ide aan de Belgische grens. rden benadeeld, of hoogstens verontschuldigingen gevolgd, r onze oogen zien, dat lieden persoonlijke vrijheid gebruik n het werk te blijven, door idere plaatsen overgekomen en worden gedreigd en door ide massa werklieden worden dan scharen wij ons onmid- zijde der zwakste partij. Dit t bij ons als regel: de zwak- t meestal gelijk, lat is, zooals de naam reeds hoeveelheid onpersoonlijke ogen en ooren, maar zonder nderscheids en zonder rem- zelfbeheersching, de massa at zij altijd, op grove wijze, altijd ongelijk. Hare uitingen :n zijn van een sterk levens lede zij die de redelijke lei- er maatschappelijke dingen, ng te houden, maar zij kan even; zij leeft wel en gevoelt ik wel, en heeft wel kracht, en, die kracht, moet worden troon, die zich tegen zijn wil t opdringen, wat de massa s als zoodanig van hem wil, iet de leiding te hebben van i beteekenis. is. dat goede leiding vooruit- irbeiders noodig hebben om ming te vervullen, welke is ïn, waarvoor noodig is vol- behoorlijk te wonen, en de ng te hebben over een loon, nog veel meer waarborgt, die de gave van dit vooruit- e veel of te weinig geeft, Zal ng der economische krachten patroon verliezen, n de beteekenis van loonta- ■en, enz., in eenige bepaalde rbliek niet, is geen enkel pti- t het Bloemendaalsche. Wii ons in de economische zijde ijd geen partij stellen. Wat int betreft, staan wij aan de patroon en van de aangebie- is overigens van het hart dat ren behoorlijk en kalm optre- in de eerste dagen voor on- rben gezien, kwam van wild ier geen tuinlieden. Het eer- ms omdat is de staking een- >en, de vraag over het met ir aangaan van eene arbeids- tusschen patroon en werk- ïlijker op te lossen is, indien waard is gebleven. Dat de or hun kameraad in de bres het algemeen zooals het be- dit geval zal het o. i. alleen men, dat zij te zamen hem verschaffen. Zoo trouwens gde organisatie-ambten in het n. Zijn zij er eenmaal, dan telkens nieuwe actie om hun te bewijzen, en zoo gaat het lijk het bedrijf zoo ver is, dat ie patroons-organisatie met te werknemers-organisatie tot echte te handhaven overeen- ikt. raad van ontwikkeling schijnt nedrijf nog niet te zijn geko- igenaamde posten, thuisbr< - elijke plagerijen he n tijdelijk en in sc drijft zij daarmede een V- ïider en arbeider en mar het nadenkende i k. Intimidatie is gt weid. tan contra het rijwiel. ;g, de achterweg evenwijdig rlaan. grootendeels met klif- at, zal het rijwielverkeer va al, zich allengs over dien weg ten ongerieve van de aanwonen- gevaar voor hunne kinderen. Toch onbillijk zijn, den wielrijder dit euvel n of te beletten ;immers de Klever- op het rijwiel onberijdbaar. Moge eens aan den voor wielrijders bijna iaren toestand van de Kleverlaan e komen; dit is iets voor de wegen de van den A. N. W. B. Het kon nog :r dan het is, maar de hoofdverbin- n Haarlem naar Bloemendaal moet niet zijn eene banden-, spaken-, aat- en hersen-vernielende inrich- verder de raad ons behoeden voor der-openstelling van de Korte Kle- waar o. a. de in- en uitlaat van de voor het auto-verkeer. Ongelukken ook nu niet uitblijven; voor een :eekent het omrijden langs de Bus- I ke-Hiietlaan betrekkelijk gesproken niets. Uit het p o 1 i t i e-r a p p o r t. Processe n-v e r b a a 1 zijn opgemaakt wegens: rijden door het Bloemendaalsche I bosch, overtreding der arbeidswet, en loo- I pen over verboden grond. O e v o li d e n en terug te bekomen bij P. van Koningshoven, Kloosterstraat n°. 97, I te t-Uioten, een gouden broche; J. Rookma- I ker. Saxenburgerweg n°. 2, te Bloemendaal. leen nikkelen tabaksdoos; J. Sluiter, Aer- I denliout. een gouden broche; N. de Vries, I Korte Zijlweg n°. 6, te Overveen, een fan- tasie medaille; J. van der Niet, Zijlweg n°. I 64, te Overveen, een kinderschort; aan het I bureau van politie te Overveen, een huis- I sleutel, een rond koperen waterpas en een zilveren broche. r e r 1 o r e neen groen dekzeil, een por- I tem n aie met inhoud, een damestasch, een 1 giii'dc broche, een notitieboekje, een photo- I t vl. een granaten broche, een blauwe een gouden dameshorloge in lederen armband. BURGERLIJKE STAND. Var Vrijdag 23 April tot en met Don- 1 ti Ja: 29 April. Geboren: 2 z. van E. C. Kaptein en W. Oii rier; z. van Th. J, Zomer en G. Wil- lemse. Ondertrouwd: B. G. Koning en A. IV, Roozen; M. J. Wiersema en A. C. Zwart trouwd: H. J. Cassee en V. Blom. Overleden in het gesticht Mee- rg. M. Gieling, 74 j.; A. Klomp, fif' A. Blom, 71 j.; W. M. E. Hekkenberg, I Keijser, 49 j. SPORT. Korfbal. De propaganda korfbalwedstrijd. Daar er Zondag niets anders op sportgebied te doen was, besloot ik een bezoek te gaan brengen aan bovenstaanden propaganda- I w edstrijd. Wat mij het eerst opviel was, dat I konha! een door en door mixed spel is. De speelsters kwamen n.l. gelijk met de spelers I het veld op en verkleedden zich met de speelsters en spelers van de bezoekenden in één lokaal, waaruit ze dan dansend en zingend naar buiten kwamen. Ieder schijnt dan ook weer jong geworden; ik zag ten- minste .iuffrouws van gemiddelden leeftijd. met het haar in een vlechtje, een jersey en 3 korte rokjes aan op het veld rondspringen, als een aap voor een aalmoes. Als er om ongeveer halfdrie begonnen wordt, zijn de spelers zoowel op kousen als in een soort baggerlaarzen tegenwoordig, terwijl ik voor het eerst een jufrouw met „H. F. C."-kousen bewonderde. Zoodia het aanvangssein gegeven was, begon er op een klein gedeelte van het toch al kleine „B. B. V. L. 0."-terrein, een ge- g"Oi, getrap, gegrijp en geschreeuw, dat 1 hooren en zien me verging. Spelregels kon ik hier niet uit opmaken, alleen deze. dat ■wanneer de bal „schitterend" door een mand gegooid was, het lawaai weer van voren af aan begon. Wanneer men in dit spel op kan gaan, lijkt het me heel pleizierig toe, ik had er echter na tien minuten toekijken ai meer dan genoeg van. I Dp Je overige toeschouwers, zes scholie- i yen, scheen deze korfbal propaganda meer I intiruk te maken, zij hielden het er althans I [langer uit dan ik. R. C. A n d r de la P o r t e. EMEENTEBESTUUR. inderdagmiddag vergaderde de raad :r voorzitterschap van den burgemees- |lt Afwezig waren de heeren Van Stolk F r. Bornwater. i de ingekomen stukken was een ver- r' om hooger loon door eenige werklie- Pt' der begraafplaats, i heer Laan vraagt of het waar is, dat de f 'ij arbeidende losse menschen, in fei- ic gemeentedienst, hoogstens 12,— reek krijgen Spreker vindt dit loon -ze dure tijden nogal gering. De heer De Roo van Alderwerelt vindt 2,per dag nog niet zoo slecht; immers men bedenke, dat het geheele werk is op gezet om arbeid te verschaffen aan werke- loozen. De heer I)e Waal Malefijt zegt, dat er ruim voldoende werklieden voor zijn; er waren er reeds van bloemisten weggekro pen naar de gemeente voor dit werk, om dat de gemeente hooger loon betaalde; in dien men dus nog meer verhoogen ging, zou de, ongewenschte, toevloed nog grooter zijn. De heer Teding van Berkhout merkt, in verband met het feit, dat die werklieden op regendagen niet uitbetaald krijgen, op, dat er den laatsten tijd zooveel regen is ge vallen, wat al zeèr in het nadeel van die menschen is. De Voorzitter zal met deze opmerking rekening houden. En de zaak wordt verder in handen ge steld van het dagelijksch bestuur. Ingekomen waren verscheidene verzoe ken om ontheffing van bepalingen der bouw verordening. Eerst een. en nog wel telegra fisch, van den heer Blankevoort, die een garage in Hartenlust bouwen wil en dat niet zonder ontheffing van artikel 10bis kan doen. Wordt tot volgende zitting uitgesteld. Burgemeester en wethouders stellen alvast voor afwijzend te beschikken. Dergelijke verzoeken bereikten ook den raad. van de heeren J. C. Laan uit Bloe mendaal en J. v. d. Meer uit Vogelenzang. Het eerste wordt toegestaan, het tweede afgewezen. Thans aan de beurt was de benoeming van vier leden der schattings-commissie voor de Inkomsten-belasting. Benoemd wer den de heeren A. Koolhoven, De Waal Ma lefijt, Verdegaal en N. Rouwens. En hiermede was men genaderd tot het gewichtigste punt dezer vergadering, de aanleg van een nieuwe algemeene begraaf plaats voor Bloemendaal. Er gaan teekeningen van ontwerpen rond. De Voorzitter: Alvorens de gebouwen te bespreken, moet de raad een besluit nemen De raad, overwegende dat de Erven van wijlen mevrouw J. J. van der Vliet Borski blijkens het schrijven van den renmeester van Elswout van 12 April j.l. bereid zijn aan de gemeente in erfpacht af te staan een perceel grond om te dienen voor toegangs weg tot de begraafplaats en waarop ge bouwd kunnen worden een doodgravers woning benevens een lijkenhuis, terwijl zij op gelijke wijze in erfpacht willen afstaan een strook grond tot verbreeding van den Bergweg; gelet op art. 134 der gemeente- wet; besluit: van genoemde Erven voor den tijd van negen en negentig jaren in erfpacht te aanvaarden tegen een betaling van een jaarlijksche canon van tien gulden, de ge noemde gronden. De heer Laan vraagt of de gemeente den grond niet in eigendom zou kunnen krijgen. De Voorzitter: Neen, blijkens de met de familie Van der Vliet gevoerde besprekin gen, wil deze den grond niet verkoopen. De raad besluit nu tot het in erfpacht nemen. De Voorzitter brengt thans de gebouwen een aula, en, op het voorterrein een doodgraverswoning, benevens lijkenhuis met bergplaats ter sprake. De heer Bijvoet verneemt op zijne des betreffende vragen, dat er jaarlijks onge veer 16 menschen op het gemeentelijk kerk hof van Bloemendaal begraven worden, en dat men om op deze nieuwe begraafplaats een eigen graf te kunnen koopen, inwoner der gemeente moet zijn. De Voorzitter: We hebben een plan voor een aula mèt en zonder koffiekamer. Het dagelijksch bestuur vindt die koffiekamer overbodig. De heer Laan vindt al die gebouwen heel mooi, maar de uitgaven er voor, n.l. nog eens 25.000,misschien 30.000,be groot hem. Het maken der nieuwe begraaf plaats, als werkverschaffing bedoeld, wordt op deze wijze hoe langer hoe duurder. Een aula lijkt hem overbodig, ook een doodgra verswoning; die kunnen er desnoods later op worden gebouwd. Men vindt trouwens op dorpsbegraaiplaatsen nooit een aula. Bii de toch reeds voortdurend stijgende belas ting zal de heer Laan zuinigheid betrachten, en tegen deze nieuwe uitgaven stemmen. De heer Koolhoven pleit voor de aula; het is daar veel te winderig; beschutting is onontbeerlijk. En dan Bloemendaal is maar niet zoo'n gewoon dorp, neen, een eerste klas dorp, ja, een voorstad van Amster dam. Wanneer er in de bepalingen niet stond, dat slechts gemeentenaren er begra ven mochten worden, kon het bouwen van een goed kerkhof met aula, enzoovoorts baten opleveren. De Voorzitter verdedigt nu eveneens de aula, op grond der winderigheid van het terrein; men mag aan een Bloemendaalsch kerkhof ook hoogere eischen dan aan die van een gewoon dorp stellen. De heer Laan was ook op het terrein eens kijken, en houdt staande dat een aula over bodig is; bovendien lijkt hem zulk een in richting heel niet plechtig of aantrekkelijk. Bij de eerlang weder stijgende rijksbelas tingen houde men de gemeente-belastingen zoo laag mogelijk. De Voorzitter antwoordt, dat het procent hoofdelijken omslag in onze gemeente toch niet te hoog is. En daarop volgt de stem ming, waarbij blijkt dat allen voor de aula (zonder koffiekamer) zijn, behalve de heer Laan. Ook de verdere ondergedeelten van de bebouwing worden in stemming ge bracht met denzelfden uitslag. De onkosten van een en ander aula. doodgraverswo ning. lijkenhuis, bergplaats, hek bedragen te zamen f 34.317,14. De heer Bispinck vraagt zooveel moge lijk werklieden uit de gemeente zelve aan te stellen. De heer Koolhoven zou, indien mogelijk, aan een aannemer uit de gemeente de voor keur geven. De wethouder De Waal Malefijt is voor publieke mededinging ook voor aannemers van buiten, daar men dan ruimer keuze heeft. De heer mr. Jacometti vraagt of er ook rekening mee is gehouden, dat de roomsch- katholieken een gedeelte der nieuwe be graafplaats wenschen zouden. De heer Bispinck zegt, dat zulks niet noo dig is; hij had reeds een bespreking met roomsch katholieke autoriteitenhet stre ven is, indien er behoefte aan een nieuwe begraafplaats is, die zelf te stichten. Bij de rondvraag stelt de heer Laan voor. de auto's voortaan te laten rijden langs den nieuwen verbindingsweg in plaats van de Beeklaan. Ook zag spreker gaarne den rij weg der Korte Kleverlaan naast den tuin van den heer Bispinck verbreed tot aan de rij boomen. De wethouder De Waal Malefijt ziet gaar ne eerst den tramweg geheel in orde; daar na kunnen die andere verbeteringen over wogen worden. Na nog een paar kleinere vragen, door bevredigende bescheiden gevolgd, dook de raad neder in geheime zitting. UIT ANDERE GEMEENTEN. Liefdadigheid. Wij ontvingen kort na elkander twee uitnoodigingen om in te tee kenen op liefdadigheidsvoorstellingen, te geven ten bate van de vereeniging ter be strijding der tuberculose. Wij hopen dat die vereeniging, behalve maat ook eenige ma tiging brenge in haar heffen van belasting op de ingezetenen van Haarlem en omge ving. In haar eigen belang. Heeft zij het eenmaal, door te vaak te vragen, te veel te dringen, verkorven, dan zal zij haar verlo ren populariteit niet spoedig weder winnen. A. N. V. Dinsdag 4 Mei des avonds ten 8 uur houdt het „Algemeen Nederlandsch Verbond" in „De Nijverheid", Jansstraat een buitengewone ledenvergadering. Bezoek. Naar aanleiding van een door ons in ons vorig nummer overgenomen stuk je over ons land en volk, van den heer Andreas Bnntzen, correspondent van „Ber- lingske Tidende', een groot Kopenhaagsch blad, kwam de heer Buntzen, die tijdelijk te Zandvoort is, ons een bezoek brengen op ons redactie-bureau om zich eenige exem plaren van ons blad te verschaffen ter ver zending naar zijne courant te Kopenhagen. Soiree littéraire et musicale. Dinsdag 4 Mei a.s. des avonds ten 8 uur heeft in „de Kroon" een soiree littéraire et musicale plaats. (Zie de annonce in dit nummer.) Museum van kunstnijverheid. Het mu seum van kunstnijverheid te Haarlem, werd gedurende de maand April bezocht door 601 belangstellenden. Uit de aan het museum verbonden boe kerij werden 126 boek- en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land ge zonden. De aan het museum verbonden school voor kunstnijverheid werd bezocht door 230 mannelijke en vrouwelijke leerlingen. De tentoonstelling van modern huisraad, meubelen, tapijten, stoffen en behangsels is op algemeen verlangen verlengd tot Zon dag 9 Mei. VAN HIER EN DAAR. Een oolijk ketje. We lezen in „De Vlaamsche Stem" het volgende niet onvermakelijke geval. Hupken Canneel, gewonnen en geboren in een steegje van de Hoogstraat te Brussel, besloot zijn plicht als Belgisch -atriot te doen. Onze sluwe Marollien vertrok predi- bus cum jambis en gansch alleen naar de Nederlandsche grens. Na vele wederwarig- heden was hij tot Turnhout geraakt. Daar hij over geen voldoende centen beschikte om zich aan te schaffen een vertrouwden gids die hem over de grens zou brengen, besloot hij op goed geluk zelf uit de Belgi sche gevangenis te geraken. Hij volgde den grooten steenweg van Turnhout naar Til burg en naderde stoutweg den Duitschen wachtpost aan de grens. Een hoopje men schen van en naar Holland stonden er tot onderzoek van de passen en zakken. Hup ken foefelde zich onder de schare en bleef er tot de laatste man heenging. Toen werd hij door een Beierschen ijzerbijter opge merkt. - Hee, kerel, waar moet gij henen? vroeg deze met echt Duitsche beleefdheid. Naar Brussel, sprak Hupken zonder een oog te verpinken. Uw pas! Ik heb er geen. En gij wilt naar Brussel? Gij wilt naar Brussel zorider pas vroeg de Beiersche bierton verbauwereerd en ontzet. Terug naar Holland! Donnerwetter!'raus! 'raus! Hupken voelde zich bij den arm gegre pen en over het brugje geslingerd, dat Ne derland van het bezette België scheidt. Eens op vrijen grond schaterde het Brus- selsche Ketje van het lachen en dacht: „Een goedkoop en probaat middel om over de grens te geraken en den „Duisch" beet te nemen. ONTVANGEN JAARVERSLAGEN ENZ. Het Koning-Willemshuis zendt ons zijn jaarverslag over 1914. Het verslag bevat veel, waardoor wij een uitnemenden indruk van den heilzamen arbeid dezer stichting krijgen, arbeid onder de werkeloozen, jongelieden-samenkomsten. de kinderkerk, de jongelieden- en jongedochters-vereeni- gingen, propaganda voor geheel-onthouding en andere ethische denkbeelden, en dit jaar ook huisvesting der Belgische vluchtelin genDoch, helaas, de geldmiddelen zullen niet steeds toereikend zijn. Wie het goede doel steunen wil, zende zijne bijdra gen aan den heer C. C. E. Crone, penning meester, Egelantierstraat 141, Amsterdam. LEGER EN VLOOT. De 24-uren-rit. Men schrijft ons van mi litaire zijde uit Breda, dat ook daar de ont vangst van luitenant Mathon en zijn man nen schitterend was. De kazerne was met vlaggedoek en groen versierd; de overwin naars werden allen gelauwerd, en trokken met volle muziek van het le regiment hu zaren te paard door de stad. LETTEREN EN KUNST. Toorop-tentoonstelling. Te Amsterdam wordt in het gebouw „De Roos" aan het Rokin, een belangwekkende tentoonstelling van werken van Jan Toorop gehouden. Het is de heer Theo Neuhuys uit Den Haag, die deze tentoonstelling inrichtte. Men vindt er merkwaardige doeken uit vele tijdperken van zijn arbeidvolle leven, naast teekeningen van Tooropsche vol maaktheid, waaronder de grootsche apos- telen-teekeningen wellicht het meest aan grijpend zijn; men vindt er details van ge brand-geschilderde vensters uit de Sint Jozefskerk te Nijmegen, naast boekverluch tingen, waaronder zeer suggestieve; ja, er zijn zelfs proeven van emailbewerking, wel ke natuurlijk met hun sobere, zuivere lijnen en fraaie verdeeling, de aandacht volop waardig zijn, doch door een zekere kleuren- armoede te zeer afwijken van wat wij juist in de emailkunst zoo liefhehhen dan dat wii ons daar nu maar volkomen bewonderaars van kunnen noemen. Doch laat ons op dit onderdeel niet te zeer den nadruk leggen. Alles en alles is deze tentoonstelling uiterst belangrijk; men vindt er een schat van werken bijeen van een der meest begaafde en veelzijdige kun stenaars van onzen tijd. S. MUZIEK. Zooals bekend, zijn de financiën van het Concertgebouw te Amsterdam, door de treurige tijdsomstandigheden van dien aard. dat eene versterking bizonder raadzaam is. De bestuursleden der „Haarlemsche Bach- vereeniging" hebben daarom in overleg met het bestuur van het concertgebouw, op zich genomen voor leden en niet-leden der Bach- vereeniging een concert te organiseeren van het orkest van het concertgebouw, met belangelooze medewerking van den heer W. Mengelberg als dirigent, welk concert zal plaats vinden in de zaal der sociëteit „Ver eeniging" op Vrijdag 7 Mei e.k. des avonds ten 8 ure. De netto-opbrengst zal ten goede van het concertgebouw komen. Voor verdere bizonderheden zie de an nonce in dit nummer. BLADVULLING. Altijd dezelfde. Professpr (nadat hij den Mont-Blanc heeft beklommen): „Wat wou ik hier toch eigen lijk Slecht voorteeken. Dichter (nadat zijn zoontje van zijn stoel in de papiermand is gevallen)„Die begint al vroeg!"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3