Tftodes. Petroleumkachels, Ph. J. G. ROEST, SCHILDERWERK Stoffen voor jViantelcostmims, Mantels, Demi-Saisotts en Winterjassen. SIERKAN-ÜLK. Telef. 1004. P. VISSER Dz. te Koog a/d Zaan KAMPERSTRAAT 20. kunst. :te. recht en wet. Gebruikt Dames- en Kinderhoeden. Teleph. Interes. 2474. Coupe en bewerking gegarandeerd. N.V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel reukvrij, met garantie. Kachelplaten, Warmwaterstoven, Kruiken, enz. HAARLEM, Riviervischmarkt 1, Tel. 249. VAM VEEM C °oj Hof leveranciers, ngstelling, die zich ook ijksche leven uitstre! t, en in zijn bezit hebben. zoo beknopt en duidelijk >ord op vrijwel al der- igeven wordt, hoe door een onderwerp onzeker- 1 verkeert, hoe we een swaardigheden vinden in rehterin vindt men alpha- :r behandelde onderwer- ing naar de betreffende wel de vrienden van de d, maar boeken van deze Knappe, goed onderlegde, lezellig koutende vrinden, can af. unstkring houdt te Am- igen gebouw, aan de Kei- de Utrechtsche straat, ig van werk van leden n aantal schilderijen en Vincent van Gogh. Of- eze stukken van Vincent onstellingen kent, zoo is zien en niet het minst ;e en intieme vertrekken n smaakvolle huis een ot. Het is een uitnemend ;enooten" van den kring, eigen werk, ook dat van voor wien zij met ande- gemeen hebben, ter be len. Verder zijn er schil ningen van Toorop, L ert, Lau, Weyand en an te zien. clien Kunsthandel te Am ene tentoonstelling gehou [er beide Broedelets, va P. J. C. Gabriel. Ondc lde is menig belangwek- ze lezers opmerkzaam o oelige stukken van Man ■iesch schilder; bij het b jn vaak nobele schilderijen nigmaal aan den meest r Ook hier overal dien z i schemer om kleuren e ijke verre droomen. leeft, ga eens zien naar cc bizondere talent. linghGoemans. te Haa plan nu en dan te hare iige thee-partijtjes te ge- i het denkbeeld van mevr. lans zeer aardig, en wei de kunstenares veel succes handel De Bois, te Haar- 68, is tentoongesteld collectie nieuw werk v; v Valk. waarbij een 25-tal astels met z.g. pronkschti-_ werp (sujet waarmee de jaar voornamelijk hee:t Leus. ichten zijn'en krachten d - [den worden, oute brein een wondre wc- [reld stamt, ïenschen slaan en stormen [uit hun orden op uit, de bergenziele vlamt, dschap brandt uit goudge- [vuurde borden ernij op zwarte muren ramt. iden hoog het heldenzwaard [omgorden, och spijt den strakken arm [verlamt, j, eigenvast, geschoord [beide voeten, nzen kop ons koppigheid te [boeten lie spuwt en spuwen op die [lacht! j, taai en trotsch, bij-zelt- [genade vorsten, tt alleen, wat duizenden niet [dorsten, or den wind de losse vaan [der kracht. Stem".) RENE DE CLERCQ- us. Evenals vorige jaren land zich voor dezen winter d verklaard een leergang ju komen geven; onderwerp r". zal ongeveer 20 avonden egeven warden des Vrijdags- If acht tot kwart over negen, i can het Universiteitsgebouw. 1 in de onkosten voor de c°'' I ;esteld op 5, Oprijlaan van het kasteel Biljoen. (Uit Meulenkoff-editie„Ons mooie Nederland".) uffr. Vas Nunes geeft een cursus over iheid en Kunst", te beginnen Dins- October, 7'A uur in het Universi- houw te Amsterdam. De cursus gaat van het Genootschap voor Zuivere k' leden hebben vrijen toegang. rnationale Hoogeschool voor Wijs- rti'. Een omvangrijke groep intel- elen heeft zich gevormd tot een co rn de stichting voor te bereiden van geheel onafhankelijke, hoogeschool wijsbegeerte. Inlichtingen zijn op .raag verkrijgbaar bij den heer J. D. i in Jr.. Prinses Marielaan 2, Amers- OR ONZE DAMES. ■tekaartjes. Het visitekaartje mag 1 tegenwoordig in een bizondere popu- it verheugen. Populair is het, in den ijken zin des woords: iedereen houdt r op na. Met Nieuwjaar moet men niet mderd zijn, een kaartje te ontvangen een dame met zeer schoon klinkenden die dan na eenige herseninspanning goede Bet.ie, de waschvrouw. blijkt /.ijiEr is niets chics meer aan het bezit een visitekaartje. De toonaangevende 'lld heeft dan ook al eens getracht, ze schaffen. Doch de poging mislukte. I voor menschen met een vreemd klin- n, moeilijk te spellen naam bleek het kaartje een absolute noodzakelijkheid, na is men moeite gaan doen om zich liet uiterlijk van het kaartje te onder- Aden. Sedert dien heeft het kaartje tal modes meegemaakt. Achtereenvol- s ging als „fijnste smaak" door het ge- iumeerde of in diverse tinten gekleurde tonnetje, papier glacé, het z.g. ijskaartje. d-Hollandsch papier, zwaar karton met ide of scherpe hoeken met massale krui zes. Tegenwoordig geeft men de voor- iir aan dun slap karton, met vierkante Aen en typografisch zeer sober- uit- voerd: een bloklettcr zonder krullen. De cdactie van het naamkaartje onderging ook tal van wijzigingen. Tegenwoordig ermeldt men voor bezoek-aankondigingen. met name voor die van zakelijken aard. behalve den naam, het beroep en adres. Voor ceremonieele bezoeken bezigt men een naamkaartje, dat alleen den naam noemt. Een echtpaar geeft bij zoo'n gele genheid een kaartje af met: de heer en mevrouw Groot—Klein. Dit groot en klein wordt ook inderdaad groot en klein ge schreven. Een jong meisje Iaat altijd haar voornaam, tegenwoordig meestal haar noemnaam voluit drukken. Ook oudere ongetrouwde dames houden aan deze ge woonte vast, die ze ervoor behoedt, voor een heer te worden aangezien, en die ze tevens verschoont van het ouderwetsche Melle. of Mej. Over al deze gebruikelijkheden spre kend, valt me ook- in, hoe dwaas tegen woordig overlijdens-advertenties van ge trouwde vrouwen worden gesteld. Het is namelijk gewoonte geworden, hierin kapi taal te drukken den voornaam en den meisjesnaam der vrouw, en daarachter klein gedrukt te voegen: echtgenoote ot weduwe van den heer die en die. Niemand der kennissen beseft in een oogopslag, wie de dame in kwestie is, want bij dien ver- gedrukten naam heeft men haar nog nooit hooren noemen. Het is natuurlijk verdien stelijk, dat men den eigennaam der vrouw alle eer aandoet, doch waarom dan niet bij haar leven tiet lot van winkeljuffrouwen. Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid is een zeer belangrijke, helaas nog te weinig békende stichting, waarover ik over eenigen tijd op deze plaats tal van bizon- derheden hoop te vertellen. Thans wil ik echter volstaan met te herinneren aan het geen onlangs door dit bureau gedaan is om het lot der winkeljuffrouwen te verbeteren. We weten allen, hoe vermoeiend het werk dier vrouwen is. en innerlijk beseffen we zeer goed hoe hardvochtig we zijn, wan neer we ons ongunstig uiten over haar „luiheid", om niet alles voor den dag te halen, of over haar „stuurschheid", wan neer ze niet voortdurend met vleiende woordjes tot ons spreekt. Doch de mees ten van ons weten niet, hoelang de werk dag is, hoe weinig rusttijd en hoe gering de belooning. Het is ondoenlijk en ook onncodig, hier de gegevens over te nemen der uitge breide statistiek, die het bureau aan de regeering deed toekomen met het verzoek een en ander wettelijk te regelen. Het is voldoende mee te deelen, dat de toestan den werkelijk treurig zijn, zoo treurig, dat we er bij de dames op aan moeten drin gen, het de winkeljuffrouw steeds zoo mak kelijk mogelijk te maken. MUZIEK. tiaarlemsche Bachvereeniging. De directeuren van de Haarlemsche Bachver eeniging deelen mede. dat in het volgend seizoen zullen plaats hebben vijf gewone concerten met medewerking van het orkest van het Concertgebouw te Amsterdam, alle onder leiding van den heer Willem Mengel berg. Daarenboven zullen, als te vorigen jare, worden gegeven twee buitengewone concerten door het Residentie-orkest, on der mr. Henri Viotta. De diploma's a IS,geven alleen toegang tot de ge wone concerten; die a 17,ook tot de buitengewone. Beide soorten zijn persoon lijk, en geven dus toegang aan het lid, en voorts met of zonder hem aan ééne dame. Dc concerten zullen plaats hebben op de Dinsdagen; 26 October 1915, 30 November 1915 (buitengewoon), 21 December 1915, 11 Januari 1916, I Februari 1916, 7 Maart 1916 (buitengewoon) en 28 Maart 1916. De concerten zullen gehouden worden in de groote zaal der sociëteit „Vereeniging" en aanvangen te acht uur. Als solisten zullen optreden: op 26 Oc tober de heer Wilhelm Backhaus, piano; 30 November de heer Willy Burmester, viool; 21 December de heer Eddy Braun, viool; 11 Januari mevr. Charles Cahier, zang; 1 Februari de heer Eug. d'Albert, piano; 7 Maart mej. Maria Ivogun, zang en 28 Maart mevr. Edyth Walker, zang. Orgelbespelingen in de Groote Kerk, op 14, 16, 21 en 23 Sept., door den heer Louis Robert. Met „Herr Gott, Dich loben wir" van J. S. Bach begon deze orgelbespeling; on- noodig is 't uitvoerig te melden hoe mu ziek en uitvoering hiervan klonken; die paar titelwoorden zijn welsprekend ge noeg. De daarop volgende „5e Sonate" van F. MendelssohnBartholdy bestaat uit 3 deelen, n.l.I. Choral; II. Andante con moto, III. Allegro maestoso. N". 3 was een „Chant de matin" van A. Guil- mant, (zeer zangrijk,) en „Interlude" (tusschenspel) van Th. Dubois, fijn en teer, hooge registers, en tot slot „Grand Choeur" ■van Th. Salomé, krachtig begin, zacht middendeel en plechtig ff eindigende. 16 September hoorden we eerst: „Fan tasia et Fuga" in c. kl. t. van J. S. Bach, dat verheven klonk. Op Bach volgde Haendel's „Concert" in d. kl. t„ hiervan is vooral 1. „Andante" zeer bekend en vaak gespeeld. Hierop volgde een „Intermezzo" van W. Richter, zeer lieflijk en zangerig, en daarrta „Idylle" van Jos. Rheinberger, vol uitdrukking. Tot slot „Air with varia tions" van E. Townshend Driffield; meer gehoord; ook ditmaal trof mij weer de lichtheid der melodie, en het duidelijk rhythmische karakter; stemming droevig getint, de afwisseling p en f en 't mooie eind maggiore. Op 21 September eerst een „Praelu- dium et Fuga d. kl. t." van J. S. Bach en daarna „Concert d. kl. t." van Wilh. Fried. Bach (zoon van J. S. Bach). Hier van was vooral de aanhef heel merkwaar dig (die lang aangehouden zelfde toon n.l.). Alle onderdeelen klonken zeer schoon en het laatste deel. Allegro moderato, ein digde grootsch in majeur; hierin dus groote overeenkomst met zijn vaders op vatting: het licht schijnt ook in duisternis (mineur toonsoort d). N". 3 Choral-Im- provisation „Nun ruhen alle Walder" van Fritz Lübrich Jun„ wel mooi en plechtig, met vreemde modulaties. Nu. 4 „Chant Pas toral" van Th. Dubois, klonk zeer zange rig, evenzoo „Sarabanda semplica" van Sigfrid KargElert. Dit uur werd beslo ten met ..Final" van Alex. Guilmant, meer malen gehoord, maar steeds welkom, daar 't heerlijk is om te besluiten met een zoo krachtig motief en energiek rhythme, met zachter middendeel en een grootsche cli max, naar 't einde. Donderdag 23 September. Ditmaal was 't een zeer mooie „Ciacona" van Joh. Pachelbel (16531706) die 't eerst op 't programma vermeld werd. „Wie was Pa chelbel? Wat een onbekende naam!" hoorde ik achter mij. (Joh. Pachelbel be- deutender, altercr Orgelmeister zu Nürn- berg.) Hierop volgde „Fuga g. kl. t." van J. S. Bach. Zeer melodieus was de daarop volgende „Eerste Sonate" van F. Men delssohnBartholdy en in het laatste deel: veel frisch leven, lichte en fijne pas sages en krachtig einde. In n". 4 „Adora- tio et Vox Angelica" van Th. Dubois is een groote bekoring door de religieuse stemming die hier verklankt wordt; zeer mooi klonk ook de begeleiding van de Vox Angelica. Door den indruk van een krachtige „Marche" van Alex. Guilmant tot besluit van dit uur, kwam nog weer eens te meer uit. hoezeer het orgel toch „veeleenigheid" is, daar 't zelfs in één uur de meest uiteenloopende stemmingen en ideeën verklanken kan. als het door een veelzijdig kunstenaar bespeeld wordt. Bij vonnissen van de Arrondissements- Rechtbank te Haarlem, d.d. 28 September 1915, werden de navolgende faillissemen ten uitgesproken: A. Th. Schoone, bloembollenkweeker, wonende te Lisse. curator mr. N. H. van Voorst van Beest, Kruisweg 26rood, telef. n°. 2856; H. van den Berg, bloembollenkweeker, wonende te Lisse, curator als voren; K. Verheus, pensionhouder, wonende te Zandvoort, curator jhr. mr J. W. Schorer, te Bloemendaal; A. ^raaienoord, brooddepothouder, wo nende te Haarlem, curator als voren; Rechter-Commissaris in deze faillisse menten mr. J. D. Pasteur, Haarlem. De Arrondisscments-Rechtbank te Haar lem heeft Dinsdag 28 September 1915 vonnis gewezen in de volgende zaak: Iemand had meerdere gedaagden gedag vaard tot gezamenlijke veroordeeling van 2400,—, terwijl elk der gedaagden op zich zelf minder dan 200,— had te betalen, zoodat de zaak behoorde tot de competen tie van den kantonrechter. Gedaagden haddp" zich hierop beroe pen en de rechtbank, overwegende dat de gedaagden in hun verweer voor de recht bank waren benadeeld, verklaarde eischer niet ontvankelijk in zijne vordering. W. Can der *£aan. Barteljorisstraat 6 Haarlem Telephoon 2145. D. MIEZERUS, Leidschevaart 92. Zijl weg 87. Kleêrmaker, Telefoon 815. Telefoon 2016. aan Villa's enz. wordt netjes en duurzaam uitgevoerd door Prima Referentiën. - Billijke prijzen. Hebben in voorraad een groote keuze HAARLEM, Leidsche plein 15—19. Telefoon 773. BLOEMENDAAL, Bloemendaalsche weg. Telefoon 2857. Groote sorteering. Billijke prijzen. proef SLECHTS ÉEH KEER i U blijft gebruiken onze geurige en smakelijk* Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3