1 Tftodes. (ónünenlML ^OOCdflfGrnipctru/. m HEI NIHTE OIDER DE 1EH... EVEN KELDER -125 VOLT VIJFTIG 230 VOLT HONDERD A j? sS 9 a A. WEILL, Bontwerker, ZIJLVEST 7 Brandstoffen. GRAVEERINRICHTING BENOODIGDHEDEN TENNIS. DE NIEUWE LAMP BADZOUT Firma J. H. Eenig vakkundig adres hier ter stede. MAM MEIEN St C°in Hofleveranciers, Confiserie YAN WILLIGEN BURG. (CA. 12 WATT) gedurende den Zomer. W Can der *£aan Dames- en Hinderhoeden. lA Agent te Bloemendaal: SPECIALE AFDEELING VOOR REPARATIËN 0 bij de zijlbrug V v Magazijn van VOLLEDIGE Keukenuitrustingen Ph. J, G. ROEST - Haarlem Riviervischmarkt hk. Jansstraat Tel. 249 PROSSER SONS. SLAZENGER SONS Ltd. WILLIAMS Cie. STAUB enz. bij HANHARTs Sporthandel Koninginneweg 18 HAARLEM. Filiaal EILERS Co. AMSTERDAM. SPECIAAL VOOR HUISVERLICHTING. in drie parfums LAVENDEL, EAU DE COLOGNE en VIOLET per flacon 45 Cent Alleenvertegenwoordiger voor HAARLEM F. W. MARTIN, Gr. Houtstraat 109. - Tel. 1273. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) IGH. M. SCHMIDT, opticien. MILITAIRE KIJKERS NATUURKIJKERS TELESCOPEN VELDKIJKERS PRISMAKIJKERS GED.OUDE GRACHT HAARLEM Alle Pelterijen bij mij in bewaring zijn tegen brandschade en inbraak verzekerd. - BarieljoHssfraat 26—28. Gevestigd sedert 1856. per D. MIEZEB.US, Kteêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Z ij 1 w e g 87. Telefoon 2016 Barte/Jor/sstraat 6 Haarlem Telephoon 2145 SLECHTS EEN KEER een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijk' Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. tu(<D VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL BYOUX INSIGNES GRAVEEREN VAN LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS O 0 0 Ontvangen Slazenger en Speciaal Hard court balls, benevens de Rackets der Firma's Telef. Interc. 2870. Clubs en Clubleden reductie. PHILIPS „IEBA" I Specialiteit in TOILETARTIKELEN. BH BH KSfl! Hl TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Be waarin richting (Loketten) fe Haarlem en Millegem. IN VOORRAAD van f 10. f 130. OVERVEEN, Telef. 1617. ge Jaargang Dit nummer b In dit weekb „HET MIDDEN derlijke reeks van 24 Januari Van onzen i Generaal Von van Brussel, sp vit te denken; <:rlog ook niet li eren die Hol ti en. Duitschlani gelijkenis. O, dt denken, hoe het k issisch bewind, uit het Oosten, C id! Had ritmee graven te wen: ens En na i ewelddadige kerheid van vr kleine vlakke lan as weer verdee schiedenis der Nederlandsche I Iksziel één is t v. erkt, klinkt het toch reeds me regeering: spionnage. intrigi d vijanden van I i ilandsch en bu i Rome en c Nederlandsche k j di landers, maat tin eke kerk als 1 enk staatkundige r msch-katholie is aan de gezag; N< Jerlandsche re I niet naar de ooge I s tal-demokrat p! mts op verov [klassenstrijd evei p rlog daarbuitei die zijde onze re is van ons volk, én kracht te I; macht. He opnerbevel I heeft de bezetting j aangedaan eene i midden bij te w. besneden gelaat, [gaande iets naar hoofd bekroond rr de stem krachtig denkeus, zoo za sprak hii, van v vermogen en r vrede thans afhai macht, het lot v FEU CURSUS 7e LES. (Ver In kleine dage ■zieke verliep de jen de vader zou r [de groote klok in [delijk regelmatige Fe ze overeind, e [ingeslapen. Ze In Thet uitgestrekte JQSen, naar zijn l'fegeld ging. Dan el en er kwar JPanning; even, [niet te veinzen, 1 [behoud geven faar verdriet, en, i'noge: het deed ■even van den jo wpelding; zijn ge daarover; zijn ee jlimlach. zijn eei taamheid in de perste praten, dat [m dat alles; hc

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4