Corsetten Dames! WATER STAAL uit de Wilhelminabron te Haarlem tegen bloedarmoede. uitsluitend naar maat. KERK-AGENDA, Zondag 15 Augustus. Haarlem Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Vrot.) 10 u., Ds. Kater, l'red. te Sliedrecht; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. Lohr; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. Plantenga. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Ds. Posthumus Meijjes, Pred. te Zandvoort. Heemstede; Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds Sam- plonius, Pred. te Blankenham. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., 10 u., Ds. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eijsinga. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. Umuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Doeven- dans, Pred. te Amsterdam, 5 u., Ds. Ledeboer, Directeur v. d. Reclasseeringsarbeid te Amsterdam; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10j u. Ds. Van der Vegte, Doopsgez. pred te Drachten. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van Leeuwen, Pred. te Bloemendaal. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. Hotel „Duin en Daal". Gedurende de maand Augus tus Schilderijeu tentoonstelling van Haavlemsehe Schilders. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. iederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 10—4 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11 3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. BELEEFD BE VEEL IK MIJ AAN VOOR de leer van Henri IV messe." 5). (Wordt vervolgd.) „Paris vaut bien nne Wiederaan DE LEVERING UWER MEVR. G. v. d. BRINK, Cor- setière, KEIZERSGRACHT 717, AMSTERDAM. - ELKENVRIJDAG AANWEZIG IN „H O T E L CEN TRAL", - LANGE POTEN, DEN HAAG. den Germaan daarentegen door zijn inner- lijken geestestoestand een type van vrijheid. Even scherp wordt het verschil in opvat ting gevoeld, indien wij ons de vraag voor leggen of onze vrijheid door bezit van aard sche goederen vermeerderd dan wel ver minderd wordt. „Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn en de rijke jongeling kan juist vanwege zijn rijkdom geen volgeling van Christus worden, en deze weet het wel. Het is gemakkelijker dat een kemel gaat door het oog van een naald. enz. Ook Luther weet het wel. „Ego nihil timeo", schrijft hij aan Reuchlin: „quia nihil habeo." Hij heeft dan ook gemakkelijk dichten: Nehmen sie uns den Leib. Gut. Ehr', Kind und Weib, Lasz fahren dahin. Toch nemen de nog betrekkelijk arme Noordelijke Nederlanden zijn leer aan. In dc zuidelijke is het aantal van hen, die aan weelde gewend zijn, te groot en wint het dus dwingeland lof heb toegezwaaid. Op den verjaardag van koning Louis heb ik meer malen een toepasselijke predikatie gehouden zonder mijne voorliefde voor Oranje geweld aan te doen, immers de man had het goede met ons land voor. Laat ik mijn preeken- bundel maar eens nazien en de lof, welke op zeer bescheiden wijze er in voorkomt, geldt dan dién vorst en niét den tiran, wiem naam gevormd wordt door de eerste letters van het Latijnsche versje: Nihil fuit Augustus evenit; Populos seduxit; Orbem disturbavit; Libertatem oppressit; Ecclesiam distraxit; Omnia esse solvit; Nihil erit. Onder den bundel preeketi van den domi- né is er later een gevonden, welke den 'tekst behandelde: „Oeef den keizer, wat des kei zers is" en waarin de naam van koning Lo- dewijk Napoleon geschrapt is; of hij die ver andering voor dit doel heeft aangebracht, dan wel voor eene latere gelegenheid of Ik kon hier ook Chantepie de la Saussaye aanhalen die van Renan zegt„bet veelzijdige van zijn persoon, de zwevende omtrekken van zijn gestalte zijn ruim zoozeer uit zijn ontwikke ling als uit zijn afstamming te verklaren" doch ik beroep mij, wat ons heden aangaat, niet gaarne op geesten niet geschoold in het natuur wetenschappelijk denken en natuurlijk vooral niet op een terrein gelijk dit. -) Heel interessant is het feit, dat ik voor gaand jaar een brief ontving van een hoogleeraar in de mathematische physica, van Joodsclie origine waarin hij verklaart, dat hij in God gelooft en niet in de causaliteit. Heel leerrijk is het, van uit dit oogpunt Goethe en Nietzsche te beschouwen alsook de aanvallen, die gedurende dezen oorlog van de zijde der geallieerden op deze beide denkers gedaan zijn. J) Onbegrijpelijk is het mij, dat de heer Ritter verleden week nog eens weder geheel het ver langlijstje van Fruin liet drukken. Aan N". 1, 2, 3 is toch door geen mensch te voldoen, terwijl N". 4 voert tot het summum van huichelarij. Men denke aan: „Toen sprak de God van Neerland, ik." H. Chamberlain, die onderwijs ontving in Engeland, Frankrijk en Duitschland, verklaart, dat het nationale geschiedenisonderwijs overal gelijk staat met systematisch liegen. Vooral wat hij in Frankrijk te hooren kreeg is in deze dagen he nalezen overwaard. 5) Met het instroomen van rijkdom zien wij ook in de Noordelijke gewesten naast het regoristische calvinisme een eudaemonistische concurrent opgroeien, het remonstrantisme. Zie brief III. Noot 3, Dit eudaemonisme was de bron van Hugo de Groot's natuurrecht, hetzelfde recht, dat de Fransche revolutie rechtvaardigen moest. Zie brief II. Noot 3. Het geheeie verloop is uitvoerig geschilderd in F. J. Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie. PLAATSELIJK NIEUWS. Verloting. Een gedeelte der fraaie col lectie schilderijen en teekeningen, thans in hotel „Duin en Daal" tentoongesteld, wordt verloot ten bate der kunstenaars. Ten kantore van het hotel zijn de loten ver krijgbaar tegen 1,— per stuk. Wij her inneren onze lezeressen en lezers aan het feit, dat deze verzameling een aantal zeer aantrekkelijke stukken telt, welker bezit menigeen verheugen zou; wij wekken dus gaarne een ieder op, zich écn of liefst meer loten te verschaffen. Niet slechts dat men dc kans heeft voor een gering bedrag een fraai kunstwerk te verkrijgen, maar boven dien steunt men daardoor de kunstenaars, die zulke moeilijke tijden doormaken. Dus. lezeressen en lezers, laat er geen gras over groeien, en gaat na lezing van deze opwek king vlug op „Duin en Daal" u van één of meer loten voorzien. Geslaagd. De heer T. Popma te Bloe mendaal. slaagde, zoo vernemen wij met ge noegen, voor zijn examen in de Engelsche taal. Met postkantoor te Overveen. „De Staatscourant" bevat het volgend bericht: Het post-, telegraaf- en telephoonkantoor te Overveen, zal van 1 Sept. tot en met 30 Nov. 1915, op werkdagen zijn opengesteld van 8 uur v.m. tot 1 uur n.m.; 2.3.30 uur n.m. en 6.7.30 uur n.m. „De vacantie is kort". Het is aan dezen regel van een gedicht in ons vorig num mer. dat een onzer inteekenaren zich stoot, en naar aanleiding daarvan schrijft hij ons een brief. De strekking van zijn schrijven is, aan te toonen, dat de vacanties niet kort, maar lang zijn; „betrekkelijk" lang, schrijft hij. Nu is betrekkelijk lang iets zeer betrekkelijks; en wat is op het gebied van lengte al niet betrekkelijk Men zegt ook wel „het leven is kort", en dat is. gauw gezegd, niet waar Maar bewijzen, zeggen wij. dat is andere koffie. Ja, betrekkelijk kort is het leven natuurlijk, of betrekkelijk lang. wat ongeveer hetzelfde is; bij feeste lijke gelegenheden zingt men ook wel: „Lang zal hij leven!" Lang?Ja, wat is dat hij de preek genomen heeft naar den tekst: „Vreest God en vreest den koning" of „Vreest God en eert den koning" hier over zwijgt de historie en schrijvers herin nering kan er ook geen antwoord op geven, evenmin als de nagelaten geschriften, ad- versaria en fainilie-aanteekeningen. Maar dat de man zich uit de moeiijkheid gered meende te hebben, staat vast. De psalmen en welilcht een enkel gezang zullen hem minder moeilijkheid opgeleverd hebben en waar er. ook in zijn gebed, van heerscher of vorst gesproken mocht zijn. zal hij aan geen aardsehen potentaat gedacht hebben. De optocht naar de kerk had in optima forma plaats: onder tromgeroffel schreden commandant en dominé derwaarts en de dienst verliep zonder eenig incident. Dr kérk was nog voller dan gewoonlijk; met groote aandacht luisterde de schare. Zelfs bleef de lodderijndoos bij de vrouwen in hare réticule en de snuifdoos, gevuld met welriekende rappé en macuba, ging niet rond bij de waardigheidsbekleders in 't hekje. lang? 60 jaar? 70 jaar? Gunst, dat is nog niets vergeleken bij de boerin, die onlangs 108 jaar geworden is, gezond en bij de pinken en voor het eerst van haar leven gephotografeerd op kosten en ten dien ste van de geïllustreerde bladen. Maar om bij de vacantie te blijven, de dichter meende met te zeggen: „De vacan tie is kort", niets anders dan een aanspo ring om van dien vrijen tijd te profiteeren, en zijn opmerking is ook al weer in zoover juist, dat die vacantie betrekkelijk ook wer kelijk kort is, b. v. vergeleken met het aan tal dagen, dat de kinderen werkelijk naar school gaan: er zijn tot nog toe, meenen wij, altijd nog meer schooldagen dan va- cantiedagen in een jaar. Wel moeten wij den inzender toegeven dat vele kinderen in den vacantietijd al spoedig naar de school verlangen, en de ouders niet minder, met uitzondering van de meer gegoeden, die met hun kinderen op reis gaan. of hun kin deren op reis kunnen sturen. Het niet naar school behoeven te gaan op zichzelf is voor de kinderen geen plei- zier meer; in onzen tijd was het zulks wel, maar de tegenwoordige onderwijzers heb ben nu eenmaal den slag ervan, den kinde ren het schoolgaan aangenaam te maken, en we beseffen nog op geen stukken na, hoe veel dat waard is, hoe zeer dat de lust tot leeren vergroot. De kinderen zijn tegen woordig liever op de school dan thuis, en dat pleit zeer voor de hedendaagsche on- derwijs-methode en voor den omgang der onderwijzers met hun leerlingen. Een niet genoeg te waardeeren verbetering bij vroe ger, dunkt ons. Gemeenteraadsvergadering. Donder dag 19 Augustus ten 2 ure vergadert onze Raad. Agenda: 1. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorloopige vaststelling der gemeente rekening over 1914. 4. Vaststelling suppletoire begrooting, dienst 1915. 5. Vaststelling kohieren inzake plaatse lijke belastingen. Uit het politi e-r a p p o r t. Gevonden en terug te bekomen bij A. G. van Wijk, Zijlweg 5, Overveen, een gouden dames-horloge; Hoffschlag, Zijlweg Overveen, een handschoen; W. van Nieu- wenburg, Anthoniestraat 57, te Haarlem, een groene kindermuts; G. v. d. Veldt, Mar- celisvaart 7, te Overveen, een zilveren armband; J. L. Droste, Emmastraat 5, te Haarlem, een gouden dames-horloge in armband; T. van Rixel, Kleverlaan, te Bloe mendaal, een klein hondje; aan het bureau van politie te Overveen, een grijs kinder- jas.ie en een rozenkrans in étui. V e r 1 o r e neen bolrond gouden broche met gouden puntjes; een damestasch.ie waarin gouden horloge, benevens portemon- naie met inhoud; een r.-k. kerkboekje; een rood wollen kindermanteltje; een lange gou den speld met jaartal 1913; een kindercape; een wandelstok. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 6 Augustus tot en met Don derdag 12 Augustus. Geboren: d. v. D. Blankevoort en A. J. Stephen; d. van A. Heijstek en H. van Wijk; z. van A. G. Roozen en J. F. A. Hei ligers; d. van G. Visser en N. van der Oord. Ondertrouwd: Q. D. Smitshuijsen en G. Bakker. Getrouwd: J. N. Hendrix en A. M. W. Rijnierse; A. de Waal Malefijt en H. A. Bersee. Overleden in het gesticht Mee- renberg: M. Q. Stoetman, 62 j. Bij het uitgaan der kerk gaven enkelen reeds blijk van hunne tevredenheid door uitingen: „dat heeft onze dominé er netjes afgebracht!"; ,,'t Was fijn hoor!"; „Ja, hij weet zijn weetje wel!" en dergelijke ont boezemingen meer. Wimpie wenschte Do thuis geluk met den afloop, gaf hem een extra-zoen en trac- teerde op een krentebrood.ie bij de koffie of bij het surrogaat, dat er voor doorging. De kapitein echter was minder voldaan en ging 's Maandags den herder interpellec- ren. Daar hij geen Hollandsch verstond, had hij vooraf geïnformeerd, ook bij Jean, doch was niet veel wijzer geworden; zijn hoofd grief was, dat hij de namen van Napoleon en Bonaparte zoo weinig had gehoord. Met aanhalingen uit de preek lichtte de predikant zijne verdediging toe; hij had ge sproken van en laten zingen over den „leeuw der woestijn", een eeretitel, die toch den keizer na zijn tocht naar Egypte was toegekend, terwijl de beteekenis van het woord Napoleon in 't Grieksch ook zoo is en Bonaparte in onze taal wordt weergegeven door „goede deel". Als de kapitein meende UIT ANDERE GEMEENTEN. Crematie. Donderdag werd op „Wes- terveld" het stoffelijk overschot van den bekenden tooneelspeler Clous verbrand; vele kunstbroeders van den overledene woonden de plechtigheid bij. Ned. Natuurhistorische Vereeniging. Woensdag heeft de afdeeling Haarlem de zer zoo sympathieke vereeniging een tocht je gehouden naar Wijk aan Zee. Het was fraai weder. Er werden zwammen en plan ten gezocht, en wat meer is, ook gevonden en door bevoegden mond verklaard. Het was weer een even prettig als leer zaam uitstapje. VAN HIER EN DAAR. De Landstormwet. Het te Groningen verschijnend nationaal tijdschrift „Ons Land", schrijft een heftig artikel naar aan leiding der verminking van het landstorm wetsontwerp. Wij ontleenen er een en ander aan: „Wijze mannen hebben ons gewaar schuwd, dat wij tegen het volkskarakter ingingen als wij, als wijja, als wij vertelden dat je een parapluie moet mede- nemen, indien het regent. Doch wij begrijpen nog altijd maar niet wat die parapluie met ons volkskarakter te maken heeit." De schrijver betoogt: Nederland had een parapluie noodig. En deze parapluie de eenige! is een sterke weermacht. De regeering diende het landstormwetsont werp in ende Tweede Kamer, de volks vertegenwoordiging, maakte dit ontwerp to1 een aanfluiting. „Wij hebben ten minstt 500.000 man nieuwe soldaten noodig. Hel ontwerpje geeft er ons na een .iaar nog geen 50.000. En in plaats dat er een storm van verontwaardiging losbreekt, zwijgt de pers in hoofdzaak of kapittelt zij het stoute „militarisme". En verder over de Kamerleden heet het: „Het zijn hoogedelgestrenge heeren, zegt onze omslachtige titulatuur. Doch wat is er hoogs, wat edels in deze houding? Zij zijn ongetwijfeld gestreng. Maar ook te genover zichzelf en hun kiezer Maar zullen wij dan heusch doen alsoi wij niet wisten, dat er something rotten i< op het Binnenhof Wij hebben onlangs een brief gelezen van een zeer deskundig iemand, die deze hee ren als geheel heter kende dan men dat in den regel kan doen. Het was over de wen- schelijkheid om kamerlid te worden. En de brief was één requisitoir tegen u en uw poli tiek gedoe, tegen zekere onfrischheid ook in zekere vergaderzaal in Den Haag. Dat zegt men in Holland niet in het open baar. Wij houden van deftigheid en van het buiten beschouwing laten van het par ticuliere leven. Doch iedereen weet het. En wij hebben geen oogenblik geloofd, dat de Kamer grooter zou zijn dan zij geweest is: heel klein. Klein en.... erger. Wij willen vooral geen groote woorden gebruiken en geen martelaar zijn. Voor een groote zaak te lijden schijnt ons mooi, vechten tegen de bierkade belachelijk. Want gij kunt het heelemaal niet helpen, Tweede Kamer, dat gij niet grooter zijl Gesteld eens, gij waart „anders" geweest. De regeering komt met een wetsontwerp om het leger uit te breiden. Eerst met d landstorm, dan op andere wijze. Gij zoudt aldus geredeneerd hebben: Doen wij genoeg voor onze verdediging? Het antwoord zou natuurlijk geweest zijn: neen. Wij, Nederlanders, zijn per in dividu niet meer waard dan elk ander land, wij moeten ons dus ten minste naar ver houding zoo goed wapenen als de anderen, Nemen wij ter vergelijking Duitschland, Frankrijk en Zwitserland. Niet in dezen tijd, maar voor den schrikkelijken oorlog. Nor maal bleek toen te zijn, dat in geval van den naam des keizers te weinig gehoord te hebben, was dit te wijten aan zijn gebrek aan kennis onzer taal, maar hij als voorgan ger had voldaan aan hetgeen van hem fc worden verwacht. Tegen 'smans woordenrijkheid was krijgsman niet opgewassen, maar onvoldaan eindigde het onderhoud en de kapitein ga1 in zijn rapport zijn oordeel te kennen, mei dit gevolg, dat de dominé nu werkelijk op de lijst werd geplaatst van de personen, d' onbetrouwbaar waren en in aanmerkin! kwamen, om als gijzelaars naar Frankrijk" worden overgebracht. Zoover is het echter niet gekomen. bezetting bleef niet lang meer in het dorf en door den spoed, waarmede de Fransche® in 1813 Zuid-Holland verlieten, vergat mi' de straf, aan velen toegedacht, waaronde' de held van dit verhaal, te voltrekken. Het hierin verhaalde staaltje van dwinge landij gedurende de Fransche overheb sching. berust op waarheid: alleen de name® worden verzwegen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2