H. STISiSS, 23, hoek Molenstraat. VAN SANTÉ Haarl. Huishoud- en Industrieschool. „Haarlemsch Muziekkorps" I Magazijn „DE ADELAAR". IN HOC SIGNO mis"" Firma 1. H. KRUL Jr. Brandstoffen. TENNIS. Fabelachtige koopjes in Blouses, Peignoirs, Kinderjurken, Costuumrokken. jf F. J. Monné. H. STINIS. slijpt alle poorten van scharen en messen. I HAARLEMS SPORTHANDEL Maatschappij van Levensverzekering SCHOUWBURG JANSWEG. T£LEFGON 1430. Zaterdag 28, Zondag 27 en Maandag 28 Juni Bioscope - Voorstellingen (In dit teeken zult gij overwinnen) ZONDAG MATINEE, 2 uur. Sigarenmagazijn „BORNEO'', Tel. Int. 1506. is een hoogfijne 3"CtS.BSigaai1 waarvan het hoofdbestanddeel is „Origineele Havana Coupures". Alleen-verkoop van deze UITMUNTENDE SIGAAR voor Haarlem en Omstreken Minzaam aanbevelend, 4 jonge Poesjes, GR. HOUTSTRAAT 105. A)aofeïs - Mai)tekostumes - Costumes Blouses - CosfuumroWser) - Peignoirs. Zeer voorc&eelige aanbiedingen. 2 tl /o^tten. I KRUISWEG 55, HAARLEM. BERIJDT VIERKLEUR RIJWIELEN. Prijzen vanaf f 60, SIERLIJK, SNEL en STERK. I Eerste Klas Herstelplaats voor - Rijwielen en Motoren - Prijzen billijk. LUNCHROOM Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de Julianalaan HANHARTs Sporthande! Koninginneweg 18 -:- HAARLEM. Filiaal EILERS Co. AMSTERDAM. Schneevoogisfraat No. 10, AANGIFTE voor de CURSUSSEN, aanvangende September e.k., Maandags Woensdagavond 1012 uur. 7-9 uur. Prospectus op aanvraag. Concertvereeniging Hoofdkaart, Heer en Dame f 12,50 Bij iemand inwonend persoon - 5,00 WA1» ^3fe.KLjiïl St C°Bj Hofleveranciers, Wegens den enofmen voorraad, die persé verkocht moet worden, zijn de prijzen beneden elke concurrentie. TELEFOON 2060, ZIET ETALAGE. ZIET ETALAGE. HAARLEM 0PGER|eHT 1370 TARIEVEN. Speelt 300 jaar na Christus. Historisch Drama in 6 Acten. Aanvang 8.15 Tekstboekjes 10 cents. Balcon 1Stalles en Parterre 0,75, Frontloge f 0,60, Zijloge 0.50, Amphith. f 0,40, Gaanderij f 0,25. Kinderen Matinéehalf geld. Bureau v. 10- 12en v. 6-7 u. Goede tehuizen gezocht voor allen katers. Adres: Kennemer- weg No. 3. Xv- SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, HAAT? LKM, OVERVEEH. Te lef. 9617. D. VAN ZETTEN, Architect Haarlem. Gedempte Oude Gracht 63 TELEFOON 2670. ALS D. MIEZERUS, Kleèrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Zjjlweg 87. Telefoon 2016 M'friW >Ii<-i WH»-H.'k-'11 ■>Ixr iMirillfllHUftliTiiitiiii VTirf LlllHlinHliyill'lilik'ITllk1IM'liHUnTnilrtH'llliynTniimi-gg2l"Uin,nu*"'"l"*t'rwnil*"l-1||'«'niinimnH|:Kurar.!W|!!-i"t.inwniWHm;H.'invi;->- ZIJLWEG 93. OVERVEEN Handel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Roomboter. Roombotermelange en Keukenboter. Ontvangen Slazenger en Speciaal Hard court balls, benevens de Rackets der Firma's PROSSER SONS. SLAZENGER SONS Ltd. WILLIAMS Cie. STAUB enz. bij Telef. Interc. 2870. Clubs en Clubleden reductie. bij de Kleine Houtweg. Opleiding voor gediplomeerd Huishoudster en voor Hulp in de Huishouding. Opleiding voor Linnen- en Costuumnaaien. Opleiding voor het examen nuttige en fraaie Hand werken. Opleiding voor liet examen Leerares Lingerie-naaien. Opleiding voor Kinderjuffrouw dipl. Tessclschade. Opleiding voor huish. bezigheden voor Dienstbode en voor Kamenier. Cursussen in Koken, Wasschen, Strijken, Naaien, Verstellen. Knippen voor Dames, Dienstboden en Kinderen. Cursussen in Verbandleer, Hygiene, Eerste Hulp bij Ongelukken, K inderverzorging. Zij, die zich thans voor het jaar 1916 als lid opgeven, hebben, na voldoening der verschuldigde contributie over dat jaar. van I Juli 1915 af reeds toegang tot de nog te geven concerten. Voor de Zomer-Concerten is de toegangsprijs voor vreemde lingen. woonachtig buiten Haarlem of aangrenzende gemeenten, verlaagd op f 0,50 per persoon of per concert. Voor tijdelijk te Haarlem of omstreken verblijvende vreemdelingen zijn couponkaarten op naam verkrijgbaar, bij den Penningmeester a f 2,50. Groote Markt 3. HET BESTUUR. SLECHTS ÉÉN KEER «en proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijke Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. v Groote Zomer-Opruiming. Aanbevelend, t Jansweg 42 Verzekering van kapitaal bij overlijden. Premie per f 100, kapitaal Leeftijd 20 25 30 35 40 45 Jaarpremie j ƒ1,41 1 ƒ1,61 ƒ1,87 2,21 2.66 3,23 Verzekering van kapitaal na een bepaald aantal jaren ot bij vroeger overlijden. Premie per f 100 kapitaal. Leeftijd UITKEKRING NA 35 jaar 10 jaar15jaar 20 jaar 25jaar 30 jaar 20 jaar 9,08 5,70 4,08 3,10 2,51 2.13 30 jaar 9,09 5,73 4,14 3,20 3,64 2.29 40 jaar 9,24 5,94 4.41 3.53 3,07

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4