CONCERT Tftodes. PRIJSVERLAGING. Schouwburg Jansweg. De Spaansche Vlieg. Firma J. H. KRUL Jr. Brandstoffen. HAARLEMSCIE BAHKVEREEKIGING TENNIS. 1 Ruime sorteering van Sponsen, Zeemlappen, e T, Bloemendaalsche weg Een brief in Jen Schemer Totok en Indo. op VRIJDAG 7 MEI e.k. in de Pension- en Hótelgids voor Nederland. een Broche slijpt alle soorten van scharen en messen. VAN AF I MEI 1915 ZIJN ONZE PRIJZEN BELANGRIJK VAN VEEN St C°-, Hofleveranc DE MEID Het Ned. Tooneel De Pastoor van Neuvillette. Die Haghe-Spelers. E A. VAN VELTH0VEN, Luxe en Orthopaedische SCHOENMAKERIJ. Bloemendaal. H. NIEMEIJER SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE. ha Chanson fatriotique francaise M. "RENÉ GHAMBRY, SOCIËTEIT VEREENIGING, des avonds ten 8 ure. 70/ dan der *£aan Dames- en Kinderhoeden. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) MI 2 3 UÓ yyyHten. PROSSER SONS. SLAZENGER SONS Ltd. WILLIAMS Cie. STAUB enz. bij HANHARTs Sporthandel Koninginneweg 18 HAARLEM Filiaal EILERS Co. AMSTERDAM Agent te Bloemendaal: Confiserie VAN WiLLIGENBURG. Naar Buiten Zomer 1915. Het vaderland roept u voor mogelijke verdediging van uw bodem. Toont uw daadwerkelijke vaderlandslief de en wordt: „Vrijwillige Landstormman". TOONEEL. „De Heks van Haarlem" trok, gelukkig, Maandag vrij veel publiek. Haarlem be hoeft zich dit stuk, naar hem genoemd, hier spelende, geschreven door een Haarlem mer, warempel niet te schamen. Er is als op alles dat wat beteekent, het een en ander op aan te merken. „De Heks van Haarlem", is niet een „spel der onzekerheid", gelijk v. Eeden zelf 't noemt. Het verloop is tragisch, zooals elk natuurlijk verloop in of buiten de samen leving tragisch is. De vurigste dweepers zijn de snelst vertwijfelden, de heftigste bidders de meest beangstigden; en zij die zeggen hier hebben wij ons levenshouvast, menschen die rotsen onder zich voelen wankelen. Dat is niet nieuw, maar altijd zoo geweest, en zal, omdat het leven bewe ging is, en de geest beweeglijke geest, altijd en overal zoo blijven, waar leven en geest zich doen gelden-. De ondertitel zegt dus niets bizonders, m. a. w. moet weg. Er is nog wel meer aan te merken. Maar wie geeft eigenlijk het recht om een redelijk goed oorspronkelijk Nederlandsch tooneelstuk, rijp van taal, en vol gedachten-inhoud, aangrijpend hier en daar, gespeeld met liefde, aangekleed met buitengewone zorg, op onderdeelen te be vitten voor een publiek, dat op andere da gen draken slikt zonder hunner auteurs rui ten stuk te smijten Ieder Haarlemmer, die mee wil spreken, moet „De Heks van Haarlem" minstens eenmaal hebben ge hoord en gezien. Het eerste bedrijf wordt gedragen door de dochter van den schout, mevr. Royaards, het tweede door den schout, haar vader, Royaards. Dc heks zel ve is eene bijkomstige figuur. Aan het slot van het stuk komt de door haar ongeluk met verbijstering geslagen vrouw van den schout, die een gansch bedrijf door, bijkans onbewegelijk, half dood, de zielestrijd van haar man bijwoont, tot het besef dat zijn harde plichtmatige hart in de hitte des lots is gesmolten. Dan klinkt het van hare blee- ke lippen: nu uw hoogmoed brak, kan ik sterven gaan. Het tooneelspel dat hiermede eindigt, eindigt in het innerlijke leven, ter wijl het in het uiterlijke leven begon. Wie hiervan den tooneelschrijver een verwijt maakt, stelle de cynemategraaf boven den schouwburg. voltrokken was, werd in de zitting April veroordeeld tot eene ge ld bi 1,subs, één dag hechtenis. Jubileum Van Schoonhoven. Zooals onze lezers weten, heeft zich ook te Haar lem een comiteit gevormd ter huldiging van den tooneelspeler C. C. v. Schoonhoven, die op 3 Mei a.s. in den schouwburg Jansweg zijn jubileum-voorstelling geven komt. Hij speelt, zooals men weet, de hoofdrol in het romantisch tooneelspel „De pastoor van Neuvillette". Gedurende zijn 40-jarige tooneelloopbaan heeft Van Schoonhoven eerlijk en ernstig de kunst gediend; geven wij hem blijk van onze waardeering door op 3 Mei a.s. allen op te gaan naar den schouwburg aan den Jansweg. RECHT EN WET. De roomsche geestelijke, H. G. Ph. E., te Rotterdam, die een kerkelijk, huwelijk had ingezegend, zonder overtuigd te zijn dat dit huwelijk eerst voor den Burgerlijken stand Ongeioofelijk. Dat uit het g.rc gebouw te Haarlem wel eens een r is ontvreemd, is vreemd, maar be-jij voor wie weet, dat een behoorli c, noodige, rijwielbergplaats ontbreel i. dat aldaar stukken verdwijnen uit eu sier, hun aangewezen bergplaats, is loofelijk. Toch moet dit in de meim J P., waarin onlangs tot veler veidoi een veroordeelend vonnis Viel, zijn geV- Het voornaamste stuk, eene quitantic op eene vervalsching was gepleegd, wegens verdwijnen niet meer wovder toond. Mocht het meer vóórkomen, da stuk, meerdere stukken, wellicht u sier in het gerechtsgebouw te Haarlen woonweg verdwijnt, dan zal de Recht ter geruststelling van de duizenden hare stukken betrokken belangen, licht goed doen eene enquête te latei stellen en tot regeling dier zaken over gaan. Telefoon 1430. HEDEN Zaterdag 1 Mei, 8 uur Zondag 2 Mei, 8 uur. en van HERM. HEYERMA.NS. Maandag 3 Mei, 8 uur. Kon. Vereeniging 40-jarig Jubileum van C. C. VAN SCHOONHOVEN, Een herinnering aan den Oorlog v. 1870. Romantisch tooneelspel in 3 bedr. D. W. SCHEEFER. Prijzen der plaatsen Balcon f 3,Stalles f 2,50, Erontloge f 2,Parterre f 1,50, Zijloge f 1,25, Amphith. f 0,75, Gaanderij f 0,50,plus 5 pet. Auteurs recht. Dinsdag 4 Mei, 8 uur. fUUARD l/ERKADE II iNNY IREDE Een Indische idylle in 3 bedr. door JAN EABRICIUS. Regie EDÜARD VERKADE. Gewone prijzen. Bureau van 10—4 en van 6 7 uur. Beveelt zich beleefd aan. O VERVEEN. Telef. 1617. D. VAN ZETTEN, Architect Haarlem. Gedempte Oude Gracht 63 TELEFOON 2670. Voor de betoonde deelneming bij het overlijden onzer lieve Echtgenoote, Moeder en Zuster, betuigen wij onzen hartelijken dank. ,T. KOOLHOVEN. M. E. DEUTSCHBE1N. J. A. DEUTSCHBEIN. J. P. J. LOGEMAN. Haarlem, April 1915. Nieuwe Gracht 84. VERLOREN (bruine steen omzet met pareltjes en diamantjes). Tegen flinke belooning terug te bezorgen Vijverweg 4. Gevestigd te Overveen Arts. Villa „Irene". Ter Hoffsteedeweg 9. Villapark „Kweekduin". Tijdelijk adres vanaf half Mei Hotelvan Ouds het Raadhuis" te Overveen. Voorloopig geen spreekuur. a travers les ages. Conférence par homme de lettres a Bruxelles, avec le concours de Mme BERT HE STERCKMANS. de l'Opéra de Nice et de M. R EN H ER B E RT. La soiree aura lieu MAHDI 4 MAX a 8 h. du soir dans la petite salie au local „DE KROON". Billets a 11. 1.- ehez M. MUL, libraire, Kruisstraat No. 25. Demi-prix pour les élèves des écoles. Xv. SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, HAAR LEM, VAN HET Kaarten a f 2,15 zijn te verkrijgen bij de firma MET MEYLINK. Lange Begijnestraat, Haarlem. De tegen vóórverkoopprijs aangevraagde kaarten worden bezorgd. Men gelieve de gelden er voor klaar te leggen. Plaatsbespreking Donderdag 6 Mei. volgens reglement der Bach-Vereeniging, op vertoon der kaarten Barte/jorisstraat 6 Haarlem Te!ephoon 2145 TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCO. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. 'Y- ""YV V' /Y L.YYLY&& VERLAAGD, VRAAGT ONZE NIEUWE PRIJSCOURANT. XZOI ULesr D. MIEZEB.US, Kleèrmaker, Leidsehevaart 92. Telefoon 815. Zijl weg 87. Telefoon 2016. Ontvangen Slazenger en Speciaal Hard court balls, benevens de Rackets der Firma's Telef. Interc. 2870. Clubs en Clubleden reductie. a©c= E3E SLECHTS EEN KEER een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakeliik- Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543 17 VERKRIJGBAAR BIJ I. Telefoon 1403. Voor opname van PensionHotelRestaurantUitspanning Vill en Kamers te buur, enz. a f 1,wende men zich ten spocdigstt de Administratie, Amsterdam, De Clercqstraat 8 j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4