A. en C. PEDDEMORS, NEDERLANDERS GROOTE OPRUIMING. BINNEN DE WET. Potasch en Perlemoer. Nederlandsche lampen Firma 1. H. KRUL Ir. Brandstoffen. prima Engelsche en Schotsche Stoffen. Livrei- en Sportkleeding. Maatschappij van Levensverzekering TE KOOP gevraagd, IAARLEMSCHE BANKVEREENIGIKG N. VAN BREEMEN C°. Brandstoffen. Weet je 't al van Schellevis Mie? DE VERLOREN ZOON. Lezing van LOUIS COUPERUS. Artistieke UoorWerpen Goud, Zilver, Koper, Brons. ftbonttemettteti HAARLEM, AMSTERDAM, Groote Houtstr. 31. Heerengracht 507A. GROOTE HOUTSTRAAT 109. Gez. VAN Herfst- en Winterseizoen. KOOPT BEVORDERT EIGEN INDUSTRIE LET OP DEN STEMPEL Vraag abonnementsvoorwaarden. F. W. MARTIN, Schouwburg ,430 Jansweg HAARLEM. Ensemble SOL SER en HESSE. N.V. HET TOONEEL, Graveer- en Reparatie-Inrichting. Zijlvest 7, Haarlem. Telefoon 2687. flinke Dienstbode. OVERVEEN. Teleff. 161 7. plaatsen van Advertentiën A. VAN VELTHOVEN, Luxe en Orthopaedische SCHOENMAKERIJ, Bloemendaal. TAILOR, Onovertroffen keuze in Speciale afdeèling voor Maatnemen en passen, onverschillig waar ook hier te lande, zonder eenige prijsverhooging. TARIEVEN. HAARLEM 0PGER|eHT ]g7Q Jansweg 42 omgeving OVERVEEN of BLOEMEN DAAL: WEILAND of BOSCH, aaneengesloten, zeer groot complex. Brieven franco met omschrijving, situatie-teekening en prijsopgaaf, onder lett. IJ, hij den Boekli. A. VERNÜUT, Warmoesstraat 10, Haarlem, Telefoon 1273. A. H. VAN DER STEUR Jr., HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) LUNCHROOM Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de Julianalaat Groote Houtstraat 105. Mantels, Mantelcostumes, Costumes, Blouses, Costuumrokken, Peignoirs. Telefoon 70. Aanzeghuis te BLOEMENDAAL: Bloemendaalsche weg 49. Telefoon 2801. ZATERDAG 2, ZONDAG 3, WOENSDAG 6 en ZATERDAG 9 OCTOBER, 8 UUR: MAANDAG 4 OCTOBER 8 UUR: Dir. WILLEM BOYAAEDS. 3de opvoering alhier van DINSDAG 5 OCTOBER 8 UUR: 2de opvoering alhier van VRIJDAG 8 OCTOBER 8 UUR: Bijbelsch drama in 3 bedrijven door WILLEM SMULDERS. DINSDAG 12 OCTOBER: Bureau dagelijks van 10 4 uur. IN Mevr. JACOBI, te Castricum bij Alkmaar, vraagt, tegen half Oct. of later, een Loon f 120,a f 140,met vrij wasch. Voor Haarlem vervoege men zich voor het en' het opnemen van aan het Bureau van dit Blad, Oude Gracht 63. Beveelt zich beleefd aan. □Q a a a EDIARD DAUIDSDH. n d Verzekering van kapitaal bij overlijden. Premie per f 100, kapitaal. Leeftijd 20 25 30 35 40 45 Jaarpremie I 1,41 1,61 1.87 ƒ2,21 ƒ2.66 ƒ3,23 Verzekering van kapitaal na een bepaald aantal jaren ot bij vroeger overlijden. Premie per f 100 kapitaal. Leeftijd UITKEERING NA 10 jaar 15jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35jaar 20 jaar 9,08 5,70 4,08 f 3,10 2,51 2,13 30 jaar 9,09 5,73 4,14 3,20 2,64 2,29 40 jaar 9,24 5,94 4.41 3,53 3,07 Heeren- en Dameskleermakerij, Barteljorisstraat 22. Tel. 303. IIEEFT VOORRADIG Stoffen voor Demi-Saisons, Ulsters, Winter jassen en Mantels. Levering van alle Bont- en Pelswerken. Prijzen billijk. Bekende elegante coupe. TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. ZIJLWEG 93. OVERVEEI Handel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Boomboter, Boombotermelange en Keukenboter. ONTVANGEN: de voor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4