KERK-AGENDA, Zondag 27 Juni. Haarlem: Eglise Wallonne, 10^ heures du matin, Mons. Paul Rertliault, Pasteur a la Ilaye; Rem. Ger. Gem. 10 u., Ds Miedema, Rem. Pred' te Schoonhoven; Kv. Luth. Gem. 10 u., Ds. De Meijere; Ver. Doopsgez. Gein. 10 u., Ds. Binnerts. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Schuilei'. Pred. te 's-Gravenbage. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Baljon, Pred. te Halfweg. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eijsinga. Bevestiging van een nieuwen ouderling. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Creutz- berg, 5 u., Ds. Creutzberg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10£ u. Dr. Appeldoorn, van Embden. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Pos thumus Meijjes. geboorteweeën van een zuiver Germaan- sche beschaving, die wij aanschouwen! O, dat het waar mocht zijn.r) Mijn leven en dat der mijnen zou ik er volgaarne voor over hebben. Terecht klaagt Hölderlin tegenwoordig: Stirb, du suchst auf diesem Erdenrunde, Edler Geist. umsonst dein Element. Dat moet veranderen en daarom terug, zuriick zur Gott-Natur (Grodeck)Weg met alle overheersching, weg met alle t\ - rannie. Vrij willen wij zijn. üermaansch yrij. doch om dit te zijn, is absoluut noodig. dat wij de gebondenheid in ons zeiven ken nen; de grenzen, die God-natuur ons ge steld heeft bij de schepping van onzen kiem. Geen spar wordt ooit een den, noch een Germaan een Romaan of omgekeerd. Zelf een Kruising is gevaarlijk. W i e d e m a n. i) Dat is hij die onder den schijn U een dienst te bewijzen, zijn eigen zak spekt. Mundus vult decipi. Een kenmerkend staaltje vind ik altijd, dat dezelfde vergadering, die de Rechten van den Mensch uitriep, die zwoer bij liberté, fraternité, égalité, de Fransche burgers verdeelde in een groote groep passieve en een kleine groep actieve burgers. Alleen de laatsten hadden stem recht. Wie luisteren wil naar het gezwam van een Ds. Giran of anderen over humanité, laat hij toch bedenken dat deze redenaars voor zich zelf de actieve menschelijkheid opeischen en dat de luisteraars heel blij mogen zijn indien hun de passieve gelaten wordt, want als het nuodig is komt ook plotseling de gemeenschap op de proppen en krijgen wij prachtige preeken over de zelfverloochening. Als er plichten te verdeelen vallen, zijn zij royaal genoeg. Ook onze stamverwanten in Z.-Afrika zijn feitelijk door de publieke opinie in Holland verraden In 1900 juichten wij De Wet en de zijnen op haast krankzinnige wijze toe Thans is het al heel mooi als wij zijn vijanden van toen beleefd vragen hem niet het lot van Fourie te laten ondergaan. Feitelijk steunen wij daarmede zijn tegenstanders, want bloed van mannen als Fourie en De Wet vloeit nooit tevergeefs. Dat b.v. Maurits het leven van Oldenbarneveldt niet spaarde is heel jammer geweest voor Nederland. Uit dit bloed ontstond de Palamedes en met duizend tongen propageerde het de geest van Zwingti; zeer tot genoegen van de Jezuïeten, die direct inzagen dat het eudaemonistisch-inter- nationalistisch Romaansch Remonstrantisme geen bolwerk tegen de R.-K. Kerk vormde, dat op den duur te verdedigen was. Zij knoopten dadelijk onderhandelingen aan. Hoezeer de liefde tusschen Holland en Enge land van één zijde komt bewijst wel, dat het Engelsch gepeupel te Durban het consulaat van Nederland heeft geplunderd en verbrand. Wie zich aan zoo'n kleinigheid stoort is natuurlijk een kniesoor. De Engeische gouverneur heeft immers verklaard, „dat zij het niet weer zullen doen vóór den volgenden keer i) Het eten van den boom der kennis is een luxe en het zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen. 5) Dat de hoogere door den lagere gelasterd wordt, is een natuurnoodwendigheid. G) In mijn studentenjaren schreef ik: „Maar Joden en Romeinen zijn tot hen gekomen, met den bijbel in de hand en Italiaansche diplomatie in 't hart. In „de Toekomst" van verleden week komt o.a. een stuk voor van F. Adema v. Scheltema dat werkelijk eenige hoop kan geven. Evenzoo het wijzigen van de gevoelens der Duitschers voor hun Keizer. („Handelsbl.'' 21 6) INGEZONDEN. De Ger.maansche geest begrepen. Zu einem Spitzbuben gehort ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses Spitzbubenklima tmd wenn Deutsch- land so fortmacht, wie es bereits auf dem Weg ist, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen. Die RHuber. Geachte redactie, Gemerkt de gebeurtenissen in den tegeiv- woordigen oorlog, zou men allicht durven beweren, dat bovengemelde voorzegging van Schiller is uitgekomen. De heer Wie- deman kan mogelijk deze aanhaling na voor Spitzbube een zachtere qualificatie te hebben ontdekt gebruiken bij zijn ver dere toelichtingen tot goed begrip van den Germaanschen geest. Doch hoe! zouden wij den heer Wiede- man nog een citaat méér aanraden dan besloten ware in de hoorn, dien hij reeds uitstortte over onze van eerbied en schrik te berge rijzende haren! O, neen, genade! Wij hebben geleerd, wij weten 't al om nimmer te vergeten. Wij hebben nu vast en zeker verstaan wat die Germaansche geest is en wat denzelven onderscheidt van dien der Romanen of hetgeen wij nog liever wenschten te doorproeven van de instincten der Papoea's. Wij hou den ons daarbij slechts vast aan de op merking des heeren Wiedeman, blijkbaar ontleend aan een verhaal omtrent den zondvloed, dat de r-.-k. kerk nu evenals in de middeleeuwen de vluchtheuvel der ware beschaving is, mitsgaders aan zijn ontleed- kundig-muzikale bewijsgronden omtrent het lied van Linker en het einde der Germaan- i sche differentiatie, zijnde een geweldige symphonie! Onze ooren, het gevaar van bersten door staan hebbende, lieten het gehoorde ons gretig brein binnengaan. En zoodra ons gemoed van de overdondering was beko men, beseften wij wat de heer Wiedeman ons voor licht had geschonken. Tevoren dachten wij, dat het van Duitsch- land was een krankzinnigheid, zich in dezen oorlog te storten en zich te plaatsen buiten de gemeenschap der volken. De eerste, die ons in deze opvatting een weinig van de wijs racht, was mr, dr. Labberton „De Toekomst" gaf ons verder een stootje in onzen twijfel. Maar nu wij de macht heb ben bespeurd, die daar uitgaat van den in- en uitziener Wiedeman, verzaken wij al wat nog overbleef van die oude opvat ting en spreken voortaan niet meer van een krankzinnigheid van Duitschland, doch van het krankzinnige Duischland en onder kennen nu zeer helder de schoone harmo nie tusschen dien Germaanschen geest, de daden van Leuven en de Lusitania en het betoog des heeren Wiedeman. Ch r. F. Haj e. GEMEENTEBESTUUR. Donderdag vergaderde de Raad onder voorzit tersehap van den burgemeester. Afwezig de heeren Van. Stolk, Bispinck en Bijvoet. Do Voorzitter deelde mede, dat de aanleg van de nieuwe begraafplaats door 11. en W, was gegund aan de firma Rijniorse te Overveen. I)o li e e r Laan vroeg waarom B. en W. het gegund hadden aan de firma Rjjnierse, daar noch do laagste inschrij ver ongeveer f 4000,lager was. D o li nrg o ni ees ter zei dat de lieert Rijniorse lioi dichtst bij de raming was en dc laagste inschrijver veel te laagl De lieer Laan vond toch dat hef to veel scheelde oil het onbillijk was tegenover de andere inschrijvers. 1) e b u r g' e m eest e r zei dat de door (bui heer Rijniorse bedongen som zoo was, dat .gunning was' g'ewenscht. Ingekomen was een dankbetuiging van werklieden van de gemeente, agenten en nachtwakers voor den verleenden toe slag. v T De commissie van bijstand in het be heer der gemeentewerken verzocht een crediet van 1900,voor het doortrek ken der waterleidingsbuis van het einde der Donkere Laan langs een deel van den Meerenbergsclienweg en door clou Berg weg tot aan de in aanleg zijnde be graafplaats. Het voorstel werd goedgekeurd. Voor het veranderen van een deel weg te Overveen. werd door do firma Boeso- winkel te Zutfen een aanbieding gedaan van f 2520,met bij levering van puin on I 2170,zonder puin. De lieer Laan zou liever oen klin kerbestrating zien. W et li onder M a 1 e f ij t zei, dat hetf hier een proef gold en B. en W. oor deelden dat in de praktijk de voorge stelde bestrating goedkooper zou zijn. De lieer T e d i n g van Berkhout was her daarmede eens. W e t li o ti d e r V a. n Tienhove n verdedigde liet. voorstel. De weg stuift niet, en kan worden doorgetrokken. Het voorstel werd aangenomen B. on W. stelden voor eenige ingekojf men verzoeken om afwijking der bouw verordening in te willigen, en andere af te wijzen. Zoo geschiedde. B. on W. adviseerden gunstig op een verzoek van mr. J. H. Monnik te Haar lem, om bij den bouw van een perceel aan den Vijverweg voor dakbedekking gebruik te maken van onbrandbaar riet, mits voor rekening van adressant voor diens woning van gemeentewege een brand kraan worde gemaakt. Goedge keurd. na discussie. De K. E. M. verzocht teruggave van de waarborgsom vr.n 1000,— gestort als zekerheid der nakoming van de be palingen voor de concessie liaar verleend voor het leggen van clectrische leidin gen in Bloemendaal. B. en W. adviseoreii goedgunstig mils gedeputeerde staten van N.-Holland borg zijn voor cle rich- tigv naleving der con cess i ebe pali ngen. Goedgekeurd. B. en W. stelden voor het batig saldo der waterleiding ad 5971.10 "2 over tb brengen op het reservefonds van dat bedrijf. Dit ging naar de financieel® commissie. d Eea voorstel oan liet personeel^ der M. Li. L. O. en der O. L. school ieder met een onderwijzer uit te breiden. Wordt goedgekeurd. Een voorstel, oan de gemeente Am sterdam vergunning te verleenen voor het leggen van een hulpspoor over den Vogelenzangschen weg werd eveneens goedgekeurd. Eeu staat van af- en overschrijving op den dienst 1914 werd goedgekeurd. Voorgesteld werd tijdelijk ÏOO.OOÖ, te leenen tegen hoogstens 5['/iterug te betalen uit de ontvangsten van den gewonen dienst 1915. De heer Laan vond dat in dezen tijd goedkooper geld zou te bekomen zijn bij een der Banken. B. en W. zullen dit Onderzoeken. Tot leden van liet stembmeau wer den als leden en plaatsvervangende leden benoemd: lil het le stemdistrict, de heeren: i. L. J. Bispinck, voorzitter, C. E. de Roo van Alderwerclt en A. Koolhoven, leden. Jhr. .B. de Jonge van Dampens Nieuwland (vierde lid). Plaats vervangende leden: mr. A. W. Jacometti, i'. Asjes, H. W. van Delden, jhr. B. Eekhout, mr. J. J. de Gra;iff, E. baron v. lieerde tot Eversberg, A. A. G. de l'etit, jhr. mr. E. H. E. Teding van Berkhout, 2e stemdistrict. Jhr. A. Bas Backer, voorzitter, ambtshalve; A. F. Bijvoet en L. G. Prins, leden. A. J. van der Elier, (vierde lid). Plaatsvervangende ledenA. J. d e Waal Malefijt, J. B. Bos, A. F. J. M. van Meeuwen, H. Neelissen, L. Rempt, S. P. Rjjnierse, P. A. Roozen, B. M. A. Carp. 3e stemdistrict,: jhr. mr. P. Teding van Berkhout, voorzitter; J. van Stolk en E. W. A. van Nederhasselt, leden C'. J. de Groot, (vierde lid). Plaatsvervangende leden: A. van der Hulst, dr. J. D. Bierens de Haan, A. E. Thierry de Bye Dolleman, J. van Snippeuberg, R. Verdegaal, W. J. de Wild, E. I'. J. van Beek, M. J. Doemen. B. en W. deden het volgende voorstel De Raad der gemeente Bloemendaal Óverwegende, dat het wenschelijk is een groot werk te doen uitvoeren tot bestrijding van de in den komenden win ter te verwachten werkeloosheid Overwegende, dat vanuit- de bebouwde kommen Bloemendaal en Overveen geen verbinding is met het Bloemendaalsche Strand, daar al de oude zeewegen krach tens Koninklijk Besluit van den ligger der wegen zijn afgevoerd Overwegende, dat liet. gewenscht is 0111 bovengenoemde redenen ecu rijweg" aan .te leggen, loopende van genoemde bebouwde kommen door de duinen naar het strand en Zandvoort overeenkomstig le bij dit besluit beboerende kaarten Overwegende, dat de gronden benoo- digcl voor het aanleggen van dezen weg nier bij minnelijke schikking te krijgen zijn en dus onteigening onvermijdelijk is Gelet 01 het advies en het rapport der commissie, belast met liet ontwerpen van een plait tot het maken van een weg van Bloemendaal naar zee Gelet op art. -141 der Gemeentewet en de betrekkelijke bepalingen der wet van 28 Augustus 1851. St.bl. 125. laat stelijk gewijzigd en aangevuld bij de w;et van 27 Maart 1915, St.bl. 171 Besluit 1°. tot bet aanleggen van een rijweg, loopende van de bebouwde kommen Bloemendaal en Overveen der gemeente Bloemendaal naar het strand en Zand voort. overeenkomstig bovengenoemde kaarten 2°. voor het aanleggen van het onder 1°. genoemde werk een crediet van f 300.000,- - te verleenen; 3°. tot het onteigenen, voor zooveel noodig, van den voor den wegaanleg benoodigden grond; 4°. B. en W. op te dragen de nobdige stappen te doen, ten einde tot onteige ning te geraken van den genoemden grond. De heer Teding van Berkhout deelde mede, dat de meerderheid der finanoieele commissie vóór het voorstel was. De heer v. d. A* lier, minder heid der financieele commissie: De weg zal 300.000,— kosten, de kosten daar door O]- do gemeente te leggen zouden veel te zwaar zijn, f 30.000 per jaar, waardoor de hoofdelijke omslag met V4 zal moeten verhoogd worden. Elke ge meente moet zorgen voor haar eigen werkloozen. Verleden jaar waren er hier 60. laat n\t het volgende jaar dit getal 100 wezen. Wanneer er dan geen werk is te vind en, dan zou liij gaarne 12, per week voor ieder toestaan. Dan kwam men nog goedkooper uit dan door f 300.000,te leenen en de aflossing daarvan te dragen. Deze weg is een on gemotiveerde uitgave in dezen tijd. D e- li e e r Laan ziet in den aanleg van dezen weg voor de gemeente oen groot voordeel. De heer J a: c o 111 e 1.1 i zette ook het belang van den aanleg van dezen weg uiteen en meende, dat de provincie al licht zou meebetalen. Het voorstel werd aangenomen met de stemmen van de heeren Van Tienlio- ven, v. d. Vliet en v. d. Hulst teg'en. De rondvraag bood niets bijzonders do zitting werd daarna opgeheven. PLAATSELIJK NIEUWS. Bond van Vrije Liberalen. De bond van vrije liberalen, kiesdistrict Beverwijk, afdeeling Bloemendaal. heeft een algemee- 11e vergadering uitgeschreven op Zaterdag 26 Juni 1915, des avonds ten 854 ure, in de groote zaal van café „Rusthoek", nabij de halte van de electrische tram te Bloemen daal. De agenda bevat: a. Candidaatstelling van vier gemeenteraadsleden. Aan de beurt van aftreding zijn de heeren: dr. J. Th. Bornwater, arts; J. C. Laan; C. J. van Denhoven en C. D. van der Vliet. b. Het geen verder ter tafel zal worden gebracht. De leden worden dringend uitgenoodigd Jeze vergadering bij te wonen. Bloemendaal aan zee. Onze gemeente raad heeft een kloek besluit genomen waar mede wij elkander moeten geluk wenschen Radicaal wil hij den tegenstand van de be zitters der duingrondeii die ons dorp ge scheiden hielden van ons strand, breken. Onteigening ten algemeene nutte, een ande re weg achtte de raad niet te bestaan, zal ons in het bezit moeten stellen van de ge legenheid tot werkverschaffing in den win ter en van een uitweg naar zee, de te lang ontbeerde gelegenheid om onze gemeente te doen gebruik maken van alle natuurlijke voordeelen, voortspruitende uit hare lig ging. Een geheel nieuw uitzicht opent zich nu zoowel voor Bloemendaal als voor Zand voort. Onze gelukwensch aan den ourge- meester en den wethouder De Waal Male fijt, en ook aan den heer Collot d'Escury tc Zandvoort, die thans een lievelings-d'enk- beeld in vervulling kan zien gaan. Kan! Want het zou niet de eerste maal zijn, dat een goed denkbeeld in Bloemendaal schipbreuk leed op eene minder oordeelkun dige wijze van uitvoeren. Heemstede stak onze gemeente naar de kroon, ze was ons bijna al van het hoofd gevallen. Het zal nu wel weer gaan. En dan zien wij op het eenige daartoe geschikte terrein, (het reeds vroeger daarvoor be stemde in Kweekduin), na niet veel jaren ook wel een behoorlijk raadhuis verschijnen als een pronkjuweel midden in den rijken rand van kunstige natuur, die Bloemendaal heet. Minder prettig. Het gerechtshof te Am sterdam heeft dezer dagen bevestigd het vonnis der rechtbank te Haarlem, dat de ge meente Bloemendaal veroordeelde schade vergoeding tc betalen aan den heer Krol ter zake van het houwen van de waterleidine in strijd met de verordening. Dc procureur mr. De Josselin de Jong had tot vernietiging van het vonnis geconclu deerd. Aan de eer is nu voldaan. Voor de rechtspraak zou het echter niet onbelang rijk zijn. indien de gemeente in cassatie ging; na de jongste uitspraak van den Hoo- gen Raad in zake eene voor een particulier schadelijke toepassing van den keur van den Haarlcmmermeerpolder schijnt het cchtcr nauwelijks twijfelachtig of ook in cas satie staat de gemeente zwak. Ben onbillijkheid te herstellen. Ons ge meentebestuur heeft o. i. een oogenschijn- li.ik kleine fout begaan, een fout voor het betrokken slachtoffer, den heer W. Rein- '.ers, eigenaar van „Rusthoek", echter zeer groot. De tot stand gekomen verbetering van de Korte Kleverlaan is schitterend, be halve wat den weg langs zijn hoekperccel betreft; de optreden naar Reinders' lokalen zijn te smal, de ligging van den weg daar is te laag, en de zandbak aan het stootblok is veel te groot. Met betrekkelijk kleine wij zigingen kan alles .goed worden. Het komt ons voor, dat de gemeente die wijzigingen moet aanbrengen. Wij onthouden ons van adviezen, maar spreken ernstig de verwach ting uit, dat B. en W. en zoo noodig de ge meenteraad den ijverigen en oppassende» exploitant van deze zoo bruikbaar gelegen ontspanningsplaats niet in den steek zullen laten. 't Is nog oorlog. Eenige dagen geleden werden wij opgeschrikt door geschutvuur van dichtbij; menigeen reed even naar het Kopje om te kijken. Wij meenen geen mili taire geheimen te verraden, door mede te deelen, dat het geschut beproefd werd, dat aan de landtong staat nabij de eenige visschershaven hier in de buurt. Men kon te Bloemendaal duidelijk de kogels hun baan hooren beschrijven. Tentoonstelling. In hotel Duin en Daal wordt deze week een tentoonstelling van werken van schilders uit deze buurt geo pend. Verspreidbrief. Langs de huizen wordt een gedrukt stuk verspreid, uitgaand van de Vcreeniging tot ondersteuning en zede lijke Ontwikkeling van hulobehoevciide blinden Achter Sint Pieter n". 10, Utrecht. Allen die voor het sympathieke werk dezer vcreeniging voelen, worden opgewekt om geldelijk daaraan bij te dragen. Het be stuur waarschuwt tevens tegen lieden, die misbruik maken van den naam der verce- niging om te eigen bate stukken te ver spreiden, geld in te zamelen, enzoovoorts. Uit li c t p 0 1 i t i e-r a p p o r t. Processe n-v e r h a a 1 zijn opgemaaki wegens: loepen over verboden grond: met twee aan elkaar gekoppelde wagens rij den; rijden zonder licht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2