Ph. J. G. ROEST Dik- tn imn-ier J. c, mus VIII VEEN HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING HAARNETTEN. ¥£CK,S ^ere',seert°este"en COMPLETE MEUBILEERING AMEUBLEMENTEN I' H. VAN NIEL Hz. J. WINDHORST. sk Victoriawater F. W. MARTIN, KAMPERSTRAAT 20. Elegante coupe. - Prima stoffen. Jonge Belgische Herdershonden GROOTE HAARNETTEN, Mutsmodel. ZIJLVEST 7 cn glazen. Merk „FRISCHHALTUNG". Markt hoek Jansstraat 1. Tel. 249. Teleph. In tere. 2474. concurreerende prijzen. TE KOOP: Zijlstraat 96. Telefoon 481. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) in alle stijlen uitsluitend prima eigen werk. Verhuizing onder garantie BERGPLAATS VOOR INBOEDELS. Gr. Markt86 HORLOGEMAKER Telefoon 371 Klokken met Westminster Carrillon Pendules in Franscheen Engelsche stijlen Horloges uit de voornaamste fabrieken: Waltham - Antoine frères Omega - Zenith Vraagt steeds het onovertrefbaar Versterkingsmiddel Prijs per heele i flesch f 2. Prijs per halve flesch f 1.25 Verkrijgbaar bij BLOEMENDAAL. - Telef. 1403. D^iT Ziet de etalage. GROOTE HAARNETTEN, BOLNETJES, van 5 cent al. BOLNETJES, dubbel geweven, 7'2 nv ct. Groote Houtstraat 109. Telefoon 1273. JOH. M. SCHMIDT, opticien, SPECIALE REPARATIE-INRICHTING ARTISTIEKE VOORWERPEN IN GOUD ZILVER KOPER BRONS en EMAIL UITSLUITEND HANDARBEID A. EN C. PEDDEMORS TELEF. 2687. militaire kijkers veldkijkers natuurkijkers telescopen prismakijkers ged. oude gracht haarlem- eraadsleden. Aan de beurt n de heeren: dr. J. Th. J. C. Laan; C. J. van D. van der Vliet. b. Het- afel zal worden gebracht, en dringend uitgenoodigd bij te wonen. in zee. Onze gemeente- tek besluit genomen waar- r moeten geluk wenschen. len tegenstand van de be- ronden die ons dorp ge- van ons strand, breken, tlgemeene nutte, een ande- raad niet te bestaan, zal stellen van de ge- rkverschaffing in den win- itweg naar zee, de te lang nheid om onze gemeente te ïaken van alle natuurlijke tspruitende uit hare lig- nieuw uitzicht opent zich loemendaal als voor Zand- ukwensch aan den nurge- ivethouder De Waal Male- den heer Collot d'Escury thans een lievelings-denk- tg kan zien gaan. t zou niet de eerste maal denkbeeld in Bloemendaal ip eene minder oordeelkun- itvoeren. k onze gemeente naar de ns bijna al van het hoofd il nu wel weer gaan. En et eenige daartoe geschikte ds vroeger daarvoor be- kduin), na niet veel jaren Dorlijk raadhuis verschijnen eel midden in den rijken e natuur, die Bloemendaal Het gerechtshof te Am- lezer dagen bevestigd het bank te Haarlem, dat de ge niaal veroordeelde scliade- talen aan den heer Krol ter Duwen van de waterieidine verordening, nr. De Josselin de Jong had van het vonnis geconclii- er is nu voldaan. Voor dc het echter niet onbclang- de gemeente in cassatie ste uitspraak van den Hoo- ce eene voor een particulier Jassing van den keur van ermeerpolder schijnt het twijfelachtig of ook in cas- emeente zwak. eid te herstellen. Ons ge- heeft o. i. een oogenschijn- begaan, een fout voor het itoffer, den heer W. Rein- an „Rusthoek", echter zeer stand gekomen verbetering leverlaan is schitterend, be- weg langs zijn hoekperceel eden naar Reinders' lokalen ligging van den weg (laar zandbak aan het stootblok Met betrekkelijk kleine wij- es goed worden. Het komt gemeente die wijzigingen en. Wij onthouden ons van spreken ernstig de verwach- n W. en zoo noodig de ge ijverigen en oppassende» deze zoo bruikbaar gelegen ats niet in den steek zullen og. Eenige dagen geleden geschrikt door geschutvuur lenigecn reed even naar het jkeu. Wij meenen geen mili- te verraden, door mede te geschut beproefd werd, dat ong staat nabij de eenige hier in de buurt. Men kon te luidelijk de kogels hun baan en. g. In hotel Duin en Daal ,ek een tentoonstelling van hilders uit deze buurt geo- Langs de huizen wordt uk verspreid, uitgaand van tot ondersteuning en zede- ling van hulpbehoevende Sint Pieter n". 10, Utrecht, iet sympathieke werk dezer den, worden opgewekt om in bij te dragen. Het be- vt tevens tegen lieden, die van den naam der veree- eigen bate stukken te ver- n te zamelen, enzoovoorts. p o 1 i t i e-r a p p o r t. i-v e r b a a 1 zijn opgemaakt over verboden grond; met ar gekoppelde wagens rij der licht. Gevonden en terug te bekomen bij J. de Goede, Kleverlaan n". 129, te Bloemen daal. een wandelstok; een dienstbode van de lieer A. Koolhoven, Hartenlustlaan te n.oemendaal, een gouden broche; Van dei- Merk. Leidscheplein n". 6. te Haarlem, een ring niet sleutels; J. L. Kroone, Domp- vloedslaan n". 49, te Overveen, een jongens iasje; aan het bureau van politie te Over' veen, twee sleuteltjes; een jongenspet; een beursje; een sleutel; een gouden dameshor loge met armband. Verloren: een gouden lorgneteen gouden broche met rooden steen; een gou den medaillon met portretten; een honden riem. OBE.RLAH NSTEIN BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 18 tot en met Donderdag .'4 Juni. (ie hor en: d. van P. van den Berg en v.. Meiland. Overleden: E. M. Böhringer, 74 j. Overleden in het gesticht Mee- re ii berg: A. J. Loerakker. 64 j. UIT ANDERE GEMEENTEN. Zeilwedstrijd. Voor morgen, Zondag. :i door de roei- en zeilvereeniging „Het Spaarne" onderlinge zeilwedstrijden uitge- breven. Ten 1 uur 15 vangt de wedstrijd aan. Schouwburg Jansweg. -- Hedenavond wit in den Schouwburg Jansweg, te Haar- vin, de eerste voorstelling plaats van de avoia-film In hoe signo vinces". (In dit :eeken zult gij overwinnen.") Deze film speelt ten tijde van keizer Constantijn, om areeks 300 jaren na Christus, biedt een ervloed van echt Romeinsche tafereelen, als wagenrennen, gladiatoren-gevechten, iddslagen, en is het levend en beeldenrijk verhaal der zegepraal van het Christen dom over het heidendom. VAN HIER EN DAAR. Vrijwillige landstorm. Dc afdeelingen Haarlem zullen in de tweede helft van Juli j en de eerste helft van Augustus gedeta cheerd worden te Gouda en te Lochem, De 'oefeningen zullen een streng militair ka- j rakter dragen en daarom zeer leerzaam zijn. De deelneming is vrijwillig, doch van ieder, die ernst maakt van zijn vrijwillige oefen- i plicht, wordt verwacht, dat hij deze gele genheid te baat neemt om zich in het mili taire wezen meer in te leven en zich te harden. Morgen 27 Juni te 7 uur aantreden Ju- lianaweg om per rijwiel te vertrekken naar Zoeterwoude bij Leiden, waar eene oefe ning tegen Voorschoten begint! I1et „tijdelijk gezantschap bij den vans." Wij vestigen ernstig de aandacht van al onze lezers, van welke gezindheid of overtuiging zij mogen zijn, op het boekje, dat dezer dagen onder bovenstaanden titel zal verschijnen bij J. M. Briedée's boekhan del en uitgeversmaatschappij te Rotterdam. Het draagt als ondertitels deze: a. De paus en het wereldlijk gezag; b. Nederland en de paus. Het werk bevat de gedegen kernach tige toespraken op de groote protestverga dering te Rotterdam, onder leiding van dr. J. R. Callenbach, gehouden door F. J. Krop en G. H. Wagenaar. Het wemelt van be wijsplaatsen. Het is een arsenaal voor den nadenkenden protestant, het is een batterij geschut, slag op slag treffende in het kamp van den Nederlandschen ultramontaanhet is eene bron van beschaming voor. den flauwhartigen onwetenden Nederlandschen liberaal. Het is een frissche tegenhanger van het brutale en van innige onkunde getuigende schrijven over de .Bekeering van Nederland' van den jezuïet Brom. Allend ie het Neder- landschc volk willen leeren kennen in een der sterkst sprekende deelen van zijn his torie en tegenwoordig bewustzijn, moeten het lezen orn zijn welbestudeerdheid. zijn waardigen en eerlijken toon, van zijn ontel bare schat van gegevens. Wij wagen 't, het boek een slechte pers, maar een groot de biet te voorspellen, want onze pers kent ons volk niet noch zijne geestelijke behoef ten, maar ons volk zelf kent die wel en voelt, at binnenslands meer en meer alle geeste lijke strijd samentrekt tot den strijd: tegen Rome. Met Rome valt niet te redeneeren. aan Rome valt geen goed te doen, met Ro me valt niet te convenieeren, Rome wil heerschen. Men zie overigens ons artikel in ons volgend nummer, getiteld: Katholiek of roomsch. Kegelwedstrijd. Wij vernemen, dat de kegelwedstrijd op fort Penningsveer veel belangstelling vond, en in elk opzicht ge slaagd mag worden genoemd. In ballingschap. De Ned. Herv. predikant ds. B. de Ligt te Nunen, hoofd en ziel van de partij der christen-socialisten in Nederland, is ver bannen uit het in staat van beleg verkee- rend zuiden van ons land. Tegelijkertijd iis verschellen het verzoek van hem en tal van andere jongere en oudere predikanten en den emeritus dr. J. Herderschee tot de regeering en de Tweede Kamer, om te ont heffen van militairen dienst allen die in ge weten bezwaar hebben tegen den oorlog. Een der voorwaarden voor ontwikkeling en geluk van een volk is, dat het één blijft en toch uit zeer uiteenloopende deelen is sa mengesteld. Daarom achten wij, als gees telijk verschijnsel, dit optreden van De Ligt I -c.s. toe te juichen, al kunnen wij begrijpen dat in de praktijk dit optreden van de overheid tegen De Ligt op den duur niet kón uitblijven. Wanneer de heele wereld rondom ons amok maakt met praktische belanden als inzet, dan gaat het niet aan ons als weer- loozeii te gedragen, zoolang wij zelf prak tische belangen hebben, die ieder oogenblik mede den inzet der amokpartij kunnen ko men te vormen. Deze onze praktische be langen vormen den onderbouw van ons geestelijk leven. Het is een vernaturen, een teru<r°raan in beschaving ons met dien on derbouw uitsluitend bezig te houden. Maar de werkelijkheid ligt thans daartoe. Ge- lukkiv maar tijdelijk. De actie van De Ligt'c.s. bevat beloften voor den vredestijd; ook niet onvoorwaar delijk; want zooveel als de geest is ver heven boven de praktijk, zooveel verdorve- ner dan de strijd met de gruwelijkste materieele wapenen is de striid met het minachtende, hatend of verdachtmakend woord of met het neerdrukkende dogma. 4) Een man als De Ligt blijft zoolang in de gedeelten van het land, waar hij vrij is aan ontwikkelden een welkome gast. In bal lingschap, maar geen slachtoffer, marte laar, maar niet zonder schuld. i) Alleen een socialisme dat na den oorlog niet daarmede komt, zal bevoegd zijn op den oorlog als een minderwaardig bedrijf neer te zien. MUZIEK. Uitvoering van het Instituut voor Muziek - Zaterdagavond 1.1. had in dc bovenzaal der „Vereeniging", te Haarlem, eene uit voering plaats door leerlingen van het In stituut voor Muziek, van den heer Johan de Veer. De zaal was zeer goed bezet, en de uit nemende uitvoering boeide het publiek in hooge mate. Wij hoorden werken voor piano, viool, solozang en koren, ook werden er gedichten gezegd; we kunnen zoowel de keuze der stukken, als de voortreffelijke vertolking prijzen. De heer De Veer heeft eer van zijn werk; zijn nog zoo jonge kunstinstelling schijnt in korten tijd reeds zeer veel sympathie in Haarlem en om streken te hebben gevonden, en nu wij deze uitvoering bijwoonden, kunnen wij er wel aan toevoegen, dat ons die sympathie geenszins verbaast; zij is op end'op ver diend. Vertegenwoordiger voor Haarlem en Omstreken, Prijscourant gratis op aanvraag. „Groenendaelers". Geboren 1 Mei 1915. Te bezichtigen 's morgens tusschen 9 en 1 uur Wilhelminalaan 4 b/d. Julianalaan te Overveen. TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCO. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. BIOfiLOBIli per stuk 10 cent. Mutsmodel, dubbel geweven, per stuk 20 ct. Specialiteit in TOILETARTIKELEN IN VOORRAAD van f 10.f 130.—.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3