E.F. Firma J. H. KRUL Ir. Brandstoffen. STAAL WATER H.H. Fabrikanten. tegen bloedarmoede. Zuster TRAUS, WERKSTER, LEERAAR Piano. - Theorie. De opening van de Kartinisehool te Weltevreden op Goenoeng Sabari. (Zie vorig nummer). „Wat wij hier bepleiten willen is, dat on zijdige machten wij denken in de eerste plaats aan de Vereenigde Staten van Ame rika. Denemarken, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en ook aan ik Paus bizondere vertegenwoordigers aan vijzen, om samen te komen en tot aan het vmde van den oorlog samen te blijven, ten inde aldus werkzaam te zijn in het be lang van den wereldvrede en bemiddeling v r te bereiden en te zijner tijd in te leiden. Permanente Conferentie van neutra- vil dus. Met het ondubbelzinnige en ruime doe het voorbereiden van bemiddeling. Mei groote vrijheid, om zelf te kiezen de n "ieii, hoe- hiertoe, zoodra de gelegen heid zich voordoet, het beste te geraken. liet voorstel beoogt vooralsnog slechts een voorbereiding tot bemiddeling." En verder: ..Allerminst zal het samenkomen dezer onzijdigen door een der oorlogvoerenden ais een „onvriendelijke daad" kunnen worden beschouwd. Op de Vredesconferenties heb ben alle oorlogvoerenden verklaard dat het aanbieden van bemiddeling en goede dien sten nimmer als een zoodanige onvriende lijke daad kan worden beschouwd. Hoe veel te minder zou dit dan het geval kunnen zijn met deze eenvoudige voorbereiding tot be- I middeling? MUZIEK. Orgelbespelingen in de Groote Kerk, op Dinsdag 10 Augustus en Don derdag 12 Augustus, door hen heer J. C. van Apeldoorn. Het is altijd zeer Leerrijk om hetzelfde instrument door verschillende kunstenaars te hooren bespelen .„Elk haalt er zoo heel iets anders uit," wordt wel gezegd, en daarin is ook veel waars, vooral als men 't orgel beschouwt als veeleenigheid n.l. als veelheid èn eenheid, of ook als eenheid van tegendeelen. Het is daarom juist van zoo veel belang dat men (volgens niet alleen een uitvoering af en toe bijwoont, maar zooveel mogelijk geregeld gaat luisteren. Al spoedig blijkt dat wij zelf ook zijn als 't orgel, n.l. éénheid en veelheid, daar de veel heid van onze denkregisters ook door ver schillende organisten en registreerders eerst duidelijk uitkomt. (Misschien zijn er die al leen maar gevoelssnaren voelen trillen.) B ij de orgelbespeling van 10 Augustus heb ik veel genoten en bewonderd. In n". 1. „Konzert-Praeludium" van G. Riemenschneider viel mij op het mooie be gin: ff maestoso, vervolgens eenige mooie zachte gedeelten, de plotselinge modula ties, een zeer zangrijk tusschendeel, het crescendo naar het slot, ff energico en maestoso. N°. 2 Trauermarsch auf Rikard Nordzaak (Norwegischer Tondichter) van E. ürieg, klonk natuurlijk mesto-minore, met mooie modulaties. N". 3 „Reforma tion Fantasie iiber Martin Luther's Cho ral: Ein feste Burg ist unser Gott" van W, Rudnick. Dit werk bestaande uit drie dee- len: I. Maestoso, met zacht begin en afwis- selend sterk; II. „Andante, tenere, canta bile e dolce. III. „Allegro moderato", mar- cato ed energico, bellissimo, cbiara la melo- dia. N". 4. „Chant du Matin" van A. Guil- mant, dat vond ik molto melodioso, tenere, ma marcato. N". 5. „Offertorium" van Fr. Liszt, bellissima e cantabile, dolce, regist. alte e fine. N", 6. Fantasie ..Sollt' ich mei- nem Gott nicht singen" van U. Seifert maestoso, ff minore, belle armonie, p. ed alta e tranquillo, grandioso cresc. marcato il rhythme syncope, fine maestoso ed ener gico. Donderdag 12 Augustus hoorden wij eerst: „Praeludium" van J. Rheinberger, tempo moderato, mf, minore-fine maggiore. N". 2 „Prière pour les Trépassés" van G. Guy Ropartz, dat vond ik tenere, 'p, e re- ligioso. N". 3 „Konzert Fantasie van W. Rudnick, een mooi werk vol afwisseling, minore, p, e f, congiato, maestoso, maggi ore, p. cantabile, regist. dolce ed alte; piü f en marcato, fine maggiore, ff grandioso e maestoso. Een mooie tegenstelling hier mee was het „Ave Maria" van A. Henselt, dat klonk cantabile, religioso. En n°. 5 „Magnificat" van Fr. Liszt, dat mij bizon der trof door de mooie harmonieën en mo dulaties en de rijke afwisseling: pp. religio so. ff. maestoso ed energico, pp. voce celes ta alta e tenere poi f, en fine divina; in het geheele werk wordt duidelijk de groote fantasie van Liszt (en toch innig-religieuse stemming gevend) verklankt. Het slot „Tu es Petrus" aus dem Oratorium „Christus" van Fr. Liszt; daarin vond ik veel merk waardigs; begin: energico, f. „quasi moc- cando" (trillers) p. cantabile, f melodioso, pp molto cantabile", regist. alte. f subito, energico <1111 cresc.: al fine ff grandioso een zeer forsch en breed slot. Deze beide uren hebben mij weer ten duidelijkste be wezen (wat ik in den aanvang schreef n.l.) dat het orgel een veeleenigheid is. De heer Van Apeldoorn en zijn helper (registreer- der) (ook: eenheid van 2 menschen) toon den dat zij de veelheid (registers) van het orgel kenden en met de tegendeelen (klank kracht, enz. registers) ook veel moois wis ten te bereiken en daardoor de hoorders evenzoo in eenheid toch een veelheid deden beleven; waardoor deze beiden in dankbare herinnering zullen blijven bij de bezoekers, en vooral bij VOOR ONZE DAMES. Modenieuws. Hoewel de aanstaande herfstmode minder brengt dan verwacht werd, zijn er toch enkele aardige prakti sche nieuwtjes bij. Hiervan noemen we ten eerste de pélerine, ditmaal zeer kort, alleen hals en schouders bedekkend en ge sloten met strikjes of gespen. Hierbij wor den gedragen heel staande kragen met omliggende punten of staand-liggende, die de keel vrij laten. Zij voldoen bizonder bij witte costumes, vooral voor slanke figuren. Meest gebruikte stoffen zijn tafzij, wit ba tist en voile met zij gevoerd. Voor versie ring dienen tressen in verschillende breed ten. soutache en smal zwart rips. Een an der nieuwtje, dat stellig zal inslaan, is de gebreide shawl, die voor de borst gekruist op den rug losgeknoopt is en afhangt in twee einden, breed genoeg om het lichaam tot de heupen te bedekken. De kleuren zijn grijs,zwart, blauw en groen, meestal met an dere randen, zelden gestreept en dan alleen wit-zwart. Ten slotte nog het gebreide bo lero-jakje, dat in vorm gelijk aan de be kende blousebeschermers aan den hals een ruche heeft, waaraan een smalle rand pi- cots in helle kleuren b. v. groen met rood, rood met zwart, goud met zwart, enz. Deze worden met ronde knoopen gesloten. De rokken zullen wel aan wijdte toene men, maar niet in die mate, als aanvanke lijk gemeend werd. Zijde en fluweel zijn de modestoifen, ook popeline en serge zu'- len wel gebruikt worden. De herfsthoeden zijn zeer eenvoudig met breeden rand en platten bol, meest van zijde of fluweel, de bol wit en dé onderkant zwart of omge keerd. De garneering, ook in die kleuren, bestaat uit zijden of fluweelen bloemkran sen, vleugels of koppen of rond den bol geplaatste veerenkrans. De herfstmantels zijn los en ruim, de mouwen glad ingezet en bij den pols iets wijder of kimonomodel met wijd armsgat. Bontmantels zijn met lange, glad ingezette mouwen, met breede opsla gen, daarop knoopen. Ze hebben staande, hoogsluitende kragen. Vele zijn met gor dels. soms aan den rug, maar meest van voren. De wintermantels zijn wijd, hebben een klokmodel, en zijn afgewerkt met gor dels en zakken. Ze zijn hooggesloten met groote, ronde knoopen van dezelfde kleur, ook op dc zakken en op de mouwopslagen, die van een andere kleur zijn. De herfst- schoenen zijn hooge rijgschoenen van zijde, laken of rips met bontrand. Het nieuwste zijn de knoopschoenen, die op zij van ach teren sluiten, wat echter, daar 't vrij onge makkelijk is. wel niet zal opnemen. Mode-onverschilligheid. Met zekere minachting wordt vaak van de Holland- sche vrouwen beweerd, dat ze „achterlijk" zijn. d. w. z. op modegebied. En met be wondering weet men te spreken van Fran- sche, Duitsche of Engelsche vrouwen, die zich veel meer aan haar toilet laten gelegen liggen. Vanwaar die minachting! Pleit die onverschilligheid niet veeleer voor haar, dan dat ze reden tot laken geeft? Natuurlijk telt Nederland ook z'n modeslavinnetjes, zooals er in alle andere landen vrouwen zijn, die zich niets om haar kleeren bekom meren. Percentagegewijs telt Nederland echter een groot aantal mode-onverschilli gen. Niet dat deze eigenschap een onver schilligheid van het. uiterlijk in zich sluit. Verre van dat. Men is er alleen maar niet toe te bewegen, een mantel af te danken, uit sluitend om het feit. dat de modellen dit seizoen veranderd zijn. Slijtage, verandering van kleur en derge lijke factoren, die het „nette" uiterlijk af breuk kunnen doen. geven den doorslag. ,,'t Kan mij niets schelen, of mijn kleeren een jaar of drie oud zijn en dus vreeselijk uit de Wilhelminabron te Haarlem uit de mode", heb ik meer dan eens hooren beweren, „als ik er maar als dame uitzie". Er altijd als dame uitzien. De taak is niet gemakkelijk. Is het niet een klacht van onzen tijd, dat men geen onderscheid meer kan zien Het is waar, de dienstbode is tegenwoordig vaak meer naar de mode ge kleed dan mevrouw. Doch, is dit erg Ie der zijn vermaak, ben ik geneigd te zeggen. Intusschen, die vergissingen, die voorko men. wanneer het meisje voor de dochter des huizes wordt aangezien, hebben voor beide partijen hun onaangenaamheden, en liet is dan ook goed, wanneer men in dc klceding iets „ik en weet niet wat" kan leg gen. waardoor men zich onderscheidt. Wat hiertoe noodig is? Veel, zeer veel doet de kwaliteit der stoffen. Voorbeeld. Men heeft covercoats en covercoats. Dit kleedingstuk is tegenwoordig bizonder be mind. Ze zijn er dan ook van zes gulden af. Maar ze zijn er ook van 25 gulden. En veel wijzer doet men met zoon dure te nemen, en die desnoods eenige jaren te dragen, dan dat men de voorkeur geeft aan de goed- koope, die binnen een paar maanden kale manchetten vertoont, niet gevoerd is, spoe dig kreukelt enzoovoort. Deze les wordt door ieder, die spreekt over een dergelijk onderwerp, o zoo vaak verkondigd, doch zelden handelt men er naar. Verder doet 't 'm vooral een nauwgezette netheid tot in de kleinste onderdëelen. Handschoenen moeten altijd van goeden snit zijn. want daar hapert nogal eens wat aan. Ook wake men voor opzichtige kleuren of overvloed van sieraden. Iets wat zeer in staat is, het ui terlijk afbreuk te doen is de verkeerde keuze van toilet. In de kerk kan men b. v. jonge meisjes zien zitten met haar nieuwen sport- mantel aan. Een oud mantelcostuum zou werkelijk beter staan. In de warme concert zaal houdt men de boa om. Waarschijnlijk, omdat hij zoo chique staat. Op een zoelen lentedag gaat men wandelen, gewapend met grooten mof. Om te toonen. dat men er een heeft? Ten slotte nog een raad aan haar, die een mode-onverschilligheid aan den dag leggen. Koopt zooveel mogelijk in denzelfden winkel. Daar leert men dan uw smaak kennen, en kan de winkeljuffrouw u behulpzaam zijn met het kiezen van kle dingstukken, waarmee men het volgend jaar nog niet voor spot loopt, en waarvan de duurzaamheid gegarandeerd is. SPORT. Een der vele vrienden van ons blad, te Woudenberg woonachtig, deelt ons mede, dat op 15 Augustus 1915 de deelnemers der N. M. V. in de laatste ronde het kruis punt bij Constantia-Hoeve te Woudenberg, als volgt passeerden: N". 6 5 uur 25 minuten, sec. 1 5 30 2 5 36 JJ 4 5 36 30 5 5 39 >5 7 5 39 15 8 5 39 30 3 ....5 45 10 5 47 12 ....5 47 15 13 ....5 47 20 15 5 52 J» 18 ....5 53 17 5 53 30 16 5 54 30 19 5 54 30 21 5 55 10 22 5 55 15 25 6 - 20 6 30 24 6 1 26 6 1 30 28 6 1 45 31 6 4 29 6 5 30 Zonder N°. 3 m. 1 met zijspan 5.46 uur. 1 m. met zijspan 5.50 uur. 1 m. met zijspan 6 uur. Voor een schoolgaand jong meisje wordt te Bloemendaal of Oer- veen huisvesting in een beschaafde omgeving gezocht. Br. franco lett. L aan het Bureau v. Het Bioemendaalsch Weekblad, Ged. Oude Gracht 63, alhier. Potgieterweg 9, vraagt eene flinke nette 3 dagen p. w. van 9—4 uur. Voorbereiding Examens. Spreekuur VRIJDAG 23 u. Bioemendaalsche Straatweg 165, OVERVEEN. OVERVEEN. Telef. 1617. Teekenaar biedt zich aan voor het makon van recla meplaten, en zoo voorts. Brieven fr. lett. P. Bureau v. d. Blad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3