ALGEMEEN WEEKBLAD Iff VERWARM1N1 - HAARLEi 5RIJDT en en Banden. PERRY, Utstr.84. Tel. 1961. n overtrekken penfabriek van 3POON 1 irdigen, zooals voorhanden de zilveren kraal- wenscht model AAS, lefoon 1774. TATER VOORZIENING HET GEHEELE HUIS URE ARTIKELEN Sporthandel HAARLEM. .2 o e Te 01 u UI s Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. eduidend" vond en dat na één keer meer dan g\;:, ikkig toch om zóó blasé r Of zij tot oordeek} et ik niet, maar het >s ï.jm,, n harmonie met de „v rgelbespelingen op de m-.i.-y. )ben, om er zóó geringschat oordeelen. l k i EN PRIJSOPGAVE KOSTELOOS ARRT1 HOEK JANssTR. TELEF. INT. 2'fS 3E er en Speciaal Hard- s Rackets der Firma's )NS, SONS Ltd. ie. •c. 2870. AMSTERDAM. eden reductie. Li CC a id 03 03 Ld bC X ti a X 03 bC •Ld 03 S3 'ld O a (A 03 I- a X 03 bD O Ld LET tft P 03 03 O CL een tf) L R L 0) 5 e x ■9 1 e 8 O N H e u ff f5 I 4» u» l c aargang. ZATERDAG 1 MEI 1915 No. 18. - Haarlem en Omstreken: l: 8 Het Bloemendiolseli UeeKblod. rijs per jaar 2,60 Prijs per nummer 25 cents. Atlvertentiën 10 cents per regel bij contract belangrijke korting. nummer bestaat uit 4 bladzijden. hi weekblad is tijdelijk opgenomen ri MIDDEN", waarvan de eerste afzon- jke reeks is afgesloten met No. 34 24 lanuari 1914. Onze Verloting. de gisteren gehouden verloting notype is de prijs gevallen op num- houder .ihr. Van Panhuys. Bloemen- - .veg te Overveen; de monotype ■ti heden aan den winner toegezonden. rirv- rgadering te Bloemendaal van den i.ci.dschen Bond voor Vrouwenkies- Toen wij Zaterdag 1.1. de feestzaal v „Duin en Daal" binnentraden, vonden air reeds een gezelschap dames en natuurlijk vooral dames, bijeenen. gepraat en gelach wees reeds op .i: ename stemming. n der wanden was de kleine uitstal- aropaganda-geschriften en kleinere werpen gemaakt; en mevrouw Dekker iarbj; reeds met beminnelijken ijver en •jp aardigheid in de weer. Door de open- <.ven tusschendeuren ziet men de ver- i.i -aaa waar een podium is opgeslagen >r hel hoofdbestuur; een achterdoek met - ei ijk opschrift, groepen waaierplan- n een piano sluiten als zijcoulissen het luim af. andeweg komen er dames en heeren i:. De afgevaardigden dragen op de cartonnen schildjes, waarop hun naam liiiats hunner inwoning geschreven ze maatregel komt een weinig te- aan de poover-menschelijke eigen- a-digheid om iemands naam, nadat men v, lis gemaakt, dadelijk weer te ver- -. I e bezoeksters en bezoekers maken liet is een ononderbroken pleizierig- vai. zich voorstellen, korte gesprekjes, a en handdruk ten voorloopig af- .iï I.. We hebben gelegenheid menig be- ■5-1 toiletje te ontdekken, en bemerken onmiddellijk de bekoorlijkheid van i draagster; het wisselend uiteengaan -'li vormen van kleine groepen geeft, vroolijke fleurigheid dezer toiletjes coloristisch schouwspel, niet zon- n enkomst met dat in een kaleidos- zeer langzaam wordt omgewend, üiigenamer wordt de aanblik, wan- i ige lieftallige dames met kopjes ersnaperingen rondgaan. De ge- i id neemt toe. te allen kant wordt •-■maakt; en men kan wel zeggen, ugeveer al deze dames en heeren na half uur elkander kenden; het wordt nu vól.doch een gedeelte der bezoeksters en rs is, natuurlijk vreedzaam, de be ende vergaderzaal binnengedrongen, en daar de introducties en gesprekken rt. Er verdwijnen echter ook nu en dan t eksters, niet voor goed, natuurlijk; al- mi een autotocht in de omstreken te t 5ï. In de zaal worden volgnummers :n voor wie mede willen gaan; de e Wijs is het die dit onderdeel der heden geregeld heeft; met prompte i -tigheid leidt hij telkenmale de klei- v/.el- .1 lapjes naar buiten, waar de auto's dc.-i, fiitrc op een wenk van hem komen ie d, op de manier die men in oude mmans ,als bij tooverslag" te noemen placht. w -tocht was er volkomen op bere- om m vreemdelingen een indruk van mo ,e streek te geven. Wij tuften s den Bloemendaalschen weg, den Els- 'nr n loor naar Aerdenhout en Heem- den door den Hout en de stad -mi choten den Zijlweg langs om ons eekduinsche te vermeien in de de dalingen en stijgingen der terende duinwegen en ten slotte als in i snelle, bedevaart op te gaan naar de )gte van „Het Kopje". Hier stap- v en genoten het weergaloos ver- allen kant. De bezoeksters wa- 1 gen, en genoeglijk redekavelend «'ideide men terug naar het hotel om zich tv mw of gastheer te vervoegen. Ja, ro iv, of gastheer, want de leden der velmi Bloemendaal hadden hun disch 'Ogee amers beschikbaar gesteld voor één of meer medeleden uit andere plaat sen; een denkbeeld dat van mevrouw Van Heerdt tot Eversberg was uitgegaan, en te recht veel bijval vond, daar het de vriend schap en nadere bekendheid en waardee ring tusschen de leden van den Bond in hooge mate begunstigt. Zaterdagavond. De alg. vergadering werd den vorigen avond nog voorafgegaan door een welgeslaagde samenkomst in hotel „Duin en Daal". De presidente mevrouw Van Heerdt opent te 8.20 uur met een waarlijk harte- lijken welkomstgroet; mevrouw Van Heerdt sprak vlot en bezield en ook naar den in houd waren hare woorden frisch en duide lijk. Zij hoopt dat van het samenzijn hier iets schoons en bezielends zal uitgaan, de kracht van zijn ideaal gevoelt men wanneer men allen bijeen is; deze tijd brengt vrou wen van allerlei siag tot onderlinge toena dering. Velen blijven nog verre omdat zii vrouwenkiesrechtbonders houden voor twis tende suffragettes, ten onrechte, wij koes teren een ethisch feminisme, tot op den bodem van ons hart, en door regeering van stad en land moet dit allengs worden er kend. In het ethisch feminisme breekt zich een nieuwe stroom baan die niet meer weet van vijandigen zin van man en vrouw; wi.i vertrouwen op de ridderlijke erkenning dooi den man, dat de vrouw allengs voor kies recht rijp is; dan dit: de vrouw wil in de wereld een tehuis scheppen voor die haar lief zijn, zoo willen de vrouwen gezamen lijk de maatschappij, waarover zij veel heb ben leeren denken, waarin zij veel werk hebben leeren verrichten, tot een beter te huis maken voor allen. Als gelijkwaardigen, niet als gelijken willen wij met den man samen optrekken naar een beteren tijd waarin vrede heerscht door recht, wat nu noch internationaal, noch nationaal bestaat: en wij willen dit niet óm in de eerste plaats aan politiek te doen, maar om ons idealis me, door middel ook van ons kiesrecht, om te zetten in werkelijkheid. Daarom willen wij werken aan uitbreiding van den Bond en vooral opvoedend werken in onze klei nere gemeenten. De mogelijkheid van het bereiken van ons doel staat in gedachte voor ons vast. Zoo ongeveer sprak mevr. Van Heerdt, met daverend handgeklap gaf de vergade ring hare instemming te kennen. Nogmaals herhaalt zich het applaus. Daarna spreekt mevr. Boissevain, de voorzitster van het hoofdbestuur, ongeveer aldus: De bedoeling in dit jaar een feest te heb ben in Bloemendaal, had niet voorgezeten, maar het samenzijn is hier van zelf tot een feest geworden, door de hartelijke ont vangst door de afdeeling alhier (applaus). Spreekster gaat na hoe zich de gevoelens omtrent vrouwenkiesrecht in de laatste 8 jaar hebben gevormd. Wij leven in eene mannen-maatschappij, waarin de eene helft ten koste van de andere wordt onderdrukt, we willen leven in eene menschen-maat- schappij. Aan vrouwenwerk is iets eigen, wat mannenwerk mist; vrouwenkiesrecht dient voornamelijk de vrouw in staat te stellen dat te doen gelden. Met mevrouw Isaacson zegt spr., nu ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel eenmaal ge wekt is, kunnen wij niet meer terug. Iets te leeren van wet en maatschappij is daar toe onze taak, doch dat is een zaak die korten tijd eischt. Spr. gaat nu na hoe half- bewusten, heelbewusten kunnen worden ge maakt; met enthousiasme gewaagt zij voor zich, van liet werk op politieke verkiezings- bureaux. Zij verhaalt tal van anecdoten omtrent de onuitstaanbaarheid van boeren en andere mannen die de propaganda voor de groote zaak tegenwerkten, en slaakt zelfs eenmaal de verzuchting; ons vrije Neder land! De meening dat het bezit van vrouwen kiesrecht het uitbreken van den wereld oorlog had kunnen voorkomen, wordt door spr. bestreden. Zij gaat na de werking van de ideëen staatsgrootheid en revanche op de vrouwen van dezen tijd en zegt: ook in dit opzicht zuivert de oorlog de atmosfeer, dat wij thans onze kinderen kunnen opvoe den, niet den strijd te schuwen, te weten den strijd tegen het kwade en tegen onrecht, maar dien met moordwerktuigen; onze meisjes kunnen nu van de Belgische meisjes leeren, dat bezit van huis en goed nog niet alles is; wellicht zal zooveel door mannen en vrouwen samen gedragen leed hen meer tot elkander brengen; zorgen wij bij onze buren niet achter te blijven; de in een omgeving, die dit alles leert, opgevoede kinderen zullen als volwassenen het vrou wenkiesrecht in het leven roepen. Snr. ein digt met een korte peroratie, welke door langdurig applaus wordt gevolgd. De vergadering zingt daarop het Bonds lied op de wijs van; De vierkleur van ons dierbaar land. (Daar de woorden van dit lied van bi zonder weinig diepte zijn, sloot onze ver slaggever de oogen voor de tekst daarvan en verbeeldde zich in een Zuid-Afrikaansch concentratiekamp het geliefde lied te hoo- ren, waaraan zooveel smartelijke herinne ringen aan dien edelen krijg van.voor 14 jaren zich verbinden.) De rusttijd werd niet te lang genomen omdat prof. Kernkamp nog moest spreken en mevrouw Kremer nog moest voordragen. Prof. Kernkamp's voordracht, was helder als glas, hier en daar scherp als 'n dia mant. De titel der rede: „De taak van de vrouw in den strijd tegen den oorlog", was de vlag waaronder onze hooggeelerde sprak over den oorlog en de middelen om die te voorkomen. In den aanvang stelde spr. voorop, dat hoezeer ook hij het voortduren van den oor log zou willen tegengaan, hij toch behoort tot hen die ons volk zoo weerbaar mogelijk willen doen zijn (applaus). Allereerst de monstreert hij het ontstaan van een oorlog aan den oorlog van 1911 en 1912 tusschen Italië en Turkije. Drie soorten oorzaken waren te onderscheiden: economische, per soonlijke en ideologische. Italië was overbevolkt, na België, Enge land, Nederland is Italië het dichtst be volkte land. Op 100 huwelijken kon men rekenen op gemiddeld 455 kinderen; door dat de industrie op lagen trap stond wa ren reeds 5 millioen Italianen geemigreerd; het streven naar vestiging van eigen kolo niën werd steeds sterker. Het economisch leven werd in Italië geleid door de regee- ringsbank (Banco d'Italia), de bank der clericale partij (Banco di Roma) werd in Italië zelf van krachtige werkzaamheid uit gesloten, en zoo richtte deze hare krachten op Tripolis, steunde stoomvaartlijnen, stel de voor allerlei cultuur geld beschikbaar, doch kwam daarbij spoedig met de Turken in botsing. Dit waren de economische oor zaken van den strijd. De ideologische oor zaak was het opleven van het Italiaansche nationalisme. De personen-oorzaak was het verlangen van den vooruitstrevenden minister Qiolitti, om zich tegen de conser vatieve strooming in staande te houden. Dit zijn alle typische oorzaken van den modernen oorlog. De strijd tegen den oorlog nu zij strijd tegen de oorzaken. Over doeltreffenden strijd tegen de personen-oorzaken van den modernen oorlog behoeft niet te worden nagedacht, want de persoonlijke oorzaken verdwijnen als de andere verdwijnen. Op den duur nu moet de scherpte van den economischen strijd verminderen door de geheele wereld open te stellen voor het vrije verkeer (applaus). Wat de ideologi sche oorzaken betreft: het streven van ge scheiden gedeelten van een volk naar een heid, is altijd een oorzaak van oorlogen geweest. Men late nu in de eerste plaats aan de volken zeiven de beslissing over de wijze van aaneensluiting waarin zij willen leven. Zijn echter ook de strevingen der vol ken naar grootheid, naar vernietiging van anderen, naar wraak, tegen te houden. Spr. meent dat deze ideologieën ten onrechte als oorlogsmotieven worden genoemd. Nooit wil een volk als zoodanig oorlog; de pers moge, zooals Bismarck in 1859 in herinne ring bracht, op den oorlogstrompet blazen. de groote meerderheid van een volk wil 'n oorlog nooit (applaus). Wie daarvan over tuigd is moet er op uit zijn de beslissing omtrent oorlog en vrede te leggen in an dere handen dan waarin ze nu ligt. De di plomatie is de vervoeging door alle tijden en wijzen van het werkwoord: ik bedrieg. Deze diplomatie moet zich ontwikkelen in de richting dat de vertrouwensmannen van een volk betrekkingen onderhouden met de vertrouwensmannen van andere vol keren, zijn dezen nagenoeg allen over tuigd, dat alle geschillen op den duur door redelijkheid en billijkheid te beslechten zijn, dan gaat het in de goede richting. De rest der geschillen moeten worden onder worpen aan eene internationale rechtbank met de macht om hare beslissingen kracht bij te zetten. Van eene volledige zegepraal in deze richting zal eerst te spreken zijn als de groote volkeren (eerst in hunne knapste koppen) haar aanhangen, daarna moet de stuwkracht komen van onderop, uit het volk. Hierbij komt de vraag ter sprake wat de vrouw ten deze vermag, zij die onder meer zoo vele diplomatieke talenten heeft (ik bedrieg, ik bedroog, ik heb bedrogen? Verslaggever). Spr. gewaagt hierna van onze Koningin (applaus), van Sybren van Denemarken, als voorbeelden van vrouwen die in uiterst moeilijken tijd leiding weten te nemen en te geven. Wat kan in het algemeen de vrouw nu doen Volgens spr. vooral in het huisgezin werkzaam zijn tot ontwikkeling van de vredes-idee bij man en zoon, opdat dezen den oorlog leeren beschouwen niet als een noodzakelijk kwaad, maar ais een ramp die kan worden afgewend door samenwerking van in vrijheid en redelijkheid levende men- schen. Na dezen oorlog zullen de grootste en gewichtigste vraagstukken aan de orde komen, het zal een lust zijn om te leven voor elk die wil medehelpen aan den bouw eenner nieuwe maatschappij. Dat de vrou wen daaraan, in het bezit van kiesrecht, dan voor hun deel krachtig zullen kunnen mede werken, staat voor spr. vast. De rede van prof. Kernkamp, was de kern van den avond. Een waardig slot was de gloedvolle en met zeer goede voordracht uitgesproken vertolking door mevr. Kremer, van Hen- riette Roland Hoist's: „Gebroken kleuren". Welk een aangrijpend vers! Maar „als een bloem die geen vrucht geeft, eer de liefelijk heid van zijn gedaante is vergaan", komt dit eerst thans ten volle tot ons bewustzijn, nu bij wat zij zeide, het beeld van de talent volle en vriendelijke voordraagster in ons vervaagt. (Allerlangst applaus). Mevrouw Van Heerdt sloot den avond met dank aan allen. De volgende dag was een werkdag voor de massa der leden. Zondag. De 8e alg. vergadering werd door mevrouw Boissevain voorgezeten. Haar openingswoord herinnerde aan den arbeid der steuncomités en der andere li chamen waarin de vrouw zich in dezen tijd nuttig heeft gemaakt. Zij deed een beroep op de mannen in den Bond om later in het licht te stellen, hoeveel hulp de vrouwen in deze moeilijke dagen hebben verleend. Spr. wekt allen op kalm en rustig ieder zijn eigen gang te gaan, Bond of Vereeniging (ap plaus), met onderlinge waardeering. 40 afdeelingen zijn vertegenwoordigd. De commissie tot nazien der notulen van de vorige vergadering, brengt een gunstig verslag uit. Bruinisse, Delft en Groningen worden aan gewezen de notulen van deze vergadering na te zien. Met algemeene stemmen wordt de be handeling der nagekomen voorstellen toe gestaan. Mevrouw Asser, de secretaresse, brengt het jaarverslag uit. Ook daarin wordt van het misbruik melding gemaakt waarmede „de man" „der vrouw" onthoudt wat haar toekomt, de tegenwoordige oorlog wordt niet anders dan zoodanig machtsmisbruik genoemd. De vrouw deed zich overal gelden in het algemeen belang. Behoudens goed keuring door de Algemeene Vergadering, besloot het hoofdbestuur toe te treden tot den anti-oorlograad. De Bond telt nu 73 afdeelingen, en 28 subafdeelingen, alles met 6894 leden. Aan verschillende personen, de propagandiste,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1