ALGEMEEN WEEKBLAD Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. Ons filiaal aan den Bloemendaalschen Straatweg no. 51 wordt Maandag 20 dezer geopend. 9e Jaargang. ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1915. No. 38 Het Bloemendaolsch Weekblad. Prijs per jaar 2,60 per nummer 25 cents. H Hi Advertentiën 10 cents per regel Ibij contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. In dit weekblad is tijdelijk opgenomen ..HET MIDDEN", waarvan de eerste afzon derlijke reeks is afgesloten met No. 34 van 24 Januari 1914. AN ONZEN UITKIJK- EN LUISTER POST. In den loop van deze en van de vorige week hebben verschillende luchtschepen den luchtkolom boven ons land bezocht. De reden daarvan ligt voor de hand. Zij is deze: Of nu of straks het Duitsche kei- 'ijk oorlog zal voeren met het kleine '.arom op zijn gebied nog niet zwakke) rland, is nog een open vraag. De mi- hu,ire noodzakelijkheid zal daarin beslis- een andere maatstaf bestaat in dezen o iog niet en heeft in geen enkelen oorlog 1 gegolden. De mogelijkheid, dat Ne et rland door Duitschland zal worden aan- a rallen, zoo redeneert de Duitscher, is dus ii uitgesloten. Verandert die mogelijk- in eene noodzakelijkheid, dan zou het ti h jammer zijn, niet tijdig van alles op hoogte te zijn geweest. Doch alvorens Militair-Behörde", welke zich onafhan- k ijk gedraagt van het Duitsche departe- nt van buitenlandsche zaken, hare ver kenners de hoogte in deed gaan, heeft ze geordend de 200.000 foto's van Nederland. welke de Duitsche jood Kremer (bij wieit men ze kan bestellen, adres bij te informeeren), tot hare be- 'ikking heeft gesteld, zijnde hij ge- ten verbonden te zijn aan den Duit se' e" generalen staf. Het landschap met al t ferrein-hindernissen en hulpmiddelen teel Nederland was dus bekend, het kw .r.i er nu maar alleen op aan te weten, w bizondere militaire verdedigingswer- kei' hier en daar waren aangebracht. Aan gezien ook van 2000 meter hoogte ragfijne foto's van het ondergelegen terrein kunnen wurden genomen en de Nederlanders ge acht kunnen worden om in allen ernst op luel tschepen te schieten of te haasachtig of te onvoorbereid of te slaperig te zijn. moest de internationale beleefdheid wijken voor de militaire noodzakelijkheid en zijn verscheidene luchtschepen den neutralen luchtkolom boven ons land zeer vele malen uitengedrongen. Eerst langs den noorde lijken rand van het land, later dwars over ons land, dus dwars over de nieuwe Hol- landsche waterlinie en de stelling Amster dam, later (zie b. v. het „N. v. d. D." van 1.1. Maandagavond) verwijlde er één 3 uur boven de stelling van Den Helder, hetzelfde of een ander luchtschip was geruimen tijd nabij Vlieland, enz. Wie doet je wat Natuurlijk is er in Den Haag wrijving. De militaire overheid en de burgerlijke kunnen over deze zaak niet gelijkelijk denken. 1672 herhaalt zich. De burgerlijke overheid wil afwachten, ter wijl zij lapmaatregelen neemt en vooral veel brieven schrijft en praat, de militaire wil handelen, de internationale onbeleefd heid „nekken", opdat de Nederlandsche Staat niet naar den schijn alleen, maar ook in werkelijkheid behouden blijve. H. M. de Koningin die in deze vergelijking de rol van prins Willem III te vervullen heeft, rekene er veilig op, dat nagenoeg het geheele volk, voor zoover het meetelt, daarbij achter Haar staat. Tellen niet mee: Zij die den leeftijd, de gezondheid en de gelegenheid bezitten, maar zich niet oefe nen in den wapenhandel, noch gedwongen, noch vrijwillig. Zij, die vrijwillig daaraan wel mededoen, niet om desnoods zich op te offeren voor de anderen, maar om nu of later door die anderen te worden geëerd. Zij, die zich stellen op het standpunt van sommige vroegere regenten met de le vensleus: genieten en anderen overheer- schen, hetzij op z'n Nederlandsch. hetzij desnoods op z'n Duitsch. Verder: de werklieden die in hun onbe nulligheid en voor Duitsche drilmeesters aantrekkelijke slenterigheid, militairen ho nen. Tellen niet meemaar waarom zul len we doorgaan in het algemeen of in het bizonder hen aan te wijzen, die niet meer oi nog niet wenschen Nederlanders van den echten stempel te zijn Maar de regeering moge wel weten, wat zij doet of nalaat. Zij moge ook beseffen dat uitlatingen van de dagbladpers, dat zijn uitlatingen doorgaans van lieden, die het leven maar van den buitensten buitenkant zien, van lieden voor een groot gevoel be vreesd en onbekend met de Nederlandsche volksziel, geene uitingen zijn van die ziel. Treedt de regeering hierin niet krachtig op. dan vreezen wij, dat haar onaangename verrassingen wachten. 300.000 man offeren niet voor een schijnvertooning hun zaak, hun tijd en hun gezin op. Wil de regeering eenige gegevens die ze wellicht nog niet bezit uit deze buurt Boven het fort Kudelstaart zweefde Woensdag der vorige week een lucht schip: een der schildwachten heeft duidelijk waargenomen dat daarboven gefotografeerd werd, het luchtschip ging heel laag. Aan datzelfde fort is in het voorjaar van 1914 door een vreemd officier in politiek voorzien van stafkaarten een bezoek gebracht, in een koffiehuis vlak bij Aalsmeer bestudeerde hij daarna zijne kaarten, vroeg of het fort was bezet. Twee Duitschers met kaarten en instrumenten in een boot, hebben later de plassen nabij het fort geruimen tijd bevaren. Bij Knijpe, liggende nabij Heerenveen is een luchtvaartuig, waarschijnlijk een Zep pelin! zelfs aan het werk geweest met een zoeklicht. Boven een andere plaats in ons land zijn 6 Duitsche luchtvaartuigen te zamen geweest, en zijn vandaar uit ieder cene eigene richting ingeslagen. Wijst niet dit alles op militaire verkenningen? Aan toevallige omstandigheden behoeven wij daarbij, waar het onze uiterst stelsel matig denkende en werkende oosterburen betreft, niet te denken. Wij zouden hen daarmede onrecht doen. Evenmin als uit de groote Duitsche oorlogsmachine eenige legercorpsen afdwalen, evenmin verdwalen tientallen luchtvaartuigen kwansuis over ons door Duitsch gebied ingesloten en van daar gemakkelijk binnen te trekken landje. Zou de „Militair Behörde" wellicht be doelen ons volkje vrees aan te .iagen Zij zou daarmede blijk geven ons volkje slecht te kennen. Zelfs die opperofficieren van ons leger en andere hooggeplaatste Neder landers, welke hoog wegloopen met Duit sche orde, organisatie-eenheid, goede trouw en moed, zouden op een schrikaanjagen niet anders dan onaangenaam antwoorden. Het denkbeeld van den ritmeester Philip- pi om langs onze geheele grens loopgraven aan te leggen, verdient in dit verband op nieuw overweging; en mocht de tegenwoor dige Tweede Kamer weigerachtig zijn de regeering te steunen om genoegdoening te helpen verschaffen aan ons gekwetst ge voel van onafhankelijkheid, dan zal de volksgeest nader moeten worden gepeild. Een Duitscher van invloed wees ons dezer dagen op het groote verschil in de gemoedsstemming van zijn volk en het on ze, in deze dagen. Het Duitsche volk, gaat zeker van zijn kracht rustig door met bouwen, met werken op het land en in de fabrieken, maar de stemming daar is ook in dien zin eene „gehobene", dat zij is op geheven boven allerlei gevoelens en over wegingen, die alleen bij vrede passen. In de eerste plaats behoort daartoe het gevoel van eerbied voor verkregen rechten van anderen. De Schepper, de idee, de wereld geschiedenis, stelt het Duitsche volk thans voor eene taak, welke al dan niet uit vrede lievend oogpunt gerechtvaardigd, in eene bepaalde richting moet worden afgewerkt, wil niet dit volk als geheel ophouden met anderen aan den Tijd en het Leven richting te geven. Die bepaalde richting is de krachtrichting, desnoods dwars tegen ver kregen rechten in. Eerst als de Kracht is uitgewerkt, komt het woord weder aan het Recht. Het is de machteloosheid van het Recht, waardoor in een land revolutie, in de wereld oorlog ontbrandt. In de krachtig ste staat is het Recht het minst machte loos. Gaan wij in dit verband na, welke staten zich aldus het sterkst hebben ge toond, dan valt het trotsche Britsche rijk uit, waar machteloosheid van het Recht bleek bij de suffragetten-oproeren, den vol ledig voorbereiden burgeroorlog der Ieren, de oproeren der werklieden; in Frankrijk werd de machteloosheid van het Recht in de laatste halve eeuw spreekwoordelijk, in België was het Recht nog niet eens ont worsteld aan den middeneeuwschen greep van het clericalisme. In ons land ging het somtijds den Franschen, somtijds den Duit- schen kant uit, met een merkbaar streven om, van beide vreemde invloeden beu, terug te keeren tot het oud-Hollandsche karakter. Dat streven en ook alleen dit zal ons be houd moeten zijn. Het ligt in Gods raad, in den%schoot der wereldgeschiedenis, in ons lot verborgen, wat de uitkomst zal zijn. Wij kunnen dienaangaande sterk gegrondvest gelooven en werkzaam afwachten, maar niet weten. Maar bedriegen niet tal van teekenen, dan zal het wel gaan, en zijn ons bijtijds de oogen geopend. Om ons wakker te houden mogen wij ten slotte dan nog wel Duitsche en andere stoutigheden, als het ons plagen met luchtgevaarten en duikboo- ten, want de zaak blijft voor ons toch maar: op alles, ook van die zijde, voorbereid te zijn. En alleen, die wakker en werkzaam is, blijft bereid. T. PLAATSELIJK NIEUWS. Jubileum. Woensdag vierde de heer Van Leeuwensteijn, stationschef te Over- veen, zijn door ons onlangs aangekondigd jubileum bij de H. S. M. Groot was het aantal collega's, vrienden en treinabonnen- ten, die schriftelijk, maar vooral ook mon deling den jubilaris gelukwenschten. Fraaie geschenken en bloemen droegen zeer tot de feestelijkheid van dezen herinnerings dag bij. Algemeene vergadering der B. H. C. „Bloemendaal"Deze vergadering had Zaterdag 11 September plaats. Nadat de voorzitter met een korte speech de verga dering geopend had, ging men over tot de jaarverslagen. Het jaarverslag Van den secretaris werd door herhaaldelijk èp- plaus onderbroken, wat wel bewees dat het in de smaak der leden viel. De bestuurs verkiezing had den volgenden uitslag: A. A. van den Berg, voorzitter; Chr. de Vries, secretaris; R. Reinders, penningmeester; C. C. Geijl, P. B. J. IJzerman en A. van Beugen Bik, commissarissen. De heer Bruijnsteen trad als secretaris af, wegens zijn aanstaand vertrek naar Indië en werd bij acclamatie als eerelid benoemd. De kascommissie werd als volgt samengesteld: J. André de la Porte, J. Wolbers en P. Kamp. Hierna volgde de ballotage der nieuwe leden, al de 13 werden aangenomen. Er werd tevens besloten het 2de elftal in den Nederlandschen Hockey- Bond te laten spelen. Terwijl tot de elftal commissieleden de volgende heeren werden gekozen: A. A. van den Berg. C. C. Geijl, A. van Beugen Bik. Nadat niemand meer iets te zeggen had, sloot de voorzitter de vergadering. Jacht. In het Provinciaal blad van Noord-Holland lezen we, dat de jacht op grof wild zal worden geopend op Maandag 1 November a.s. met zonsopgang; die op hazen en fazanten op Vrijdag 1 October a.s. met zonsopgang, en die cp ander klein wild op Woensdag 1 September a.s. met zonsopgang. De korte jacht zal dagelijks,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1