traat, Haarlem. ri Daal ALGEMEEN WEEKBLAD L Hz. STIHIS. WATER 4 Cts. 5 inder- IR". HM: te /jatten. STA Al I0RNE0", Sigaren. AAL. )NSTELLING :hilders. er Carillon ïgelsche stijlen iste fabrieken: frères ith SN. in. ONNÉ. i 2060. I Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. uit de Wilhelminabron te Haarlem tegen bloedarmoede. lêrmaker, foon 815. oon 2016. 6. KEER irige en smakelijks - jaargang. a r~ ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1915. No. 35 >f leveranciers, Telefoon 1543. bezichtigen door de :n invités. iKER Telef. 371 IRICHTING verlijden. ;aal. 40 45 2.66 ƒ3,23 n bepaald er lij den. aal. 30 .jaar 35 jaar 2,51 2,64 2,13 2,29 3,07 Het Bloemendaolsth Weekblad. 9. Prijs per jaar 2,60 per nummer 25 cents. Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Advert en tién 10 cents per regel Mj contract belangrijke korting. ■-■ma miner bestaat uit 4 bladzijden. it weekblad is tijdelijk opgenomen IDDEN", waarvan de eerste afzon reeks is afgesloten met No. 34 Januari 1914. KRAAL STAAL OVER „J'ACCUSE". hijnt moeiclijk den tegenwoordigen >e beschouwen van een „neutraal" it. D.w.z. van dat van den wijs- 1 historicus, die uitgaat van de stel- it moet zijn, is. Dat blijkt m. i. nu r uit het stuk, door generaal Staal 1 eerd in „Het Vaderland", betreffen- cuse". gt niet in de bedoeling partij te ui óór of tegen generaal Staal, voor rakter ieder den eerbied zal geyoe- ■!i. a iraan verschuldigd. i wel om aan te toonen, hoe moeilijk i'e getuigenissen van historische ge- e sen te ondervragen, als de rechter ructie in zijn kabinet. Hoe licht ii met voorliefde de daden van de andere partij goedgekeurd of ge- billijkt wil mij voorkomen dat ook generaal ,t aan het algemeene lot is ontko- iijkbaar heeft de moeilijke positie schland zooals Frobeniusdie al te zeer indruk gemaakt op iminister van oorlog. Zoodanig, dat eiging die Duitschland's reusach- -dkrachten eigenlijk voor het ge- tropeesche vasteland uitmaakten, prake komt. jer men Rusland's legers daarbij i nt die inderdaad een geduchte rmen maar tegen welke Duitsch- n Oostenrijks hulp kan staat maken •leef in het Westen alleen Frank- bestrijden. Want België's armee 'apper die zich ook heeft getoond Teen overwegenden invloed uitoe- ngeland's legers moesten voor het deel nog gevormd worden. Bleef ankrijk, Frankrijk welks bevol- tits de helft bedraagt van die van nd. Zoodat alleen met kunst en door Frankrijk een leger is te in staat om de overtalrijke Duit. wallers te weerstaan. Hoe groot ar voor Frankrijk was, blijkt wel it, dat de Duitsche aanval op Bel- Vankrijk geschiedde met 51 leger- 'ci van 40.000 man. Hoe sterk het leger ook was gemaakt meer dat ve, millioen voor het leger te velde kken, zal wel onmogelijk gebleken 11 i'wr.st aan de Marne zijn de Duitschers 1 >ta ti gebracht. Maar daaraan zal dan 'ie», w. het geheele weerbare Frankrijk w nedegewerkt. Ook misschien, wat oldaat eigenlijk ongeschikt was, Lee:: ..elsche hulp kan een overwegende beteci-.ems hebben. Zelfs al zou wat 'kor iiuitschland wordt beweerd een Engelsclie inval met Belgische hulp aan vankelijk zijn gelukt. Reeds in 1870 was, het oordeel van bevoegden, 1 tiiand sterk genoeg om ten slotte een lanscheu inval terug te wijzen. Lettende op de reusachtige strijdkrach- i'efi door Duitschland bijeen gebracht H millioen in vergelijking met 1870, dan inoet worden aangenomen d,at een vranseb-Fngelsche inval in Duitschland zout blijvende resultaten moest zijn. Noodzaak voor verrassend optreden be stond er voor Duitschland dan ook alleen, indien vt rovering van grondgebied of ver- h'i'.'gitift van de Franschen in het Duitsche '- dtochtsplan lag. En zonder twijfel is dat ■iet geval geweest. 'aarvan Duitschland in beginsel een ver- ■'h te maken, zou onbillijk zijn. Oorlog ooriog Maar te beweren dat Duitsch- nd uit bet Westen zulke ontzettende ge varen dreigden, is overdreven. Want zelfs, aannemende dat de entente-mogendheden •scue.u '.varen geweest, dan zou ineen ver- avt .oorlog dien Duitschland beweert i' de eind-overwinning niet aan de zijde der Entente-mogendheden zijn ge- V":est (iis niet met behulp van Rusland. Wat bewezen wordt door de resultaten van den Russischen veldtocht. Blijkbaar heeft Duitschland gewild zijn slag te slaan op zijn uur. Een aanleiding was spoedig te vin den. Les prétextes sont inventés de s'en servir. Zoo ook hier. De forceering van België voor te stel len, als uit noodzaak, moet dan ook zeer onder reserve worden aanvaard. Een be sprongen Duitschland, eerbiedigende het neutrale gebied van België, zou zich de wereldsympathie hebben verzekerd. Eenigszins verwonderlijk doet het aan, dat generaal Staal niet rept van de be schuldiging dat België in verbinding zou hebben gestaan met Engeland. Eene be schuldiging, waaromtrent thans in de Duit sche pers allerlei stukken worden gepubli ceerd. Want dat zou voor Duitschland meer zijn dan oorlogsnoodzaak, het zou een rechtsgrond uitmaken. Zoolang dat niet volledig bewezen is wat niet wil zeggen dat de mogelijkheid dadelijk wordt aange nomen blijft de Duitsche inval een on verdedigbaar stuk. Omdat het bestaan van Duitschland niet op het spel stond. Want zooals de generaal zelf erkent waren de Entente-mogendheden nog niet klaar. En ten tweede: de oorlogspraktijk te land heeft bewezen, dat Duitschland meer dan tegen hen opgewassen is. Redeneerende van een militair standpunt, was inderdaad de Duitsche taktiek een meesterstuk. Maar voor een hoogere recht bank moeten de motieven, die daaraan ten grondslag liggen, worden afgekeurd. Ten minste voor zoover openbaarmaking heeft plaats gehad. Dat er Duitschers zijn, die dat ook in zien, bewijst het boek „J'accuse". Daarom is het te bejammeren dat de bespreker van dat boek in „Het Vaderland" niet den tijd genomen heeft, zorgvuldiger den inhoud daarvan te overwegen. En niet uit te gaan van militaire inzichten alléén. Daarvan is natuurlijk afgescheiden de vraag of met openbaarmakine van „J'ac cuse" aan Duitschland een dienst bewezen is. Het oordeel van generaal Staal daar over, moet worden gedeeld. In dergelijke moeilijke tijden eischt de vaderlandsliefde van hem die zich „vaderlander" noemt „onthouding". De „anonimiteit" verzwaart de schuld. Ook daarin heeft generaal Staal volkomen gelijk. In „De Telegraaf" is het stuk van den generaal heftig aangevallen. Maar ver zuimd is daarbij te wijzen op het mannelijk woord aan het slot gesproken. Een woord dat in elk land een gunstigen indruk moet maken. Afkeer van hem, die een „coup de Jarnac" toebrengt, wordt door den beoor- deelaar, duidelijk uitgesproken. Door dat rondweg te zeggen, heeft generaal Staal het aanzien van den Nederlandschen naam verhoogd. Er kan verschil van inzicht be staan. De waardeering der feiten kan he melsbreed verschillen. Maar voor karak terfeilen bestaat maar één oordeel. Voor dat oordeel staat de anonieme schrijver van „J'accuse" schuldig. Elke verdediging daar van, maakt den verdediger zelf verdacht. H. A. R i 11 e r. Des Deutschen Reiches Schicksalstunde 1914. „In- en Uitzichten" van een Pro-Duitscher IX, moest wegens plaatsgebrek tot een vol gend nummer worden verschoven. Het daarbij door dokter Wiedeman gevoegde Naschrift aan den heer Ritter volgt hier onder: Naschrift: De heer Ritter is er niet achter. Fruin was groot, o. a. door zijn po lemiek, die dikwijls scherp maar toch altijd uiterst zakelijk en beschaafd was. Groen was grooter, doch voor beiden geldt „que les idéés marchent". Trouwens blijvende grootheid is nooit weggelegd voor kunde, doch alleen voor een eigenaardige combi natie van energie en karakter, een combi natie die ik Fruin geenszins ontzeg. Het kan zijn dat ik dwaal wat betreft de quantiteit dezer eigenschappen bij Fruin, doch de heer Ritter veroordeelt de qualiteit wanneer hi.i nadruk legt op„Fruin's meest bevriezende manier." Voor blijvende roem is ook nog noodig, dat wij tijdgenoot en nazaat doen ontgloeien en juist daarom troont in de ga lerij onzer groote mannen Michiel Adrz. de Ruiter in eenzame hoogheid ver boven alle anderen. Het wil mij voorkomen, dat de heer R. niet gelooven kan en dat Fruin het wel kon dat er wetenschappelijke hoogten be staan, waar de atmospheer zoo rein is. dat de miasmata der menschelijke hartstochten er niet leven kunnen, hoogten waar het christelijk gebod „oordeelt niet" wordt op gevolgd en waar dien tengevolge de bewo ners genieten van een permanente extase, het best vertolkt door de uitdrukking: „O, Heer, hoe groot zijn Uwe werken." Dat de hoop op een nieuwe Germaansche synthese geenszins ongerijmd is, bewijst o. a. een stuk van Th. Mann opgenomen in „De Toekomst" n". 21. W. De motie Bornwater over de volks huisvesting. Mijn vriend Bornwater heeft een goed werk gedaan door in den raad eene motie aan te kondigen, ter behandeling voor de eerstkomende raadszitting, waarbij de raad gesteld wordt voor de vraag eene princi- pieele beslissing te nemen ter voorziening in den woningnood voor arbeiders en daar mede gelijkgestelden. Voor eene gemeente als deze, is flP vraagstuk niet zoo gemakkelijk op te los sen, omdat eenerzijds rekening gehouden pioet worden met den welstand der om geving, anderzijds met den lagen loonstan- daard in enkele bedrijven, waardoor voor sommige woningen, de huren lager moe ten zijn dan de werkelijke huurwaarde. Toch moet de zaak tot eene bevredi gende oplossing komen voor de verschil lende onderdeden der gemeente a! zal zulks eenige financieele opoffering kosten aan de gemeenschap en kan zij dat ook, indien de raad op eene gezonde wijze wil medewerken. De twee series woningen voor het personeel van Meerenlierg ge bouwd, geven een voldoend beeld hoe rnen bouwen kan, indien de welstand der om geving geen invloed vraagt op het bouw plan, en hoe men bouwen moet, indien de omgeving wel hare eischen stelt. De eerst- gebouwde serie ontsiert daarom daar de omgeying, terwijl de nieuwgebouwde dub bele woningen, den weg versieren. 's Raads medewerking kan op tweeërlei wijze geschieden. Men kan, evenals te Zandvoort, de woningen stichten in eigen beheer, al of niet met 's rijks gelden, of wel in overleg treden met een bouwveree- niging en daarvoor 's rijks gelden aanvra gen met annuïteits-aflossingen, waardoor de gebouwen na 50 jaar, het eigendom der gemeente worden. Wenscht de raad den laatstgenoemden weg te volgen, dan versta ik onder eene gezonde wijze van medewerking, b. v. dat de gemeente de benoodigde grondstukken koopt, van wegen en rioleering voorziet en het dan voor bebouwing overschietende ge deelte aan een bouwvereeniging verkoopt tegen zoodanigen prijs, dat het mogelijk is goede woningen te stichten in den huur prijs van 1,80 a 2,— per week tot 4,— per week. Doch ook op andere wijze kan steun verleend worden. Als gevolg van eene lezing daarover in het voorjaar van 1914 door mij gehouden voor „Het Witte Kruis" werd eene bouw vereeniging gesticht, wier statuten thans zijn ingezonden ter verkrijging der koninklijke goedkeuring. Die vereeniging wil gaarne hare krachten geven ter bereiking van het beoogde doel, zonder echter daarvoor eeni ge pressie te willen uitoefenen, en alléén onder beding, dat de raad werkelijk wil dat de zaak waarom het gaat, met vermijding van alles wat naar luxe zweemt, tot een goed en spoedig einde komt. En er is reden voor om niet te talmen, nu Haarlem weder haar oud annexatie-stok paardje heeft bestegen en zij zoo'n mooi argument heeft in het feit dat we de zorgen voor het meerendeel onzer arbeiders aan Haarlem en Schoten overlaten. Doch ook in de gemeente komt er een drang ten goede in dezen, want hoe zou een socialistisch can- didaat voer den raadszetei en dan nog wel iemand als de heer Kiomn, die voor de meeste kiezers een onbekende persoonlijk heid is, het tot 200 stemmen gebracht heb ben, indien de verbetering der huisvesting en opheffing van den woningnood niet n°. 1 van zijn programma ware geweest? Dat geelt m.i. te denken. Van T w i s k. Met genoegen plaatsen wij het stuk van den heer Van Twisk, omdat tegen wat hij te zeggen heeft, niets valt aan te merken. Wij zijn steeds van oordeel geweest, dat eene gemeente, die aan zijne arbeiders geene wo ning-gelegenheid aanbiedt niet is eene volle dige moderne gemeente; de woningen bij het gesticht Meerenberg gebouwd, kunnen ook in zoover als voorbeeld dienen, dat ie dereen het toch wel zeer zonderling zou vin den wanneer de provincie de beambten van het gesticht in Haarlem liet wonen en eiken dag heen en weer trekken; en het is een feit dat de woningnood in Bloemendaal menig maal zoo groot was, dat zelfs voor de ge meente-ambtenaren geen plaatsje te vinden was. Over de door Haarlem beoogde an nexatie, welke op groote schaal en in ver band met de hangende havenplannen schijnt ontworpen te zijn, zou nog veel te zeggen zijn, doch wij schorten ons oordeel daarom trent op tot nauwkeurige gegevens omtrent die plannen te onzer beschikking staan. (Red. B. W.) y\V".,y/:"A-■«y'AW4 PLAATSELIJK NIEUWS. Het Weldadigheidsconcert. Het wel dadigheidsconcert in „Rusthoek" door de zorgen van mej. Fleischmann in elkaar ge zet, vond veel belangstelling, ook van bui- tenstaanden. Het orkest speelde zeer goed, het terrein, met lampions versierd, zag er vroolijk uit, en er heerschte een leuke stemming. De opbrengst was ongeveer 37, In „Van Ouds het Raadhuis" vergaderde Maandag de vereeniging,, Koninginnedag". Uit het rapport van den penningmeester bleek, dat er een voordeelig saldo in kas was. De heeren H. Beekman, Van Beusekom, J. H. Hansen, A. Koolhoven, O. A. Hou wen en A. IJzerman, aftredende bestuurs leden, werden allen herkozen. Ter vervan ging van liet overleden bestuurslid, de heer C. Roozen, koos men den heer K. Tinholt. Het hoofdbestuur stelde voor, ook dit jaar met het oog op de tijdsomstandigheden, de gewone feestelijkheden nog niet te doen plaats hebben. Dit voorstel werd goedge keurd. Prijswinners. In den schietwedstrijd, te Haarlem door de Jachtvereeniging „Nim rod" gehouden, werden prijzen gewonnen door de volgende plaatsgenooten De heeren J. van der Kop, C. N. J. Molt- zer, G. J. van der Vliet en P. W. Waller, allen te Overveen. Bloemendaal in 1914. Aan het, thans verschenen, verslag van den toestand der gemeente Bloemendaal over het jaar 1914 ontleenen wij onderstaand een en ander Op 31 December 1914 bestond de bevol king uit 8988 personen, waarvan 3831 van het mannelijk en 5157 van het vrouwelijk geslacht. Vereenvoudigen wij dezen breuk, dan komen we tot de uitkomst dat er op eiken man ongeveer l1/» vrouw te Bloemen daal voorhanden is. Wat de geldmiddelen betreft:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1