Brandstoffen. CENTRALE VERWARMING ,&£-D '4> „DE ADELAAR thodes. OE HMRLEMSCIE HYPOTHEEKBANK, Schouwburg Jansweg. SARA BURGERHART. fatje Beulemais. Firma J. N. KRUL Jr. TENNIS. Continental BADZOUT ..J m f Totok en Indo. Ph. J. G. ROEST - HAARLEM 1L6EMEHIAALSCHE SCHOfllVERttMlGIMG. jmt WITTE BLOUSES F. J. HIONNÉ. GRAVEERINRICHTING ZIJLVEST 7 HAARLEMS SPORTHANDEL. ♦f lüf i)an der *£aan te HAARLEM. F. W. MARTIN, Gr. Houtstraat 109. - Tel. 1273. WM Wi MEEN C°t) Hofleveranciers, I N. V. Het Tooneel. FAILLISSEMENT. DAGMEISJE, WARMWATER VOORZIENING DOOR HET GEHEELE HUIS SANITAIRE ARTIKELEN ■a DAGELIJKSCHE EXPEDITIE. Warmoesstraat 17. K. V I S S E R •f Opleidingsschool voor H.B.S en Gymnasium. •r SLAZENGER SONS Ltd. WILLIAMS Cie. STAUB enz. bij HANHARTs Sporthande! Koninginneweg 18 HAARLEM. Filiaal EILERS Co. AMSTERDAM. BLOUSES COSTUUMROKKEN KINDERJURKEN Mo^T^stof, NOUVEAUTÉ'S in Kinderhoedjes en Manteltjes, Katoenen, Jongensblouses, -Broekjes, Norfolkpakjes en Albertpakjes, Magazijn Haarlem. Barteljorisstraat 25. Tel. 2060. Confiserie VAN WILLIGENBURG. Dames- en Kinderhoeden. Naamlooze Vennootschap Mr. A. S. MIEDEMA en P. H. CRAANDIJK. D. VAN ZETTEN, Architect, HAARLEM. Ged. Oude Gracht 63. Tel. 2670. in drie parfums LAVENDEL, EAU DE COLOGNE en VIOLET per flacon 45 Cent Alleenvertegenwoordiger voor HAARLEM: SPECIALE AFDEELING VOOR REPARATIËN BIJ DE ZIJLBRUG HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) Bloemendaalsche Vischhandel, Bloemend,weg 51 Telef. 2089. Dagelijks versch gepelde Zuiderzee Garnalen Nieuwe Holl. Maatjesharing. KRUISWEG 55, HAARLEM. BERIJDT VIERKLEUR RIJWIELEN. Prijzen vanaf f 60, SIERLIJK, SNEL en STERK. Eerste Klas Herstelplaats voor - Rijwielen en Motoren - Prijzen billijk. Telefoon 1430. Woensdag 26 Mei, 8 uur. Kon Vereeniging Het Ned. Tooneel Vrijdag 28 Mei, 8 uur Die Haghe-Spelers. [DUABD 1IERKADE lnny Vrede Zondag 30 Mei, 8 uur. Dir. WILLEM ROTAARDS. Voor al deze voorstellingen dagelijks plaatsen te bespreken van 10uur. lste Pinksterdag gesloten. Bij vonnis van de Arrondisse- ments Rechtbank te Haarlem dd. 11 Mei 1915, is S. P. ADR1AAKSE, metselaar en aannemer, wonende te Heemstede, verklaard in staat van iaillissement, met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. E. J. DOIHOjT MEES. tot Rechter Commissaris en van den onderge- teekende, Advocaat en Procureur, kantoor houdende te Haarlem, Gedempte Oude Gracht 63, tot curator. De Curator, Mr. P. TIDEMAN. GEVRAAGD tegen 16 Juni een niet beneden 18 jaar, goed kunnende werken. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brieven met opgave van verlangd loon onder letter P. Boekhandel firma A. E. C. VAN SOMEREN Zutphen. OVEEtVEEN. Telef. 1697. BEGROOTINu EN PRIJSOPGAVE KOSTELOOS RIVIERVISCHMARKT1 HOEK JANSSTR TELEF. IHT. 249 HAARLEM SLOEMENDAAL OVERVEEN ZANDVOORT AMSTERDAM Telefoon 2400. v/h Lucas Verboog. -£/L •t* •f 4* Inschrijving van leerlingen voor den nieuwen cursus kan gedurende de maand Mei dagelijks geschieden bij den Heer S. A. WILSON, hoofd der school. Fröbel kl asse 3 morgens per week; prospectus op aanvrage. Het Bestuur c. N. J. MOLTZER Jr. S. W. de CLERCQ. De Commissie van Toezicht E. A. VELTMAN. Mevr.jDE CLERCQ-Stoop. j Mevr. VELTMAN-Po vel. Jhr. G. QUARLES VAN UFFORD. J A. (i. BOES. 0^+ 4* 4* Ontvangen Slazenger en Speciaal Hard court balls, benevens de Rackets der Firma's PROSSER SONS. Telef. Interc. 2870. Clubs en Clubleden reductie. in Wol Mousseline f 2,45, 2,75, f 2,95, enz, In Gotelé Frotté Linnen en zwart wit geruit. PPIOMflTP^ 's l'E collectie overweldigend J. JM1U1A LALJAO f 2,50, f 2,75, f2,90, f3,25 enz. «j Agent te Bloemendaal Barteljorisstraat 6 Haarlem Telephoon 2145 OPGERICHT 1891. Directie: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 3.000.000, STAND per 1 MEI 1915: HYPOTHEKEN: f 17118.672. PANDBRIEVEN: 17.031.700. RESERVES250.000.— 5% PANDBRIEVEN in stukken van f 5000.f 1000.en f 500.coupons JanuariJuli. Spaarpotstukjes van f 100. met jaarcoupon Januari. Koers van afgifte 99 Verkrijgbaar door de Commissionnairs in Kffecten en ten kantore der Bank, GEDEMPTE OUDE GRACHT 56. D. MIEZERUS, Kleérmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Zijl weg 87. Telefoon 2016 9e Jaarg Specialiteit in TOILETARTIKELEN. VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL BYOUX INSIGNES GRAVEEREN VAnI LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS O i li V s?" jöj BjlhbjlI lUFBHUrl muJniHiair?Mii11BKZr—88r f.n.ij TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. SLECHTS EEN KEER een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smak el ijkt Kruisstraat 34, HAARLEWi. Telefoon 1543. Beleefd aanbevelend. K. LANGEREIS Gelieve er vooral op te letten, dat mijn Telefoonnummer 2089 ook liet- nummer is van den Heer VAN KAMPEN, Aannemer. I De Heer van Kampen zorgt direct voor aansluiting met den Vischhandel. is i Dit numm In dit wi „HET MIDDI derlijke ree van 24 Jam NC Zoo zou di aanknoopen inet de kerf stekend ges op spoed aa keurt het vo van Veen 1 Weekblad" 1 leed en aang het Vaticaai moet misluk van de r.-k, men. Want: »N' „11 Daarnever pas van een Tegenover weten se doel heiligt venenon ta Het is waar zien, ter bei bond te sluit geloof en v onderzoek. J liberale rege van 1913 te volgen. Dat de re nelang der als men vro met de Italii er over den anders, dan wordt voorg De beteeki alleen gewee ken voor zie lijk met bet derlandsche de wereldpo gers; het hei staan als k< EuropaDa leven van den 30-jarigf worsteling v XIV de i den General Zeker. His vleugel hebh reeht dat waren, die b voorzaten. A den met de de dreigende eerst van d onder den d „herboren" k kerk mag g weerd. En d Vader des V den dan ook is verhoord, peuple nii I ook van Eun De vrij hek De vlag der ren, woei ov tegen. Dat tantsche Ned Wij weten en er zijn tw kamp gevoei eeuw hier te 9 De R.C. 1 ihre Freiheit dasz die Kirc berechtigt ist, zu klagen".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4