I BROOD CEHTBULE VERWARMING H. STINIS j S. J. VEEN KRUISWEG 3E KINDEBSPEELGOE Personen- en Bakf Weegschalen De Wandelende Jood ZIJLVEST 7 Hotel Duin en Daal Kruisweg 23, hoek Molenstraat, Haan J. WINDHORST, fin 11. KUIL k. Brandstoffi DE DERDE MAM. ABONNEMENTSKAARTEN H.H. Fabrikanten. HMRLEUE BANKVEREENIGING wordt op elk gewenscht uur op BLOEMENDAAL bezorgd. GRAVEERINRICHTING PU. I. HOEST - H. VAN HIEL Hzn., I Bloemendaalsche weg 55. Schouwburg ,436 Jansweg Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel H.H. Kegelaars JOHAN DE VEER. Armbandhorloges. 't ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL VAN VEEN C°., Hofleverancier» BLOEMENDAAL. Telefoon 1403. I HAARLEM. Dagelijks tot en met Donderdag 2 September 8'/4 uur BIOSCOPE VOORSTELLING Zaterdag 4 September SPEELSEIZOEN 1915—1916. geldig voor de voorstellingen van W. A. L. HOLST. LUNCHROOM Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de Julianalaan Zijlweg hoek Ruijchaverstraat 2. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) 0 V te BLOEMENDAAL. SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING van Haarlemsche Schilders. WARMWATER VOORZIENING SANITAIRE ARTIKELEN tltHIIStHUMT I «i Jim. TELtF. UI. Ml HORLOGEMAKER, Groote Houtstraat 86, HAARLEM. In HflARLENi is de VERKOOPPLAATS Sigarenmagazijn „BORNEO", STINIS N°. 23 2Va Cent R01 ALBERT 3 UPMANN 3 VICTOR HUGO 4 houdt zich beleefd aanbevolen voos- het leveren van alle soorten SLECHTS ÉÉN KEER Telef. 1617. toeven in de wachtkamer van een tandarts, waar aan de muren, op den schoorsteen mantel, op het huffet en op een tafeltje to taal 46 portretten stonden of hingen. Op een opmerking mijnerzijds over die ver zameling, anwoordde de dokter mij, dat dat een liefhebberij van zijn vrouw was; hij wist niet eens, wie dat allemaal waren. De portretten, mij ongevraagd ten ge schenke gegeven van familieleden en ken nissen, die daarmee hun zelfoverschatting demonstreerden, liggen bij mij ergens in een doos te wachten op een album, die ik ook nog wel eens voor dat doel zal krijgen. De portretten, waar ik om gevraagd heb/ hangen aan den muur en zijn zoo geplaatst, dat ik er steeds naar zien moet. Vrouwenkiesrecht en mode. „Het vrou wenkiesrecht lijkt mij zoo gevaarlijk niet," meent de inzender in een Haagsch dagblad. Geen vrouw zal stemmen als de mode het haar verbiedt," zei onlampreen man. „Neemt de mode voor dcjpTnnen -hetzelfde [besluit. Dan is het met ally^Rlitieke actie uit." MUZIEK. Toen mij jJÜTge weken geleden een werk „ter recer»T' werd gezonden, vond ik dat een interessante, maar geen gemakkelijke taak^voor 't beoordeelcn komt ook heuscfc Per kijken" dan men oppervlakkig denkt, fet betreft hier: „In Memoriam ds. Jero- niino de Vries, Doopsgezind predikant te Haarlem", klavierstuk door Eduard Bruyn- steen, organist bij de Doopsgezinde ge- meente te Haarlem; uitgave van H. D Tjeenk Willink Zoon. Het idee dat de organist E. Bruynsteen de nagedachtenis van den geachten voor ganger Jeronimo de Vries op deze wijze heeft willen eeren, vind ik zeer sympathiek deze daad alleen getuigt reeds van groote toewijding en ook van vereering, en het middendeel van begrip en geestverwant schap; daarin is n.L: „Choral 27 (le Doopc gezinde bundel) lievelingslied van wijlen ds. J". de Vries" door den componist in harmo nie met den tekst bewerkt, terwijl het „Tempo Marcia Funèbre", ook in de rhyth- miek van het choral blijft volgehouden. Het lijkt mij ook in harmonie met het ge- heele wezen van wijlen J°. de Vries, dat dit choral zóó is bewerkt, er straalt frischheid en kracht uit die accoorden en modulaties en vooral die crescendo naar 't slot van 't choral vind ik een mooie climax. „En is de vaste rots, die wankelt noch bezwijkt, den steun der kinderen Gods"; deze mu ziek is (volgens in overeenstemming met den tekst forsch en zeer risoluto en die accenten op de octaven in de linker hand, geven zeer goed de „steun" en ruf<s" weer. De overgangen van en naar de „Mar cia Funèbre vind ik eigenaardig, maar tóch wel mooi. De aanhef is zacht en de top soort c. kl. t. expressivo. Vele teekens en plotselinge modulaties waar oor aan gewennen moet. Een beetje ver moeiend om te zien is deze muziek mis. schien wel, door de vele veranderingen kruisen, mollen, herstellingsteekens, stree; jes, accenten en dynamische afwisseling. Als geheel vind ik het zeer gevoelig en een zuiver verstandelijke ontleding past eigenlijk niet bij een dergelijke compositie, die bij zulk een gelegenheid ontstond. De druk is zeer duidelijk en 't uiterljR eenvóudig en stemmig (grijs met zwart) cn mij dunkt dat een woord van dank aan den componist toekomt voor de zorg en toew ding waarvan het geheel zoo duidelijk ge. tuigt. rj van Eugène Sue. De Kon. Ver. „Het Nederlandseh Tooneel", N.V. Het Rotterdamseh Tooneelgezelsehap en De Hagliespelers, Dir. EDÜARD VERKADE. Balcon f 2,50 per dozijn ƒ24,- Parket 1,75 Parterre 1,25 Stalles ƒ2,— per dozijn ƒ21,— 18,Frontloge 1,50 15, 12,— Zijloge „1,— 9,— 6,Gaanderij 0,40. Verhoogd met 5 procent Auteursrecht. Dagelijks aan den Schouwburg verkrijgbaar van 10—4 uur. Bevallen van een levenloozen Zoon: M. BEEKMANv. b. Berg. Bloemendaal, 24 Aug. '15- Teekenaar biedt zich aan voor het maken van recla meplaten, en zoo voorts. Brieven fr. lett. P. Bureau v. d. Blad. nog enkele avonden dispo nibel een of twee 1ste klas Kegelbanen tegen nader overeen te ko men conditiën. Prachtige zaal met met vrijen ingang. Hotel „VREEBURG". Aanbevelend, ZIJLWEG 93. OVERVEEN. Eandel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Roomboter, Roombotermelange en Keukenboter. Aanvang van den nieuwen cursus MAANDAG 6 SEPTEMBER. INSCHRIJVINGEN OP NAAMDAG 30 AÜGrSTUS l|—2£ uur; DOMDEHDAC 3 SEPTfiMBEll 1$—3§ uur; ItfAA\ DAG- O REPTEVBEB li—2| uur pfschriftelijk. LeerarenMevr. W. DE VEERDE LANGE, Mej. R. DE KANTER, Mej. N. BERTRAM, de Heeren JOHAN DE VEER, P. CAN1VEZ, H. LEIJDENSDORFF. de Directeur rui TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL :- BIJOUX INSIGNES GRAVEEREN VAN LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS SPECIALE AFDEELING VOOR REPARATIËN BIJ DE ZIJLBRUG V* Behalve van 6-8 uur n.m. gratis te bezichtigen door de bezoekers van het terras en invités. -:- DOOR HET GEHEELE HUIS BEGROOTING EN PRIJSOPGAVE KOSTELOOS "Waltham Antoine frères. Oméga Zenith. Chron. Eterna la Nationale. D. MIEZEBUS, Kleêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Zijlweg 87. Telefoon 2016. KHRi voor MEUBILAIRE en andere GOEDEREN Nieuwe Gracht 74. P. HOOGEVEEN Lz, Telefoon 1886. Beëedigd Makelaar Taxateur. DKS* Afrekening binnen 8 dagen na verkoop. Tel. Int. 1506. 11 11 11 zijn de aanbevolen merken. een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijk Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543 OVERVEEN. 9e Jaargang. Prijs per 2,6(1 Prijs per niini 25 cent Dit nummer bestaal In dit weekblad is „HET MIDDEN", waar derlijke reeks is afj van 24 Januari 1914 ROBERT FRUIN PRINST „Groen was grootei voor beiden geldt chent." Aldus dr. Wiedemai richt Naschrift, [h Alleen reeds de ko de XXe Eeuw zal h beamen. Heeft niet het kerke in zijn Memorie van Ai begrooting, van dr. Ab gesproken dat de sot Ien in de toekomst de dat kabinet uitgaande maken, omdat, naar zi modernisme geenerlei wacht worden. Heeft het Nederlandsche v meerderheid opnieuw de Rede en tegen de 1 verworpen wat Bildei per, zij het dan ook ii zigden vorm, voorste» wat Fruin verdedigde. Uit de grove prakti dus dat wel degelijk c reldbeschouwingen nc Fruin en Groen (om de beste, de uitneme hebben besteed. Want beweren dat Nietzsche, het pessiti hauer b.v. de geesten i! vervullen, dat er van gen kan gesproken v mand. Het Neo-platonisch determinisme van De groote massa der onl snoer. En tegen die bescho Kuyper aan het Cah gestalte gegeven en de tegen het modernh Zoo schrijft hij: dan ons in het modern energie van een aloi stormt, en moet, diepgaand, een even even ver reikend be worden gezet."2) De strijd tusschen d blijkt in de politiek n en het ziet er naar u uitgevochten zal zijn. Daarom wordt uit Groen eenerzijds, va voortdurend geput, denkbeelden nog tot waarde. Van waarde niei land. Maar voor het bij Nederland blijven. Groen en Fruin he historisch gebied bewo boek der Geschiedenis evenaart in beteekenis sche volk wat Fruin ir schriften heeft neerge wat zich rechts van c lijn bevindt, van gelijke voor wat links weige gen voor de „eere God Kuyper dat verlangt. Het kan niet uitblijv elkander ontmoeten, or „de geschiedenis des ten slotte moesten aai F.n wel daar waar zij 1 mnde betreden en Gr ring de taak wilde opg toevertrouwde aan de Groen bouwde een Fruin bestreden. Aan het liberalisme in Nedi

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4