Jaarverslag der Vereeniging „Haerlem" over Ï9Ï4I9J5. Die vereeniging „Haerlem" mag er toch maar wezen, hoor. Niet dat wij dit niet wisten, maar ook aan het bestaan van de sympathiekste en kranigste instellingen ga je wennen als aan iets dat vanzeif spreekt, als aan ietsgewoons. Het, thans verschenen, jaarverslag heeft ons echter de beteekenis dezer vereeniging weer eens goed ingescherpt. Wij worden daar nog eens her innerd aan de vorstelijke schenking der vereenigingde toren op het Stadhuis herbouwd Ook werd ter herin nering aan deze kranige daad een gedenkraam geplaatst in het venster van de trap, die naar de Raadhuishal leidt, een fraai werkstuk, waarvan onze lezers, evenals van den toren, hiernevens de afbeelding kunnen zien. DE NIEUWE TOREN OP HET GEDENKRAAM GEPLAATST IN HET VENSTER VAN DE RAADHUIS TE HAARLEM. TRAP NAAR DE HAL. Voorts worden in het verslag herdacht de lezingen van de heeren Mr. 't Hooft, F. Smit Kleine, J. F. M. Sterck en Dr Bitter over Beets, van Professor I.eo van Puijvelde over Belgische Kunst, en worden eenige kunstbeschouwingen en een wandeltocht kortelijk aangeroerden de lezer krijgt een bovenstebesten indruk van wat deze vereeniging haren leden alzoo aanbiedt. Het ledental kromp een weinig in door de moeilijke tijden, wat echter weinig bezorgdheid geeft aan het bestuur, dat met de intree van betere tijdsomstandigheden op een fikschen groei van dat aantal zeker en vast vertrouwt. KERK AGENDA, Zondag 29 Augustus. Haarlem Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Prot.) 10 u. Us. Ten Bruggenkate, Pred. te Leeuwarden; llem.-Ger. Gem. 10 u., Us. Bisschop Boele, Rem. pre<l. ie Groningen; Ev. Luth. Gem. 10 u., Us. Schade van Westrum; Ver. Uoopsgez. Gem. 10 u., Us. Hylkema. BloemendaalNed. Herv. Gem. 10 u., Us. Van Leeuwen. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Gerth van Wijk, Pred.-dir. van het Rijksopvoedings gesticht te Haren. Uo'opsbedieDing. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., 10 u., Ds. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u„ Ds. Van den Bergh van Eijsinga. Spaatndam: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. B. Baljon. IJmuidenNed. Herv. Gem. 10 u„ Ds. Creutz- berg, Pred. te Blokzijl, 5 u., Ds. Creutzberg; Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u,, Ds. Pos thumus Meijjes AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. Hotel „Duin en Daal". Gedurende de maand Augus tus Schilderijen tentoonstelling van Haarlemsche Schilders. Ned. Natuurh. Ver. Zondag 29 Aug. 7.46 u. voorm. Fietstocht. Haerlem. Zaterdag 4 September. Excursie. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verieenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten halt- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de J ansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentel ij k Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg: Dagelijks tot en met Donderdag 2 September: 8V4 u. Bioscope- Voorstellingen; Zaterdag 4 September: 8 u. Be Derde Man. Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten gesloten rekening over 1913 bedroe gen de ontvangsten 601313,84 en de uit gaven 567486,zoodat het batig slot dus 33827,84 bedroeg. De gemeenteschulden op 1 Januari 1914 bedroegen f 340UÜ,—5000,—, 64000,—, 54000.—, 38000,—, 23000—, 285000.- en 222000,tegen renten van 4 of 4 'A pCt. Wat de wegen aangaat: zoowel uit een oogpunt van reinheid als van stofvrijheid voldeden de teerbasaltwegen het beste. Wat heerschende ziekten betreft, er kwa men 9 gevallen van diphterie, 1 van dy senterie en 2 van roodvonk voor, geen en kel echter met doodelijken afloop. Het aantal op 31 December 1914 in het gesticht Meerenberg aanwezige patiënten bedroeg 1375, waarvan 671 mannen en 704 vrouwen. Het aantal koepokinentingen steeg, bij vo rige jaren vergeleken. Wat het toezicht op de levensmiddelen aangaat: dit wordt uitgeoefend door - den gemeenschappelijken keuringsdienst voor Haarlem en omstreken. De monsters voe dingsmiddelen worden bij de verkoopers ge nomen, öf door gemeentelijke politiebeamb ten of door keurmeesters van het bureau te Haarlem. Er werden in het geheel 649 processen- verbaal opgemaakt, waaronder 314 dooi jachtopzieners-onbezoldigd rijksveldwach ters en wel wegens loopen over verboden gronden en jachtwet-overtredingen; het grootste aantal der verdere processen-ver. baal werd opgemaakt wegens rijden op voetpaden en rijden op een rijwiel zonde licht. Groote branden kwamen niet voor; bij vijf onbeduidende brandjes werd hulp ver leend. Wat de straatverlichting aangaat, op 31 December waren 620 lichtpunten in de ge meente aangebracht, op een 50-tal gaslan taarns en een enkele petroleumlantaarn na. alle electrisch. De kosten van het onderwijs waren totaal 92589,46)4; aan schoolgeld werd ont vangen 8002,95, terwijl het rijk 10861.30 bijdroeg. Werkelijke armoede werd te Bloemen daal niet geleden; door kerkelijke en parti culiere liefdadigheid werd in de nooden der behoeftige klassen voldoende voorzien. De teostand van den landbouw en van den veeteelt is zeer bevredigend. Ziekten van gewassen en van vee kwamen niet voor. Ten gevolge van den oorlog leden dt meeste bloembollenkweekers groote verlie zen. De overdekte bad- en zweminrichting. In ons laatste raadsverslag kwam een kleine schrijffout voor: niet aan den Kleverpark weg, maar nabij den Julianaweg is het stuk grond gelegen, dat de raad besloot aan den heer Stoop, in verband met zijn voornemen tot stichting eener overdekte bad- en zwem inrichting te verkoopen. Het is ons nader gebleken, dat dit stuk destijds bestemd werd voor de stichting eener Bloemendaalsche gasfabriek, het is een gerekt langwerpig stuk, gelegen aan de westzijde van de Delft en strekt zich loodrecht daarop naar het westen uit, het grenst niet onmiddellijk aan den Julianaweg; maar eene gasfabriek al daar gebouwd zou, meende men, de expl"1- tatie van de bad- en zweminrichting kunnen benadeelen, vandaar dat er de hand op is gelegd. Voor de inrichting schijnt bestemd een driehoekig stuk, gelegen aan de Juliana, weg (noordzijde) in de nabijheid van het vo rige en wel gelegen ter hoogte van de dub bele villa (bouwmeesters de architecten Mulder Van Asdonk) die staat in het hart van de driesprong, waar de trambaan vanaf Overveen noordoostelijk ombuigt om over de Delft de spoorbaan te gaan doorsnijden; het stuk ligt dus van Overveen af gerekend vóór die brug. De inrichtfng blijft dus in elk opzicht eene Bloemendaalsche. Uit het politie-rapport. Proeessen-verbaal zijn opgemaakt wegens: rijden zonder licht; rijden over de voetpaden; diefstal van peren; beleedi- ging; en diefstal van hout. Gevonden en terug te bekomen bij D. Zwiersen, Rollandspad 11, te Overveen, een broche in den vorm van een viool; mej. Van Schooten, Bloemendaalscheweg 252, te Overveen, een gouden dameshorloge met polsriem; Van den Brink, Elswoutslaan 9, te Overveen, een doublé armband; aan het bureau van politie te Overveen, een dames-portemonnaie met inhoud; een rol letje ijzerdraad en een hos sleutels. Verloren, een hondenketting; een steen, omzet met paarlen uit een broche, twee portemonnaies met inhoud; een cape; een dames-portemonnaie met inhoud; een bankbiljet van 10,twee autobanden. BURGERLIJKE STAND. Geboren; d. van P. Rolvers en M. yan der Valk; d. van G. van den Berg en C. van den Berg; d. van A. C. A. Baron van Dedem en A. E. H. Zubli; d. van H. Timmer en T. Woudstra; d. van E. K. Hoekstra en H. J. C. Schuckink Kool; d. van A. Koe- brugge en J. A. ten Broeke; levenl. zoon van H. Beekman en M. van den Berg. Ondertrouwd: J. J. van der Moolen en J. Bosgraaf. Getrouwd: Q. D. Smithuijsen en G. Bakker. Overleden in het gesticht Mee renberg: K. Witsen, 42 j.; M. Verhoef 67 j. UIT ANDERE GEMEENTEN. Openbare demonstratie. Zondag a.s. des middags ten 1.30 ure, geeft de Red- dings-brigade voor Drenkelingen een open bare demonstratie in de zwemschool aan de Houtvaart. De Havenplannen. Maandagavond hield de Haarlemsche Handelsvereeniging een propaganda-avond voor de havenplan nen. De heer J. F. Hulswit, voorzitter dei- Havencommissie, voerde er het woord. Spreker gaf in het kort overzicht van een viertal rapporten uit Amerika, Rusland, Frankrijk en Duitschland. Herinnerd wordt daarna aan het plan, om aan de westzijde van het Spaarne een haven te maken, welke Haarlem tot zeehavenstad verheffen zou. Voorts kwam spreker op de overlaadhaven aan de Leidsche Vaart, betoogde, dat deze haven maar luttel aan haar doel beant woordde. Er zijn tal van bezwaren aan die mstelling verbonden; zij heeft slechts èen opening, en bij ijs in het Binnen-Spaarne ligt zij dadelijk dicht; er is geen kraan met voldoende hefkracht voorhanden; schepen, uit het Noorder-Spaarne komend, moeten maar eventjes onder negen vaste bruggen door met een geringe doorvaarthoogte; die uit het Zuider-Spaarne komend moeten er aan vijf gelooven, met geringe doorvaart- wijdte. Reeds had men herhaaldelijk be langrijke schade hierdoor. Wat de nieuwe plannen aangaat, men zal daaromtrent in een ophanden gemeente raadszitting meer hooren. Spreker gaf als zijn oordeel te kennen, dat de omgeving van het Vuilrak in het Noorder-Spaarne, de meest geëigende plek voor de nieuwe ha ven wezen zal. Spreker ziet vele voordeden in het ves tigen van een industriewijk in die buurt; de, ten onzent inheemsche, zuidwestenwin den lagen rook, stof en rumoer niet naar de stad; fabrieken, die hier zullen verrijzen, worden goede afnemers der gemeentelijke electrische stroom; er is daar ruim plaats voor het zetten van werkliedenhuizen en- zoovoorts. Spreker wees ook op plannen voor dergelijke spoorweghavens met in dustrieterrein in andere steden van ons land. De volgende motie werd aangenomen: „De vergadering van genoodigden en leden der Haarlemsche Handelsvereeni ging, gehoord de uiteenzetting van den heer Hulswit over den aanleg eener open bh los- en overlaadhaven aan het Noorder- j Buiten-Spaarne, besluit te verzoeken aan den raad der gemeente Haarlem de uit- J voering dezer plannen te bevorderen en wel in dier voege dat genoemde haven i gereed is binnen den termijn, gesteld door eenige vertegenwoordigers van Handel en Industrie in verband met het door hen aan den raad gerichte verzoek." (15 Aug. 1918, aansluiting bij een goederenstation 15 Aug. 1919.) Ned. Natuurhistorische Vereeniging. De Ned. Natuurhistorische Vereeniging heeft op Zondag a.s. een fietstocht over de Ve- luwe in elkaar gezet. Het vertrek is be paald op 7.46 uur van het station H.S.M. „Haerlem". Zaterdag 4 September houdt de vereeniging „Haerlem" haar tocht naar Den Haag. Er is voor dien dag een aardig programma vastgesteld. De voor naamste openbare gebouwen worden be zichtigd onder leiding van den rijksarchi tect Knuttel. VAN HIER EN DAAR. De Fransch-Amerikaansche oorlogsmirli ton. Een onzer vrienden zendt ons het volgende, door ons uit het Fransch vertaal de dagblad-uitknipsel: Nederland en de oorlog. Parijs, 20 Aug. „De New-York Herald ontvangt uit Den Haag het bericht, dat de jongste bestellin gen van krijgsvoorraad door Nederland aan Amerika gedaan, samentreffen met den op roep van alle te mobiliseeren Nederlanders en (schrik niet!) den uittocht uit Nederland van de rijke gezinnen, die het land verlaten (zeker naar België of Duitschland!) alsof men zich aan den vooravond bevond van den oorlog. De Belgische regeering heeft stappen gedaan („De New-York Herald heeft wel een degelijke schrijfwijze) bij de Nederlandsche om deze te bewegen langs diplomatieken weg op te treden bij de Duitsche regeering als zedelijke borg voor de naleving der Haagsche conventie's met betrekking tot de regelen van den oorlog. Het Belgische kabinet protesteert, omdat de Duitschers in België Belgische werklie den bezigen, welke zij willen verplichten om te werken aan het vervaardigen van oor logsbehoeften tegen de geallieerden, en dit in strijd met de laatste dier conventie's. Men zal moeten afwachten, of het Nederlandsche kabinet erkennen zal, dat op Nederland als zetel van de internationale vredes-confe- rentie's en voor de internationale overeen komsten met betrekking tot den oorlog, daardoor de zedelijke plicht rust, om die overeenkomsten te doen eerbiedigen en zich tot tolk zal maken van de protesten uit hare overtreding voortgesproten. Een teere diplomatieke quaestie is hiermede (volgens de „N.-Y. H.") op het tapijt geworpen. Tot zoover het schetterende deuntje op dezen Fransch-Amerikaanschen oorlogsmir liton geblazen. De componist is maar bijster slecht op de hoogte; als er één land is waar de lieden die anders zomerreizen maakten, bij honk zijn gebleven, dan is het óns land, dat weten wij in Bloemendaal wel het best. De vriend van ons blad. ontving bij het uit knipsel een verzoek om inlichting. Wij ge ven hem bescheiden in overweging het vol gende te antwoorden: Geheel Nederland is over suur. Wat nog beenen had om te loo pen zit in de loopgraven. Alle vrouwen dra gen vergif bij zich of een dolk. Het eco nomisch leven staat geheel stil, daar nie mand meer durft eten, omdat de voorraden anders opraken. Alle kerktorens, molens en telefoonpalen zijn (in het geheim) onder mijnd, de koningin, die niet meer slaapt, zit dag en nacht met den vinger op een knopje, dat zij zal drukken zoodra de opperbevel hebber het afgesproken teeken geeft en waarop alles omvalt. Hier en daar zijn reeds gevechten geleverd met vreemde mi litairen die zich voor smokkelaars uitga ven. Bewaar uw couranten zorgvuldig en blijf in hemelsnaam (met uw couranten) weg. Kampeeren. Ook in ons land ontwaakt meer en meer de liefde voor de kampeer- tent. We hebben hier een officieele kam- peerclub, die voortdurend tracht, zijn bezit tingen aan tenten, dekens en andere kam- peerbenoodigdheden uit te breiden. Het zijn natuurlijk in de eerste plaats de jongelui, die deze sport met een zekeren hartstocht beoefenen. En opmerkelijk is het, dat meis jes, die thuis „het land" hebben aan alle huishoudelijke karweitjes, in het vrije ve'd een liefde voor kopjes wasschen en bed spreiden aan den dag leggen, die wonderen doet. Het is ook maar niet leuk, om eerst op je fiets te moeten springen, wanneer je een teiltje water wil machtig worden. En wat een eenige pret kun je niet hebben in zoo'n tentengeschiedenis. We kunnen die lust van de jongelui, om een nachtje onder den blooten hemel door te brengen, best begrijpen. Doch anderzijds voelen wij veel voor de talrijke waarschuwingen der oude ren van dagen, die wel eens hebben ge voeld, wat rheumatiek is. Werkelijk, ons land leent zich niet bizonder voor zulke aar digheden. Het is hier zelfs in het hooge ge deelte te vochtig, al zorgt ons zeeklimaat er voor, dat de nachten nooit bizonder koud zijn. Alleen na snikheete dagen, wanneer zeus de nacht geen verkoeling brengt, en het bed als een oord der marteling beschouwd kan worden, is de kampeertent op zijn plaats- Het kampeergenoegen is dan natuurlijk ooi liet grootst. Tot het laatst kan men dan genieten van het ondergaan der zon, ieb waar een stadsmensch, die aan treinen en trams gebonden is, op zelden wat van ziet. het fijnste vind van hei trouwde onlangs een j „Dat in zoo'n tentenhui net zooveel werk heblx niet zooals thuismeis en jongens altijd aan ministe in den dop. dal Verlo Gij praat en pratelt nu van stijl en gedachte, 1 o schrandere profc Gij acht de Vlaamschi Wordt hier een letterk en daar een ander Gij zijt zoo knap, zoo 1 en spreekt zoo fraai, 2 Intusschen gaat onze t: in de school, waar de Met de tale gaat het v verloi Gij rijmt en rijmelt er 1111 op de zon, dan op of liefkens oogen en meegesleept door h zoo droomt gij, dat u d o poëten, den schi En gij hangt de ivoren en klapt u zeiven ter Intusschen zinkt onze versmeten voor vreem Met de tale gaat het 1 verlo O volksverlichters, me vervullen op beurt uw hen, die u zien ei Dc menschheid ligt u 2 en Bismarck nu, dan ontvlamt u en we Zoo waant gij te striji voor recht en reden, intusschen ligt onze t; Een volk ontzielt men Met de tale gaat het verlc („De Vlaamsche St A n t i-0 0 r Wij ontvingen der brief, mede in Franse! gesteld: Aan de vrouwen Kent uwe macht! Gij, die oorlog vera wat zijn uwe daden Gij, werkt voor Ro mité's, gij werkt aan oorlog en gij hebt vrede Waar zijn uwe bot gen en presidenten, ten, stellende zin teg tegenover geweld Waar zijn uwe scl gen voor de machthe weken niet wijke weer in de scheede e zijn Waar zijt gij, ontcl wegen, zoodat mann nen over u heen mo te bereiken? W mitrailleuses en lans man, voor uw kind Waar wèigert gij staan voor oorlog, w ven aan of in plaats hun toevlucht namei te dragen voor oorlo Op dan, gij vrouv van den vrede, op ii van sprinkhanen en 1 tot vorsten en vol naar slagvelden ei naar gevangenisse door spot en sms De wapens ziülen vrouwen! Gij, die een plan gens u geen kans v niet weet, wat geesi en bezieling tot st kracht miskent der gij, die nalaat e geven. gij, die smaalt op plan en der wijsheii in banen der rampz gij, die niet bedei haar plan heter is, doende men leert, gij. die het onuitv zoekt het uitvoerba gij, die „gelooft' moet worden inges voor éénigen weg. gij, die terugdein: der middelen, om slaan, gij, die niet teri wel bedenkt, ma;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2