KERK-AGENDA, Zondag 9 en Donderdag 13 Mei. Haarlem: Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Prut 10 u. Prof. Dr. Knappert, Hoogleeraar te Leiden; Rem. Ger. Gem. 10 u., Ds. Haentjens, Hemel vaartsdag, 10 n. Ds. Haentjens; Ev. Luth. Gent. 10 u., Ds. Schade van Westrum; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. Binnerts Sz., Hemelvaartsdag, 10 u. Ds. Plantenga. BloemendaalNed. Herv. Gent. 10 u., Ds. Van Leeuwen, Hemelvaartsdag, 10 u. Ds. Baljon, Pred. te Spaarndam. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Creutz- berg, Pred. te IJmuiden. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem„ 10 u„ Ds. B. Baljon. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. SantpoortNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eysinga, Hemelvaartsdag, 10 u„ Ds. Van den Bergh van Eysinga. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., de heer Ten Boom, Hulpprediker te Haarlem, 5 u. Ds. Creut.zherg, Hemelvaartsdag, 10 u. Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10 u. Ds. De Regt, Rem. Pred. te Alkmaar. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Posthu mus Meijjes. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentel ij k Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stad s-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg: Zondag 9 Mei: 8 u. Gezellig Tooneel; Maandag 10 Mei: 8 u. Dansavond IAlli Green; Vrijdag 14 Mei: 8 u. Fientje Beulemans. Uit het politie-rapport. Processe n-v e r h a a 1 zijn opgemaakt wegens: baldadigheid; loopen over verbo den grond; overtreding der arbeidswet on rijden door het bosch. Gevonden en terug te bekomen bij A. Ruiter, Bloemendaalscheweg n". 73, te Bloemendaal, een roskam; D. C. Houtgraaf. Bloemendaalscheweg n". 82. te Bloemen daal, een zakportefeuille; P. Schoon, Zo- merzorgerlaan n°. 8, te Bloemendaal, een ladder; N. van der Werff. Bloemendaalsche weg n". 183, te Overveen, een zakmesje: M. van Item, Zomerzorgerlaan n°. 36, te Bloemendaal, een oogglas; J. de Boer, Bloe mendaalscheweg Waterleiding, een zwarte taxhond; A. Jansen, Bloemendaalscheweg n". 185, te Overveen, een dameshoed; Sluiters, te Aerdenhout, een huissleutel; Koningshof, Duinlustweg, te Overveen, een zwarte poedelaan het bureau van politie te Overveen, een bril; een bruine glacé-hand schoen; een doublé armband; een kinder- halsketting; een bonte damestasch met in houd; een mesje en een zwarte ceintuur. Verloren; een grijze jekker; een gou den lorgnet; een halsketting met granaten steentjes; een gouden medaillon; een kin dermutsje; een damestasch met inhoud; een rozenkrans; een gouden schakelarmband: een portemonnaie en een mesje. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 30 April tot en met Donder dag 6 Mei. Geboren: z. van P. Th. Prins en M. A. van Tongeren; z. van P. M. Bersee en H. M. Bruinink; z. van G. J. G. A. C. Fleets en G. S. van der Woude; d. van J. A. H. de Haas en G. G. van Hardeveld; z. van P. Bos en K. Meijer. Ondertrouwd: N. J. Molenkamp en W. M. Vader; J. Ch. Kramer en A. E. van had er wel even het aanzien van of al dat krakeelen van die kinderen maar een dwaas aanwendsel was, en zij beiden nu onder den indruk van iets heel ernstigs deze malle gewoonte vergaten, gelijk twee mannen wel in het aangezicht van den dood een levenslange veete als verzoend beschouwen De moeder kwam de kamer weer in, ze was bleeker dan voordien, en onder haar oogen waren roode vlekken. Haar stappen en bewegingen waren langzamer dan ge woonlijk; het leek wel of haar vrees, dat de zieke knaap iets van haar verdriet be merken zou, aan haar gansche doen Lts behoedzaams gaf. Ga uit de kamer, Bob, zei ze op een bijna plechtigen toon, en de jongen, niet zoo gehoorzaam wanneer ze op andere uren luider en driftig hem iets beval, leek het zonderlinge, vroeger nooit gehoorde accent in haar stem te bespeuren, en verliet zonder een woord het vertrek Dan zette zij zich bij het bed van Kees, en dezen aanziend, viel het haar op, dat hij er heel slecht uitzag, veel slechter dan zij dien morgen voor het bezoek van den dok- Rietschoten; N. Roodenburg en A. G. Loo- man. Getrouwd. H. B. Bonarius en J. M. Haaks. Overleden: J. H. Schous, 60 j. Overleden in het gestichtMee- renberg: W. Meijberg, 56 j. SPORT. Kegelen. Het bestuur van de uit officieren, onder officieren en minderen bestaande kegelver- eeniging „Penningsveer" te fort bij Pen- ningsveer gaat in deze maand een kegel concours houden. Zoowel militairen als burgers kunnen deel daaraan nemen. Om de aantrekkelijkheid van dezen wedstrijd te vergrooten, zou het bestuur der veree- niging zich gaarne met het beschikbaar stellen van eenige prijzen verrast zien. Wij roepen daarom allen kegel-clubs,-liefhebbers en -voorstanders toe: wie uwer wil voor dezen wedstrijd een medaille of andere prijs beschikbaar stellen? Of een bedrag om een prijs voor te koopen Wij zijn er zeker van, dat dit zeer gewaardeerd wor den zou. Men kan adresseeren aan „Kegel- vereeniging Penningsveer" te fort Pen- nigsveer. Korfbal. Wij ontvingen naar aanleiding van een stukje in ons vorig nummer het volgende schrijven De heer R. C. André de la Porte veroor looft zich in uw laatste nummer een aanval op de korfbalsport, waarop ik gaarne even van antwoord zou willen dienen en derhalve uwe redactie beleefd daarvoor eenige plaatsruimte verzoek. Genoemde heer heeft een wedstrijd „H. O. C."—„D. I. V. II" te Bloemendaal mede gemaakt en vertelt daarvan. In de eerste plaats dan kleedden volgens hem de dames en heeren zich in één ver trek en tegelijk. Ik heb den bedoelden wed strijd niet bijgewoond en kan dus niet be- oordeelen of de zaak zich heeft toegedragen als de heer A. de la P. deze voorstelt, doch aangenomen dat zijne voorstelling juist is, wat zegt die dan tegen de korfbalsport als zoodanig! Zeker de korfballers moeten zich behelpen, het publiek stelt hen niet. zooals het den voetballer doet, in staat mooi ingerichte kleed- en waschgelegenheden i# te richten. En zoo moeten zij 't dikwijls met één gezamenlijke kleedgelegenheid doen. De dames leggen dan eerst beslag op de kleedgelegenheid, zijn zij gereed, dan vol gen de heeren. Is dit in Bloemendaal niet zoo geschied, dan is hier een fout begaan, meer niet! Er speelden ook dames van „gemiddel den" leeftijd mede. Voor zoover ik kan nagaan, speelde op den bedoelden middag één dame van ongeveer 24 a 25 jaar mede. de anderen moeten allen veel jonger zijn geweest. Nu wist ik nog niet, dat een leef tijd van 24 a 25 jaar reeds een „gemiddel de" leeftijd is, maar wanneer dit wèl zoo is, eilieve wat spelen dan nog vele dames op „gemiddelden" leeftijd het den heer A. de la P. meer bekende hockeyspel. Of ik daarom het hockeyspel zal aanvallen Neen, dat zal ik niet, ik verheug mij daar voor te zeer in het opkomend sportleven ook onder de dames! Maar nu dan het spel zelf, want men voelt ik zeg dit nogmaals al het bo venstaande heeft met het eigenlijke korf- balspel, de waarde daarvan, niets te maken. Het was dan een „gegrijp. getrap en ge schreeuw". waarbij geen spelregels waren te bekennen, zegt de heer A. de la P. Nog maals, ik heb den wedstrijd niet bijge woond en toch kan ik zeggen: hoe onjuist is deze voorstelling! De genoemde heer kan h. v. geen „getrap" hebben waargeno men. om de eenvoudige reden, dat de bal alléén met de handen bewerkt mag worden. ter had gezien; het rood van de koorts was geheel verdwenen, de koonen waren hoor nig geel, de huid van het gezicht leek heel straf gespannen, en glom daarvan op de jukbeenderen en op den boog van den neus; de mond scheen onbeheerscht, en het leek haar toe of de oogen reeds werden uitge- bluscht. Verwezen zag ze dit aan, en als wilde ze een benauwden droom van zit-1* jagen, zoo wreef ze zich met de handen in een hartstochtelijk gebaar over het voor hoofd. Daarna wendde ze het gezicht wat af om haar ontroering te verbergen, maar ze moest toch opnieuw weer het kind aan zien en ze schrikte, want de knaap had een blik op haar gericht zooals zij nooit in zijn leven van hem had bemerkt, zoo helder, zoo ernstig, en zij kon dien blik niet ver dragen, ze sloeg haar oogen neer, en wist zich geen houding meer te geven. Ze stond op om iets op de tafel te verzetten, vroeg of hij wat drinken wou, of spelen, of wel licht wat eten, maar de klank van haar stem had iets zoo onwezenlijks voor haar eigen ooren. dat zij wel begreep hoe de knaap daardoor eerder verontrust dan ge- zoodat trappen uitgesloten is. Dat ook „schreeuwen" niet tot de spelregels be hoort. het zal wel niet behoeven te worden gezegd. Ik wensch op het eigenaardige stukje van den heer A. de la P. niet verder in te gaan, doch stel nog alleen deze vraag: mag een sportman wel in het openbaar een snel opkomende sport als het korfbalspel, na bijwoning van een willekeurigen wed strijd gedurende een tiental minuten een duw geven, zooals de heer A. de la P. tracht te doen Wanneer genoemde heer Maandag 1.1. de in alle groote bladen zoo uiterst gun stige bespreking der korfbalsport in ver hand met den gehouden Stadion-korfbal- wedstrijd heeft gelezen, dan zal. dan moét bij hem de gedachte zijn opgekomen, dat hij zijne zoo oppervlakkige korfbal-bespre king had dienen achterwege te laten. Daarom ten slotte nog dit. Op 23 Mei a.s. wordt op het terrein van „Haarlem" aan den Schoterweg, de jaarlijksche korf balwedstrijd tusschen het Noorden en het Zuiden gespeeld, de belangrijkste wed strijd! Ik stuur den heer A. de la P. eene uitnoodiging. alsmede de spelregels! Hij bespreke dan nogmaals de korfbalsport in .Het Bloemendaalsch Weekblad"! PRUSCHEN. Schoten, Mei 1915. En ook nog dit: V e 1 s e n, Mei 1915. Mijnheer de redacteur! Beleefd verzoek ik plaatsing in uw week blad voor onderstaande: In „Het Bloemendaalsch Weekblad" van Zaterdag 1 Mei, komt voor een „critiek" of beschrijving van de Propaganda-korf- balwedstrijd, gehouden op het terrein van de „B. B. V. L. O." te Bloemendaal. De taal van dit stukje is zoodanig, dat hei absoluut niet waard is, erop te reagee- ren, doch de inhoud is zoo in strijd met het karakter van het korfbalspel in het bi zonder en met het brandende vraagstuk dei- lichamelijke ontwikkeling in het algemeen, dat ik, als liefhebher en voorstander van korfbal, toch eenige opmerkingen wil ma ken; Let wel, ik wil hier niet eene uiteenzetting geven van de techniek en de lichamelijke en verdere voordeelen van het korfbalspel, daar ik vrees, dat iemand, die zulke stuk ken schrijft, deze toch niet begrijpen kan. Slechts enkele opmerkingen, om hun, wien ook dit onzalige stukje onder de oogen kwam, aan te toonen, dat de inzender beter gedaan had, te zwijgen. In de eerste plaats dan, mijnheer R. C. André de la Porte, sta ik verwonderd over het feit, dat pas in dit jaar uw critiek ver schijnt. Gij schrijft zelf in den aanhef, dat gij gingt kijken, omdat er toch niets anders te zien was op sportgebied. Hieruit zou men dus moeten besluiten, dat gij vaak sport-demonstraties met uwe tegenwoor digheid vereert. En ziet gij dan nu eerst een korfbalwedstrijd, een spel. dat reeds tien jaren in ons land beoefend wordt, dat ik zelf, zeven jaar geleden, reeds te Bloe mendaal heb zien spelen Ik doe dus beter deze conclusie te trekken, dat gij den mees ten tijd achter uw theetafel zit en alleen daarom verstandig hadt gedaan, u van sportcritiek te onthouden. Dan begint gij na den aanhef met eene inisinuatie van de minste soort. Kom, mijn heer. was liever flink geweest en had rond uit geschreven. „Ik vertrouw eigenlijk niet goed, wat die dames en heeren in dat kleedlokaal uitgevoerd hebben." Vervolgens, en dit gedeelte van uw stukje heeft mij kostelijk geamuseerd, hebt gij uw 18de eeuwsche waardigheid hoog te houden (Saartje Burgerhart had u als op voeder moeten hebben) en vloeien uit uw mond woorden van verontwaardiging over kalmeerd worden zou. Hem weer aankij kend, zag ze dat die vaste blik nog op haar gericht was, en ze begreep, dat deze blik haar niet verlaten had al dien tijd. O, zij kon ze niet meer verdragen, die oogen waarin een vreemde wijsheid lag, en een leed dat niet minder groot was dan het hare, en ook een wonderlijke koele ernst stak daarin. Ze ontweek dien blik opnieuw, en zocht naar een houding, maar vond die niet. Moeder, zei het kind, en in den stem klank trof haar eveneens iets wonderlijks, moeder, Bob zegt, dat ik doodga. Verschrikt keek ze het kind in de oogen, en die waren vol van vertwijfeling dan. Zegt Bob dat Bob jokt. Bob is on deugend, antwoordde ze, zoo moeizaam sprekend als was elk woord haar een nauw- lijks te volvoeren daad, je moet hem niet gelooven, hoor. Bob jokt. Za.cht maar beslist schudde het zieke kind van neen. Als ze dit zag, was het of haar hart stilstond. Ze hapte naar adem, en in die zinnelooze smart nog bezorgd dat de jongen haar ontzetting bemerken zou. dat zingende en dansende naar buiten kJ men, over die juffrouw met dat vleclitjeI korte rokje, die „H. F. C."-kousen en u! al meer. I Kom, mijnheer, neem nog een kopje thJ Tot slot vraag ik u dan, mijnheer: a| een spel als korfbal al ruim tien jaar |J oefend wordt, als de autoriteiten op y gebied van lichamelijke opvoeding meer cl meer het nut ervan beginnen in te zien, al ruim 3000 jonge menschen, die beter li! „Mens sana in corpore sano" begrijpen dal gij, dit spel beoefenen, zoudt gij dan denkeJ dat gij met uw stukje van zoodanig gehaltj aan dat spel nog aibreuk kunt doen Ik spreek de hoop uit, dat wij, „Bloe-I mendaalsch Weekblad" lezend, van dergel lijke „critiek" in het vervolg verschoon! zullen blijven; dank u, mijnheer de redaJ teur, voor de verleende plaatsruimte c| teeken, hoogachtend, K. JANSEN, Voorz. Korfbalvereen. „O.D.I.S, IJmuiden. UIT ANDERE GEMEENTEN. Algemeen Nederlandsch Verhond. afdecling Haarlem van het A. N. V. vergal derde Dinsdagavond in „De Nijverheid"! onder voorzitterschap van den heer nul 't Hooft. Slechts weinig leden waren aan-| wezig. Het verslag der vorige ledenvergadering werd door de secretaresse voorgelezen i door de vergadering goedgekeurd. Thans was aan de orde een mededeelin! betreffende het bedanken van de bestuurs-f leden mej. J. C. van Gelsdorp en de 1 ren C. Jonges en jhr. C. G. S. SandberJ De mededeeling van dit bedanken was be l geleid van eene motiveering, en wel deze, dat genoemde bestuursleden zich niet I nen vereenigen met het besluit der alge! meene vergadering van het Verbond betrci-l fende de herbenoeming van dr. Kiewiet i Jong als voorzitter Ook werd de richting| van het Verbond en van „Neerlandia" genoemd schrijven behandeld. Op verzoet! van een der leden begon de secretaresscl met de voorlezing hiervan, doch wegen! de uitvoerigheid van den inhoud werd mei| de lezing opgehouden. Tot nieuwe bestuursleden werden mej.| G. Haga en de heeren B. Compagne en Donker gekozen. J. J. Cremer". De Koninklijke Let-I terlievende Vereeniging „J. J. Cremerl geeft Dinsdag a.s., des avonds ten 8 uur! een voorstelling in den schouwburg Jan! weg. Gespeeld wordt het blijspel „Tiüy! door J. H. L. Bossard, eerelid der verte-I niging. Jero. de Vries. J.l. Maandag we Mil begraven. Zijn kleine, vlugge, pittige figuurI was reeds geruimen tijd, tot schade derl stad, uit Haarlems straten verdwenen; liiil die met mannelijken en toch zachtzinniger! geest zoovele tientallen jaren honderderI stadgenooten had opgebeurd en verkwikt worstelde zelf met het lot en de dood, diel beiden het devies voeren: al wat bestaati! waard, dat het te gronde gaat. Maar li sterft niet zoo spoedig die zoo goed ïieeitl geleefd. Hij leeft door, bij ons, in ons, me! ons. Ds. Binnerts herdacht uitvoerig er! sympathiek den merkwaardigen schrijver! prediker, herder; maar die niet herdacWl werd, en dien wij nu herdenken: den uitne-| menden vriend van zijne vrienden en zijne verwanten, want, een waardig enl waar vriend was hij van zijne huisgenoote! en familieleden zoo goed als van zijne ambt! genooten en vrienden van den huize. fij| was destijds altijd voor ons jongeren eer genot bij hem aan huis te komen; het wasI er licht, niet in de laatste plaats door zijn! persoonlijkheid. Men zegt na het verschei! den van een geliefden doode: „hij ruste ill poogde ze te glimlachen, en die glimlachl op dat gekwelde gezicht was het deernis! waardigst van alles, geleek den glimlacl| wel van een waanzinnige. Niet gelooven wat hij zegt, kind, barst-l te ze uit. en legde haar handen om zb! smalle wangen, niet gelooven, mijn jon-l gen. Je gelooft het toch niet, hè. Neen! neen, .ie bent oud en verstandig genoeg oi»| te begrijpen dat dit niet waar kan zijn. Ki f Kees? Hè, goeie, beste, lieve baas? Toe.f toe Het kind keek haar wederom aan mf| zijnen wonderlijken blik en lachte zachtf Toen fluisterde het; „Neen, moeder, alsu het zegt." Doch deze verklaring stelde haarI heel niet rustiger. Hij had dit maar gezet! om haar verdriet te besparen gevoeld! ze en hij wist terwijl hij zoo sprak. heei| wel dat hij loog. Nu wilde zij den jongen afleiden, opibl hij niet meer aan dat gruwelijke ophanden! denken zou, en ze peinsde, maar had gce! enkelen inval voor een verstrooiing, zoozeJ| was zij verward. (Wordt vervolgd.) STEYNEÜ. vrede", wij hebbei neen, mannen, me I zij mogen in ons i I blijven leven, vele: van hier en daa Proeve van Negi delsblad" ontving Correspondentie-b i beschouwing over gezant, den heer F j de fraaie stijl en i van dat bericht, vi slot, hetwelk wij drukken: „Daarom zal oi het leedwezen o\ chief vertrek va Vooral wegens de er toe moesten h [ingewijden bekent dat hij den post te naar hij zoo vaak }cerd, zéér lief wa zullen hem velen i dig algeheel hersi Nationale Nijvei derhoor" lezen wi woorden; Aan de eerlang se wil men eene Duitsche voortbi vervolgens te tra den prijs en i Duitschland te ve Zou men zoo kunnen doen Wij zijn niet a gelsch of anti-Fn Hollandsch. Te lang reeds eene door niets buitenlandsch fal prima zijn, dan Egypte, eau-de-c uit Parijs, laken komen, hoewel c goed kan leverei Ja. het wordt In Tilburg wor verkocht, dat in Wij kennen in die echte Sniyrn Wij zagen voo [sier een stof, di werd en bizonde het Engelsch fal Zoo zouden v kunnen aanhalen Perzische lett woorden, Duitsi goed toch niet b De Hollander te willen worden Wanneer zal Hollandsch fabr koopen en gebi Hollandsche indi Net Vlaamscli Vlaamsche Stem te Oldenbroek I deling van de dat, in den beg gens den leer volgden. Het s ten ontmoedigt ongeregeld wor even onvoldoent te bereiken. De moet, integende De ambachtsl andere technisci meerendeel der worden, daar 2 worden. Is hierin geei Er zullen toch 0 leeraren in die vinden zijn letteren en In den kunstl weg 68, Haarh navolgende wi Sluiter, een ve len; S. Jessuru sensitivistische han Briedé, or keningen en ai Larensche Ki Kunsthandel vi jarig bestaan toonstelling vai ke in den loop exposeerden. I meest uiteenloi veel afwisselin toog. De villa „Ma huis der instell een bezwaar n is dit bezwaar zich in het bi tentoonstelling: Brink, nabij ht

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2