Het Geheim. H. STINIS, Kruisweg 23, hoek Molenstraat, Haarlem. Gebruikt Telef. 1004. N. VAN BREEMEN C' Brandstoffen. S~XVEEN KRUISWEG 35. KINDERSPEELGOED Firma J. H. KRUL li. HAARLEMSCHE ËAHKVEREENIGING T SCHILDERWERK ZJ" Potasch en Paerlemoer. 'V ZIJLVEST 7 Brandstoffen. DE DERDE MAN. Weet je 'tal van Schellevis Mie? ABONNEMENTSKAARTEN GRAVEERINRICHTING Maatschappij van Levensverzekering H. VAN NIEL Hzn., Eiken Regulateurs Schouwburg («o Jansweg THEO MANN-BOUWMEESTER LUNCHROOM •<u V Telefoon 70. Telefoon 2801. VAN VEEN St C°.j Hofleveranciers, HAARLEM 0PGER|eHT 1870 EDUARD BRUYNSTEEN, P. VISSER Dz. te Koog ajd Zaan HAARLEM. Kon. Ver. Het Nederl. Tooneel Ensemble SOLSER en HESSE. Kaarten dagelijks aan den Schouwburg verkrijg baar van 10 4 uur. Sigarenmagazijn „BORNEO", Tel. Int. 1506. STINIS N°, 23 2Va Cent. ROI ALBERT 3 U PM ANN 3 VICTOR HUGO 4 zijn de aanbevolen merken. ZIJLWEG 93. OVERVEEN. Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de Julianalaan VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL BIJOUX INSIGNES :-: GRAVEEREN VAN LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS SPECIALE AFDEEL1NG VOOR REPARATIËN 0 <S> C) o BIJ DE ZIJLBRUG Aanzeghuis te BLOEMENOAAL Bloemendaaische weg 49. houdt zich beleefd aanbevolen vooi het leveren van alle soorten H.H. Kegelaars A. VAN VELTHOVEN, Luxe en Orthopaedische SCHOENMAKERIJ. Bloemertdaal. HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) TARIEVEN. C41 2 *sn2> fa latten. Heeft zijn lessen hervat. duurzaam uitgevoerd door HORLOGEMAKER, Groote Houtstraat 86, HAARLEM. Telefoon 371. met Gong en Westminster-Carillon. N.V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel. koud ochtendbad de heilzaamste verster king en verfrissching, maar er zijn maar al te veel grootstedelingen, die een koud kuip bad niet kunnen verdragen. De plotselinge koude werkt op het lichaam en het gansche zenuwstel als een schok, die hoofdpijn en vaak 'n gevoel van moeheid veroorzaakt. Beter is in zulke gevallen een koude dou che, en waar ook die nog te véél „aan pakt", doet de badende er goed aan, tijdens de douche in een klein kuipje te gaan staan, dat met warm water is gevuld. Zij, die ook dit nog niet goed kunnen ver dragen, zullen hunne gezondheid het best dienen, als zij zich tot een koude afwas- sching beperken, waarbij zij het koude water met een spons of met de handen langs het geheele lichaam laten vloeien. Daarbij blijft het echter steeds van gewicht, dat men niet met de voeten in het koude water gaat staan, maar er voor zorgt, dat het water geregeld wegvloeit en zich niet om de voeten verzamelt. Een snelle en krachtige droogwrijving van het lichaam roept dan de noodige warmte-reactie te voorschijn. Personen, die aan zeer warme baden gewend zijn, mogen onder geen be ding plotseling tot koude of koele baden overgaan, maar moeten langzaam aan dé temperatuur van het badwater verlagen. Het zeer warme bad is een uitstekend middel tegen afmatting en zenuwvermoeid heid maar mag onder geen voorwaarde voor het naar bed gaan worden genomen. Het beantwoordt het best aan zijn doel, als men het na inspannenden arbeid neemt, om zich te verfrisschen en voor den avond te sterken. In geen geval echter mag het bad langer dan 5 minuten duren. Het heeft een zeer gunstige uitwerking, als de bader gedurende het bad een in koud water ge- drenkten doek om het hoofd wikkelt. Het gevaar der warme baden bestaat hierin, dat zij tot gewoonte kunnen worden, en als geregeld dagelijksch bad is het zon der eenigen twijfel schadelijk. Want dan verzwakt het en put de zenuwen uit. Den modernen, zenuwachtigen mensch, die zoo vaak na een werkzamen dag of een dag vol opwinding last van slapeloosheid heeft, kan echter een lauw-warm bad voor het naar bed gaan uitstekend dienst doen. Terwijl het zeer warme bad om dezen tijd den slaap verdrijft en de slapeloosheid doet toe nemen, werkt het lauw-warme bad, dat met de lichaams-temperatuur overeenstemt, kalmeerend en slaapverwekkend. Dit bad kan dan ook twintig tot dertig minuten du- ren. Maar het zal nooit zijn doel bereiken, als de bader ten slotte een koude douche neemt of zich krachtig droogwrijft. Dit heft den kalmeerenden en slaapverwekkenden nvloed weder op; het is het best, dadelijk na het bad te gaan slapen. In vele gevallen van slapeloosheid heeft ook een koele afwrijving met de spons en een zeer geringe huidmassage met de droge hand gunstige gevolgen. Dat een bad in geen geval, onder geen voorwaarde dade lijk na een maaltijd mag worden genomen, mag als algemeen bekend wörden veron dersteld. Ten slotte is het voor een gun stige hygiënische uitwerking van het ba den van het grootste belang dat de badka mer goed geventileerd en in geen geval oververhit wordt. Zaterdag 4 September 8 uur: ZONDAG 5 SEPTEMBER tot en met DONDERDAG 9 SEPTEMBER 8 UUR: ZATERDAG 11 SEPTEMBER 8 UUR: DE HAGHESPELERS. Dir. eduard verkade. ZONDAG 12 SEPTEMBER 8 UUR: (Herdenking van haar eerste optreden bij de Kon. Ver. „Het Nederl. Tooneel" in 1885), als: GABRIELLE JANNELOT in Tooneelspel in 3 Bedrijven van HENRY BERNSTEIN. In de andere hoofdrollen: de Dames RIKA HOPPER en Chr. POOLMAN, en de Heeren JAN C. DE VOS, C. VAN KERCKHOVEN Jr. en LOUIS G1MBERG. geldig voor de voorstellingen van De Kon. Ver. „Het Nederlandsch Tooneel", N.V. Het Rotterdamsch Tooneelgezelschap en De Haghespelers, Dir. EDUARD VERKADE. Balcon f 2,50 per dozijn f 24,Stalles f 2,— per dozijn ƒ21, Parket 1,75 18,Prontloge 1,50 15, Parterre 1,25 12,— Zijloge 1,— 9,— Amphith. 0,60 6,Gaanderij 0,40. Verhoogd met 5 procent Auteursrecht. Handel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Roomboter, Roombotermelange en Keukenboter. D. MIEZERUS, Kleêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Zijl weg 87. Telefoon 2010. V* "H nog enkele avonden dispo nibel een of twee 1ste klas Kegelbanen tegen nader overeen te ko men conditiën. Prachtige zaal met met vrijen ingang. Hotel „VREEBURG". Aanbevelend, M. L. VAN HOLST. Xv. SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, H -A A. R LE M, slijpt alle soorten Scharen en Messen. Beveelt zich beleefd aan. OVERVEEN. Telef. 1617. TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ, Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. SLECHTS ÉEN KEER een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijke Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. Verzekering van kapitaal bij overlijden. Premie per f 100,— kapitaal. Jansweg 42 Leeftijd 20 25 30 35 40 45 Jaarpremie /1,U 1,61 ƒ1,87 ƒ2,21 ƒ2.66 ƒ3,23 Verzekering van kapitaal na een bepaald aantal jaren ot bij vroeger overlijden. Premie per f 100 kapitaal. Leeftfjd U1TKEERING NA 10 jaar 15jaar 20 jaar 25 jaar 30jaar 35jaar 20 jaar f 9,08 5,70 4,08 f 3,10 2,51 2,13 30 jaar 9,09 5,73 4,14 3,20 2,64 2,29 40 jaar 9,24 5,94 4.41 3,53 3,07 O. VAN ZETTEN, Architect Haarlem. Gedempte Oude Gracht 63 TELEFOON 2070. LEERAAR PIANO-THEOKIE. SpreekuurVRIJDAG 2—3. Bloemendaaische Straatweg 165. OVERVEEN. Prima Referentiën. Billijke prijzen. HAARLEM, Leidsche plein 15—19. Telefoon 773. BLOEMENDAAL, Bloemendaaische weg. Telefoon 2857.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4