ALGEMEEN WEEKBLAD T 7 EL Hz, V N. iïïWtten. II ICHTING MOGELIJKE VOck EDEL METAAL iRAVEEREN VAN EN WAPENS IR REPARATION LIG ster Carillon Engelsche stijlen mste fabrieken ie frères mith T - I KEER Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. Steek en Sjako. door vermindei le be -ken als contrabande :n dit product vóór dei in België en Duitscli kt vond, werd er nu i;: et voor gevonden. Ech stverzekering en hoog indere voordeelen v iestaat in Europa goeo k mede door liet stc ■ieken voor dit produ fabrieken voor vet' t moeilijkheden te stri •achtige onderneming^ weer. eèrmaker, efoon 815. foon 2016 1AKER Telef. 371 INRICHTING j overlijden, pitaal 40 45~~ 21 Jïm 7 3.23 een bepaald overlijden. pitaal. SA ai- 30 jaar 35 jaar 10 2,51 2.13 20 2,64 2,29 53 3,07 ER VOORZIENING GEHEELE HUIS ARTIKELEN RIJSOPGAVE KOSTELOOS hoek jansstr TELEF. INT. 248 i B£Si ;eurige en smakelijk" 9e Jaargang. ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1915. No. 33 Het Bloemendaalscli Weekblad. Prijs i>or jaar 2,60 Prijs jter nummer 25 cents. Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Advertentiën 10 cents per regel hij contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. In dit weekblad is tijdelijk opgenomen „HET MIDDEN", waarvan de eerste afzon derlijke reeks is afgesloten met No. 34 van 24 Januari 1914. IT- FN INZICHTEN VAN EEN PRO-DUITSCHER. VIII. Het vertrouwen op die hoogste macht leidt hem tot de echt biddende stemming, waarbij het niet te doen is om uiterlijke gaven, maar alleen om innerlijke kracht (P. H. Hugenholtz. Marcus Aur. Antonius). Wij worden zwak geboren. Bereiken in ceii twintigtal .iaren het maximum onzer :ihj sieke, zoowel als onzer geestelijke kracht en verder bestaat onze geschiedenis dar in liet verhaal hoe deze krachtvoorraad verbruikt wordt. Iets geheel analoogs zien v ii iu liet leven der volkeren en rassen. In 'vu onbekenden uithoek opgegroeid ver- -- Tmien zij plotseling op het wereldtooneel, rapend met geweldige jeugdige kracht, ii< -li gewoonlijk met een minimum aan his- 'irisch besef en aan bewustwording. Met ouder w orden van een volk of ras, zien wii natuurlijk zijn geestelijke physionomie zich wijzigen, doch m. i. behoudt elk ras gedurende geheel zijn bestaan zijn bizon- re eigendommelijkheid. Vlak hiertegen over staat de meening. dat de eigenschap- ven, die een volk vertoont, het gevolg zijn van zijn leeftijd of wel van de phase zijner inwikkeling. Een en ander geheel analoog x^an wat wij op criminalistiseh gebied noe men, de theorie van het milieu en de theorie I van den criminel-né. Tot de aanhangers van de milieu-theorie behooren in het alge- meen de materialisten, de eudaemonisten en de oppervlakkige optimisten. Op ethnolo- giseli terrein weet ik op 't oogenblik geen in ter citaat te vinden dan het volgende van IT. Oppenheimer, hoewel deze er uitdrukke- i li k bij zegt: ..in hoofdzaak". ..Einförrnig und voll Wiederholungen!" das I int die Weltgeschichte in ihren Grundziigen überhaupt, weil clie menschliclie Psyche cbenfalls in ihren Qrundzügen iiberall die j gleiche isl und anf die gleichen Einwirkun- M"n der Umwelt gleichmaszig reagiert, bei "Hen Rassen aller Farben in allen Erds- trichen, in den Tropen, wie in den gemas- II zieten Zonen.') Naar een geestverwant daarentegen, naar iemand, die evenals ik, de aangeboren ei- genschappen van het allerhoogste gewicht acht, behoef ik niet lang te zoeken. Hou- I ton Stewart Chamberlain, de geboren En- I gelschman, in zijn liefde voor den Germaan- schen en speciaal voor den Duitschen volks aard plus royaliste que le roi, dringt zich hier vanzelf op. Ik citeer Grundlagen, enz. p. 623 en vd. „Diirch die Reformation erstarkte spater die katholische Kirche; den durch sie schie- FEUILLETON. Hofleverancier»; Telefoon 1543. Schets uit den franzoosentijd door N. M. K. (Slot.) En wat dacht de kapitein nu wel van het geval Hij was natuurlijk op de hoogte gehouden door Jean, aan wien Marregie uit Schaden freude had gezegd, dat er geen kerk zou worden gehouden. De verwijdering tus- schen deze twee had niet lang geduurd, hoe- als hü den beurtzang wilde beproeven, zij dadelijk inviel met het slotcouplet: ..Ga heen en loop van hier. Ga in je land vertellen, Hoe gij hier gevaren zijt; Wil langer mij niet kwellen, Ik heb daartoe geen tijd." Toen Jean het hem vertelde, was het met de lijdzaamheid van den krijger een oogen blik uit; hij raasde en tierde, maar begreep dat er niet tegen geageerd kon worden en den unassimilierbare Elemente aus ihrer Mitte aus, die ihr in der Gestalt unterwiir- figer und dennoch aufrühreriseher Söhne nach Art Karl's des Grossen und Dante's weit mehr Gefahr brachten, als waren sie Feinde gewesen. Elemente, welche inner- iich, die logische Entwickelung des römi- schen ideals hemmten und ausserlich sie wenig oder gar nicht fördern konnten. Ein Karl der Grosse mit einem Dante als Reichskanzler hatte die römische Kirche in den Grund gebohrt; ein Luther dagegen klart sie dermassen iiber sich selbst auf. dasz das Konzil von Triënt den Morgen eines neuen Tagen fiir sie bedeutet hat.. Auf die schon friiher beriihrten Rassen imterschiede will ich hier nicht zurückkom- men, wenngleich sie dem Kampf zwischen Nord und Siid zu Grimde liegen; Evidentes braucht .ia nicht erst erwiesen zu wirden. Doch will ich diese kurze Betrachtung über die nordische Kraft im christlichen Religi- onskampi nicht abbrechen und zu ,.Rom" übergehen, oime den Leser gebeten zu ha- ben, irgend ein gutes Geschichtswerk zur Hand zu nehmen, z. B. den ersten Band von Lamprecht's Deutscher Geschichte; ein auf- merksames studium wird ihn iiberzeugen. wie tief eingewurzelt im germanischen Volkscharakter gewisse ürundiiberzeugun- gen sind, zugleich wird er einsehen lernen, dass, wenn auch Jakob Grimm mit seiner Behauptung, „germanische Kraft habe den Sieg des Christentums entschieden" Recht haben mag, dieses Christentums sich von dem des Völkerchaos von Hause aus wesentlicli unterscheidet. Es handelt sich gleichsam um Falten des Gehirns: was auch hineingelegt wird, es muss sich nach ihnen biegen und schmiegen. Gleichwie ein Boot! dem scheinbar einförmigen Elemente des Ozeans anvertraut, weit abweichende We- gc wandern wird, je nachdem der eine Strom oder der andere es ergreift, ebenso legen die selben Ideen in verschiedenen Köpfen verschiedene Bahnen zurück und geraten unter Himmelsstriche.die wenig Ge- meinsames miteinander haben. Wie unend- lich bedeutungsvoll ist z. B. bei den alten Germanen der Glaube an ein „allgemeines, unabanderliches, vorausbestimmtes und voraus bestimmendes Schicksal!" „Schon in dieser einen. allen Indoeuropiiern gemein- samen „Hirnfalte" liegt vielleicht neben manchetn Aberglauben die Gewahr einer reichen geistigen Entwickelung nach den verschiedensten Richtungen und auf genau bestimmten Wegen. In der Richtung des Idealismus wird der Glaube an ein Schicksal mit Naturnotwendigkeit zu einer Religion der Gnade fiihrcn, in der Richtung der Em pirie zu streng induktiver Wissenschaft. Deun streng empirische Wissenschaft ist nicht, wie haufig behauptet wird, eine ge borene Feindin aller Religion, noch weniger der Lehre Christi; sie hatte sich, wie wir sa-hen, mit Origenes vortrefflich vertragen, und im neunten Kapitel werde ich zeigen, dass Mechanismus und Idealismus Geschwi- besloot zijne nadere overdenking met een „Rira bien, qui rira le dernier, seigneur!" 't Liefst zou de kapitein 't zaakje hebben laten rusten, doch hij moest rapport uit brengen en zijne ondergeschikten hadden hem verteld, dat de inwoners, vooral de ouwe dorpers er veel schik in hadden, dat het zoo geloopen was. Trad het gezag nu niet flink op, dan kwam het zeker ter oore van zijn chefs en met de rust was het uit verplaatsing stond dan voor de deur. Tot de dominé in den loop der week van den chirurg verlof had gekregen om uit te gaan hij hield zich nu geheel aan diens oordeel, wellicht pour acquit de conscience achtte de kapitein het oogenblik tot han delen gekomen. Hij riep zijne officieren bij een en deelde hun mede, dat hij besloten was den dominé te laten weten, dat de bid- en dankstond den eerstvolgenden Zondag in de ochtend-godsdienstoefening moest wor den gehouden, dat hij den geestelijke met een eerewacht van de pastorie zou afhalen en die wacht met het vaandel onder den preekstoel zou worden opgesteld. De adju dant werd met het overbrengen van deze order belast. ster sind: Wissenschaft kann aber ohnc den Begriff der lüchenosen Notwendigkeit nicht bestehen, und darum ist, wie selbst ein Re- nan zugeben muss, ...ieder Semitische Mono- theismus von Hause aus ein Gegner aller physisehen Wissenschaft." Wie das Juden- tum, so postuliert, das unter römischem Einfluss entwickelte Christentum als Grund- dogma die unbeschrankte schöpferische Willkür, daher der Antagonismus und der nie endende Kampf zwischen Kirche und Wissenschaft -'). bei den Indern bestand er nicht; den Germanen ist er nur künstlich aufgenötigt worden. Ebenso bedeutend ist die Thatsache, dass fiir die alten Germa nen genau so wie bei den Indern und Griechen die sittliche Betrachtung sich nicht in die Frage nach Gut und Böse zu- spitzte3). Hieraus musste sich mit der selben Notwendigkeit die Religion des Glaubens im Gegensatz zur Religion der Werke entwic- keln, d. h. Idealismus im Gegensatz zu Ma- terialismus. innerliche sittliche Umkehr im Gegensatz zu semitischer Gesetzes-Heilig- keit und römischen Ablasskram. Hier hal ten wir iibrigens ein vorzügliches Beispiel von der Bedeutiing der Blossen Richtung, d. h. also der blossen Orientierung im geis tigen Raume. Denn nie hat irgend ein Mensch gelehrt, ein Leben könne gut sein ohne gute Werke, und umge- kehrt ist es die stillschweigende Vor- aussetzung des Judentums und ein Re- ligionssatz der Römlinge, dass gute Werke ohne Glauben unnutz sind; au und fiir sich ist also jede der beiden Auffassun- gen gleich edel und moralisch; je nach dem aber das Eine oder das Andere betont wird, gelangt man dazu, das Wesen der Religion in die innerliche Umwandlung des Menschen in seine Gesinnung, in seine ganze Art zu denken und zu fiihlen zu legen, oder aber es treten iiussereObservanzen,ausserlich be- wirkte Erlösung, Buchführung iiber gute und böse Thaten und die Berechnung der Sitt- lichkeit nach Art eines Guthabens ein. Kaum minder bemerkenswert sind solche Dinge wie die Unmögliehkeit, den alten Germanen den Begriff „Teufel" beizubringenMan^ inon übersetzte Wulfila mit „Viehgedrang", doch Beelzebub und Satan musste er un- iibersetzt lassen. Die gliicklichen Men schen! Und wie viel gibt das zu denken, wenn mann sicli an die .iiidische Religion der Furcht und an des Basken Loyola stete Betonung von Teufel und Holle erinnert' Andere Dingen wieder sind von rein histori- schem Interesse, wie z. B. die Thatsache, dass die Germanen kein berufsmassiges Priestertum besassen jegliche Theokratie ihnen folglich fremd war, was iibrigens, wie Wietersheim zeigt, das Eindringen des rö mischen Christentums sehr erleichtert hat. Doch will ich diese Nachforschungen über angeborene Religionsrichtungen dem Le ser iiberlassen." Met dit lange citaat sluit ik mijn lange inleiding. Ik wensch het heden n.l. te heb ben over de dubbele beteekenis van het Deze kweet zich voortreffelijk van zijne taak. Toen hij zich om audiëntie aan de pastorie aanmeldde, begreep de dominé wel, dat hij tot de orde zou worden geroe pen. De adjudant, werd in de mooie kamer gelaten, waar de dominé hem in rok ont ving en na de gebruikelijke plichtplegingen deed de man zijn boodschap. Dat was een leelijke pil om te slikken voor den leeraar, maar Z.Eerwaarde hield zich goed en antwoordde: „Gelief aan uw heer commandant mee te deelen. dat ik mijn plicht zal weten te vol brengen, wanneer de kerkeraad de regeling goedkeurt." Dit laatste had de predikant er gerust af kunnen laten, doch het behoorde bij den vorm. Dat college vond er dan ook geen bezwaar in. Hoewel Wimpie wel de waarheid kon gis sen, kwam zij na het onderhoud haren man tegemoet met de vraag, wat er aan de hand was „Nu, dat kun .ie wel begrijpen; de order om Zondag den keizer te gedenken. „Enne „Wees gerust, kind! Ik zal me er wel woord „vrijheid", in brief II genoemd Ro- maansche en Germaansche vrijheid. Nu is het gemakkelijk genoeg aan te toonen, dat bij velen het woord vrijheid synoniem is met emancipatie, dus iets concreets is. iets dat zich laat koopen of wegschenken, .ter wijl voor anderen vrijheid een zuiver geeste lijke waarde is, die alleen verkregen kan worden door geestelijke groei, maar heel moeilijk is het te bewijzen, dat de Germaan sche psyche gepraedisponeerd is tot deze laatste opvatting en dat de Germaan overal waar hij een andere opvatting huldigt, in geestelijke slavernij verkeert; dat in dat geval zijn geest geweld is aangedaan door Romaansche opvattingen. De Rassenpsychologie, de opvatting ook van Lamprecht, dat het substraat van de geschiedenis van een volk is „'het geheele zielenleven van dat volk," is nog te jong4). Het bestaande materiaal is nog lang niet voldoende van uit dit gezichtspunt bekeken en experimenten zijn nooit gedaan en zullen misschien nooit mogelijk zijn. Toch is dit idee niet zoo gek als het velen op het eerste gezicht voor zal komen. Bij een kruising b. v. van personen van verschillend ras, laat zich wel degelijk denken, dat wij een on derzoek gaan instellen, in hoeverre de wet van Mendel ook op geestelijk gebied heerscht en komen wij dan tot het resul taat, dat er op dit gebied wel degelijk iets analoog bestaat, zoo zou daarmede bewe zen zijn, dat de verschillen tusschen de beide voorouders afhankelijk waren van het kiemplasma en niet van iets bijkomstigs ge lijk het milieu, ouderdom van het ras of iets dergelijks. Ook individueel zijn deze produkten van rassenkruising hoogst interessant. Zoo zien wij b. v. in H. Heine een Selbstironie als noodzakelijk logisch gevolg van zijn dubbe len aanleg. Wat hij schreef is öf Joodsch öf Duitsch en dan staat de andere helft van zijn persoonlijkheid direct gereed om met het tot stand gebrachte de spot te drijven. Geen wonder waarlijk dat onder zulke om standigheden nooit een praestatie te ver wachten valt overeenkomstig de groote ga ven van een dergelijk mensch. Straks hoop ik aan te toonen, dat het woord vrijheid door Heine nu eens in de eene beteekenis, dan weer in de andere voorkomt. Om de dubbele beteekenis van het woord vrijheid te doen uitkomen, allereerst een teekenend voorbeeld. De Schotsche pre diker John Knox wordt in Frankrijk naai de galeien gezonden. Men houdt hem daar een Mariabeeld voor met den eisch, dat hii. de ketter, het zal vereeren. „Moeder Moeder van God?" zegt Knox; „dat is geen Moeder Gods, 't is een stuk hout, zeg ik u, met verf er op. 't Is geschikter, denk ik, om te zwemmen dan om aangebeden te wor den',, voegt hij er bij en slingert het ding in de rivier. Ziedaar een man, die door zijn uitwendige omstandigheden voor den Romaan een type van gebondenheid, van onvrijheid is, voor doorslaan." Hiermede gerust gesteld, vervolgde zij hare huishoudelijke bezigheden en hij sloot zich op in zijne studeerkamer. Maar hoe flink Do zich gehouden had tegenover den afgezant en zijne vrouw, toen hij in de eenzaamheid een oplossing moest vinden, baarde het hem veel zorg. De vo rige had hem slechts gedeeltelijk bevredigd: ofschoon hij toch werkelijk niet anders had kunnen handelen, bleef er voor hem iets on bevredigends in. Hij had zich in een moeras gewaagd en gedacht de woorden van den Franschen dichter Boileau: A peine du bourbier, oü je suis engagé, J'arrache un pied timide et sors en m'agi- [tant, Que l'autre m'y reporte, et s'enfonce a [l'instant. „Maar, neen! Wat ik de vorige keer had moeten doen, wanneer er geen verhindering ware gëkomen, zal ik nu zóó volbrengen, dat mijne leermeesters Van der Palm en Rau over hun leerling tevreden zouden zijn, als zij onder mijne toehoorders waren. Het zal van mij niet gezegd worden, dat ik den

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1