hoe zijn wij zoo dwaas geweest naar Londen te gaan. een stad, waar het bijna altijd mist, zooals ik wel al dertig .iaar geleden wist. Kijk eens. of kijk eigenlijk maar niet: geen hand voor ie oogen kan je zien. Hoe dwaas zijn we geweest; zoo we, in plaats hierheen, naar Parijs gegaan waren, hadden we nu heer lijk en gezellig, begunstigd door prachtig weer, reeds den Eiffeltoren beklommen, hadden we de Notre-Dame en het graf van Napoleon reeds achter den rug, en zaten temidden van het volksgewoel in een café aan een boulevard, met een kop koffie voor ons, koffie zonder melk, want in Parijs drinken ze geen melk in de koffie." „Ajassus, dat zou ik niet lusten," gaf Suzanna te kennen. „Op het oogenblik zou ik wel een kopje thee willen hebben, anders," voegde ze eraan toe. Ik ook, om je de waarheid te zeg gen," liet mijnheer Kever zich ontvallen, doch hij maakte geenerlei aanstalten iets te bestellen. Een kwartier ongeveer ver liep. „Zou je dan niet eens een kopje thee een Indischman als zoete buit wordt weg gekaapt, een kunstgewrocht uit Hilbrands' werkplaats, 5 taarten hoog met op den top van noga, nagebootst, een brievenbus, na tuurgetrouw, een postiljonsteek en met sui keren hoorns, wier zoete lucht toen de com missie taartend door de dorpsstraat trok, de vrouwen uit de deuren lokte (mannen houden niet van zoet) en lustig lachend de den denken aan den tijd van eigen bruiloft; en in de kamer der bestellers zag men de oogen van de krielen kruipend door arm- gaten van wie voor hen stond, om deze lekkernij bewonderend te beloeren. De wed. Van Willigenburg liet eiken besteller een taart thuis bezorgen; en de collega's deden desgelijks en gaven als symbool van hunnen goeden wil en praktische gezind heid op die taarten couverts, zwaar gelakt, zoet van inhoud, immers zoet van smaak. Namens de commissie wordt hier dank gezegd, hartelijk dank aan allen die hoe dan ook, hebben meegeholpen om dit plaat selijke feestje, een plaatselijk lichtpunt in de wereld-duisternis, zoo aardig te doei: slagen. En nu weer alle beurzen geopend voor liet steuncomité! Het laatst sprak nu de directeur; hij noemde het voorschrift dat aan hem ver bood een huldiging te ondergaan, en achtte liet niet meer dan plicht voor de postamb tenaren te werken tot voldoening van den burgerzin, toch was het hem zeer aange naam geweest, dat de oudste twee hestel lers, door de ingezetenen gehuldigd waren, omdat, zonder hun hulp, naar hun vermo gen hem verschaft, het plicht doen zijner zijds niet veel zou hebben uitgewerkt. Ni dankten de bestellers.Bakker drukte de com missie hartelijk de hand en Huizinga her dacht daarbij dankbaar den directeur. Raadsvergadering. Donderdag den 8sten April 1915, des na middags ten twee uur, vergadert onze raad. Agenda: 1. Ingekomen stukken; 2. Benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolverzuim; 3. Voorstel tot wijziging der politie-ver- ordening; 4. Benoeming van leden van stembu- reaux 5. Vaststelling van een suppletoire be grooting, dienst 1914; 6. Af- en overschrijven posten begroo ting, dienst 1914; voor ons laten komen," vroeg mevrouw Kever, zeer zachtzinnig, vreezend haren echtgenoot te vertoornen. Het gelaat van Cesar werd ietwat roo- der dan gewoonlijk; Suzanna misvatte deze roodheid, schreef haar aan toorn toe, en vreesde een nieuwe eruptie. Nog aarzelde mijnheer Kever, dan, eensklaps, met het tragisch gebaar eens ter dood veroordeel den greep hij de electrische bel en drukte af; met gesloten oogen wachtte hij zijn lot. Het was hem of een doodsche stilte heersch- te in het hotel na zijn sein; dan klonken er stappen, zij naderden, langzaam maar gewis, zij naderden.. Er werd op de deur geklopt. Cesar keek naar de deur gelijk een zinnelooze; hij had iets willen roepen, doch wist niet wat. Hij wachtte dus zwij gend wat over hem beslist zou worden; om zich een waardige houding te geven, had hij De Practische Gids open voor zich op de tafel gelegd, en zat daar, schijnbaar lezend, overheen gebogenzoo vertoonde hij eenige gelijkenis met een alchimist, gedoken over zijn loodzware problemen. Wederom werd er geklopt; hij bleef roerloos; zijn echtge- noote. bovenmenschelijk verschrikt door zijn onbeweeglijkheid, zij vreesde een wijle, dat een beroerte daar plotseling zijn kost baren levensdraad had afgesneden. riep nu „Binnen" als in een instinctmatige be geerte naar hulp. Een kellner trad binnen; als door een wonder herleefde de daareven verstomde Cesar. - „Tea," sprak hij gebiedend tot den kellner, die glimlachend knikte, en, vervol ledigend. vroeg: „Bread and butter?" Ce- 7. Doen van betalingen uit de post voorziene uitgaven, dienst 1914 1915; 8. Verzoek om eervol ontslag van dr. h. Joekes als schoolarts; 9. Benoeming van een school; i L oor openbare lagere school te Overve. 10. Benoeming van een onderwijzeres de openbare lagere schooi te Bloc.: daal 11. Voorstel tot verleenen va:i een toes op het loon aan gemeente-beamh; 12. Voorstel tot verlaging van het max- mum der vergunningen ingevolge drankwet; 13. Verbetering van den duiker i tering van den vijver in Duin en I 14. Ophooging der Korte Kleverlaai; 15. Vaststelling van belastingkohier 16. Aanstelling van een agent vai P in plaats van een nachtwacht Uit het p o 1 i t i e-r a p p o r t. Processen-v erba~"a 1 zijn opgern Ti wegens: rijden zonder licht: ioopen verboden grond. Gevonden en terug te bekomen H. Kruger, Schermerstraat n". 11. te H Icm. een bos sleutels; aan het bureau politie, te Overveen, een huissleutel broche; een paar zwarte handscho,. twee kinder-portemonnaies. Komen a a nloopen hij de ia Malga. Zijlweg, te Overveen, een geelbruin hondje. V erloren: twee bankbiljetten T 10,1,een ring met sleutels: e tasch met hoeken; een rozenkrans. gouden horloge; een pakje met kantwer' een mes; een sleutel. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 26 Maart toten met 1r derdag 1 April. Geboren: d. van J. A. Sandhaus en M ter Brugge; z. van W. A. G. Tweelitri en M. A. Peters; z. van A. Schooii en M Nijgh; d. van E. C. Witsenburg en B. M Timmer; d. van C. Rosenhart en Krane; d. van C. van der Werff cn i' Adding. Overleden: J. van Woensel, A Sernee, 70 j. sar verstond dit eenigszins en km vestigend. „Vraag ook cervelaatw si> ',;t Suzanna nederig. „Wat heb je nu aan cervelaatw "si Wat is daar nu aan verweet hij haat ineens onuitsprekelijk grimmig. Me r ontstelde van zijn toon. ..Ik had daar zoo'n trek in," ex 'ss de ze zich. „Dat kan .ie alleen 's avond 's morgens smaakt dat niet.'' wees hü y terecht, - - „hebben wij ze ooit ander- Ja 'savonds gegeten?" Meer en meei hij zich op. - „Neen, man," antwoordde zij gen „Nou dan," concludeerde hij lo- en zweeg, haar kwaadaardig aanzien' danks dien boozen blik, was er een Mr" weekheid in zijn ziel .gekomen dol geuit verlangen naar éènjspljs, die o;1! meest geliefde heeterl mocht. Onge:. de kommer drukte hem neer; hoe ga had hij eenige plakjes dezer' beminc velaatworst verorberd,*zoo hij slechts y; weten had hoe dit gerecht in het EiiA-- beette. opdat hij het zou kunnen bes Hij transpireerde, mateloos, en in dit zettende oogenblik had hij zijn gan gisten-affaire voor een diction:.aire - ruild. (Wordt vervolUv

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2