KERK-AGENDA, Zondag 3 October. Haarlem: Rem.-Ger. Gem. 10 u., Ds. Haentjens; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. Schade van Westrum; Ver. Doopsgez. Gem. 10 u., Ds. Plantenga. Bloemen daal: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Pos thumus Meijjes. Pred. te Zandvoort. Heemstede: Ned. Herv. Gem. 10 u.,Dr. Oberman. Houtrijk en Polanen Ned. Herv. Gem., 10 u„ Ds. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh van Eijsinga. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. A. Baljon. limuiden: Ned. Herv. Gem. 5 u., Ds. Creutz- berg; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10£ u., Ds. Westmijse, Proponent te Leiden. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van Leeuwen. Pred. te Bloemendaal. AGENDA. BLOEMENDAAL. Café „Rusthoek" iederen Zondagmiddag en avond concert. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de J ansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bihliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 23 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg: Zaterdag 2, Zondag 3, Woensdag 6 en Zaterdag 9 October: 8 u. Weet je 't al van Schellevis Mie?; Maandag 4 October: S u. Binnen de Wet; Dinsdag 5 October: 8 u. Potasch en Perlemoer Vrijdag 8 October: 8 u. De Verloren Zoon; Dinsdag 12 October: Lezing. Woensdag 6 October: 1 u. Militair Sportfeest, H. F. C.-terrein, Spanjaardslaan. Huisvlijt. We vernemen, dat de „Volksbond tegen Drankmisbruik" dit jaar weer huisvlijt-eursussen te Bloemendaal en te Overveen geven zal. Een uitnemend denkbeeld. Landstorm. Gisteren werd een negen tal landstormplichtige Bloemendalers bij het leger ingedeeld. Uit het politie-rapport. Processen-verbaal zijn opgemaakt wegens: diefstal van aardappelen; in ver boden richting weg berijden; openbare dronkenschap en diefstal van peren. Gevonden en terug te bekomen bij - H. B. van der Hoef. Maarten van Heems kerkstraat 33 te Haarlem, een damesman tel van een mantelpak; W. Heuyerkamp, Kennemerstraat 14a, te Haarlem, een ver moedelijk zilveren broche; weduwe Boer- kool, Gewcerstraat 18, te Heemstede, een portemonnaie met inhoud; me.i. Lippits, Zijlweg 21a, te Overveen, een zilveren bro che; aan het bureau van politie te Over veen een nikkelen dameshorloge; een kleine schaar; een lorgnet en een porte monnaie met inhoud; N. Vries, Zijlwev 8, Overveen, een sportriem. Verloren: een beenen broche; een zilveren beursje; een gouden broche; een huissleutel; twee loonlijsten; een porte monnaie; een gouden ring. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 24 September tot en met Donderdag 30 September. Geboren: d. van M. P. Blonker Hen ry en A. den Breems. Overleden in het gesticht Mee- renberg: M. A. Meijst, 60 j. SPORT. Hockey. B. H. C. BloemendaalMusschen comb. Zondag 1.1. opende B. H. C. haar sei zoen met een vriendschappelijken wedstrijd tegen de Musschen. Het was ondanks het warme weertje toch nog een geanimeerde wedstrijd. De Oranje-witten waren wel wat in de minderheid en Geijl scoorde dan ook al spoedig. Carp wist het hem een oogen- blik later, uit een voorzet van IJzerman na te doen, zoodat Bloemendaal reeds met 2—0 leidde. Dit was den Musschen te erg, zij weten dan voor half-time nog tegen te scoren. Na rust gelukte het den vogels den stand op gelijken voet te bren gen. Dit werd hun echter niet lang ge gund en Geijl maakt er 32 van. Even voor tijd vergroot Bussemaker den voor sprong en eindigde dezen wedstrijd in een 42 overwinning voor B. H. C. Kennemer mixedH. D. H. C. mixed. Deze wedstrijd had Zondagochtend op het B. H. C.-veld plaats. De partijen we gen in den beginne goed tegen elkaar op en Cransberg is ook de eenige gelukkige die voor rust weet te scoren. Rust gaat in met 10 voor H. D. H. C. Na de thee gelukt het Jaski de Boer Pijl, nog tweemaal voor de blauwhemden te scoren. De Kennemers komen nu fana tiek opzetten, maar niets baat hun. Bruijn- steen en Loonen weten van geen wijken. Zoodat als tijd aanbreekt H. D. H. C. een wel wat te geflatteerde overwinning be haalt. Holdert en zijn elftal hebben wel een puntje verdiend, maar de fortuin was niet met hen. Zondag a.s. wedstrijd tusschen de 22 adspirantleden. Het militaire Sportfeest. Het mocht Woensdag niet, vanwege den regen. Jam mer. Maar enfin. Woensdag 6 October wordt het nog eens geprobeerd. Als het weer dan mee wil werken, kan het toch nog genoegelijk worden. Hopen wij. De flinke voorbereiding verdient alleszins suc ces. UIT ANDERE GEMEENTEN. Museum van kunstnijverheid, Haarlem. In de aan het museum van kunstnijver heid verbonden school voor bouwkunde, decoratieve kunst en kunstambachten, zal door den heer H. C .Verkruysen, leeraar aan genoemde school, te beginnen met 21 October 1915, telkens op Donderdag te 414 uur in de hoorzaal der school. Dreef, uit sluitend voor hen die niet aan het verdere onderwijs der school deelnemen, een cur sus van 20 voordrachten worden gehouden over de oude kunst in Egypte, toegelicht met kaarten, platen en lichtbeelden. Deze cursus zal de eerste zijn van een reeks voordrachten, welke de kunstgeschiedenis der oude en nieuwere tijden zal omvatten. Besprekingen zullen plaats hebben over land en volk, algemeene geschiedenis, staatsregeling, godsdienst, zeden en ge woonten, kunsten en wetenschappen, bouw kunst. beeldhouwkunst, decoratieve schil derkunst, kleinkunsten. Een gedrukte leiddraad zal voor de toe hoorders beschikbaar worden gesteld. Zii, die reeds de voordachten in de kunst geschiedenis over 1915 hebben vevolgd, kunnen dezen cursus zonder bijbetaling bijwonen. Aanmeldingen voor het volgen van de zen cursus kunnen plaats hebben bij de administratie der school eiken werkdag van 1012 en van 24 uur. De kosten bedragen 12,50, die bij de aanmelding moeten worden gestort. Museum van Kunstnijverheid. In het museum van kunstnijverheid alhier, zijn verschillende tentoonstelling"" in voorbe reiding. Eene tentoonstelling van emailgoud en zilversmidswerken van een bekend kun stenaar hier te lande. Eene tentoonstelling van teekeningen en etsen, waaronder verschillende voorstel lingen van Indische gebouwen en land schappen en de tentoonstelling van mo dern speelgoed en nieuwe ontwerpen daar voor. welke eene zekere uitgebreidheid zal krijgen. Zondag is de toegang kosteloos. VAN HIER EN DAAR. Mr. C. Th. van Deventer. Het vrij plotseling overlijden van mr. C. Th. van Deventer stemt velen in den lande tot droefheid. Immers vélen waren het. die zijn groote bekwaamheid, zijn werkzaam heid in het algemeen belang, zijn weldadi- gen zin. zijn beminnelijken omgangstrant kenden en op prijs wisten te stellen. De terreinen waarop zich mr. Van Deven ter bewoog, waren vele. In 1857 werd hij te Dordrecht geboren, in 1880 promoveerde hij te Leiden, om spoedig daarop naar Indië te vertrekken. Geruimen tijd was hij te Semarang advocaat en raadslid. Later, hier te lande gevestigd, heeft mr. Van Deventer bij velerlei gelegenheid van zijn belangstelling in Indië blijk gegeven, en met woord en daad medegewerkt aan menige instelling, waarbij het belang van Indië gebaat was. Mr. Van Deventer was geruimen tijd lid der Tweede, daarna der Eerste Kamer, en zijn kennis kwam zoodoende menigmaal ten goede aan de Koloniën, welke hij steeds een warm hart toedroeg. De over ledene was ridder 'in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Vrijdag werd het stoffelijk overschot van mr. Van Deventer te Westerveld ver brand. Geen „Internationale"De belangrijke Engelsche vakvereeniging van werklieden in de papierindustrie wenscht in de trade ur,ions geenerlei relaties te onderhouden met de Duitsche en Oostenrijksche vak organisaties. In Zwitserland zijn onlangs pogingen gedaan om de internationale organisaties van vakvereenigingen te doen herleven, maar de werklieden in de papierindustrie hebben met algemeene stemmen besloten nooit weer aan ééne conferentie te zullen deelnemen met afgevaardigden van vol ken. die den moord op groote schaal van 1400 ongewapende mannen, vrouwen en kinderen aan boord van de „Lusitania" hebben toegejuicht." De werklieden in de papier-industrie wenschen voorts hunne internationale be trekkingen met de beschaafde volken te handhaven en stellen voor te Londen of te Parijs eene bijeenkomst te houden, waar een nieuw internationaal secretariaat ge vormd zal worden, waarvan de Duitschers en Oostenrijkers zullen uitgesloten zijn. Dit voorstel is aan alle vereenigingsafdeelin- gen gezonden. A. O. R. Verschenen is n".9 van de „Nouvelles de Hollande. Hollandische Nach- richten. Holland News", het internationale orgaan van den „Nederlandsche Anti- Oorlog Raad". Dit buitengewoon uitge breide nummer bevat een verzameling van manifesten uit tal van verschillende landen, waarin uiting wordt gegeven aan de over tuiging, dat een wederzijdsche overeen komst reeds thans in staat zou zijn de toekomstige vrede het karakter van recht vaardigheid en duurzaamheid te geven. Van deze uitgave, die naar een groot aantal personen in het buitenland wordt verspreid, zijn op aanvrage aan het secre tariaat, Theresiastraat 51, 's-Gravenhage, exemplaren voor belangstellenden ver krijgbaar. C. N. B. A. C. Onder den naam „Co mité ncerlando beige d'art civique", (Ned.- Belg. Stedenbouwcommissie), is een studie commissie opgericht, welke zich ten doel stelt documenten en gegevens te verzame len over in Nederland opgedane erva ringen omtrent stedenaanleg enzoovoorts, en deze documenten ter beschikking te stel len van belanghebbenden in België. Het bestuur bestaat uit mr. Paul Otlet, uit Brussel, de architecten Berlage, Jos. Cuy- pers. Evers, Pauw en Hoste en den tuin architect Louis van der Swaelmen, den bekenden ijveraar voor België's wederop bouw. Het is voorwaar een zeer sympathieke instelling, en wij roepen met het bestuur gaarne de medewerking in van allen, die boeken, brochures, documenten of advie zen ter beschikking van het bestuur zou den willen stellen om de goede zaak te helpen bevorderen. Zij wenden zich tot den heer Louis van der Swaelmen, C. N. B. A. C„ Rijksmuseum, Amsterdam. Aankoop vliegtuigen. Men meldt aan „De Telegraaf": Onze regeering heeft het aanbod van de Fransche regeering om het vliegschip, dat eenigen tijd geleden in Zuid-Beveland is geland en geïnterneerd, ten geschenke te nemen, niet aanvaard, maar heeft het aan gekocht. Eveneens heeft de regeering het Engelsche vliegtuig n°. 1139, dat bij Cad- zand is neergekomen, aangekocht. Beide zijn op 's Rijks werf aangebracht, waar zij zullen worden hersteld. Rooken als hygiënisch middel. Het Duitsche legerbestuur moedigt het rooken der soldaten aan. De Duitsche militaire me dische autoriteiten beschouwen tabak als een beschermmiddel tegen verschillende be smettelijke ziekten. Men zal zich herinneren dat in de „Gazette des Hopitaux" voor enkele jaren een artikel gepubliceerd werd over de onderzoekingen van een zekeren prof. Wcnck, die o. a. aantoonde, dat in en op sigaren, die met water behandeld waren, anderhalf millioen komma-bacillen per kub. cM. bevattende, alle kiemen binnen 24 uur gedood werden. Wenck beval toen reeds het rooken als voorbehoedmiddel tegen de cholera aan. De Duitschers meenen thans naar het schijnt, dat rooken overal goed voor is. Ook de Engelschen en de Franschen roo ken algemeen in de loopgraven. („Vox Medicorum".") ONTVANGEN BOEKEN, ENZ. Op onze schrijftafel liggen nog steeds eenige aanbevelenswaardige uitgaven van den heer P. Noordhoff te Groningen. In de eerste plaats de derde, omgewerkte en vermeerderde, druk van „Mozaïek door F. W. Drijver, benevens een supplement op dit werk. (prijs met supplement is 2,30.) Dit werk bevat allerlei wetens waardigs op het gebied van geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enzoovoorts. In de tweede plaats „Historie en Legende", dat een ver volg op „Mozaïek" is, van den hand van denzelfden schrijver (prijs 1,90). Zulke boeken, wij erkennen het gaarne, zijn een schat om te bezitten. Immers hoe menigmaal overkomt het ons dat een of andere naam, zegswijze, oud gebruik, ei genaardig volksfeest en dergelijke zaken ons, al lezend of denkend, pratend of schrij vend, invallen, en weer het fijne niet van weten; we herinneren ons iets eromtrent, doch precies hoe het zit, kunnen we niet zeggen. In zoon geval bewijzen de ge noemde boeken groote diensten. Ieder mensch met belangstelling, die zich ooi buiten het dagelijksche leven uitstre! moest zulke boeken in zijn bezit hebben Het is een pleizier. zoo beknopt en duidelijk daarin een antwoord op vrijwel al der gelijke vragen gegeven wordt, hoe door het lezen erin over een onderwerp onzeker heid in zekerheid verkeert, hoe we een wereld van wetenswaardigheden vinden in deze bladzijden. Achterin vindt men alpha- betisehe lijsten der behandelde onderwer pen met verwijzing naar de betreffende bladzijden. Boeken worden wel de vrienden van de menschen genoemd, maar boeken van deze soort zijn al heel knappe, goed onderlegde, hulpvaardige en gezellig koutende vrinden. Daar gaat niets van af. LETTEREN EN KUNST. De moderne Kunstkring houdt te Am sterdam in haar eigen gebouw, aan de Kei- zersgracht nabij de Utrechtsche straat, een tentoonstelling van werk van leden benevens van een aantal schilderijen en teekeningen van Vincent van Gogh. Of schoon men al deze stukken van Vincent van vorige tentoonstellingen kent, zoo is toch het weer bezien en niet het minst in de zoo rustige en intieme vertrekken van dit deftige en smaakvolle huis een voortreffelijk genot. Het is een uitnemend denkbeeld der „genooten" van den kring, tegelijk met hun eigen werk, ook dat van een der meesters, voor wien zij met andi- ren de vereering gemeen hebben, ter bi zichtiging fe stellen. Verder zijn er sch - derijen en teekeningen van Toorop, 1. Fauconnier, Kikkert, Lau, Weyand en an dere „modernen" te zien. In den Larenschcn Kunsthandel te Ai - sterdam wordt eene tentoonstelling gehou den van werk der beide Broedelets. v; n Jan Mankes en P. J. C. Gabriël. Ond r het tentoongestelde is menig belangwt - kend werk. Wij maken onze lezers opmerkzaam p de zeer fijngevoelige stukken van M; kes, een jong Friesch schilder; bij het 1 - schouwen van zijn vaak nobele schilderi n dachten wij menigmaal aan den mees: r Matthijs Maris. Ook hier overal dien veren en gouden schemer om kleuren n vormen als lieflijke verre droomen. Wie den tijd heeft, ga eens zien naar e uitingen van dit bizondere talent. Mevrouw BoldinghGoemanste Ha r- lem, heeft het plan nu en dan te ha, ii huize letterkundige thee-partijtjes te ven. We vinden het denkbeeld van mi r, BoldinghGoemans zeer aardig, en v n- schen de begaafde kunstenares veel sue es er mede. In den kunsthandel De Bois, te H, r- lem, Kruisweg 68, is tentoongesti J: eene belangrijke collectie nieuw werk .ut M. W. van der Valk. waarbij een 25 tal aquarellen en pastels met z.g. pronkscL l-_ pen tot onderwerp (sujet waarmee de artist zich dit jaar voornamelijk heeft beziggehouden.) Leus. Waar zielen krachten zijn en krachten a- [den worden. Waar uit het stoute brein een wondre we- [reld stamt, Waar groote menschen slaan en stormen [uit hun orden Gelijk, ten bergtop uit, de bergenziele vlamt, Waar felle boodschap brandt uit goudge- [vuurde borden Waar roodc razernij op zwarte muren ramt, Waar heldenhanden hoog het heldenzwaard [omgorden, En naberouw noch spijt den strakken urn: [verlamt. Daar staan wij, eigenvast, geschoord [beide voeten. Getroost met onzen kop ons koppigheid te [boeten En lachen op die spuwt en spuwen op die [lacht! Daar staan wij, taai en trotsch, bij-zeh- [genade vorsten, Die durven, één alleen, wat duizenden niet [dorsten, En zwaaien door den wind de losse vaan [der kracht. („Vlaamsche Stem".) RENE DE CLERCQ. WIJSBEGEERTE. Bolland-cursus. Evenals vorige iare" heeft prof. Bolland zich voor dezen winter wederom bereid verklaard een leergang 1,1 Amsterdam te komen geven; onderweb „De Natuurleer". De leergang zal ongeveer 20 avonde» omvatten, en gegeven warden des Vrijdags- avonds van half acht tot kwart over neger in een lokaal van het Universiteitsgebouw De bijdrage in de onkosten voor dc coi'| lege's is vastgesteld op 5,—.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2