KERK-AGENDA, Zondag 23 en Maandag 24 Mei. Haarlem: Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Protb.) Eerste Pinksterdag, 10 u., Ds. Rutoers v. d.Loeff; Rem. Ger. Gem. Eerste Pinksterdag. 10 u., Ds. Ilaentjens, (Met koorgezang), Tweede Pinksterdag, Geen dienst; Ev. Lutk. Gem. Eeu-ste Pinksterdag, 10 u., Ds. Schade van Westrum, Tweede Pinkster dag, 10 u., Ds. De Meijere; Ver. Doopsgez. Gem. Eerste Pinksterdag, 10 u., Ds. Hylkema, Tweede Pinsterdag, 10 u., Ds. Plantenga. BloemendaalNed. Herv. Gem. Eerste Pinkster dag, 10 u., Ds. Van Leeuwen, Tweede Pinkster dag, 10 u., Ds. Posthumus Meijjes, Predikant te Zandvoort. Heemstede: Ned. Herv. Gem. Eerste Pinkster dag, 10 u., Ds. Baljon, Pred. te Spaarndam, Tweede Pinksterdag, Geen dienst. Houtrijk en PolanenNed. Herv. Gem., Eerste Pinksterdag, 10 u„ Ds. B. Baljon. Spaarndam Ned. Herv. Gem. Eerste Pinkster dag, 10 u., de heer Koopman, van Bloemendaal, Tweede Pinksterdag, 10 u., Ds. S. B. Baljon. Doopsbediening, Santpoort: Ned. Herv. Gem. Eerste Pinksterdag, 10 u., Ds. Van den Bergh van Eysinga, Tweede Pinksterdag, 10 u., Ds. Van den Bergh van Eysinga. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. Eerste Pinksterdag, 10 u., Ds. Creutzberg, 5 u., de heer Ten Boom, van Haarlem, Tweede Pinksterdag, 10 u., Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, Eerste Pinksterdag, 10£ u. Ds. Plantenga, Pred. te Haarlem. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. Eerste Pinkster dag, 10 u., Ds. Posthumus Meijjes, Tweede Pinkster dag, 10 u., Ds. Van Leeuwen, Pred. te Bloemendaal. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. Hotel „Van ouds Het Raadhuis": Woens dag 26 Mei8 n. Vergadering van de afdeeling Bloemendaal van den Volksbond tegen drank misbruik. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten kalf- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 10—4 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. S tad s-B ibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2B ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11 3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg Woensdag 26 Mei. 8 u. Sara Burgerhart; Vrijdag 28 Mei: 8 u. Totok en Indo; Zondag 30 Mei: 8 u. Fientje Beulemans. een land als Nederland heeft hooger. be ter titel dan elk ander op de functie van bemiddelaar bij andere souvereine staten, zijne gelijkwaardigen In 1913 heeft de Evangelische Maatschap pij naar haar vermogen medegewerkt tot staving van het Nederlandsch grondwette lijk beginsel, dat staat en kerk gescheiden zijn en dat op Nederlandsch rechts de staat is souverein en niemand nevens hem; sinds 1853 ijvert deze Maatschappij voor propagandeering der gedachte, dat de rooinsche clerus in ons land staatssouve- reiniteit door kerkelijke wil vervangen, en dat dit krachtens de historie, krachtens on zen volksaard, krachtens de geleidelijke onwikkeling der samenleving, nimmer meer zal kunnen; mede op haar roepstem heeft eene regee- rinrr als thans zetelt, plaats genomen; het kan dus geen verwondering baren, dat zij protesteert tegen het voorstel va- minister Loudon tot herstellen (zoogenaamd instellen) van een (zoogenaamd „tijdelijk") gezantschap van het Koninkrijk der Neder landen bij den Paus van Rome; omdat dit voorstel is: onvaderlandslievend onkoningsgezind; onchristelijk; ondemocratisch; anti-historisch, immers repristineerend, in strijd met het mandaat, dat in 1913 aan elke regeering, die tot het bewind zou wor den geroepen, duidelijk is gegeven; in strijd met de volkseenheid en met den tijdelijken godsvrede in de politiek. Omtrent de haast, die zoowel van de zijde der regeering als van een deel der Tweede Kamer wordt gemaakt, om dezen twistappel op te werpen, geldt voor ons de oude opmerking: Zij me gelooven, haasten niet. Het hoofclhestuur der Evangelische Maatschappij, Mr. P. T1DEMAN. Voorzitter. Dr. J. HERDERSCHEE. Secretaris Er in geloopen. Zeer geachte hoofdredacteur, Vergunt u mij, even het volgende mede te deelen. Een kleine drie weken geleden zond ik aan „De Nieuwe Rotterdammer" een artikel over het eventueele gezant schap bij den Stoel van den heiligen Petrus. Ik kreeg mijn artikel terug, met de be leefde verzekering, dat de hoofdredacteur, dr. Van der Hoeven, den tijd tot discussie over de legatie bij dien Stoel, niet gekomen achtte en dat hij ter zijner tijd zich voor behield zelf te polemiseeren. Hoewel ik begreep, dat de regeering ons om den tuin leidde, legde ik mij toch bij den goeden trouw van den hoofdredacteur van „De Nieuwe Rotterdammer" neer en wacht te vertrouwensvol, op wat er van die zijde komen zou. Toen de bekende overrompeling ten gun ste van het Vaticaan plaats had gevonden, zond ik het volgende schrijven in wéér aan „De Nieuwe Rotterdammer". Het luidt aldus: Zeer geachte hoofdredacteur, Ik zal u niet lastig vallen met een pole miek over het al of niet wenschelijke van een tijdelijke legatie bij den Stoel van Pe trus; doch vergun mij, als het u belieft, als Nederlander, omtrent het desbetreffend voorstel van de regeering, de volgende vra gen in het openbaar te stellen: 1". Wat is de bedoeling der regeering om de wet a.s. Vrijdag al klaar te hebben, na afdeelings-onderzoek op Donderdag 20 Mei? Qoede dingen hebben geen haast en als Italië in oorlog of in revolutie komt, wat toch dezer dagen beslist wordt, treedt er een grondige wijziging in den toestand in. In geval van revolutie loopt het Vaticaan zelf zeer groot gevaar. 2". Is het niet oirbaar, dat de regeering de profijten, die zij de Kamer voorspiegelde, wanneer deze het wetsontwerp er fluks doorjoeg, eerst eens even aan de Kamers mededeelde De geheime diplomatie is in den laatsten tijd terecht het voorwerp van veel critiekmisschien is hier een antecedent van on-mysterieuse diplomatie te stellen, daar er geen gewapend conflict te vreezen is. Men late de gelegenheid, die van vér strekkende reformatorische gevolgen kan zijn, niet ongebruikt. 3". Als ik goed reken, is de som van 12.000,berekend voor een gezantschap van zeven maanden; is de duur van het gezantschap daarmede omschreven of is het maar een begin, om verlenging na verlen ging gevend, het tijdelijke gezantschap in onbeperkten tijd te kunnen rekken tot mo gelijke permanentie Wat ik dan weer in verband breng met vraag 1°., waarmede ik het vermoeden uitdrukte, dat de regeering. kost wat kost, 'n legatie bij den Stoel van Petrus, welke óók. tot een fait accompli wil maken. Als het over een ernstige zaak gaat, kun nen van die zeven maanden best een paar dagen afgenomen worden, voor kalme be raadslaging. U, zeer geachte hoofdredacteur, dankend voor de plaatsruimte, verblijf ik met beleef den groet, Uw dw. dn. Den Haag. JosvanVeen. Qroot was mijn verbazing, toen ik door het ochtendblad der „Nieuwe Rotterdammer" van Donderdag plotseling tot erkenning werd gebracht, dat deze courant niet tegen, maar vóór de zaak was; hetgeen uit een buitengewoon slap en van fatsoenlijke uit drukkingen krakend, artikel duidelijk bleek. Nu zij mij geoorloofd in gemoede de vraag te stellen: Is het noodig, dat iemand die het goed recht van de autonomie zijns lands tot in de beginselen wil verdedigen, door een der hoofdorganen niet wordt in den steek gela ten, dat is nog niet erg, maar persoonlijk heel gewoon wordt misleid Dat is niet toelaten, dat het Vaticaan sterker wordt, maar dat is zulks in de hand werken. Wat ik meer heb gezegd blijft waar: onze vij anden zitten niet in het Vaticaan, maar in ons eigen land, in onze eigen „vrijzinnige" omgeving! Met vriendelijken dank voor plaatsing, van u, zeer geachte hoofdredacteur, de dw. dn. J o s van Veen. PLAATSELIJK NIEUWS. Landstorm. Wij herinneren eraan, dat de Minister van Oorlog zich bereid heeft verklaard, zijn tusschenkomst te verleenen. opdat aan gehuwde vrijwilligers bij den Landstorm, indien van de afdeeling, waar toe hij behoort, een militair gebruik wordt gemaakt, een geldelijke vergoeding als kost winner van zijn gezin zal worden uitbe taald. In verband met deze gunstiger omstan digheden, maakt men thans ijveriger dan ooit propaganda te Bloemendaal, Overveen en Santpoort, om gezamenlijk eene zelf standige afdeeling te vormen. Het nieuwe Hoofdconsulaat van aen A. N. W. B. te Amsterdam. strijd voor station-versiering. We juichen dit van harte toe; hoe meer hoe beter. Wandeltocht. Te Aerdenhout werd door de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging Donderdagavond weer eens een harer leerzame en gezellige wandel tochten ondernomen. Voor den tocht, on der leiding van dr. Van der Sleen, was veel belangstelling, gelijk dat ook behoort voor zaken van zoo uitnemenden aard. Vergadering. - Woensdag a.s. des avonds ten 8 uur vergadert in hotel „Van ouds Het Raadhuis", te Overveen, de afdeeling Bloe mendaal van den Volksbond tegen drank misbruik. Onder veel belangstelling werd in onze gemeente Woensdag het huwelijk voltrok ken tusschen den heer J. Ch. Kramer en mejuffrouw A. E. van Rietschoten. Versieringswedstrijd. Ook het spoor wegstation te Vogelenzang zal, naar wij vernemen, dit jaar meedoen bij den wed Uit het politie-rapport. Processe n-v e r b a a 1 zijn opgemaakt wegens: rijden zonder licht; loopen over verboden grond, overtreding der trekhon- denwet. Gevonden en terug te bekomen bij W. C. van der Veer, Bloemendaalscheweg n". 65, te Bloemendaal, een kinderschortje; J. Kroon, Naaldenveld, te Aerdenhout, een blauw vilten dek van een paardenzadel; J. W. Heintzbergen, Julianapark n". 42rood, te Haarlem, een jongensjasje; adres Schoter straat n". 7, te Haarlem, een nikkelen kan netje; aan het bureau van politie te Over- veen, een rozenkrans; een duimstok; een zilveren ringetje; een dameshoed; en een portemonnaie. Verloren: een portemonnaie; een jon gensjasje; een paardenleidsel; een gouden broche; een staaf geel koper; een portemon naie; een broche en een. paar dameshand schoenen. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 14 Mei tot en met Donder dag 20 Mei. Geboren: z. van F. Cornelisse en D. Swier; d. van J. Oskam en M. Hoogen- doorn; d. van J. H. A. W. Graaf van Heerdt tot, Eversberg en S. J. D. de With; d. van H. Heijstek en J. Eijkel. Ondertrouwd: F. Aronstein en A. G. M. Asser; W. A. Janssen en A. M. E. Odenkerk. Getrouwd: B. G. Koning en A. M. J. Roozen; M. A. Evers en A. M. Franse; N. J. Molenkamp en W. M. Vader; J. Ch. Kramer en A. E. van Rietschoten; N. Roodenburg en A. G. Looman. Overleden in het gesticht Mee- renberg: A. S. M. van Ingen, 56 j.; J. van Zwol, 69 j.; A. W. F. Metzger, 30 j.; J. A. C. Ohlmann, 48 j. UIT ANDERE GEMEENTEN. Cacao- en Chocoladefabriek „Union", Haarlem. In de op 26 Mei a.s. te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, zal worden voorgesteld, over het boekjaar 1914, na ruime afschrijvingen op de bezittin gen, een dividend van 5 pCt. uit te keeren Tentoonstelling van oude kunst. Als eere-voorziHers der tentoonstelling van Oude Kunst in Haarlem, zullen optreden de heeren jhr. mr. dr. A. Röell, Commissaris der Koningin in Noordholland, en jhr. mr. W. B. Sandberg, burgemeester van Haar lem. Voorzitster van het eere-comité is me vrouw RöellBaronesse De Vos van Steen- wijk. Huldeblijk. Maandag begaf een com missie uit de Belgische vluchtelingen, die te Haarlem hadden gewoond, zich naar den burgemeester, om hem een geschenk uit erkentelijkheid aan te bieden. Nadat door eenige heeren het woord was gevoerd na mens de Belgische vluchtelingen, werd het geschenk, een door den Belgischen beeld houwer Louis Eeckelaers in mahoniehout vervaardigd relief, aangeboden. Wij waren in de gelegenheid het relief te zien, en kun-1 nen het als een fraai stuk werk roemen. Het zal in de oude Raadszaal van het Haar- lcmsche stadhuis een plaats vinden. Het museum van kunstnijverheid. Het museum van kunstnijverheid te Haarlem ontving dezer dagen in bruikleen een fraai ameublement; het is thans tentoongesteld, De Japansche afdeeling is uitgebreid. Gedurende de Pinksterdagen geopend van 's morgens 10 tot 's middags 4 uur. Landstorm. Heden vertrokken van on zen Landstorm 70 man per rijwiel naar Loosduinen om aan de tweedaagsche oe fening aldaar te gaan deelnemen. Uit „Toortsen". Is 't Noorden het hoofd met het kloek ver- [stand, Het Zuiden is 't harte van Nederland, Het warme, klare kloppende bloed, De geestdrift, de hartstocht, de overmoed. Torsend en volgend zijn vlag in den wind, Met den arm des mans en het oog van het [kind, Hoogop, zoo stappen we, in ruischende [vreugd, Den jubelzang voor aan zijn eeuwige jeugd, O, Gotische bouwen, land des Leeuws! Grootsch volk, zoo eenvoudig, echt mid- [deleeuwsch, Zoo rein in uw ruwheid, zoo goed in uw [kracht, Wees Gent weer en Brugge voor 't nieuwe [geslacht, Dat de kleine der aarde, die lijdt en strijdt, Herkent wat ge waart in hetgene gij zijt: Een baak in het stormweer lichtend aan 't [strand, Een klok die luidt als de wereld brandt! René de Clercq. („De Vlaamsche Stem.") VAN HIER EN DAAR. Kegelen. De kegelwedstrijd, door de kegelvereeniging „Penningsveer" te fort Penningsveer, zal worden gehouden van -1 tot en met 16 Juni. Er zullen, in afwijking van het oorspronkelijke plan, uitsluitend mi litairen aan deelnemen. De toeloop van deel-1 nemers, van militairen dan, belooft met dit al nog zeer groot te worden. Ontspanning militairen. Het comité I tot ontspanning van militairen, werd door den opperbevelhebber uitgenoodigd, ook dezen zomer daaraan hare zorgen te blijven geven. Behalve de gezellige avonden he-1 peinst het comité thans ook openluchtspel, roeien, zwemmen, enzoovoorts. Wie voor deze vernieuwde zorgen van I het comité sympathiek zijn gestemd, en dat zullen er velen zijn, zenden hunne bijdragen aan de heeren W. Dyserinck, Wilhelminapark, J. R. Prent, Groote Hout straat en mr. P. Tideman, Bloemendaal. Nieuwe onvoorzichtigheid Onder dezen titel schrijft „De Fakkel": De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat-1 schappij heeft bij bestek n". 1258 12 Apri j.l. aanbesteed het maken en stellen van ijzeren bovenbouw van twee vaste bruggen over het zijkanaal F bij Halfweg. De aanwijzing van het werk geschiedt 7 April daaraan voorafgaand, o" het R I rein, gelegen in de onmiddellijke nabijho van het fort Halfweg. Onder de i' schril"-' bevonden zich di -\ctien-t Jesellschafl Briickenbau, vorm kort te Duisburg, A O. Benrath bij f H. Wienhoven, te een Duitsehe fabr Wij weten nie1 digers dezer firi een rustige blik in werd gegund, Dui ook niet of zij in i dezelfde vaderlam zeeofficier, die zie machinist op een 5 tar verhuurde, tev studeering onze hebben vervuld, hu sehe militaire opp gaarne aannemen, is en dat juist dez< verschillig zijn yo alle niet-Duitsche weg, dat wij ten al! meer dan ooit, g landsche firma's t dellijke nabijheid 1 lingen. Heeft de niet genoeg geleei Wei In oorlogstijd, v veld is, of met eet genooten in een 1 nacht moet doorb pen gewoonlijk nii zoo heel erg s Men gaat immer: rust tegemoet, öf ning tijd tot uitsla moet er wel tege kort te slapen. A wel, dat een volv 68 uur moet slaj weg, dat er mann rust nooit anders was. Maarten Lr ger dan vier uur overtrof den gro< 80-jarige grijsaar oud. Ik voel het. uur slapen, om ie nog jong was, h: voldoende. Het ting, die zeer vele i zeiven tot acht i Ik was als man in altijd gewend, m sofa uit te strek! dan weer zoo fri Van den onla Bergmann is bek wanneer hij eigenl „Het slapen moes lijk afwennen." A genoegen moet „Om een groot rr langslaper wezer Artist en-sportfi in het Stadion 1 hebben op Zonde „Het Handelsb handen feest: De voorbereidi het zoo goed ge in alle opzichten reeds in vollen g tisten van naam medewerking to kende komieken en Buziau, en d v. d. Hem, die z elkaar zetten vai vendien de reel; De commissie uit: het bestuur 1 neelkunstenaars- van de Mij. „Het phic de Vries en van Amsterdam, len, L. J. Pisuissi Joh. Schmidt, O ban. Het dagelijkse door de heeren: han Brandenbm meester; John L. .1. Pisuisse. Van heden af commissie geve n". 154. waarin - feest, door darm van entréekaart Hoewel het pi is vastgesteld, deelen, dat het Een grootsche siuierdans. onde dansmeester Ja gevecht; d. eer elf Haagsche ei ten; p een wage leiding van Luit Een en ander aantal Usschen acrobat sche en komen.-m

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2