Dames! Corsetten mm I meer dan ooit, gevaarlijk achten buiten- uitsluitend naar maat. ;e Amsterdam. militairen. Het comité g van militairen, werd door elhebber uitgenoodigd, ook aaraan hare zorgen te blijven e de gezellige avonden be- lité thans ook openluchtspel, ren, enzoovoorts. eze vernieuwde zorgen van npathiek zijn gestemd, en velen zijn, zenden hunne de heeren W. Dyserinck, k, J. R. Prent, Qroote Hout- P. Tideman, Bloemendaal. voorzichtigheid Onder hrijft „De Fakkel": che IJzeren Spoorweg-Maat- bij bestek n°. 1258 12 April het maken en stellen van den ouw van twee vaste bruggen laai F bij Halfweg, ng van het werk geschiede an voorafgaand, on het ter- in de onmiddellijke nabijheif alfweg. Onder de i' schrijvers aan te bieden. Nadat door het woord was gevoerd na- sche vluchtelingen, werd het door den Belgischen beeld- Feckelaers in mahoniehout dief, aangeboden. Wij waren eid het relief te zien, en kuil en fraai stuk werk roemen, ude Raadszaal van het Haar- ïis een plaats vinden. van kunstnijverheid. Het kunstnijverheid te Haarlem dagen in bruikleen een fraai het is thans tentoongesteld, ie afdeeling is uitgebreid, e Pinksterdagen geopend van tot 's middags 4 uur. Heden vertrokken van on- n 70 man per rijwiel naar Ti aan de tweedaagsche oe- te gaan deelnemen. Jit „Toortsen". iet hoofd met het kloek ver- [stand, t harte van Nederland, are kloppende bloed, de hartstocht, de overmoed, lgend zijn vlag in den wind, les mans en het oog van het [kind, stappen we, in ruischende [vreugd, voor aan zijn eeuwige jeugd, luwen, land des Leeuws! zoo eenvoudig, echt mid- [deleeuwsch, w ruwheid, zoo goed in uw [kracht, er en Brugge voor 't nieuwe [geslacht, der aarde, die lijdt en strijdt. ;e waart in hetgene gij zijt: et stormweer lichtend aan 't [strand, nidt als de wereld brandt! R e n de C1 e r c q. sche Stem.") DAAR. De kegelwedstrijd, door de ng „Penningsveer" te fort zal worden gehouden van 3 Juni. Er zullen, in afwijking onkelijke plan, uitsluitend mi- ilnemen. De toeloop van deel- lilitairen dan, belooft met dit root te worden. bevonden zich drie Duitsche firma's, de \ctien-Gesellschaft für Eisen-Industrie und Briickenbau, vormals Johann Caspar Har- kort te Duisburg, de Briickenbau Flender, A. O. Benrath bij Dusseldorf, en de heer Wienhoven, te Utrecht, die-mede voor een Duitsche fabriek inschreef. Wij weten niet of de vertegenwoor digers dezer firma's, aan welke aldus I een rustige blik in onze stelling Amsterdam v erd gegund, Dtiitschers zijn. Wij weten enk niet of zij in dat geval, gedreven door I dezelfde vaderlandsliefde als de Duitsche zeeofficier, die zich vermomd tijdelijk aP I machinist op een Spaansch jacht bij Gibral- I tar verhuurde, tevens een opdracht tot be studeering onzer verdedigingswerken I {lebben vervuld, hun gegeven door het Duit sche militaire opperbevel. Wij willen zelfs I irne aannemen, dat hiervan geen sprake ;n dat iuist deze menschen volslagen on- rschillig zijn voor de weermiddelen van I alle niet-DuitSche staten dat neemt niet I v dat wij ten allen tijde, en in deze dagen II dsche firma's toe te laten in de onmid- I dellijke nabijheid van onze defensieve stel lingen. Heeft de huidige krijg ons nu nog 11t genoeg geleerd Weinig slapen. in oorlogstijd, wanneer de soldaat op het I veld is, of met een veel te groot aantal lot- genooten in een veel te kleine ruimte den I recht moet doorbrengen, komt er van sla- pen gewoonlijk niet veel. Dit is echter niet zoo heel erg schrijft „Vox Medicorum". Men gaat immers öf spoedig de eeuwige est tegemoet, öf men vindt na de overwin- ihtg tijd tot uitslapen! Een gezond mensch roet er wel tegen kunnen, af en toe eens kert te slapen. Als hygiënische regel geldt wel, dat een volwassen mensch gemiddeld -8 uur moet slapen. Dit neemt echter niet ;g, dat er mannen genoeg zijn, wier bed- 'dst nooit anders dan een „hazenslaapje" s. Maarten Luther b. v. sliep nooit lan- ,.r dan vier uur. Wilhelm von Humboldt overtrof den grooten hervormer nog. Als 0karige grijsaard zei hij eens: „Ik word Ik voel het. Ik moet al minstens vier slapen, om iets waard te zijn. Toen ik ,s g jong was, had ik aan twee uur ruim \uidoende. Het is een verkeerde opvat- c die zeer velen deelen als zouden wii elven tot acht uur slaap noodig hebben. Ik was als man in de kracht van mijn leven altijd gewend, mij in het duister op mijn sofa uit te strekken. Na twee uur was ik dan weer zoo frisch als ooit." Van den onlangs overleden prof, Von Hergmann is bekend, dat hij op de vraag, wanneer hij eigenlijk sliep, ten antwoord gaf ..Het slapen moesten wij dokters ons eigen- ak afwennen." Wie dus met weinig slaap genoegen moet nemen, bedenke slechts: ..Om een groot man te zijn, moet men geen langslaper wezen." Artisten-sportfeest. Het artistenfeest In het Stadion te Amsterdam, zal plaats hebben op Zondag 13 Juni a.s. „Het Handelsblad" schrijft over dit op handen feest: De voorbereidingen voor dit feest dat het zoo goed geslaagde van verleden jaar in alle opzichten moet overtreffen zijn reeds in vollen gang. Een groot aantal ar- tisten van naam hebben nu ook weer hun medewerking toegezegd; alsmede de be kende komieken Louis Davids, Piet Kohier en Buziau, en de bekende teekenaar Piet d. Hem. die zich belast heeft met het in elkaar zetten van het stierengevecht en bo vendien de reclameplaat teekent. De commissie van voorbereiding bestaat uit: het bestuur van de Nederlandsche Too- neelkunstenaars-vereeniginggedelegeer- van de Mij. „Het Sportpark"; mevrouw So phie de Vries en de heeren Luit. Brondgeest. van Amsterdam, Co Balfoort, Henry Enge len, L. J. Pisuisse, E. v. Praag, L. Saalborn, Joh. Schmidt, Oscar Tourniaire en P. Ur ban. Het dagelijksch bestuur wordt gevormd door de heeren: Ko Arnoldi, voorzitter; Jo- han Brandenburg Jr., secretaris-penning meester; John Coucke; Henry Engelen en L. .1. Pisuisse. Van heden af is het centraal bureau der commissie gevestigd in het perceel Rokin n". 154, waarin ook, eenige dagen voor het ieest, door dames-artisten een vóórverkoop van entréekaarten zal worden gehouden. Hoewel het programma nog niet definitief is vastgesteld, kunnen we bereids mede- dcelen. dat het plan is o.m. te houden: a. Een grootsche intocht; b. een Grieksche siuierdans, onder leiding van den bekenden dansmeester James Meijer; c. een stieren gevecht; d. een voetbalwedstrijd tusschen elf Haagsche en elf Amsterdamsche artis- ter p een wagenren; een nummer onder Icimng van Luit. Brondgeest, enz., enz. F.en en ander wordt afgewisseld door een mutal 'Msschennummers, waarin komische, acrobat sche en sportieve momenten voor komen.. Het ligt in de bedoeling, den Amsterdam mers een groot feest aan te bieden, waar van een deel der opbrengst het artisten- fonds v at in deze tijden zeer noodig is - ten goede komt, terwijl ook het Alge meen Steuncomité niet vergeten wordt. De heer Henry Engelen zal wederom op treden als algemeen regisseur, belast met de hoofdleiding. Wij woonden het sportfeest bij, door de zelfde groep kunstenaars het vorig jaar ge organiseerd, en kunnen verzekeren, dat het er best was; er is alle grond om te veron derstellen, dat het dit jaar minstens even aardig zal zijn. De verdediging van Indië. Onder dezen titel schrijft L. P. in Allen Weerbaar" omtrent Java o.in. het volgende: Het eiland Java, hoewel niet het groot ste, is het voornaamste van onze Indische bezittingen. Het telt meer dan 30 millioen bewoners. Tot nog toe is men er niet toe overgegaan om deze bewoners zelf te ver plichten tot den krijgsdienst. Zou hierbij ook eenigszins het geweten van den heer- scher spreken, dat hem zeide, dat een in lander niet vechten zou voor den Europe aan, die hem zoo weinig bood om er het leven voor op te offeren. Echter is er den laatsten tijd veel veranderd. Sedert kort is voor den inlander veel gedaan en het blijkt nu, dat hij er meer op gesteld is het Neder landsche bestuur boven zich te hebben dan eenig ander vreemd bestuur. De wijze, waarop de Japanner Korea bestuurt, is in Indië ook bij den inlander bekend geworden, en men heeft de leuze „Azië voor de Aziaten", met meer nuchtere blikken leeren beschouwen en gezien dat dit wel eens beteekenen kon „Azië voor de Japanners". In de spannende Augustusdagen, toen men in Indië niet anders dacht dan in een oorlog betrokken te zullen worden, verklaarde de bevolking zich stellig aan de zijde van Nederland. Zal in de toekomst een militieleger op Java opgericht worden? We weten het niet, en in allen gevalle hebben we het nu niet, doch ons kleine vrijwilligersleger staat gereed om de lange kust van Java te ver dedigen. Een groot nadeel, die lange kustlijn; on gelukkig voor den handel, maar zeer ge lukkig voor de verdediging zijn er op die lange kustlijn maar heel weinig goede lan dingsplaatsen. Op de steile rotsen der Zuidkust, waai- voortdurend de golven der zee beuken, is maar één haven, Tjilatjap, waar een paai schepen, beschut tegelijk, kunnen lossen en laden. Aan de Noordzijde is de kust zoo mod derig en de zee zoo ondiep, dat een landing met paarden en geschut niet overal moge lijk is; alleen de havens van Soerabaia en Tandjong Priok (Batavia) zijn voldoende geoutilleerd voor een massa-ontscheping. De andere z.g. havens zijn niet meer dan open reeden, waar in sommige tijden van het jaar zooveel zee staat, dat laden en lossen niet mogelijk is, en de aankomende schepen met een blauwe vlag gewaar schuwd worden, om maar door te varen. De enkele havens, die voor een landing in aanmerking komen, worden door mijn- versperringen afgesloten, welke versperrin gen bestreken worden door het vuur der kustforten. Zoo heeft Soerabaia 3 forten, Batavia een groot aantal, andere mindet bereikbare havens maar 1 fort. Is de vijand echter eenmaal geland, dan vangt de strijd te land aan, die. met groote hardnekkigheid gevoerd, nog veel kans van slagen heeft. In de vlakte heerscht n.l. de malaria, die een vijand, welke daaraan niet gewend is, zal decimeeren. Wanneer we ons niet kunnen handhaven, wordt teruggetrokken op de stelling Ban doeng. Bandoeng ligt op een hoogvlakte, om ringd door hemelhooge bergen. Op de pas sen nu, die toegang geven tot deze berg vlakte, zijn forten geplaatst, met modern geschut bewapend. Te Bandoeng zijn gevéstigd de groote magazijnen van levens- en geneesmiddelen, ook de zetel van het militaire bewind; het geheele departement van oorlog wordt dit jaar daarheen overgebracht. Te Tjimahi, in de onmiddellijke nabijheid van Bandoeng, eveneens op de bergvlakte gelegen, is een zeer groot hospitaal, zoodat de stelling voorzien is van alle hulpmiddelen, die men er met mogelijkheid heeft kunnen aan brengen. De troepenmacht, die ons op Java ten dienst staat, is van verschillenden aard. Vooreerst is daar het veldleger, verdeeld in 4 brigades, elk onder een kolonel; te zamen tellen die 4 brigades 18 veldbatal- ions, 4 compagnieën mitrailleurs, 4veld-es- cadrons en 1 escadron lijfwacht-cavalerie, 6 batterijen veldartillerie, 4 batterijen berg- artillerie en 4 compagnieën genie, waar onder de spoorwegcompagnie. De trein telt 2 compagnieën. Bovendien is er nog 1 zelfstandige com pagnie infanterie te Soemedang in de Ban- doengsche stelling. De forten worden, behalve sommige door personeel van de zeemacht, bezet door 9 compagnieën vestingartillerie, waarvan er 4 aangewezen zijn voor de verdediging van Batavia. Als depöttroepen zijn aanwezig 3 depót - bataljons infanterie en 1 depöt-escadron cavalerie. Het depót der bereden artillerie, dat in vredestijd aanwezig is, wordt in oorlogs tijd opgeheven en het personeel wordt ge bruikt om de veldbatterijen te completeerer Met A. N. V. en pandverbeuren. Dat de strijd van het A. N. V. tegen het onnoo- dig gebruik van vreemde woorden tot een gezelschapsspelletje is verwerkt, zulien weinigen weten. Men kan het vinden in „Prettige Win- teravonden", door Aletta Hoog, uitga\ e Gebr. Kluitman, Alkmaar. Het is getiteld: Nederlandsch Taalverbond en vangt aldus aan. Nu gaan we spelen: Taalverbond. Een ieder geve acht terstond. Of hij een woord vernemen mocht, Dat in den vreemde is gezocht. Doe 't vreemde woord toch in den ban, Als men 't in 't Hollandsch zeggen kan; Houdt 't Nederlandsch in eere! De leider van het spel doet ieder van het gezelschap een vraag, waarin' een vreemd woord voorkomt. Het antwoord moet de vertaling bevatten. Wie geen goed Neder landsch woord er voor weet, verbeurt een pand. Of 't gezellig is Neemt er de proef eens van. („Neerlandia".) In „De Vrije Mensch" lezen wij: Begin Februari van dit jaar zoo lees ik in „Het Bloemendaalsch Weekblad" van 3 April 1.1. ontmoetten elkaar te Amster dam een twaalftal Engelsche, Duitsche en Belgische vrouwen om met eenige Neder landsche te beraadslagen over de moge lijkheid van een congres van vrouwen hier te lande ten einde eendrachtiglijk vredes- wenschen uit te spreken. De weinige uit verkorenen die deze besprekingen bijwoon den, waren zeer onder den indruk van de zeldzaam hooge gevoelens welke onze gas ten bezielden. Geen wanklank werd ge hoord. Er zijn schoone, nooit te vergeten momenten geweest. Het congres werd be paald op den 28sten, 29sten en 30sten April d. a. v. in 's-Gravenhage. In zijn fantastisch-wetenschappelijkeu roman „La fin du monde (1894) stelt Fa milie Flammarion liet voor, dat de wereld verlost wordt van oorlog en krijgsdienst door de vrouwen. Zou Flammarion gelijk krijgen Hij plaatst de verlossing in de 25ste eeuw onzer jaartelling. Zouden we er werkelijk vijf eeuwen eerder afraken Tc Berlijn vond men toen volgens het toe komstbeeld van Flammarion op v plaatsen aangeplakt: De oorlogsmannen zijn dieven en moordenaars. ONTVANGEN BOEKEN. „Ons eigendom" Het eerste nummer van dit blad, gewijd aan de belangen van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen, verscheen. Aan het „Program" ontleenen wij: Ten einde door dit blad te bereiken, dat onze wetgever in het vervolg meer aan dacht schenke aan de belangen van de dui zenden, die bij het wijdvertakte grond- en huizenbedrijf in ons land zijn betrokken, zul len wij hier telkens op zakelijke wijze de Wenschen en verlangens dier betrokkenen kenbaar maken, vertrouwend dat de wet gever, wien steeds het heil van de geheele maatschappij voor alles moet gaan bij het uitvaardigen van wettelijke voorschriften in het algemeen en van die betreffende de volkshuisvesting in het bijzonder, evenzeer rekening zal houden met de belangen van de verhuurders als met die der huurders van woningen. Op gelijke manier hopen wij ook de provinciale en stedelijke besturen, welke zulk een gewichtige rol vervullen bij de oplossing van het woningvraagstuk, van het nut en de noodzakelijkheid van ons be drijf te kunnen overtuigen. Men kan exemplaren aanvragen en intee- kenen aan het adres: Rochussenstraat 125, Rotterdam. VOLKSGEZONDHEID. Drinkt karnemelk! Voor lijders aan indigestie en verschillende andere maag kwalen, bevelen de doktoren tegenwoordig karnemelk aan. Als geneesmiddel heeft karnemelk zonder twijfel groote waarde. Bovendien is-het een verfrisschende zomer- drank en het melkzuur, dat het bevat, heeft de eigenschap, kalkaanzettingen in de bloedvaten te verwijderen. Het is daarom in 't bizonder geschikt voor lijders aan jicht, rheumatiek of zwaarlijvigheid, want het voorkomt het dik worden van 't bloed en het verhindert de vorming van kalk in de gewrichten. Het is wel bekend, dat het stijf en nauwer worden van de bloedvaten den dood wegens ouderdom veroorzaakt Wanneer karnemelk gedronken wordt, kan deze verkalking van de bloedvaten gedu rende vele jaren verhinderd worden. Kar nemelk oefent ook een opwekkenden in vloed op lever en nieren uit. (The Dairy door Weekbl. v. Zuivelber.) Nederland heeft nog 600.0Ü0 krachtige mannen, die ongeoefend zijn. Door den „Vrijwilligen Landstorm" kan hiervan een goede reserve gevormd worden. MUZIEK. Orgelbespeling in de Groote Kerk, op Donderdag 6 Mei des namid dags van 23 uur en Dinsdag II Mei van 12 uur, door den heer Louis Robert. Met een grootsche „Fantasia in G. gr. t." van J. S. Bach, begon deze orgelbespeling en in die Fantasia heeft Bacil weer zijn rijke fantasie verklankt; de inleiding „vivo" en „leggiero" 't middendeel „Tranquillo" en het einde weer „vivo". Hierna het „Concert in d. kl. t." van G. F. Haendel, waarvan de drie eerste deelen: I. Andante, II. Air, en III Adagio, met rustig en het vierde deel IV. Fuga met levendig karakter. De „Va riations on an original theme" van A. Hesse evenals het „Allegretto van Niels W. Gade, zijn zeer zangrijke werken, van Gade eenigszins klagend getint. Bij de variaties waren een paar bizonder mooie. In het laatste nummer „Passacaglia" van J. Rheinberger was de „ostinato" heel merk waardig; jammer eigenlijk, dat die oude dansen zoo weinig meer voorkomen; we gens de eigenaardige muziek blijven zij toch belangrijk, dunkt mij. Op Dinsdag 11 Mei hoorden wij eerst een „Praeludium et Fuga" in d. kl. t. van J. S. Bach; van beide heb ik weer een machtigen indruk behouden, vooral echter van het slot van de Fuga; die climax was weer echt a la Bach. Een zeer belangrijk „Concert in d. kl. t." van Wilhelm Friedemann Bach (een zoon van Johann Sebastian) volgde. In het eerste deel kwam ook een merkwaar dige „Ostinato" voor; in het tweede deel (Grave) grootsche accoorden: in het derde (Fugue) was de verwantschap duidelijk hoorbaar; het „Largo Spiccato" was wel het meest karakteristieke deel, en het „Al legro moderato" een mooi slot van het concert van dezen zoon-Bach. Hierop volg de een „Vision" van J. Rheinberger, zeer zangrijk (cantabile) en vervolgens „Pasto rale" van César Franck. waarbij men door de zeer levendige manier van componeeren van Franck, in korten tijd ontzettend veel muzikaal „beleeft": de modulaties en tegen stellingen zijn ook hierin weer heel bizondcr Tot besluit nog „Marche Gothique" van Th. Salomé, opwekkend, frisch en ff, waarbij de volle kracht van 't orgel weer prachtig uit kwam, n B Soiccato beteekent: duidelijk afgescheiden verlangt meestai „Virtuosen staccato. BLADVULLING. Uit de natuurkundige les. Onderwijzer„We komen nu aan de leer van het licht. Smuiler, verklaar mij eens, wat licht is?" Smuiler: „Licht is alles wat wij zien kunnen." Onderwijzer: „Zoo!Nou, ik zie jou b. v. heel best, maar 'n licht ben je niet!" BELEEFD BE VEEL IK MIJ AAN VOOR DE LEVERING UWER MEVR. G. v. d. BRINK, Cor- setière, KEIZERSGRACHT 717, AMSTERDAM. - ELKEN VRIJDAG AANWEZIG IN „HOTEL CEN TRAL", - LANGE POTEN, DEN HAAG.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3