fvantjen A. sorteerhlg Veeren Boa's f 2.50 en hooger Dames! WEILL, Barteljorisstraat 26-28. BERIJDT Kleine Houtstr. 84. Tel. 1961. GLYCERINE VETZEEP. Corsetten Rijwielen en Banden. J. PERRY, BENOODIGDHEDEN Alleen echt bij F. W. MARTIN, Gr. Houtstraat 109. - Tel. 1273. ƒ0,30. 0,00, ƒ0,75, I,-. 1,25, ƒ1,50 en hooger. uitsluitend naar niaat. N.V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel. GIETCOKES voor cenJrale verwarming per wagon, per gewiekt of per H.L. tegen coneurreerende prijzen. Bewaren van Pelterijen gedurende den Zomer. z Uitstekend voor WINTERHANDEN, SS HUIDUITSLAG enz. Magazijn van VOLLEDIGE Keukenuitrustingen Ph. J, G, ROEST - Haarlem Wij bevelen ons beleefd aan voor de levering van Uns Paaschbrood wordt geleverd tot onderstaande prijzen en is desverkiezend in panvorm of plat verkrijgbaar. H. FRANKEN Jr., Hofleverancier. gwisseling. Komt over een rijkshpoid- ïtenaar, treint, kenrt, drinkt koffie en en treint weer weg. Advies. Briefwis- ig. Niet twee nieuwe stoelen. Kén we stoel, de ander kon noe best mee. stoel voor verkooplokaal bestemd, trekt Jacht van den ambtenaar die eens zat Jen niet afgekeurden stoel. De aige- -de lijkt hem beter. De niet afgekeurde naar de verkooping. De andere stoel r in gebruik genomen. Pats. Leuning tf, blijkt vermolmd. Op den niet afge- den, maar verkochten stoel moet wor- bijbetaald f 0,65; af aan rekening, espondentie.reis- en verblijfkosten rijks-' tenaar 12,25, maakt eene rekening geen-stoel minus 12.90. Zandvoort is van gemeentewege op- se gedaan van de schade onlangs aan- ;ht door het onbruikbaar maken van espoelde mijnen; de schade beloopt mmmigen ettelijke honderden guldens. - Hendrik nam onlangs poolshoogte Je schade, aangericht in het landhuis den Duitschen heer Elsbacher. A. H. de Hartog deelt ons mede, dat herbenoeming voor het secretariaat den kerkeraad op zijn eigen verzoek geschiedde. Om niemand te kort te haasten wij ons ter verbetering van stukje.van de vorige week, dit mede ■elen. TO" Museum van Kunstnijverheid. de rotonde van het museum van kunst- rlieid zullen de afbeeldingen der Fran- beeldhouwkunst, Zondag a.s. op alge verlangen nog tentoongesteld blijven, belangrijke tentoonstelling van mo- kunstnijverheid is in voorbereiding, lag is de toegang kosteloos. WEEL. Speenhaff te Haarlem. oeren. burgers en buitenlui, Speenhoff en z'n lieve Trui, Ooncker met zijn schimmenspel, het gaat u allen wel. zacht en zoet en bitterheid .1 wat van hun lippen glijdt. Tele leven ziet men licht, herspel en hun gedicht, tiaarlemschen Nurks strijken zij glad. 1 iverveensche stijfheid zat. Bloemendaler zit te schudden, ichen blaat allengs de heele kudde, aar Van Gast'rens schouwtooneel. eeren zult ge; hij vraagt niet veei, een, twee guldens van acht uur Si hoff tot elven is niet duur. p Zondag 28 Maart in den Schouwburg ;r. (Zie annonce Schouwburg Jansweg. N. V. ,,Het Tooneel", Zenuwachtige Vrouwen. hebben deze zenuwachtige vrouwen om eens temidden hunner zenuwach- en gezien en zulks lang niet zonder ...ar; we hebben den genoeglijken in het edel confiseursber.oep aan- .vd en zulks, zoo mogelijk, met nog pleizier. En wij waren werkelijk niet uigen, die zich met dit alles vermaak- m ons henen werd druk en aanste- gelachen. Jammer, dat de zaal niet Beter bezet was; dan ware het nog ,.er geweest. LETTEREN EN KUNST In „De Nieuwe Gids" herdenkt de heer J. A. Bientjes Johannes van Vloten. Wij lezen daar o. m. Van Vloten's verhouding tot de Maat schappij van Nederiandsche Letterkunde, die hij een misgeboorte achtte en zoo spoe dig mogelijk te herscheppen)tot de Ko ninklijke Academie van Wetenschappen, die hij een „Vanity Fair" vond, en tot de bewer kers van het groote Nederiandsche Woor denboek", heeft gemaakt dat hij alleen kwam te staan. Zijn wijze van zijn en de dingen te zeggen, of liever veel meer: te schrijven, zooals zij zijn, op den man af, niet bang om namen, wit wit, zwart zwart te noemen, zonder er ooit doekjes om te winden, zijn denkbeelden in zijn eigen Tijd schriften uitsprekend, heeft van hem een alleenstaanden post in den vrijheidskrijg der menschheid, een voorlooper van den Ibseni- aanschen „Brandt" gemaakt. WIJSBEGEERTE Plaatsing van het verslag eener onlangs door dr. Bierens de Haan te Leiden gehou den lezing, moest wegens plaatsgebrek- worden uitgesteld. VAN HIER EN DAAR. De oorlogskas. In de „N. Rott. Ct." schrijft Dixi een be schouwing over een belangwekkende in stelling, van levensverzekering in oorlogs tijd: de Oorlogskas, (gevestigd Admiraal- de-Ruyterweg 29, Amsterdam.) Wij ontleenen een en ander aan deze be schouwing. De wijzen, waarop verscheidene maat schappijen hebben getracht de moeilijkhe den voor thans te sluiten levensverzeke ringen op te lossen, zijn vele; ze komen hierin overeen, dat ze voor de verzekerde militairen onbereikbaar of uiterst kostbaar zijn. „Een aantal onzer groote binnenlandsche maatschappijen heeft nu de handen ineen geslagen en een normaal vastgesteld, waar tegen een verzekerd kapitaal, dat een zeker maximum niet mag overtreffen, ook tegen dit risico kan worden beveiligd tegen een bepaalde premie, bij vooruitbetaling voor één jaar te voldoen. De bepaling was voor alle militairen, die bij haar verzekerd waren, een ernstige teleurstelling, al onderwierpen eenigen hunner zich er aan. Wie de extra premie niet betaalt, ont vangt van bovenstaande verzekeringen slechts de gereserveerde contante waarde terug in het fatale geval van porlogsoyer- lijden." Wat de maatschappijen behoeven, zijn de middelen om de belangen der verzekerden te waarborgen en tegelijkertijd ook hen, die naar het front zijn of gaan, te helpen. En zulk een middel is de afzonderlijke oor logskas. Zulk eene oorlogskas of waar- borg-maatschappij, op eenvoudigen ouder lingen grondslag gevestigd, is nu ook te Amsterdam tot stand gekomen. De commis sarissen zijn mannen, wier namen voor het goede beheer waarborg zijn. ledereen kan aan bovengenoemd adres het prospectus dezer maatschappij aanvra gen: Hare werkelijke onkosten worden op 15 pCt. geraamd; al het overige van de stor tingen, die zij ontvangen zal, behoort aan de kas en komt ten goede aan de na te laten betrekkingen van de deelnemenden, die als slachtoffer van een oorlog zouden vallen, of wordt, zoo het vrede blijft, teruggegeven. Dat is het eenvoudige beginsel. De oorlogskas is opgericht uitsluitend ten behoeve van hen, die zoo te land als ter zee in Nederlandschen krijgsdienst zijn of zullen treden, en voor de met militairen gelijkgestelden. Alleen bij een zèer groot aantal deelnemers heeft zij kans tot slagen, omdat eerst daarbij het percentage der overledenen onder de oorlogvoerenden zich zal afspiegelen in de gemeenschap der deel nemers. Zij doet in den grond der zaak niet an ders, dan alle militairen in de gelegenheid stellen, bij haar willekeurige stortingen te doen. die later aan de betrekkingen der naar verhouding weinigen, die in of tengevolge van den oorlog overlijden, worden uitge keerd. De eerste verplichte storting behoeft slechts vijf gulden te bedragen en kan ook door anderen dan door de militairen zeiven, te hunnen behoeve worden gedaan. Alle verdere stortingen zijn willekeurig, mits in guldens afgerond. Om spoedigen toeloop te bevorderen is aan de deelnemers, die zich vóórdat Neder iandsche troepen in vijandelijkheden wor den gewikkeld, voor hunne stortingen, die eveneens voor dien tijd geschieden, aan spraak gegeven op dubbele rechten bij de uitkeering. De verdeeling onder de nagelaten betrek kingen geschiedt overigens in verhouding van de gestorte bedragen ten name van hen die sneuvelden of daarmede gelijkgesteld zijn in het prospectus. Tegenover het groote voordeel, dat in ge val van overlijden vermoedelijk 20 tot 25 maal de stortingen zal kunnen worden uit gekeerd (dus b. v. 1000,voor iedere 50,storting na het uitbreken der vij andelijkheden). staat natuurlijk het verlies der stortingen, wanneer men het geluk heeft aan den dood te ontsnappen. Dat gekweekte renten aan de kas worden toegevoegd is bij dit onderlinge stelsel dui delijk. Dat voor het geval Nederland geheel bui ten den oorlog blijft, alle stortingen behou dens 15 pCt. voor administratiekosten, wor den teruggegeven, is een bepaling, die de geheele onderneming nog aanbevelenswaar diger maakt. De eedswet. De Tweede Kamer heeft de wet aange nomen krachtens welke van het afleggen van een eed kan worden vrijgesteld hij of Zij die, ter beoordeeling van den rechter, ernstige gemoedsbezwaren laat gelden. De rechterzijde heeft zich niet kunnen ont houden als één man tegen te stemmen. Krachtigste figuur ter linkerzijde heeft zich prof. Eerdmans getoond, die o. m. er op wees, dat het zweren kan doorgaan voor een heidensch gebruik. Hij had de woorden van Haentjens uit zijn werk Remonstrant- sche en Calvinistische dogmatiek kunnen aanhalen dat zeker roomsch-catholicisme een christelijk getint heidendom en zeker calvinisme een christelijk getint jodendom te noemen is. Zoowel enkele r.-k. als en kele antirevolutionnairen in de Kamer heb- DE LEVERING UWER BELEEFD BE VEEL IK MIJ AAN VOOR MEVR. G. v. d. BRINK, Cor- setière, KEIZERSGRACHT 717, AMSTERDAM. - ELKENVRIJDAG AANWEZIG IN „HOTEL CEN TRAL", - LANGE POTEN, DEN HAAG. ben in hunne houding deze waarheid be wezen. Frederik van Eeden heeft onlangs te Aalsmeer gezegd: „Wie God noemt kent „Hem niet, wie Hem kent noemt Hem „niet." Dit was een wijs woord en de een voudige bevolking van dat dorpje heeft de waarheid daarvan wel gevoeld. Ging het in de politiek om waarheid, dan zou het zweren onder aanroeping van den naam Gods, evenals het vloeken verboden moe ten worden. Waarlijk christelijke burgers, dat zijn de nieuw-testamentische christe nen, zouden zich hierbij wel kunnen, neen wel moeten aaifcluiten, op grond van de bekende Bijbelplaatsen, die het zweren den geestelijken mensch onwaardig noemen. In de politiek, de kunst van geven en nemen, van plooien en gladstrijken, gaat het echter niet om de waarheid, maar het gaat daar om het mengsel van waar heid en onwaarheid, van goed en kwaad, -dat in Recht zijn vorm en in nut of in het z.g. Algemeen Belang zijn inhoud vindt. Dat Nut of Algemeen Belang kan den eed niet missen, zoolang nog een deel des volks in zij 't ook christelijk getint heiden dom of jodendom ligt. De rechterzijde heeft, dar heel goed gevoeld zonder het te be grijpen. Oorlog Amsterdam was na het in den grond boren der „Medea" ietwat zenuwachtig. De stemming te Amsterdam bepaalt niet die van het land al is ze er een van de factoren in. De algemeene stemming van het land meenen wij aldus te kunnen omschrijven: wil Duitschland oorlog met ons? Liever niet, maar we zijn bereid. Aanbevelend, V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel. BLOEMENDAAL: Bloemendaalsche Weg 1. Telefoon 2857. HAARLEM: Leidsche Plein 15, 17, 19. Telefoon 773. O. VAN ZETTEN, Architect Haarlem. Gedempte Oude Gracht 63 TELEFOON 2670. aanau- "'3 AanDevelend, n.,H. r...M BI zaal niet de kas en komt ten goede aan de na te laten K. y, HOENDERDOS' Brandstoffenhandel. p het nóg betrekkingen van de deelnemenden, die als BLOEMENDAAL: Bloemendaalsche Weg 1. Telefoon 2857. TELEFOON 2670. slachtoffer van een oorlog zouden vallen. HAARLEM: Leidsche Plein 15, 17, 19. Telefoon 773. 3 es*?. AGENT voor Haarlem en Omstreken: jyantcexrolen. door H.H. Doctoren. Per stuk 15 cent. Per doos 85 cent. na BB Riviervischmarkt hk. Jansstraat Tel. 249

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3