- Luncheon. - Afternoon tea. Hotel Royal. OPRUIMING (pntinetiial UGmpa/u/. Hotel Duin en Daal I Café-Restaurant „DE KARSEBOOM Firma J. H. KRUL Ir. Brandstoffen. Stationsplein 2, HAARLEM. H. VAN NIEL Hz. ZIJLVEST 7 HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING Gez. VAN SANTÉ, PU. C. HOEST - HAARLEM Roode en Witte Port, Madera, Vermouth CAFE-RESTAURANT GRAVEERINRICHTING L Confiserie VAN WILLIGENBURG. slijpt alle soorten van scharen en messen. Schouwburg iüso Jansweg HAARLEM. ABONNEMENTSKAARTEN geldig voor de voorstellingen van KAARTEN en VOORWAARDEN Groote Houtstraat 105. ZOMERGOEDEREN, als Blouses, Costumes, Mantels, Mantelcostumes, Costuumrokken, Peignoirs, Agent te Bloemendaal; WARMWATER VOORZIENING SANITAIRE ARTIKELEN «IVIERVISCHMUKTI hoei »isstb TEtEF. IHL 249 te BLOEMENDAAL. SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING van Haarlemsche Schilders. Groote Houtstraat 99. Specialiteit in Wijnen. a f i.io per literflesch -♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• LUNCHROOM Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de julianalaan H.H. Fabrikanten. De Directie lieeft de eer te berichten, dat de nieuw gebouwde feestzaal op Zaterdag 14 Augustus a.s. zal worden geopend en Zondag in gebruik worden gesteld. Voor Déjeuners, Diners en Banquets de Noces wende men zich direct tot Tel. 87. A N T MEYER. Gr. Houtstr. 86 HORLOGEMAKER Telef. 371 Klokken met Westminster Carillon Pendules in Franscheen Engelsche stijlen Horloges uit de voornaamste fabrieken: Waltham - Antoine frères Omega - Zenith SPECIALE REPARATIE-INRICHTING BIJ DE ZIJLBRUG HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) MAH VEEÜ C°>9 Hofleveranciers, kunnen beoordeelen welke indrukken en ge waarwordingen anderen krijgen bij 't aan- hooren van muziek en wat anderen er bij voelen of denken. Het ligt ook volkomen in de rede, dat componisten uit verschillende tijden, en van geheel verschillend karakter en landaard, ook werken coinponeeren, die elk op een verschillende manier belangrijk (mooi, onbevredigend, enz., enz.) en boei end zijn, of liever: uitgevoerd worden zóó dat zij belangrijk en boeiend klinken, want muziek is eigenlijk heelemaal niet als reali- tiet aanwezig, zij is klinkende gedachte of idee, en als zoodanig ideëele kunstuiting; een toonwerk is niet en bestaat niet, het wordt en vervluchtigt bij elke uitvoering. Men meene nu niet, dat ik zelf denk dat dit of dat de eenige ware opvatting voor de uitvoering van een compositie is, doch dat deze of die vertolking één kant van de waarheid is, waarmee men zich wel of niet vereenigen kan. Hetzelfde geldt ongeveer voor de keuze der uit te voeren werken. Een kritiek schrijf ik niet; van alles wat dezen avond ten gehoore werd gebracht, heb ik op een verschillende manier genot, emotie of verheffing beleefd. Van 't vocale gedeelte troffen mij in 't bizonder „Imma- nuel" van Auguste Overbeck, „Avond,vre- de" van A. van Tetterode, en „Allerseelen" van H. A. Meijroos. Het lijkt mij overbodig over stem en voordracht nog iets mee te deelen, daar Tilly Koenen hier een te goede bekende is. Voor een soliste is de begeleiding altijd een belangrijke factor en ik geloof wel te kunnen zeggen, dat hier volkomen eenheid heerschte. Van al de nummers voor orgel solo genoot ik veel en bewonderde op ver schillende manier de werken zelf en de uit voering. Het is natuurlijk en logisch dat de „Fantasia et Fuga" in c kl. t. van J. S. Bach en „Cantilena Anglica Fortunae" van Sa muel Scheidt en de „Gavotta" uit de 12e orgelsonate van Padre G. B. Martini en de „Concert-Etude'' van A. Perilhou (die elk een zoo aparte kunstuiting verklanken) ook zeer verschillende gevoelens en gedachten bij de hoorders opwekken. Indien hier spra ke kan zijn van een „glanspunt" dan zou voor mij N". 5 „Praeludium und Fuge über B. A. C. van Fr. Liszt dat glanspunt zijn. In alle opzichten vond ik 't zoo „gran- dioso" en maehtig-indrukwekkend, dat een spoedige herhaling hoogst welkom was en meerdere herhalingen steeds welkom zullen zijn. Liszt toont zich hierin wel als een die t eens is met den dichter van „Grosz sein, ist Grösze erkennen" en de uitvoerder niet minder in 't „hoorbaar erkennen" van de grootheid van BachLiszt. Bij degenen die 't concert bijwoonden, zal dit werk stel lig een onvergetelijken indruk hebben ach tergelaten, bovenal door de groote helder heid en duidelijkheid die 't geheele spel van den heer Robert kenmerken. \Vonder!ijk(?) is 't dat er Dinsdag en Donderdag zoovee! vreemde gezichten wa ren (cathegorie der w'mvsgierigen?) Beide keeren trof mij een 'groote ééntonigheid, zoowel bij de Bachwerken als bij 't ge mengde programma, bij 't optreden van den heer C. F. Hendriks Jr. Dinsdag en Donderdag werden alleen de laatste num mers met meer animo en duidelijker rhyth- miek uitgevoerd. Over 't geheel lag een waas van kleurloosheid, zoodat op mij de invloed van Morpheus haast sterker was dan die van Orpheus! Wij zijn hier heusch verwend, dat schreef'ik onlangs reeds en ik werd nu in deze opvatting versterkt, daar er toch, dunkt mij, veel meer afwisseling kon zijn in zulke totaal verschillende com posities. Het leek soms of 't een ander orgel was met slechts enkele registers. Jammer, want met de techniek waarover beschikt kon worden, zou zeker wel meer te bereiken zijn dan nu 't geval was. Wel licht denken anderen er anders over, al naar mate de denkregisters werkzaam zijnHier over later! SPEELSEIZOEN 1915 1916. De Kon. Ver. „Het Nederlandsch Tooneel", N.V. Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap en De Haghespelers, Dir. EDUARD VERKADE. Baloon f 2,60 per dozijn ƒ24, Parket „1,75 „18 Parterre Ampkith. 0,60 Stalles 2,—per dozijn 21, Frontloge 1,50 15,. 12,— Zijloge 6,Gaanderij 1 0,40. 9.— Verhoogd met 5 procent Auteursrecht. tot het verkrijgen van vaste plaatsen, dagelijks aan den Schouwburg van 10—4 uur. a van alle Veel verminderde prijzen. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDD -utC® DOOR HET GEHEELE HUIS BEGROOTING EN PRIJSOPGAVE KOSTELOOS Behalve van 6 8 uur n.m. gratis te bezichtigen door de bezoekers van het terras en invités. - -♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •♦♦♦♦♦♦♦♦<-- ZIJLWEG 93. OVERVEEN. Ilandel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Roomboter. Roombotermelange en Keukenboter. Teekenaar biedt zich aan voor het maken van recla meplaten, en zoo voorts. Brieven fr. lett. P. Bureau v. d. Blad. OVERVEEN. Telef. 1617. Iv. SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, HA AH LBM, D. MIEZEBUS, Leidschevaart 92. Zijl weg 87. Kleêrmaker, Telefoon 815. Telefoon 2016 VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL BIJOUX INSIGNES GRAVEEREN VAN LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS SPECIALE AFDEELING VOOR REPARATIËN -6) '<S> O <3- 0 m v v TEDiNG VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. SLECHTS EEN KEER «en proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijke Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. 9e Jaargang. rijs P jier li 25 Dit nummer bes In dit weekblai „HET MIDDEN", w derlijke reeks is van 24 Januari 1! ROBERT FR De Pro-Duitsche begrijpt niet hoe he eens weder gehee Fruin liet drukken. „Aan n°. 1, 2 ei mensch te voldoen1 het summum van stematisch liegen." Ziedaar te plettei van Robert Fruin a als mensch. Als denker omd waaraan toch geen Als historicus en de geschiedenis de lende met het doel land en liefde voor is, op te wekken liegen. Terecht schreef nummers te voren van het gevoel, van het inzicht. Daarom zal ik tr in de beteekenis v, lingen. voor zoove kan en voor zoover zoo diep mijne min in staat ben. „Fruin," zoo schr doet als geschiedsc eischen die aan men nen worden." Vooi dat van het werk c zegd zal worden, v drukken of in ernst uitzichten, zich in genover Fruin zelf den. Ik laat daar c inderdaad in staat zwijken zou onder zeilde manier". Eei Vloten tot zwijgen Maar laat ons tot Wat eischt de scl jaren uit den tachtii In de eerste plaat hen volledig onde Wat bedoelt Frui derzoek dat niets o, ook niets zonder na of contra opneemt, derzoekt voor z te onderzoeken. A 1 Maar eenmaal ver: menschelijkerwijs te het historisch onder hen van een gerec, niet uit pro- of cor de weegschaal van 1 Juist omdat Fruin historisch onderzoel schieden, dat liep waaromtrent geen meer te verwachten scherpte van zijn bli denis van het hedei over nog nieuwe er hullingen konden wc En daarom schreef van 1914—? alleen aldus zou kunnen w< Ten tweede. Bene zorgvuldige en onware der overl Dat is dus historis Wat hij daarmede „Bene proeve van hi aanleiding van de po van Prinsterer en Nr van Lodewijk van Ns stornr van 1566. De lezing daarvan als en niet minder - sche Martelaren. D begrijpen dat hier rn met een voorbeeld aa

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4