mand gegooid wa Ivoren af aan bego gemeentee KERK-AGENDA, Zondag 2 Mei. Haarlem: Eglise Wallonne, 10^- heures du matin, Mens. Jean Arnal, Pasteur a Amsterdam; Rem. Ger. Gem. 10 u., Ds. Eldering, Rem. pred. te Rotterdam; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. De Meijere; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. Hylkema. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van Leeuwen. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Siietli- lage, Pred. te Heemskerk. Doopsbediening. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., 10 u„ Ds. B. Baljon. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eysinga. Doopsbediening. limuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Creutz- berg, 5 u. Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10§ u. Ds. Attema. Zandvoort; Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Posthu mus Meijjes. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de J ansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag "an de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 23 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. „De Kroon": Dinsdag 4 Mei: 8 u. Soiree litté raire et musicale. Schouwburg Jansweg: Zaterdag I Mei: 8 u. De Spaansche Vlieg; Zondag 2 Mei: 8 u. üe Meid en Een brief in den Schemer; Maandag 3 Mei8 u. De Pastoor van Neu- yillette; Dinsdag 4 Mei: 8 u. Totok en Indo. Sociëteit „Vereeniging"Vrijdag 7 Mei: 8 u. Concertgebouw-concert. mej. Staats vooral en mr. H. J. Tasman, den rechtskundig adviseur, wordt hulde ge bracht. De heer De Wijs brengt hierna verslag uit over de rekening en verantwoording, die wordt goedgekeurd. De ochtend wordt voorts besteed aan de behandeling van finantieele voorstellen. Een voorstel van de afdeeling Hoofddorp wordt met eenige wijziging, door het hoofdbestuur over- en door de vergadering aangenomen. Den Haag wordt aangewezen als plaats voor de volgende algemeene vergadering. Na de lunch kwam dit voorstel der afdee ling Den Haag op het tapijt. De Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht neme het initiatief om hetzij alleen, hetzij in overleg en in samenwerking met andere lichamen, die in het maatschappelijk belang van vrouwen werkzaam zijn in den vorm van rapporten of van statistieken feiten te verzamelen, die een overzicht geven van de belangrijke functies door de vrouw bekleed, de groote werkkracht door haar ontwik keld, de hulp aan den man verleend, tijdens den tegenwoordigen oorlog, zoowel in de oorlogvoerende landen als in de onzijdige staten, ten einde als de tijd daar is, dit ver zamelde materiaal te benutten om er door te verhaasten het einddoel van het streven van den bond: Het invoeren van kiesrecht voor vrouwelijke personen. De presidente van het hoofdbestuur ver dedigde twee amendementen, n.l. 1". de woorden „zoowel in oorlogvoerende landen als in de onzijdige staten" te vervangen door „voor zoover Nederland betreft", en 2°. dit werk aan een aparte commissie op te dragen. Namens de afdeeling Den Haag verde digde mej. Van der Pijl dit voorstel; voorts betuigde zij instemming met het tweede amendement, terwijl ze het eerste bestreed. De voorzitster wil geen uitbreiding tot andere landen. Mej. Van der Pijl handhaaft haar stand punt. De voorzitster vindt het voorstel Den Haag nogal vaag. (De lezer bemerkt dat dit rijmt.) Kan de spreekster het niet waf toelichten Mej. Van der Pijl zegt, op eene breeder^ discussie te hebben gerekend; de zaak was daardoor helderder geworden. Deze breedere discussie komt echter niet, het voorstel Den Haag wordt aangenomen, slechts de gewraakte zinsnede „zoowel in de oorlogvoerende landen als in de onzij dige 'staten" komt geheel te vervallen. Aan de beurt ter behandeling is thans een voorstel der afdeeling Haarlem; de strek king ervan was, het denkbeeld van gemeen schapsdienst door de vrouw te bespreken. Mevrouw Prins, namens de afdeeling Haarlem sprekend, betoogt dat de tijd thans rijp voor zulk een bespreking is; im mers in deze benarde tijden zagen wij de vrouw over grooter en meer gebieden hare werkzaamheden uitbreiden. Mevrouw James, van het hoofdbestuur, gaf als haar eigen oordeel, en ook dat van mevrouw Drucker, dat het begrip „gemeen schapsplicht der vrouw" zeer onbestemd is, en er de meest uiteenloopende meeningen over bestaan; men dient dus vooraf juist te defineeren wat men er mede meent. De voorzitster stet allen die althans een vage voorstelling van gemeenschapsplicht hebben, voor, thans hier hun opvatting me de te deelen, opdat men door vergelijking tot klaarheid daaromtrent gerake. Mevrouw Prins wenscht een organisatie, waarbij iedere vrouw wordt opgeleid voor een vaste taak in tijd van nood. Mevrouw Guépin (afdeeling Haarlem) wil de belangstelling der vrouwen wekken voor het Roode Kruis. Andere afgevaardigden wederom wen- schen verplichte oefeningen voor de meisjes, zagen gaarne den duur van het onderwijs in verband hiermede verlengd, eischten meer tucht voor vrouwen in hun jeugd: (evenal de .ionge man, die soldaat wordt, moet ook de vrouw leeren gehoorzamen) Het is ten slotte mevrouw Wijnaendts FranckenDyserinck, die met gejuich naar het podium geroepen, de zaak op pooten zet. Zij heeft nooit in haar leven vast-om- schreven meeningen of plannen omtrent vrouwen-gemeenschapsdienst hooren uit spreken of aangeven, er moet een com missie benoemd worden, deze onderzoeke. en studeere, make hare bevindingen open baar; en eerst dan kunnen we verder praten. De vergadering besluit dan ook in dezen geest. Nu volgt nog een voorstel van het hoofd bestuur: dat de Bond zich niet officieel zal laten vertegenwoordigen op het Internatio naal Vrouwencongres in Den Haag, immers men weet nog niet of men zich zal kunnen vereenigen met het programma van dat congres. Dit voorstel wordt aangenomen, maar wel zal de Bond zoo geschiedt op voorstel van mej. Van der Pijl zijn groeten zen den aan dat congres. De heer De Jong van Beek en Donk ried, de motie-Leiden in zake den Anti-oorlogs raad in te trekken. Zoo geschiedde. Mej. Van der Pijl bedankte uit aller naam voor de feestelijke ontvangst. Bij de rondvraag hield mevr. Van Heerdt een beschouwing over het houden van propaganda-avonden; waar het huren van een zaal nogal duur en menigmaal over bodig is, raadt Spreekster, in plaats daar van, bij zich thuis de dames op het thee uur te noodigen, wat veel minder kostbaar en vaak zeer loonend voor de propagan da is. De heer J. C. de Wijs (Bloemendaal), raadt in het belang der kas aan, op de ver gaderingen collectes te houden. De voorzitster vreest, dat zulke collectes afschrikkend op de bezoeksters zouden werken. De heer De Wijs gelooft dit niet. Wie schrikt vanwege de collecte voor kerk bezoek terug? Mevrouw Van Heerdt wijst er op, in aansluiting bij een opwekking om spreek sters te kweeken, dat het spreken heusch zoo moeilijk niet valt. Men begint met één of twee toehoorsters, en breidt gaandeweg het aantal uit. Zoo geleidelijk te werk gaand, zal men niet bevreesd zijn ook voor de grootste vergaderingen te snreken, want bij de hoeveelste toehoorster toch wel zal men niet meer durven Verscheidene dames beamen dit. MevrouwVan Heerdt roept de vergade ring een hartelijk tot weerziens toe het vol gend jaar in Den Haag. De vergadering ging in een opgeruimde stemming uiteen. Wij lezen ergens Als ons hart zonder liefde is, dan zullen wij toch niets kennen. Wij voorzien deze spreuk van het adres van Nu zoek ze, lezer, zelf maar uit, in de berichten en verslagen in dit nummer. PLAATSELIJK NIEUWS. De staking te Bloemendaal. Wij ont vingen van een hoofdbestuurder van den Nederlandsche Bond van Hoveniers (arbei dersbond) het volgende ter plaatsing: Maandagmorgen ging het personeel van de firma P. E. v. d. Werf Co te Bloemen daal in staking, ten einde het ontslag van een der bestuursleden der Hoveniers-veree- niging ingetrokken te krijgen. Door die vereeniging (afd. v. d. Ned. Bond) is in Maart een circulaire verzonden aan alle patroons, inhoudende het verzoek om betere regeling van loon en arbeidstijd. Daarop is j door de patroons-vereeniging en ook de firma P. E. v. d. Werf Co. afwijzend ge antwoord. Nu meende het personeel toch nog eene poging te moeten wagen om dan zoo mogelijk een kleine toeslag tijdens deze duren tijd te verkrijgen, al was het dan ook voor de laagste loonen maar geweest. In een beleefd schrijven werd 17 April door het bestuur in opdracht van het per- 1 soneel, bij genoemde firma P. E. v. d. Werf Kiek van een gedeelte van den Haarlemschen Landstorm staande aan de Belgische grens. Co. om eene conferentie gevraagd, ten einde dit bij eene kalme bespreking onder de oogen te zien. Hierop kwam 20 April niet alleen een af wijzend antwoord, doch het bestuur kon het personeel mededeelen: wie niet tevreden was met de huidige regeling, kon zich van een anderen werkkring voorzien vóór 8 Mei a.s., en moest daarvan vóór of op 24 April kennis geven aan den patroon, ende secretaris, die in deze functie het verzoek tot het houden van bovengenoemde confe rentie had geteekend, werd verzocht tegen 8 Mei zijn ontslag te nemen. Daarop is door het personeel weder ver gaderd. die verbluft stonden over zoo'n antwoord en het bestuur opdroegen, te trachten dit ontslag ingetrokken te krijgen 23 April en Zaterdag 24 April nogmaals na eene vergadering van het personeel is dit door het hoofdbestuur getracht, doch alles zonder resultaat. De arbeiders willen hun makker, voor een verzoek namens hen allen gedaan, niet laten vallen, vroegen Maandag vóór den aanvang van het werk, voor de derde maal, dit in te trekken, waaraan niet werd voldaan en men is niet aan den arbeid gegaan. Daar nog al hoog wordt opgehemeld wat de tuinmannen te Bloemendaal verdienen, kwam het bestuur te hooren dat bedoelde patroon bij cliènteele gezegd had van tot 19.per week, kan het bestuur hierbij melden, dat de loonen er zijn. met een en kele uitzondering van nog lager, voor vol wassenen 11,11,50, 12,en 13, en 2 man f 14,per week. Het personeel kan onmogelijk gedoogen. dat voor zoo'n misdaad een bestuurslid slachtoffer wordt gemaakt. Reeds is de cliènteele bij circulaire door de arbeiders ook eenigszins op de hoogte gesteld wat de reden van dit conflict zijn." Namens de afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bond ontvingen de klanten van de firma P. E. van der Werff Co. een gedrukt stuk; daaruit en uit de in de dagbladen van Haarlem geplaatste stukken is op te maken, dat de stakende arbeiders van de firma P. E. van der Werff Co. het publiek inroepen als rechter in deze zaak.. Als een der organen van het publiek schromen wij niet onomwonden te verkla ren, dat de vraag die bij deze staking om oplossing vraagt, niet anders is, dan de machtsvraag: organisatie of patroon. Denkt de patroon dat hij tegen de organisatie of denkt de organisatie dat zij tegen den pa troon op kan. Doch over machtsvragen beslist niet de publieke meening, maar beslissen de feiten. Zelfs al komen straks alle Nederlandsche organisatiess de organisatie der tuinlieden te hulp. dan nog beslissen de feiten en niet de meening van degenen die ter zijde staan. Sijmen dat is het publiek, moet toch beta len. of de patroon het wint of de arbeider. Sijmen is in zijn hart niet zoo kwaad, maar zijn beurs door sociale maatregelen en woe lingen al zoo menigmaal aangesproken, is niet onuitputtelijk. Als Sijmen dominee is, of dokter, of advocaat zonder praktijk, of onderwijzer zonder protectie, of kleine win kelier met een slechte gezondheid, of als Sijmen leeft in die honderden andere vor men, waarin hij kwijnt, terwijl het den werk man naast zijn deur voor den wind gaat, dan is hij niet bereid de machtspositie van den werkman, die zich toch waarlijk om hem niet bekommert, te versterken ten koste van eigen beurs. Dat het in het alge meen sympathiek is te staken in den tegen woordigen tijd, nu ieder oogenblik ons land in oorlog kan worden gewikkeld, kunnen wij ook niet zeggen, integendeel, ons staat zoo iets evenzeer tegen als het geïnterpel- leer door sociaal-democraten en anderen in de Tweede Kamer over handelingen van bepaalde steuncomité's, vacantie op 1 Mei e. d„ terwijl niemand der volksvertegen woordigers aan de regeering vraagt of het maar zoo door moet gaan dat vrijheid en goed en eer van Nederlanders, in het bizon der ter zee, worden benadeeld, of hoogstens door navieren verontschuldigingen gevolgd. En als wij voor onze oogen zien, dat lieden die van hunne persoonlijke vrijheid gebruik maken om aan het werk te blijven, door daartoe uit andere plaatsen overgekomen organisatie-leden worden gedreigd en door eene opdringende massa werklieden worden geïntimideerd, dan scharen wij ons onmid- dellijk aan de zijde der zwakste partij. Dit trouwens geldt bij ons als regel: de zwak ste partij heeft meestal gelijk. De massa, dat is, zooals de naam reeds aangeeft, eene hoeveelheid onpersoonlijke energie, met oogen en ooren, maar zonder oordeel des onderscheids en zonder rera- vermogen of zelfbeheersching, de massa heeft o. i. omdat zij altijd, op grove wijze, de sterkste is, altijd ongelijk. Hare uitingen kunnen uitingen zijn van een sterk levens gevoel, waarmede zij die de redelijke lei ding hebben der maatschappelijke dingen, hebben rekening te houden, maar zij kan nooit leiding geven; zij leeft wel en gevoelt wel, en wil ook wel, en heeft wel kracht, maar haar leven, die kracht, moet worden geleid. De patroon, die zich tegen zijn wil en inzicht laat opdringen, wat de massa zijner arbeiders als zoodanig van hem wil, verdient het niet de leiding te hebben van eene zaak van beteekenis. Iets anders is. dat goede leiding vooruit ziet, wat de arbeiders noodig hebben om hunne bestemming te vervullen, welke is goed te werken, waarvoor noodig is vol doende te eten, behoorlijk te wonen, en de vrije beschikking te hebben over een loon, dat dit alles en nog veel meer waarborgt. De patroon die de gave van dit vooruit zien mist, en te veel of te weinig geeft, zal door de werking der economische krachten zijn plaats als patroon verliezen. Deskundig in de beteekenis van loonta- bellen, werkuren, enz., in eenige bepaalde zaak, is het publiek niet, is geen enkel pu bliek, ook niet het Bloemendaalsche. Wii althans zullen ons in de economische zijde van dezen strijd geen partij stellen. Wat de moreele kant betreft, staan wij aan de zijde van den patroon en van de aangeble ven werkers. Het moet ons overigens van het hart dat de stakers zeiven behoorlijk en kalm optre den; wat wij in de eerste dagen voor on behoorlijks hebben gezien, kwam van wild vreemden, zeker geen tuinlieden. Het eer ste verheugt ons omdat is de staking een maal afgeloopen, de vraag over het met elkander weder aangaan van eene arbeids overeenkomst tusschen patroon en werk man, gemakkelijker op te lossen is, indien de kalmte bewaard is gebleven. Dat de kameraads voor hun kameraad in de bres springen is in het algemeen zooals het be hoort, maar in dit geval zal het o. i. alleen hierop neerkomen, dat zij te zamen hem een weekgeld verschaffen. Zoo trouwens zijn de bezoldigde organisatie-ambten in het leven getreden. Zijn zij er eenmaal, dan behoeven zij telkens nieuwe actie om hun bestaansrecht te bewijzen, en zoo gaat hel door tot eindelijk het bedrijf zoo ver is, dat een algemeene patroons-organisatie met eene algemeene werknemers-organisatie tot bepaalde in rechte te handhaven overeen komsten geraakt. Tot dezen graad van ontwikkeling schijnt het hoveniersbedrijf nog niet te zijn geko men. Met het zoogenaamde posten, thuis:-', gen en soortgelijke plagerijen bereikt de ganisatie alleen tijdelijk en in schi.i;: iet- werkelijkheid drijft zij daarmede een tusschen arbeider en arbeider en mr. daarmede op het nadenkende i -bliek slechten indruk. Intimidatie is geweld. De Kleverlaan contra het rijwiel. de Kinheimweg, de achterweg cvenwi I aan de Kleverlaan, grootendeels met ke kers is bestraat, zal het rijwielverkeer af Bloemendaal, zich allengs over dierf v nten onge gevaar voc onbillijk zijr n of te bele op het rij\ bk eens aan d ;c; iaren toest e komen; c - ,sic van den .er dan het n Haarlem n. niet zijn -raat- en he ge verder de w -der-opensti laan, waar o. a. voor het ai en ook nu ni teekent het ke-Huetlaan betrek Uit het pc P r o c e s s e n-v i wegens: rijden doi bosch, overtreding pen over verboden Gevonden en P. van Koningshovc te Schoten, een gov ker, Saxenburgerw een nikkelen tabal denhout, een goudi Korte Zijlweg n°. f tasie medaille; J. 1 64, te Overveen, ei bureau van politie sleutel, een rond k zilveren broche. Verloren: eei temonnaie met inhc gouden broche, een I toestel, een grana s.iaal, een gouden armband. BURGERLIJKE STAf Van Vrijdag 23 I derdag 29 April. Geboren: 2 z. Officier; z. van T f lemse. Ondertrouw M. J. Roozen; M. Zwart Getrouwd: E Overleden ir B r e n b e r g. M. Gi 60 j.; A. Blom, 71 .i E 85 i.; J. Keijser, 4' SPORT. Kc De propaganda l Ier Zondag niets a doen was. besloot I brengen aan bovi I wedstrijd. Wat mij I korfbal een door e I speelsters kwamen het veld op en v I speelsters en spek in één lokaal, war I zingend naar buite I dan ook weer jont I minste juffrouws I met het haar in ee I korte rokjes aan o lals een aap voor e Als er om ong I wordt, zijn de spel j in een soort bagg I terwijl ik voor he |„H. F. C."-kousen Zoodia het aan' I begon er op een kl lal kleine „B. B. V I g'-oi, getrap. gegr I hooren en zien me I ik hier niet uit or I wanneer de bal Wanneer men ii hikt het me heel c- hter na tien mi T dan genoeg van. Dp de overige t( j 'jen, scheen deze 1 inciruk te maken, «langer uit dan ik. R. C. A Donderdagmidd; ï^uler voorzittersc Afwezig wan pl! r. Bornwater. i'ij de ingekome z-<" om hooger 1< pc,: der begraafph k heer Laan vr: Baarbij arbeidende fe!i.ike gemeented: Per week krijgen: F -ze dure tijden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2