1 Dames! Schouwburg Jansweg. Dansavonil LILIGBEEN, Fientje Beulemans. Corsetten PLAN „3". Een Groote Sul. n uitsluitend naar maat. Het Gezellige Tooneel. MARTIN KEMPINSKI, CATO CULP, WANDA LOBLAKJE. ROSA SPIER, Harpiste. N. V. Het Tooneel. e en dansende naar buiten ko. die juffrouw met dat vlechtje, die „H. F. C."-kousen en wat ïheer, neem nog een kopje thee, vraag ik u dan, mijnheer: Als korfbal al ruim tien jaar be. dt. als de autoriteiten op het lichamelijke opvoeding meer en it ervan beginnen in te zien, als jonge menschen, die beter het in corpore sano" begrijpen dan beoefenen, zoudt gij dan denken, uw stukje van zoodanig gehalte :1 nog afbreuk kunt doen? de hoop uit, dat wij, „Bloe. Weekblad" lezend, van derge- k" in het vervolg verschoond :n; dank li. mijnheer de redac- de verleende plaatsruimte en gachtend, K. JANSEN, oorz. Korfbalvereen. „O.D.I.S." IJmuiden. ie gemeenten. Nederlandsch Verbond. De aarlem van het A. N. V. verga- dagavond in „De Nijverheid", zitterschap van den heer mr. echts weinig leden waren aan- ag der vorige ledenvergadering de secretaresse voorgelezen en rgadering goedgekeurd, is aan de orde een mededeeling het bedanken van de bestuurs- J. C. van Qelsdorp en de hee- ges en jhr. C. G. S. Sandberg, Hing van dit bedanken was be- eene motiveering, en wel deze, de bestuursleden zich niet kun- igen met het besluit der alge- adering van het Verbond betref- :rbenoeming van dr. Kiewiet de lorzitter Ook werd de richting erbond en van „Neerlandia" in :hrijven behandeld. Op verzoek :r leden begon de secretaresse orlezing hiervan, doch wegens thcid van den inhoud werd met pgehouden. we bestuursleden werden mej. i de heeren B. Compagne en A ozen. •emer". De Koninklijke Let- Vereeniging „J. J. Cremer" ag a.s., des avonds ten 8 uur, tiling in den schouwburg Jan$- eeld wordt het blijspel Tilly", L. Bossard, eerelid der veree- Vries. J.l. Maandag werd hij £ijn kleine, vlugge, pittige figuur geruimen tijd, tot schade der aarlem's straten verdwenen; hij innelijken en toch zachtzinnigen ele tientallen jaren honderden m had opgebeurd en verkwikt. ;elf met het lot en de dood, die devies voerenal wat bestaat is het te gronde gaat. Maar hij zoo spoedig die zoo goed heelt j leeft door, bij ons, in ons, mei iinnerts herdacht uitvoerig en den merkwaardigen schrijver, erder; maar die niet herdacht en wij nu herdenkenden uitne- iend van zijne vrienden en van anten, want, een waardig en 1 was hij van zijne huisgenooten den zoo goed als van zijne ambt- n vrienden van den huize. Het Is altijd voor ons jongeren een em aan huis te komen; het was :t in de laatste plaats door zijne leid. Men zegt na het verschei- n geliefden doode: „hij ruste in te glimlachen, en die glimlach :welde gezicht was het deernis van alles, geleek den glimlach n waanzinnige. eiooven wat hij zegt. kind, barst en legde haar handen om zijn igen, niet gelooven, mijn .ion- Hooft het toch niet, hè. Neen, nt oud en verstandig genoeg om i dat dit niet waar kan zijn. Hè. goeie, beste, lieve baas? Toe, I keek haar wederom aan met iderlijken blik en lachte zacht- erde het: „Neen, moeder, als n Doch deze verklaring stelde haar istiger. Hij had dit maar gezefid erdriet te besparen gevoelde ij wist terwijl hij zoo sprak, heel loog. zij den jongen afleiden, op('al er aan dat gruwelijke ophandenc i, en ze peinsde, maar had gee" al voor een verstrooiing, zoozeer •ward. vervolgd.) STEYNEN. [vrede", wij hebben daarmede geen vrede, Ineen, mannen, menschen, als Jo. de Vries, [zii mogen in ons midden als goede geesten büjven leven, velen ten voorbeeld van hier en daar. Proeve van Neger-Engelsch. „Het Han- I delsblad" ontving van het Nederlandsch j Correspondentie-bureau uit Den Haag een I beschouwing over den afgetreden Duitschen gezant, den heer F. von Miiller. De weldoen de fraaie stijl en de kristalklare helderheid van dat bericht, vinden hun bekroning in het [slot, hetwelk wij hier voor onze lezers af drukken: „Daarom zal ongetwijfeld bij zeer velen het leedwezen over het aanstaand defen- cliiei vertrek van den heer Von Miiller. ioral wegens de te betreuren redenen die |er toe moesten leiden, evenaren de velen ingewiiden bekenden spijt van den gezant, dat hij den post te 's-Gravenhage, die hem, j naar hij zoo vaak nadrukkelijk heeft verze- I kerd, zéér lief was, maar gabn verlaten en zul'en hem velen intusschen voor een spoe- |dig algeheel herstel volgen." „De Beweging'" In „De Beweging" schrijft Albert Verwey over het oorlogs dagboek .van Stijn Streuvels, en noemt de houding van dezen schrijver „een zeldzaam voorbeeld van voor alles schrijver te zijn". „Zijn dagboek ademt de milde rust van een man die aan opmerking en overpeinzing in een breed en harmonisch landschap ge wend is." Wij vinden voorts in deze afle- vering, als gewoonlijk, ook van menige andere hand belangwekkend werk. Wij hopen van harte dat het Albert Ver- weij gelukken moge, het maandblad „De Beweging" op de been te houden. Wie hem daarbij steunen kan, hij doe het! ontvangen jaarverslagen enz. De Nuts-spaarbank te Haarlem zond ons haar jaarverslag over 1914. Het voordeelig saldo der inkomsten-rekening bedroeg 20.935,73"' (tegen vorig jaar 18.573,23"') en ook het werkelijke winstcijfer zou gunstig zijn geweest, indien door de bizondere tijdsomstandigheden niet een belangrijke i afschrijving op effecten noodig geweest was. Xationale Nijverheid, In „Hoor en We derhoor" lezen we de volgende verstandige woorden Aan de eerlang te houden Leipziger Mes- se v il men eene tentoonstelling van niet D he voortbrengselen verbinden orn - eigens te u achten deze tegen denzelf- Beu prijs en in dezelfde kwaliteit in [D.Tschland te vervaardigen. men zoo iets ook niet in ons land ki een doen v'ii zijn niet anti-Duitsch, noch anti-En- •gi ch of anti-Fransch maar vóór alles pro- |H andsch. lang reeds bestaat bij ons Hollanders c c door niets gewettigde voorkeur voor uandsch fabrikaat. Willen de waren a zijn, dan moeten de cigaretten uit E te, eau-de-cologne uit Keulen, zeepen Parijs, lakenstoffen uit Engeland, enz. ■men, hoewel ons land ze minstens even kan leveren. het wordt soms belachelijk. Tilburg wordt wei eens Engelsch laken icht, dat in Tilburg gefabriceerd wordt. '■Vij kennen in Holland een tapijtfabriek, .elite Smyrnatapijten levert. Wij zagen voor eenigen tijd bij een gros- s :en stof, die in Holland gefabriceerd v en bizonder werd aanbevolen, omdat' ngclsch iabrikaat was. Zoo zouden wij honderden voorbeelden kunnen aanhalen. rzische letters en figuren, Engelsche v - ii, Duitsche spreuken, maken het I g d toch niet beter. H Hollander schijnt in dit punt bedrogen ■ti illen worden. Wanneer zal hij eens leeren, openlijk Hollandsch fabrikaat te wil'en en durven koopen en gebruiken om zoodoende de F i.ndsche industrie omhoog te heffen' Het Vlaamsch in de kampen. Bij „De V' uimsche Stem" kwamen vanuit het kamp tc i Mdenbroek klachten in over de behan deling van de Vlaamsche taal. Het schijnt dat, in den beginne, vele Vlaamsche jon gens den leergang van Vlaamsche taal volgden. Het schijnt dat thans de mees ten ontmoedigd zijn, daar de cursussen ongeregeld worden gegeven en het aantal even onvoldoende is, om degelijke uitslagen te bereiken. De leergang van Fi ansche taal moet, integendeel, heel flink zijn ingericht. De ambachtslessen voor mecaniciens en andere technische vakken kunnen door het meerendeel der geïnterneerden niet gevolgd worden, daar ze in het Fransch gegeven worden. Is hierin geene verandering te brengen? Er zullen toch ook wel Vlaamsch-sprekendp leeraren in die vakken in de kampen te vinden zijn letteren en kunst. In den kunsthandel J. H. de Bois, Kruis weg 68, Haarlem, zijn tot 15 Mei a.s. de navolgende werken geëxposeerd. Willy Sluiter, een veertigtal pastels en aquarel len: S. Jessurun de Mesquita, een zestigtal sensitivistische teekeningen en litho's; Jo- han Briedé, ongeveer 40 kleinere pentee- keningen en aquarellen. Larensche Kunsthandel. De Larensche Kunsthandel vierde Zaterdag j.l. haar tien jarig bestaan met de opening eener ten toonstelling van werken van schilders, wel ke in den loop dier tien jaren daar reeds exposeerden. Dat deze werken dus van den meest uiteenloopenden aard zullen zijn en veel afwisseling bieden, behoeft geen be toog. De villa „Mauve", te Laren, het moeder huis der instelling, lag wat buiten 't dorp, een bezwaar nog voor vele lieden. Thans is dit bezwaar opgeheven. De directie heeft zich in het bezit van een beter gelegen tentoonstellingshuis gesteld, n.l. aan de Brink, nabij het station. De Hollandsche Sociëteit van Levensver zekering zendt ons haar jaarverslag over 1914. In dit jaar kwam de herziening der sta tuten tot stand, waarbij verscheidene ver ouderde artikelen vervangen werden door andere, meer in overeenstemming met de hedendaagsche opvattingen. muziek. Maandag 26 April 1915, 8 uur, con certzaal „de Kroon"; mevr. W. de VeerDe Lange, declamatie; de heeren Herman Leijdensdorff, vi ool; Th. Canivez, violoncel en Johan de Veer, klavier. Hoewel afwijkend van 't programma, wil ik in mijn nabetrachting van dezen avond eerst het werkzame aandeel van mevrouw De Veer herdenken. „Declameeren" lijkt mij altijd een van de moeilijkste kunsten en ook lang niet altijd dankbaar, omdat er j zoovelen onder de hoorders (-essen) zijn die er absoluut niets van begrijpen. Be- paald hinderlijk was het gegiechel en ge praat van eenige slecht-gemanierden tijdens de declamatie van de Rei van engelen «it Vondels' „Lucifer"! Later bij „Johanna's j Abschied" uit „die Jungfrau von Orleans" van Schiller en „L'Agonie" van Sully Prud- homme met muziek van Louis Coenen, was de stemming rustiger en volgens mijn opvatting slaagde het „Abschied" het beste. De bloemenhulde, die de kunstenares ont ving, was, dunkt mij, zeer verdiend. Van het instrumentale deel van 't pro gramma leek mij het bekende Trio in c. kl. t. van Beethoven het minst te „pakken"; de reden moge men zelf zoeken. De bizon der mooie toon van de „cel" kwam 't meest tot zijn recht in de „sonate" van L. Boc- cherini en vooral in 't Adagio. Deze mu ziek is van een zeer eigenaardige beko ring. Het meeste genoot ik van de „sona te" in A. gr. t. voor viool en klavier van César Franck; dat was een groot werk om mee te eindigen! Welk een rijkdom van gedachten uit de componist hierin en hoe veel verschillende gevoelens en stemmingen laat hij ons mee beleven, dank zij de zeer ..levendige" vertolking der uitvoerders, die ten slotte luide werden toegejuicht. De concertgever, die het „leeuwendeel" van de uitvoering op zich had genomen, kan over 't succes van dezen avond heel tevreden zijn. Christelijke Oratorium-Vereeniging, directeur. Johan Schoonderbeek: achtste uitvoering op Dinsdag 27 April 1915, in de Groote of St. Bavokerk. (Voor solisten, zie tekstboekjes.) 4 Bach-cantaten. Er waren velen samengekomen in de Groote Kerk, om deze uitvoering te hoo- ren; of die allen de muziek van Bach ten volle hebben kunnen waardeeren en begrij pen, durf ik niet beweren. In de 4 canta ten waren gedeelten die bepaald zeer mooi en goed klonken. Vooral de koren waren zeer flink, frisch en schoon van klank en die maakten ook alle een bizonder goeden indruk; en bovenal in Cantate 140, waarbij een knapenkoor meewerkte, was het hoog tepunt van dezen avond bereikt. Van de solisten kon ik door de bekende „acoustiek" van de Groote Kerk niet altijd onverdeeld genieten; er ging soms te veel verloren, vooral bij de zachte gedeelten. De tenor en bas waren meer hoorbaar en verstaanbaar dan de sopraan en alt. In een andere ruim te zouden die solo-stemmen misschien meer tot haar recht zijn gekomen. De instrumen tale solisten hebben elk het hunne bijgedra gen tot het verkrijgen van een goed geheel, evenals het orkest. Door de bezielende leiding van den dirigent bereikt deze nog „jonge" vereeniging reeds zeer veel en het koor bewijst bij elke uitvoering hoeveel goede eigenschappen en krachten het nu al heeft, zoodat men er zeker de beste ver wachtingen van mag hebben. Voor afwis- seling (en ter wille van de gunstiger acou stiek in de „Vereeniging" zou een uitvoe- j ring in de concertzaal ook zeer welkom zijn. Aan de echte Bach-liefhebbers heeft deze uitvoering menig aangenaam oogen- blik gegeven, waarvoor de dank aan alle medewerkenden toekomt. n Orgelbespeling in de Groote Kerk, op Donderdag 22 en 29 April 1915. door den heer Louis Robert. De beide eerste nummers van dit pro gramma waren zeer bekende werken, maar daarom niet minder heerlijk om te hooren. Vooral het le „Toccata et Fuga" in d. kl. t. van J. S. Bach kan men eigenlijk niet ge noeg hooren, althans op dit orgel (op an dere orgels van andere organisten heb ik dit werk ook wel gehoord, maar dan miste het te veel van 't grootsche en verhevene) Het „Largo" van G. F. Haendel was na tuurlijk bekend en is ook altijd een dank baar werk, dat men begrijpen kan. De „So nate" g. kl. t. van Ph. Rüfer was mij onbe kend; de drie deelen: I. „Allegro con Brio" II „Andante con moto" en III. „Allegro maestoso, gaven elk in hun verschillend karakter veel schoons en eigenaardigs te genieten. De beide laatste werken „Sére- nade" van Gabriël Pierné (sierlijk, fijn en licht, lieflijk en zangrijk) en „Fiat Lux" van Th. Dubois hebben wij ook meer gehoord; in het laatste is de climax mooi; begin pp.. lichter (helderder) en sterker wordend tot het einde ff. Wederom een uur van ver heffing en stichting voor velen. Op 29 April hoorden wij weder één van de bekende Bach-werken, n.l. Toccata Ada gio et Fuga C. gr. .t; dat voor de vele getrouwen ook zeker wel tot één van de meest bewonderde werken zal behooren, elk der drie deelen op zich zelf èn als geheel. (Men zie wat ik hierover schreef na de orgelbespeling van 30 Juli en 19 Novem ber 1914). De „Idylle" van Jos. Haas maak te nu denzelfden indruk als op 29 October, d. w. z. lieflijk en zangrijk; het geheel een groote tegenstelling met Bach. Het „eer ste en tweede gedeelte uit de le Sonate" van Alex. Guilmant was ook bekend van 5 November. Ook nu troffen mij in 't eer ste deel eenige eigenaardige gedachten en in het tweede vooral weer de mooie Choral-melodie tusschen de overige motie ven. Het laatste nummer was: „Marche- Sortie" van Th. Dubois, een aangenaam be sluit van verheffend kunstgenot, waarin grootsche, verheven, lieflijke, vrome en goede gedachten van componisten zijn ver tolkt, die waarschijnlijk bij vele bezoekers gelijksoortige (?)gedachten hebben gewekt, indien zij daarvoor vatbaar ziin ten minste. t00neel. Willem Royaards heeft het Vlaamsche tooneelgezelschap met de uitstekende krachten, o. a. Magda Janssens, Karei van Rijn, Fl. Larsche ik zou ze wel allen willen noemen geëngageerd, tot het ge ven van gastvoorstellingen in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Naar ik ver neem heeft hij eenigen van hen voor het a. s. seizoen aan zijn gezelschap verbonden. Nu spelen zij „Fientje Beulemans" het aardige blijspel van Frans Fonson en Fer- nand Wicheler. Fientje is een schatje, dat in het diepste diep van haar innerlijk, ver liefd is op Albert Delpière, ofschoon zij verloofd is, volgens den wensch harer steeds kibbelende ouders, met Seraphien Meule- meester. Natuurlijk .krijgt zij ten slotte haar Albert, nadat zij als een goede geest' Seraphien teruggevoerd heeft in de armen van de vrouw bij wie hij een „kinneke" had. nadat zij hare ouders verzoend heeft en gezorgd heeft dat haar vader zijn harte- wensch: eere-president van den bierbrou- wersbond te worden, vervuld zag. Hoe zoet en liefelijk klinkt dat Vlaamsch. Magda Janssens, de vertolkster van Fien tje, deed in haar kijken en zich bewegen eenigszins denken aan onze Emma Morel, in hare spontaniteit en haar typeer-talent aan Greta Lobo, maar ze bezat nog eene zeer aparte levendigheid. Karei van Rijn, die den ouden Beule mans speelde, leek wel een dubbelganger te zijn van Hubert Laroche. Edmond Visser. DE LEVERING UWER BELEEFD BE VEEL IK MIJ AAN VOOR MEVR. G. v. tl. BRINK, Cor- setière, KEIZERSGRACHT 717, AMSTERDAM. - ELKEN VRIJDAG AANWEZIG IN „HOTEL CEN TRAL", - LANGE POTEN, DEN HAAG. kleeding ert gansche allure werken verder mede om ons een alleraangenaamsten trou wen indruk der werkelijkheid in het verre land te geven. Het geval is de mededinging tusschen een totok en een indo naar een wei-uitziend prettig dochtertje van een administrateur. Het hart dezer dochter beslist ten voordeele van den totok, en de indo neemt daarop, zooals men dat gemeenzaam uitdrukt, de beenen, wat dan zeggen wil, dat hij van het tooneel der tragedie verdwijnt. Gespeeld werd er uitstekend, en de bijval was groot en welverdiend. Telefoon 1430. Zondag 9 Mei, 8,15 uur. Dir. MAKTIN KEMP NSKI en JACQ. SLUYTERS. Humorist-Conférencier. Eerste Hollandsche Soubrette. Schouwburg Jansweg Totok en Indo. door Jan Fabricius. Veel bijval vond dit stuk ook te Haarlem Fr was een roep aan voorafgegaan, de pers had de goede hoedanigheden geprezen, we hadden vernomen van den bijval elders, en men had ons van zeer betrouwbare zijde meegedeeld, dat vooral de echt-Indische op vatting en uitwerking, de bekoorlijke echt- Indische stemming in dit stuk gevonden werd. En waarlijk,wij moeten dat bevestigen; het is op-end-op Indisch; al dadelijk wanneer het scherm opgaat, zien wij een dierbare galerij van een Javaansch huis. Ook van den spreektrant der Indo's is het geheim ontdekt en toegepast op de sprekenden. Hun Oorspronkelijke transformaties. Schets door HENRL STROETHOFF. Optreden van JACQ. SLUYTERS in 5 verschillende rollen. MAKY BEEKMAN. Grootste succes van het Theater Panopticum. Groote klucht! Lachen! Lachen! Balcon en Stalles f 1, Frontloge en Parterre 0,75. Zij loge f 0,50, Amphith. f 0,40, Gaanderij 0.40. plus 5 procent Auteursrecht. Maandag 10 Mei, 8 uur. met medewerking van Bechstein-vleugel Firma P. VAN OOY. Balcon f 2.50, Stalles f 2. Parket f 1.75, Frontloge f 1.50, Parterre f 1.25, Zijloge f 1. Amph. f 0.60, Gaanderij f 0.40, plus 5 procent Auteursrecht. Vrijdag 14 Mei, 8 uur Dir. WILLEM ROYAARDS.. Blijspel in 3 bedrijven. FIENTJE MAGDA JANSSEN. Gewone prijzen. Bureau van 10 4 en van 6 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3