Schouwburg Jansweg. HAARLEMSCHE BAHKVEREENIGING HENRI CARELS. nieuwste 1A Engelsche en Schotsche Stoffen te HAARLEM. m KLEERMAKER JOH. M. SCHMIDT, Opticien Handel in Brandstoffen. Prima Engelsche en Belgische Anthraciet KO DONKEü'S SCHIMMENSPEL Zenuwachtige Vrouwen. Ds. H. W. CflEÜTZBfIG LEZING ^Voorraad NOuVeau 4 Elegante coupe. - - Prime stoffr AMSTERDAM s. H. H. Spangenberg, P. OE NOBEL, Het Rotterdamsche Tooneelgez. Jongejuffr. Josette m'n Vrouw. N.V. Het Tooneel. Die Haghe-Spelers. PEN. Deze Oorlog en het Pacifisme. op DINSDAG 30 MAART, in de Christelijke School, Uitdeelingslijst. De Oorlog, ook in ver band met het Oosten. Naamlooze Vennootschap OE DURIEMSCHE imiKHML Directie: Mr. A. S. MIEDEMA en P. H. CRAANDIJK HAARLEMSCHE STEENHOUWERIJ B. C. L. RADSMA. KAMPERSINGEL 8. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) Haarlemsche Winkelweek. A. H. VAN DER STEUR Jr., Heeren- en Dameskleermakerij, Barteljorisstraat 22 - Tel. 303. Dames- en Heeren Kleermakers KAMPERSTRAAT 20, Wij hebben de eer U te berich ten, dat wij een fraaie collectie VOORJAARS- en ZOMERHOEDEN vanaf heden zullen exposeeren. U beleefd tot een bezoek uit- noodigend W. G. V.AN DER LAAN Teleph, Interc. 2474. CONCURREERENDE PRIJZEN. SHAKVÜLLE COMPLETE WOHINGIMRICHTIKO BEHAKEERIl - MEUBELMAKERIJ - STOFFEERDE1 J. C. CADERIUS VAN VEE) ZIJLSTRAAT 96 TEL. INT. 4f Mijne meubelen zijn alle eigen werk prima kwaliteit 77 1J HAARLEM Groote Houtstraat 31» Heerengracht 507 A, Gemeubeld Huisis tol n r; I lil Si Lange Veerstraat 22-26 mi „OLOKIT" Brillen en Pincenez nog steeds het beste. Ged. Oude Gracht 47. Telef. 105 Telephi No. 16 Fa. J* H. KRUL Jr., Bloemendaalsche weg 219, OVERVEEN. D. MIEZERUS, Leidschevaart 92. Z ij 1 w e g 87. Kleêrmaker, Telefoon 815. Telefoon 2016. Telefoon 1430. Zaterdag 27 Maart. 71 uur. Dir. P. D. v. EYSDEN. (Groot succes). Zondag 28 Maart. 8 uur. Oe Heer en Mevrouw SPEENHOFF met hun nieuwste aetueele Liedjes. enz. enz. Balcon f 2,Stalles f 1,50, Prontloge 1.25, Parterre f 1, Zijloge 0,75, Amphith. 0,00, (laauderij 0.40. Maandag 29 Maart. 8 uur. Dir. WILLEM royaards. Woensdag 31 Maart. 8 uur. [duard iierkade Enny Vrede (Op verzoek) Gewone prijzen. Bureau van 104 en van 67 uur. De Weleerw. Heer Predikant te IJmuiden, zal lezen over te 8 uur, Zomerzorgerlaan 3 te BLOEMENDAAL. Plaatsen a f 0,50 zijn te hekomen bij de Eirina A. VERNOUT, Tel. 547, Warmoesstraat 10, Haarlem, en op den avond zelf aan de Christelijke School. De Curator in liet faillissement van W. P. H. VAN DIEREN BIJVOET, directeur van een Stoom Wasch- en Strijkinrichting, wonende te Bloemendaal, bericht dat de door den Heer Rechter Commissaris goedgekeurde Uit deelingslijst in genoemden boedel is nedergelegd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Haarlem, ten einde aldaar ge durende tien dagen ter inzage te verblijven. De Curator. Mr. P. TIDEMAN. van den beer HENRI BO REL, op WOENSIAG 31 MAART, 's avonds 0111 acht uur, in „DE KROON". Onderwerp Kaarten tegen f 1,te ver krijgen bij den Boekhandelaar H. N. MUL, Kruisstraat 25 of 's avonds' aan de zaal. De op brengst is ten bate van het Fransche Roode Kruis. OPGERICHT 1891. STAND per 1 JANUARI 1915: HYPOTHEKEN: f 17 123.103.20 KAPITAAL: 3.000.000 PANDBRIEVEN: 16.954.100. RESERVES: 250.000.— Geeft UITLOOTBARE PANDBRIEVEN uit a 5%. Verkrijgbaar in stukken van f 5000.f 1000.f 500.—, coupons Januari Juli, en f 100. jaarcoupon Januari, ten kantore der GEDE6V2F/E OUDE GRACHT 65, en door alle Commissionnairs in Effecten. ATELlERVOOR j N T E R C. GRAE/AONUAENTENTELEF. 130 KANTOOR EN WERKPLAATS: TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. PAASCHBROOD Verzoekt Uwe bijzondere aandacht voor de etaleering van zijn groote sorteering STOFFEN, in verscheidenheid van kleuren kwaliteit,terwijl de prijzen billijk gesteld zijn. BEKENDE ELEGANTE COUPE. Telcf. 2145 BARTELJORISSTR. 6 Ontwerpen, teekeningen en begrootingen grati f f< £71 'J€/i EDIABIDAVIBSDN. T E EN voor liet aanstaande VOORJAAR- EN ZOMERSEIZOEN. ij) aanvrage worden de stalen, zoomede de abonnemenls- vooi waarden gaarne toegezonden. MAATNEMEN ÉN PASSEN, onverschillig waar ook in Nederland, zonder cenige prijsverhooging. Bejaarde Heer en Da;m dienstbode vragen voor de mt„ Juni, Juli, Augustus of gedeelte van Vi': :js met gebruik van Kei.) Brieven fr. met uitvoer.: lichtingen onder lett. 1). i„ a Alg. Adv.-Buv. KRUiSMA - Amsterdam. Km a U 33 UI bn MT a Z43 60 JjJ 03 S3 "LU g Hg I"® 60 LU 2* toö tl L Q C ih i u ,y 5' 1 r r' O l' G y (S sa k I fc \m Koper-, Blikslagerij,Aanleg Gas- en Waterleidingen. Herstelplaats van alle metalen. Het opnieuw opmaken van Gas-ornamenten. Grootst gesorteerd Huishoudmagazijn, Emaille pannen, Petroleum kookstellen, Gastafels en Komforen. Gevestigd 1828. Telephoon 183. HAARLEM. ge Jaargang. Dit nummer bei In dit weekbk „HET MIDDEN", derlijke reeks is van 24 Januari GEMEENTE! Donderdag vers voorzitterschap v; wezig waren de hi Onder de ingek aangenamen spoi was een meded' Staten hunne bes! den Zijlweg verd port van den gen Robbers, over d< school; het tocht heer Robbers. De heer De Roi dcrtijd op dezen t< deelt mede, dat tijde van zijn klac bewijs daarvoor i: chermpjes aange De Voorzitter w reden tot tevrede li,!, dus niet verde De verslagen e ineente-ontvanf commissie en de s gekeurd. Dan wordt eer v aarplaatsen te H stoomwals, word firma Boesewinke verkocht, en men te leggen en het nieuwen stoomw; zal zijn. Punt 2 is bene j commissie tot w< Met algemeene st< holt daarvoor aat Het derde punt: ;>olitie-verordenin ting besproken, v De heer De Ri j vogelnesten strafl De Voorzitter 1 lijk is, evenals di onlangs door de perde denkbeeld karren te verbiec Hen onafzienb daarna tot leden Ren suppletoiri 1914 wordt vastg 72.690,—. Het af- en ove de begrooting 191 drag van 3822,- hierna willigt me E eervol ontslag al i plaats benoemt di die dr. Joekes o j schiedde met als FEU een geval va 5) joe He thee, bet bl eu bet echtpaar i de theebladeren, een sigaar aan, en het Vertrek op e veer een uur vri een stem, waarin Verscholen lag: ..Zouden w< gaan, man I „Wat moet hij woedend uit. op. Dat is een m; van alle oneenigl zoolang we getrc I - „Hoe kan je 1 klaagde Suzanna. Tont dit verwijt, d; heid inhield, en h vel gedicteerd w;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4